Libanius, Declamatio 35

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00535.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

717 lemmas; 2,960 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 319 (1077.7) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 110 (371.6) (544.579) (426.61)
δέ but 72 (243.2) (249.629) (351.92)
ὅς who, that, which: relative pronoun 69 (233.1) (208.764) (194.16)
ἐγώ I (first person pronoun) 58 (195.9) (54.345) (87.02)
τις any one, any thing, some one, some thing; 52 (175.7) (97.86) (78.95)
οὐ not 51 (172.3) (104.879) (82.22)
οὗτος this; that 48 (162.2) (133.027) (121.95)
μέν on the one hand, on the other hand 44 (148.6) (109.727) (118.8)
γάρ for 41 (138.5) (110.606) (74.4)
εἰμί to be 39 (131.8) (217.261) (145.55)
μή not 31 (104.7) (50.606) (37.36)
ἀλλά otherwise, but 31 (104.7) (54.595) (46.87)
ἐμός mine 31 (104.7) (8.401) (19.01)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 31 (104.7) (173.647) (126.45)
σύ you (personal pronoun) 29 (98.0) (30.359) (61.34)
ἐν in, among. c. dat. 28 (94.6) (118.207) (88.06)
ἄν modal particle 21 (70.9) (32.618) (38.42)
λέγω to pick; to say 21 (70.9) (90.021) (57.06)
πολύς much, many 20 (67.6) (35.28) (44.3)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 20 (67.6) (22.709) (26.08)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 19 (64.2) (64.142) (59.77)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 19 (64.2) (50.199) (32.23)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 18 (60.8) (1.683) (3.67)
πόλις a city 18 (60.8) (11.245) (29.3)
τίς who? which? 18 (60.8) (21.895) (15.87)
δημός fat 18 (60.8) (1.62) (3.58)
ὡς as, how 17 (57.4) (68.814) (63.16)
ὑμός your 17 (57.4) (6.015) (5.65)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 17 (57.4) (56.75) (56.58)
ἄλλος other, another 15 (50.7) (40.264) (43.75)
ἔχω to have 15 (50.7) (48.945) (46.31)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 15 (50.7) (55.077) (29.07)
ἕτερος the one; the other (of two) 14 (47.3) (18.33) (7.31)
ὅς2 [possessive pronoun] 14 (47.3) (47.672) (39.01)
οὐδείς not one, nobody 13 (43.9) (19.346) (18.91)
ποιέω to make, to do 13 (43.9) (29.319) (37.03)
γίγνομαι become, be born 13 (43.9) (53.204) (45.52)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 13 (43.9) (5.553) (4.46)
νόμος usage, custom, law, ordinance 13 (43.9) (5.63) (4.23)
ἐάν if 13 (43.9) (23.689) (20.31)
λόγος the word 13 (43.9) (29.19) (16.1)
O! oh! 13 (43.9) (6.146) (14.88)
πᾶς all, the whole 12 (40.5) (59.665) (51.63)
ἐκεῖνος that over there, that 12 (40.5) (22.812) (17.62)
εἰς into, to c. acc. 12 (40.5) (66.909) (80.34)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 12 (40.5) (0.714) (0.68)
τοιοῦτος such as this 11 (37.2) (20.677) (14.9)
οὖν so, then, therefore 11 (37.2) (34.84) (23.41)
σῖτος corn, grain 11 (37.2) (0.721) (1.84)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 11 (37.2) (26.85) (24.12)
δέω to bind, tie, fetter 11 (37.2) (17.994) (15.68)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 11 (37.2) (24.797) (21.7)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 11 (37.2) (17.692) (15.52)
βουλή will, determination; council, senate 10 (33.8) (1.357) (1.49)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 10 (33.8) (19.178) (9.89)
φημί to say, to claim 10 (33.8) (36.921) (31.35)
θάνατος death 10 (33.8) (3.384) (2.71)
κακός bad 10 (33.8) (7.257) (12.65)
διά through c. gen.; because of c. acc. 10 (33.8) (56.77) (30.67)
ὁράω to see 9 (30.4) (16.42) (18.27)
βούλομαι to will, wish, be willing 9 (30.4) (8.59) (11.98)
αἰτέω to ask, beg; postulate 9 (30.4) (1.871) (1.48)
μέγας big, great 9 (30.4) (18.419) (25.96)
οἶδα to know 9 (30.4) (9.863) (11.77)
τε and 9 (30.4) (62.106) (115.18)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 9 (30.4) (63.859) (4.86)
either..or; than 8 (27.0) (34.073) (23.24)
ἄνθρωπος man, person, human 8 (27.0) (19.466) (11.67)
γε at least, at any rate 8 (27.0) (24.174) (31.72)
ἀκούω to hear 8 (27.0) (6.886) (9.12)
δίδωμι to give 8 (27.0) (11.657) (13.85)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 8 (27.0) (5.09) (3.3)
ζέω to boil, seethe 8 (27.0) (1.826) (1.25)
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 8 (27.0) (0.416) (0.28)
φέρω to bear 8 (27.0) (8.129) (10.35)
δεῖ it is necessary 8 (27.0) (13.387) (11.02)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 8 (27.0) (12.481) (8.47)
τοίνυν therefore, accordingly 8 (27.0) (5.224) (2.04)
εἷς one 7 (23.6) (23.591) (10.36)
λιμός hunger, famine 7 (23.6) (0.568) (0.45)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 7 (23.6) (4.322) (6.41)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 7 (23.6) (9.107) (4.91)
λαμβάνω to take, seize, receive 7 (23.6) (15.895) (13.47)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 7 (23.6) (0.951) (1.13)
ἐθέλω to will, wish, purpose 7 (23.6) (4.574) (7.56)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 7 (23.6) (1.678) (2.39)
μηδέ but not 6 (20.3) (4.628) (5.04)
νῦν now at this very time 6 (20.3) (12.379) (21.84)
ἐκ from out of 6 (20.3) (54.157) (51.9)
μᾶλλον more, rather 6 (20.3) (11.489) (8.35)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 6 (20.3) (44.62) (43.23)
οὐδέ and/but not; not even 6 (20.3) (20.427) (22.36)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 6 (20.3) (4.909) (7.73)
ζάω to live 6 (20.3) (2.268) (1.36)
παῖς a child 6 (20.3) (5.845) (12.09)
ζητέω to seek, seek for 6 (20.3) (5.036) (1.78)
εἶπον to speak, say 6 (20.3) (16.169) (13.73)
δείκνυμι to show 6 (20.3) (13.835) (3.57)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 5 (16.9) (12.401) (17.56)
ἀνήρ a man 5 (16.9) (10.82) (29.69)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 5 (16.9) (3.66) (3.87)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 5 (16.9) (5.405) (7.32)
ἄγω to lead 5 (16.9) (5.181) (10.6)
σῶμα the body 5 (16.9) (16.622) (3.34)
μικρός small, little 5 (16.9) (5.888) (3.02)
τροφή nourishment, food, victuals 5 (16.9) (3.098) (1.03)
τῇ here, there 5 (16.9) (18.312) (12.5)
δή [interactional particle: S&H on same page] 5 (16.9) (17.728) (33.0)
οὕτως so, in this manner 5 (16.9) (28.875) (14.91)
ἀπό from, away from. c. gen. 5 (16.9) (30.074) (22.12)
καλός beautiful 5 (16.9) (9.11) (12.96)
γράφω to scratch, draw, write 5 (16.9) (7.064) (2.6)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 5 (16.9) (76.461) (54.75)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 4 (13.5) (2.355) (5.24)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 (13.5) (21.235) (25.5)
κώνειον hemlock 4 (13.5) (0.088) (0.01)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 4 (13.5) (2.333) (3.87)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 4 (13.5) (4.515) (5.86)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 4 (13.5) (6.305) (6.41)
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 4 (13.5) (1.205) (2.18)
ἀγαθός good 4 (13.5) (9.864) (6.93)
κοινός common, shared in common 4 (13.5) (6.539) (4.41)
εὑρίσκω to find 4 (13.5) (6.155) (4.65)
μηδείς (and not one); not one, no-one 4 (13.5) (8.165) (6.35)
πρότερος before, earlier 4 (13.5) (25.424) (23.72)
ἴσως equally, in like manner 4 (13.5) (2.15) (1.68)
πολλάκις many times, often, oft 4 (13.5) (3.702) (1.91)
θεός god 4 (13.5) (26.466) (19.54)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 4 (13.5) (2.803) (0.66)
πάρειμι be present 4 (13.5) (5.095) (8.94)
καῖρος the row of thrums 4 (13.5) (1.981) (3.68)
ἤδη already 4 (13.5) (8.333) (11.03)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 4 (13.5) (0.881) (1.65)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 4 (13.5) (3.052) (8.73)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 4 (13.5) (49.106) (23.97)
τοσοῦτος so large, so tall 4 (13.5) (5.396) (4.83)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 4 (13.5) (2.641) (2.69)
καιρός time; the right moment, opportunity 4 (13.5) (4.163) (8.09)
ἔτι yet, as yet, still, besides 4 (13.5) (11.058) (14.57)
εὐθύς straight, direct 4 (13.5) (5.672) (5.93)
βελτίων better 4 (13.5) (1.81) (1.12)
Ζεύς Zeus 4 (13.5) (4.739) (12.03)
μήτε neither / nor 4 (13.5) (5.253) (5.28)
δημοκρατία democracy, popular government 4 (13.5) (0.168) (0.55)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 4 (13.5) (2.36) (4.52)
πονηρός toilsome, painful, grievous 4 (13.5) (1.795) (0.65)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 4 (13.5) (6.869) (8.08)
ὅτι2 conj.: that, because 4 (13.5) (49.49) (23.92)
τίη why? wherefore? 4 (13.5) (26.493) (13.95)
ἥκω to have come, be present, be here 3 (10.1) (2.341) (4.29)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (10.1) (3.657) (4.98)
ψήφισμα a proposition carried by vote 3 (10.1) (0.18) (0.27)
αὖ again, anew, afresh, once more 3 (10.1) (2.474) (4.78)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 3 (10.1) (0.865) (1.06)
εἴωθα to be accustomed 3 (10.1) (1.354) (1.1)
ἄξιος worthy 3 (10.1) (3.181) (3.3)
καίτοι and indeed, and further; and yet 3 (10.1) (2.582) (1.38)
τυραννίς kingly power, sovereignty 3 (10.1) (0.451) (0.77)
ὥσπερ just as if, even as 3 (10.1) (13.207) (6.63)
σός your 3 (10.1) (6.214) (12.92)
χρόνος time 3 (10.1) (11.109) (9.36)
εἶμι come, go 3 (10.1) (7.276) (13.3)
τολμάω to undertake, take heart 3 (10.1) (1.2) (1.96)
καθοράω (to look down); to observe 3 (10.1) (0.423) (0.89)
πέλω to be, become; Hom. be in motion 3 (10.1) (0.253) (1.6)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 3 (10.1) (3.717) (4.75)
πλόος a sailing, voyage 3 (10.1) (0.306) (1.25)
παραινέω to exhort, recommend, advise 3 (10.1) (0.456) (0.75)
ψυχή breath, soul 3 (10.1) (11.437) (4.29)
ἄλλοτε at another time, at other times 3 (10.1) (0.652) (0.77)
βαίνω to walk, step 3 (10.1) (0.745) (4.32)
μέσος middle, in the middle 3 (10.1) (6.769) (4.18)
φωνή a sound, tone 3 (10.1) (3.591) (1.48)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 (10.1) (2.343) (2.93)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 3 (10.1) (5.491) (7.79)
ὅσος as much/many as 3 (10.1) (13.469) (13.23)
νόος mind, perception 3 (10.1) (5.507) (3.33)
ποτε ever, sometime 3 (10.1) (7.502) (8.73)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 3 (10.1) (1.264) (1.76)
μιμνήσκω to remind 3 (10.1) (1.852) (2.27)
τύχη (good) fortune, luck, chance 3 (10.1) (1.898) (2.33)
δείδω to fear 3 (10.1) (1.45) (3.46)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 3 (10.1) (2.779) (3.98)
φαίνω to bring to light, make to appear 3 (10.1) (8.435) (8.04)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 3 (10.1) (6.432) (8.19)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 3 (10.1) (4.633) (3.4)
κάθημαι to be seated 3 (10.1) (0.912) (1.11)
πανταχοῦ everywhere 3 (10.1) (0.926) (0.27)
ἔργον work 2 (6.8) (5.905) (8.65)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 2 (6.8) (5.786) (1.93)
πρίασθαι to buy 2 (6.8) (0.184) (0.21)
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 2 (6.8) (1.028) (2.36)
ἀκρόπολις the upper city 2 (6.8) (0.277) (0.71)
ναί yea, verily 2 (6.8) (0.919) (1.08)
πλοῦτος wealth, riches 2 (6.8) (1.072) (0.8)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (6.8) (6.8) (5.5)
πικρός pointed, sharp, keen 2 (6.8) (0.817) (0.77)
ἀγορά an assembly of the people 2 (6.8) (0.754) (1.98)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 2 (6.8) (5.806) (1.8)
πολίτης (fellow) citizen 2 (6.8) (1.041) (1.81)
ἀφίημι to send forth, discharge 2 (6.8) (2.477) (2.96)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 2 (6.8) (8.778) (7.86)
βῆμα a step, pace; a platform 2 (6.8) (0.203) (0.12)
βραδύς slow 2 (6.8) (0.818) (0.38)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 2 (6.8) (1.486) (1.76)
φάρμακον a drug, medicine 2 (6.8) (2.51) (0.63)
ὁδός a way, path, track, journey 2 (6.8) (2.814) (4.36)
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (6.8) (1.363) (1.24)
ἡμέτερος our 2 (6.8) (2.045) (2.83)
τύραννος an absolute sovereign 2 (6.8) (0.898) (1.54)
ἀγανακτέω to feel irritation 2 (6.8) (0.367) (0.32)
εὔνοια good-will, favour, kindness 2 (6.8) (0.537) (1.08)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 2 (6.8) (1.651) (2.69)
χείρων worse, meaner, inferior 2 (6.8) (1.4) (1.07)
πολιτεύω to live as a citizen 2 (6.8) (0.349) (0.44)
προσδοκάω to expect 2 (6.8) (0.539) (0.43)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 2 (6.8) (1.343) (2.27)
οὔκουν not therefore, so not 2 (6.8) (1.75) (2.84)
γοῦν at least then, at any rate, any way 2 (6.8) (3.743) (0.99)
ἡμέρα day 2 (6.8) (8.416) (8.56)
εὖ well 2 (6.8) (2.642) (5.92)
ἐρῶ [I will say] 2 (6.8) (8.435) (3.94)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 2 (6.8) (1.623) (1.45)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 2 (6.8) (2.132) (1.65)
οὐδεπώποτε nor yet at any time, never yet at any time 2 (6.8) (0.062) (0.05)
ὅμοιος like, resembling 2 (6.8) (10.645) (5.05)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 2 (6.8) (1.583) (2.13)
εἶδον to see 2 (6.8) (4.063) (7.0)
ἀνιάω to grieve, distress 2 (6.8) (0.234) (0.15)
ἁμός our, my > ἐμός 2 (6.8) (0.628) (1.32)
χράω to fall upon, attack, assail 2 (6.8) (5.601) (4.92)
οἰκία a building, house, dwelling 2 (6.8) (1.979) (2.07)
ἐπεί after, since, when 2 (6.8) (19.86) (21.4)
δυσμενής full of ill-will, hostile 2 (6.8) (0.164) (0.38)
τάξις an arranging 2 (6.8) (2.44) (1.91)
σής a moth 2 (6.8) (0.646) (0.56)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 2 (6.8) (4.016) (9.32)
δέχομαι to take, accept, receive 2 (6.8) (3.295) (3.91)
ζημία loss, damage 2 (6.8) (0.342) (0.38)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (6.8) (4.613) (6.6)
πῶς how? in what way 2 (6.8) (8.955) (6.31)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 2 (6.8) (2.65) (2.84)
πρίν before; (after negated main clause) until 2 (6.8) (2.157) (5.09)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 2 (6.8) (0.916) (1.28)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (6.8) (0.845) (1.03)
ἀηδής unpleasant to the taste, distasteful 2 (6.8) (0.176) (0.07)
ἀκροάομαι to hearken to, listen to 2 (6.8) (0.201) (0.14)
βαρύς heavy 2 (6.8) (1.527) (1.65)
πως somehow, in some way 2 (6.8) (9.844) (7.58)
που anywhere, somewhere 2 (6.8) (2.474) (4.56)
νή (yes) by.. 2 (6.8) (0.565) (1.11)
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 2 (6.8) (0.182) (0.15)
περιουσία supersum 2 (6.8) (0.3) (0.18)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 2 (6.8) (5.663) (6.23)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 2 (6.8) (0.416) (0.47)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 2 (6.8) (0.431) (0.49)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 2 (6.8) (13.567) (4.4)
παρέρχομαι to go by, beside 2 (6.8) (1.127) (1.08)
ἐλάσσων smaller, less 2 (6.8) (4.697) (2.29)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 2 (6.8) (2.388) (3.65)
μισθόω to let out for hire, farm out, let 2 (6.8) (0.132) (0.19)
δημηγορία a speech in the public assembly 2 (6.8) (0.055) (0.06)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 2 (6.8) (1.877) (2.83)
λύπη pain of body 2 (6.8) (0.996) (0.48)
οὔπω not yet 2 (6.8) (1.001) (0.94)
δυσχερής hard to take in hand 2 (6.8) (0.281) (0.61)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 2 (6.8) (0.984) (1.12)
ἀφόρητος intolerable, insufferable 2 (6.8) (0.081) (0.02)
ὀφείλω to owe, have to pay 2 (6.8) (1.063) (1.21)
αἰτία a charge, accusation 2 (6.8) (5.906) (2.88)
ἄλλως in another way 2 (6.8) (3.069) (1.79)
παύω to make to cease 2 (6.8) (1.958) (2.55)
οὔτε neither / nor 2 (6.8) (13.727) (16.2)
χρή it is fated, necessary 2 (6.8) (6.22) (4.12)
ἄπειμι be absent 2 (6.8) (1.064) (1.49)
σῴζω to save, keep 2 (6.8) (2.74) (2.88)
πλείων more, larger 2 (6.8) (7.783) (7.12)
προΐημι send forth, send forward; abandon 2 (6.8) (0.496) (1.2)
πυρός wheat 2 (6.8) (0.199) (0.37)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 2 (6.8) (9.012) (0.6)
χράομαι use, experience 2 (6.8) (5.93) (6.1)
φόβος fear, panic, flight 2 (6.8) (1.426) (2.23)
ἅπας quite all, the whole 2 (6.8) (10.904) (7.0)
ὠνέομαι to buy, purchase 2 (6.8) (0.247) (0.24)
δυνατός strong, mighty, able 2 (6.8) (3.942) (3.03)
πλουτέω to be rich, wealthy 2 (6.8) (0.277) (0.18)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (6.8) (13.803) (8.53)
πενία poverty, need 2 (6.8) (0.298) (0.27)
εὐδαιμονέω to be prosperous, well off, happy 2 (6.8) (0.149) (0.14)
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 2 (6.8) (0.827) (1.95)
ἐκεῖ there, in that place 2 (6.8) (2.795) (1.68)
πρεσβεία age, seniority; embassy 2 (6.8) (0.238) (0.58)
στένω to moan, sigh, groan 2 (6.8) (0.135) (0.22)
ἵστημι to make to stand 2 (6.8) (4.072) (7.15)
ἐξουσία power 2 (6.8) (1.082) (0.97)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 2 (6.8) (0.712) (1.78)
πρῶτος first 2 (6.8) (18.707) (16.57)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 2 (6.8) (1.082) (1.41)
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 2 (6.8) (0.209) (0.21)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 (6.8) (26.948) (12.74)
κόλαξ a flatterer, fawner 2 (6.8) (0.168) (0.1)
ἀκαιρία unfitness of times: unseasonableness 2 (6.8) (0.024) (0.03)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 2 (6.8) (2.488) (5.04)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 2 (6.8) (0.476) (0.15)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 2 (6.8) (0.902) (0.46)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 2 (6.8) (1.704) (0.56)
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 2 (6.8) (0.878) (3.11)
φίλος friend; loved, beloved, dear 2 (6.8) (4.36) (12.78)
πωλέω to exchange; to sell 1 (3.4) (0.27) (0.39) too few
χρεία use, advantage, service 1 (3.4) (2.117) (2.12) too few
πάλιν back, backwards 1 (3.4) (10.367) (6.41) too few
φρουρέω to keep watch 1 (3.4) (0.225) (0.42) too few
τιμωρία help, aid, assistance, succour 1 (3.4) (0.653) (0.67) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (3.4) (0.286) (0.41) too few
πατήρ a father 1 (3.4) (9.224) (10.48) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (3.4) (0.649) (0.91) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (3.4) (0.222) (0.46) too few
ἀνάξιος unworthy, not deemed 1 (3.4) (0.247) (0.21) too few
ἰσχύς strength 1 (3.4) (0.923) (0.62) too few
τηλικόσδε of such an age 1 (3.4) (0.118) (0.17) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (3.4) (0.585) (0.61) too few
προλέγω pick before; foretell; proclaim 1 (3.4) (0.202) (0.13) too few
οὐδαμοῦ nowhere 1 (3.4) (0.316) (0.27) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (3.4) (0.617) (0.8) too few
εὐετηρία goodness of season, a good season 1 (3.4) (0.026) (0.01) too few
βουλευτήριον a council-chamber, senate-house 1 (3.4) (0.107) (0.15) too few
βιός a bow 1 (3.4) (3.814) (4.22) too few
ἄπειμι2 go away 1 (3.4) (1.11) (1.84) too few
στῖφος a close-pressed 1 (3.4) (0.058) (0.07) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (3.4) (0.759) (0.83) too few
δωρεά a gift, present 1 (3.4) (0.563) (0.54) too few
δυσκολία discontent, peevishness 1 (3.4) (0.045) (0.02) too few
νέω3 to heap, pile, heap up 1 (3.4) (0.917) (1.41) too few
θάλασσα the sea 1 (3.4) (3.075) (7.18) too few
ἀντίπαλος wrestling against 1 (3.4) (0.17) (0.35) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (3.4) (0.457) (0.41) too few
συμπότης a fellow-drinker, boon-companion 1 (3.4) (0.042) (0.13) too few
λίς (Ep.) a lion 1 (3.4) (0.057) (0.12) too few
πώποτε ever yet 1 (3.4) (0.36) (0.57) too few
νίκη victory 1 (3.4) (1.082) (1.06) too few
σήμερον to-day 1 (3.4) (0.478) (0.24) too few
ἐκβάλλω to throw 1 (3.4) (0.986) (1.32) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (3.4) (0.907) (0.75) too few
ζηλόω to rival, vie with, emulate 1 (3.4) (0.278) (0.26) too few
πείρω to pierce quite through, fix 1 (3.4) (0.541) (0.76) too few
ἐπικουρία aid, succour 1 (3.4) (0.205) (0.41) too few
Δῖος of Zeus 1 (3.4) (0.277) (0.09) too few
(Cyr.) where 1 (3.4) (1.241) (0.15) too few
ποι somewhither 1 (3.4) (0.324) (0.52) too few
ἐρημία a solitude, desert, wilderness 1 (3.4) (0.229) (0.26) too few
μέθη strong drink 1 (3.4) (0.322) (0.23) too few
κοινωνός a companion, partner 1 (3.4) (0.293) (0.17) too few
λήϊον standing crop 1 (3.4) (0.034) (0.09) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (3.4) (2.811) (3.25) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (3.4) (0.541) (0.55) too few
ἀλήθεια truth 1 (3.4) (3.154) (1.99) too few
μηκέτι no more, no longer, no further 1 (3.4) (0.86) (0.77) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (3.4) (1.387) (0.76) too few
ἔρχομαι to come 1 (3.4) (6.984) (16.46) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (3.4) (12.618) (6.1) too few
ἄκων a javelin, dart 1 (3.4) (0.32) (0.63) too few
κατεργάζομαι to effect by labour, to achieve, accomplish 1 (3.4) (0.29) (0.46) too few
πολλαχοῦ in many places 1 (3.4) (0.223) (0.1) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (3.4) (0.583) (0.75) too few
ἐγκαλύπτω to veil in 1 (3.4) (0.042) (0.03) too few
ἐντάφιος of or belonging to burial 1 (3.4) (0.016) (0.03) too few
ὄκνος shrinking, hesitation, unreadiness, sluggishness 1 (3.4) (0.066) (0.11) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (3.4) (1.14) (0.72) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (3.4) (5.317) (5.48) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (3.4) (1.962) (2.21) too few
ἐπώχατο were kept shut 1 (3.4) (0.486) (0.69) too few
μηχανή an instrument, machine 1 (3.4) (0.37) (0.68) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (3.4) (0.513) (0.3) too few
πίνω to drink 1 (3.4) (2.254) (1.59) too few
Ἕλλην Hellen; Greek 1 (3.4) (2.754) (10.09) too few
ἔπειτα then, next 1 (3.4) (2.603) (7.5) too few
ἀδακρυτί without tears 1 (3.4) (0.011) (0.0) too few
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 1 (3.4) (0.288) (0.35) too few
ὅδε this 1 (3.4) (10.255) (22.93) too few
βέλτιστος best 1 (3.4) (0.48) (0.78) too few
κάπηλος a retail-dealer, huckster, hawker, peddlar, higgler 1 (3.4) (0.058) (0.07) too few
διδάσκω to teach 1 (3.4) (3.329) (1.88) too few
προσβάλλω to strike 1 (3.4) (0.519) (1.04) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (3.4) (0.801) (1.21) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (3.4) (0.942) (3.27) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (3.4) (0.43) (0.52) too few
αὗ bow wow 1 (3.4) (0.374) (0.04) too few
ἀναπείθω to bring over, convince 1 (3.4) (0.229) (0.41) too few
ἀμοιβή a requital, recompense, compensation, return, payment 1 (3.4) (0.173) (0.13) too few
λέως entirely, wholly, at all 1 (3.4) (0.039) (0.0) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (3.4) (4.795) (6.12) too few
βιάζω to constrain 1 (3.4) (0.763) (1.2) too few
τοτέ at times, now and then 1 (3.4) (6.167) (10.26) too few
λαός the people 1 (3.4) (2.428) (2.78) too few
λιμήν a harbour, haven, creek 1 (3.4) (0.478) (1.59) too few
βῆ baa 1 (3.4) (0.003) (0.0) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (3.4) (0.869) (4.29) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (3.4) (0.682) (1.26) too few
τελευταῖος last 1 (3.4) (0.835) (1.17) too few
ἄλογος without 1 (3.4) (1.824) (0.47) too few
νέω to swim 1 (3.4) (0.993) (1.53) too few
νάω to flow 1 (3.4) (0.612) (0.21) too few
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 (3.4) (2.976) (2.93) too few
ἔρος love, desire 1 (3.4) (0.082) (0.24) too few
καταδουλόω to reduce to slavery, enslave 1 (3.4) (0.054) (0.18) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (3.4) (6.377) (5.2) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (3.4) (0.408) (0.38) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (3.4) (0.138) (0.2) too few
εἴδομαι are visible, appear 1 (3.4) (0.344) (1.11) too few
φόνος murder, homicide, slaughter 1 (3.4) (0.724) (1.36) too few
λείπω to leave, quit 1 (3.4) (1.614) (4.04) too few
σιτοδεία want of corn 1 (3.4) (0.014) (0.04) too few
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 1 (3.4) (0.28) (0.38) too few
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (3.4) (0.498) (0.6) too few
ἄργυρος silver 1 (3.4) (0.301) (0.38) too few
λάω (Epic) to behold, look upon 1 (3.4) (0.241) (0.09) too few
μεγαλόψυχος high-souled, magnanimous 1 (3.4) (0.092) (0.17) too few
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 (3.4) (1.67) (3.01) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (3.4) (2.089) (3.95) too few
λύω to loose 1 (3.4) (2.411) (3.06) too few
σιωπάω to be silent 1 (3.4) (0.372) (0.27) too few
προτείνω to stretch out before, hold before 1 (3.4) (0.253) (0.59) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (3.4) (0.935) (0.99) too few
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 1 (3.4) (0.353) (0.55) too few
κοῦφος light, nimble 1 (3.4) (0.942) (0.38) too few
ὁπόσος as many as 1 (3.4) (1.404) (0.7) too few
προΐστημι set before 1 (3.4) (0.511) (1.22) too few
ἄφθονος without envy 1 (3.4) (0.275) (0.36) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (3.4) (1.249) (2.89) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (3.4) (5.82) (8.27) too few
ψιλός bare, stripped; (soldier) without heavy armor, light troops 1 (3.4) (0.509) (0.69) too few
εἰσίημι to send into 1 (3.4) (0.37) (0.41) too few
ὥστε so that 1 (3.4) (10.717) (9.47) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (3.4) (1.966) (1.67) too few
χρυσός gold 1 (3.4) (0.812) (1.49) too few
σκοπέω to look at 1 (3.4) (1.847) (2.27) too few
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 1 (3.4) (0.238) (0.22) too few
τρέχω to run 1 (3.4) (0.495) (0.49) too few
τρεῖς three 1 (3.4) (4.87) (3.7) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (3.4) (0.21) (0.72) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (3.4) (4.435) (0.59) too few
ὗς wild swine 1 (3.4) (1.845) (0.91) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (3.4) (1.591) (2.21) too few
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 1 (3.4) (0.276) (0.11) too few
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 (3.4) (3.379) (1.22) too few
μισέω to hate 1 (3.4) (0.74) (0.66) too few
ἀριθμέω to number, count 1 (3.4) (0.512) (0.18) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (3.4) (0.99) (1.38) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (3.4) (2.978) (3.52) too few
Λεώς Leos, one of the eponymous heroes of Athens 1 (3.4) (0.021) (0.0) too few
περιίστημι to place round 1 (3.4) (0.354) (0.74) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (3.4) (1.829) (1.05) too few
γεωργέω to be a husbandman, farmer 1 (3.4) (0.178) (0.1) too few
πλέος full. 1 (3.4) (1.122) (0.99) too few
σεισμός a shaking, shock 1 (3.4) (0.29) (0.21) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (3.4) (1.988) (0.42) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (3.4) (2.065) (1.23) too few
βίος life 1 (3.4) (3.82) (4.12) too few
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 1 (3.4) (0.768) (0.13) too few
ἄνευ without 1 (3.4) (2.542) (1.84) too few
πρόσειμι2 approach 1 (3.4) (0.794) (0.8) too few
ἴς sinew, tendon 1 (3.4) (0.943) (0.25) too few
διαβάλλω to throw over 1 (3.4) (0.43) (0.68) too few
εἰσαγγέλλω to go in and announce 1 (3.4) (0.026) (0.11) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (3.4) (2.105) (2.59) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (3.4) (2.189) (1.62) too few
ἡδύς sweet 1 (3.4) (2.071) (1.82) too few
δυνατέω to be powerful, mighty 1 (3.4) (0.167) (0.15) too few
τέρψις enjoyment, delight 1 (3.4) (0.095) (0.19) too few
ξίφος a sword 1 (3.4) (0.597) (0.8) too few
ποῦ where 1 (3.4) (0.998) (1.25) too few
ὑπεροψία contempt, disdain for 1 (3.4) (0.065) (0.03) too few
ναίω to dwell, abide 1 (3.4) (0.179) (1.32) too few
μαρτύριον a testimony, proof 1 (3.4) (0.434) (0.21) too few
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (3.4) (0.486) (0.22) too few
ἀντεράω to love in return 1 (3.4) (0.018) (0.03) too few
ἄγαν very, much, very much 1 (3.4) (0.438) (0.42) too few
σώφρων of sound mind 1 (3.4) (0.638) (0.59) too few
θῦμα sacrifice 1 (3.4) (0.1) (0.13) too few
πούς a foot 1 (3.4) (2.799) (4.94) too few
ἀπορία difficulty of passing 1 (3.4) (1.504) (0.92) too few
μέση mese 1 (3.4) (0.527) (0.24) too few
σφαγή slaughter, butchery 1 (3.4) (0.306) (0.13) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (3.4) (7.547) (5.48) too few
πῆρος loss of strength, dotage 1 (3.4) (0.249) (0.07) too few
ἐπιδέω2 to want 1 (3.4) (0.084) (0.15) too few
σπάνις scarcity, rareness, dearth, lack of 1 (3.4) (0.102) (0.1) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (3.4) (0.516) (0.74) too few
ἰάομαι to heal, cure 1 (3.4) (1.023) (0.32) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (3.4) (1.325) (1.52) too few
πλέως full of 1 (3.4) (2.061) (2.5) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (3.4) (6.249) (14.54) too few
προσκρούω to strike against 1 (3.4) (0.08) (0.0) too few
χείρ the hand 1 (3.4) (5.786) (10.92) too few
θεσμός that which is laid down and established, a law, ordinance 1 (3.4) (0.154) (0.18) too few
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 1 (3.4) (0.897) (3.1) too few
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 (3.4) (1.993) (1.71) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (3.4) (0.475) (0.51) too few
λούω to wash 1 (3.4) (0.513) (0.66) too few
τότε at that time, then 1 (3.4) (6.266) (11.78) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (3.4) (1.497) (1.41) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (3.4) (1.247) (0.72) too few
μέσης a wind between 1 (3.4) (1.256) (0.46) too few
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 1 (3.4) (0.167) (0.1) too few
δυστυχία ill luck, ill fortune 1 (3.4) (0.083) (0.13) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (3.4) (2.136) (1.23) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (3.4) (2.021) (2.95) too few
σεαυτοῦ of thyself 1 (3.4) (0.863) (1.06) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (3.4) (2.598) (2.47) too few
εὐφροσύνη mirth, merriment 1 (3.4) (0.244) (0.14) too few
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 1 (3.4) (0.938) (1.7) too few
ἔχθω to hate 1 (3.4) (0.083) (0.18) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (3.4) (0.366) (0.32) too few
δεσπότης a master, lord, the master of the house 1 (3.4) (1.404) (1.3) too few
πρόσθεν before 1 (3.4) (1.463) (2.28) too few
βόσκημα that which is fed 1 (3.4) (0.085) (0.05) too few
ἀδικέω to do wrong 1 (3.4) (2.105) (2.89) too few
ἀναμένω to wait for, await 1 (3.4) (0.257) (0.25) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (3.4) (2.685) (1.99) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (3.4) (1.92) (3.82) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (3.4) (7.612) (5.49) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (3.4) (0.763) (0.8) too few
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 1 (3.4) (0.301) (0.16) too few
ἄθυμος without heart, fainthearted 1 (3.4) (0.055) (0.15) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (3.4) (2.273) (1.08) too few
ταράσσω to stir, stir up, trouble 1 (3.4) (0.564) (0.6) too few
δεῖνα such an one, a certain one 1 (3.4) (0.106) (0.02) too few
ἐπίκλυσις an overflow, flood 1 (3.4) (0.007) (0.01) too few
κακοτεχνία bad art 1 (3.4) (0.015) (0.0) too few
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 1 (3.4) (0.15) (0.15) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (3.4) (2.932) (4.24) too few
σπάω to draw 1 (3.4) (0.186) (0.25) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (3.4) (1.423) (3.53) too few
βασιλεύς a king, chief 1 (3.4) (9.519) (15.15) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (3.4) (1.417) (1.63) too few
γενναῖος noble, excellent 1 (3.4) (0.793) (0.93) too few
διασῴζω to preserve through 1 (3.4) (0.43) (0.56) too few
ἀθυμία want of heart, faintheartedness 1 (3.4) (0.101) (0.13) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (3.4) (1.679) (0.87) too few
εὐρύς wide, broad 1 (3.4) (0.288) (1.67) too few
ἐκκομίζω to carry out 1 (3.4) (0.04) (0.14) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (3.4) (1.096) (0.6) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (3.4) (0.261) (0.5) too few
παρίημι to pass over, let go, relax, yield, allow 1 (3.4) (0.721) (1.13) too few
μάντις one who divines, a seer, prophet 1 (3.4) (0.344) (0.86) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (3.4) (13.407) (5.2) too few
μακράν a long way, far, far away 1 (3.4) (0.444) (0.4) too few
υἱός a son 1 (3.4) (7.898) (7.64) too few
διάδυσις a passage through 1 (3.4) (0.005) (0.0) too few
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 1 (3.4) (0.782) (1.0) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (3.4) (16.105) (11.17) too few
πάσχω to experience, to suffer 1 (3.4) (6.528) (5.59) too few
εὐφημία the use of words of good omen 1 (3.4) (0.167) (0.01) too few
συμβουλή counsel, consultation, deliberation, debate 1 (3.4) (0.11) (0.04) too few
νήϊος of or for a ship 1 (3.4) (0.06) (0.15) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (3.4) (0.653) (0.51) too few
ἰσηγορία equal freedom of speech, equality 1 (3.4) (0.011) (0.07) too few
φιλαπεχθήμων fond of making enemies, quarrelsome 1 (3.4) (0.007) (0.01) too few
πλεῖστος most, largest 1 (3.4) (4.005) (5.45) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (3.4) (1.242) (2.43) too few
μήν now verily, full surely 1 (3.4) (6.388) (6.4) too few
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (3.4) (0.277) (0.51) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (3.4) (2.656) (1.17) too few
γυνή a woman 1 (3.4) (6.224) (8.98) too few
κἄν and if, even if, although 1 (3.4) (1.617) (0.18) too few
ἀναίρω to lift up 1 (3.4) (0.55) (0.08) too few
χαλεπαίνω to be severe, sore, grievous 1 (3.4) (0.195) (0.46) too few
γῆ earth 1 (3.4) (10.519) (12.21) too few
δράω to do 1 (3.4) (1.634) (2.55) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 (3.4) (0.798) (1.28) too few
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 1 (3.4) (0.183) (0.16) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (3.4) (4.169) (5.93) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (3.4) (2.299) (9.04) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (3.4) (0.634) (1.16) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (3.4) (1.698) (2.37) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (3.4) (4.575) (7.0) too few
ἔθος custom, habit 1 (3.4) (1.231) (0.59) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (3.4) (0.897) (0.58) too few
πολέμιος hostile; enemy 1 (3.4) (2.812) (8.48) too few
παρακατατίθημι deposit property with 1 (3.4) (0.033) (0.05) too few
ὥρα2 time, season, climate 1 (3.4) (2.188) (1.79) too few
κροτέω to make to rattle 1 (3.4) (0.03) (0.07) too few
τίθημι to set, put, place 1 (3.4) (6.429) (7.71) too few
αὖθις back, back again 1 (3.4) (2.732) (4.52) too few
κακουργέω to do evil, work wickedness, deal basely 1 (3.4) (0.088) (0.17) too few
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 1 (3.4) (0.898) (0.13) too few
θερίζω to do summer-work, to mow, reap 1 (3.4) (0.104) (0.08) too few
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 1 (3.4) (0.409) (0.24) too few
φυλακτέος to be watched 1 (3.4) (0.049) (0.04) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (3.4) (2.254) (1.6) too few
λοιμός a plague, pestilence 1 (3.4) (0.153) (0.13) too few
παροξύνω to urge, prick 1 (3.4) (0.329) (0.27) too few
πλήν except 1 (3.4) (2.523) (3.25) too few
μετέωρος raised from the ground, hanging 1 (3.4) (0.442) (0.55) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (3.4) (1.706) (1.96) too few
εἰσάγω to lead in 1 (3.4) (1.077) (0.92) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (3.4) (1.561) (1.51) too few
ἑκούσιος voluntary 1 (3.4) (0.537) (0.27) too few
ὁποῖος of what sort 1 (3.4) (1.665) (0.68) too few
σῶς safe and sound, alive and well, in good case 1 (3.4) (0.184) (0.45) too few
πληγή a blow, stroke 1 (3.4) (0.895) (0.66) too few
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 1 (3.4) (1.407) (0.69) too few
πρεσβεύω to be the elder; to be an ambassador 1 (3.4) (0.348) (0.95) too few
προσίημι to send to 1 (3.4) (0.675) (0.45) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (3.4) (4.748) (5.64) too few
ἐπιδέω to bind on 1 (3.4) (0.22) (0.14) too few
φρουρά a looking out, watch, guard 1 (3.4) (0.295) (0.5) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (3.4) (2.231) (8.66) too few
κερδαίνω to gain, derive profit 1 (3.4) (0.215) (0.23) too few
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 1 (3.4) (0.617) (0.93) too few
κληρονόμος one who receives a portion 1 (3.4) (0.144) (0.05) too few
εὖρος breadth, width 1 (3.4) (0.121) (0.41) too few
ἀσφάλεια security against stumbling 1 (3.4) (0.453) (1.25) too few
καθίστημι to set down, place 1 (3.4) (2.674) (4.86) too few
τηρός a warden, guard 1 (3.4) (0.032) (0.03) too few
τρέμω to tremble 1 (3.4) (0.107) (0.08) too few
ἀθυμέω to be disheartened, lose heart 1 (3.4) (0.096) (0.2) too few
μάχομαι to fight 1 (3.4) (1.504) (4.23) too few
ἄδηλος not seen 1 (3.4) (0.791) (0.41) too few
προπηλακίζω to bespatter with mud 1 (3.4) (0.034) (0.07) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (3.4) (0.534) (0.24) too few
ἔρως love 1 (3.4) (0.962) (2.14) too few
τιτρώσκω to wound 1 (3.4) (0.464) (0.44) too few
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 1 (3.4) (0.646) (2.58) too few
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 1 (3.4) (0.479) (1.07) too few
φθάνω to come or do first, before others 1 (3.4) (1.285) (0.97) too few
ἐπίταγμα an injunction, command 1 (3.4) (0.077) (0.07) too few
πατρῷος of or belonging to the father 1 (3.4) (0.402) (0.89) too few
πάρειμι2 go past, march along, come forward 1 (3.4) (0.299) (0.69) too few
πη [Dor. in some way, somehow] 1 (3.4) (0.791) (0.44) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (3.4) (0.109) (0.08) too few
ἐσθίω to eat 1 (3.4) (2.007) (1.91) too few
ἐξισόω to make equal 1 (3.4) (0.047) (0.13) too few
ἐφίζω to set upon 1 (3.4) (0.344) (0.61) too few
πολεμέω to be at war 1 (3.4) (1.096) (2.71) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (3.4) (0.659) (0.71) too few
διακωλύω to hinder, prevent 1 (3.4) (0.095) (0.22) too few
ὄϊς sheep 1 (3.4) (1.922) (0.78) too few
ἄντα over against, face to face 1 (3.4) (0.052) (0.34) too few
ἀηδέω feel disgust at 1 (3.4) (0.026) (0.01) too few
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 1 (3.4) (2.518) (2.71) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (3.4) (1.852) (2.63) too few
μισόδημος hating the commons 1 (3.4) (0.005) (0.01) too few
ταμιεῖον a treasury 1 (3.4) (0.088) (0.11) too few
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 (3.4) (1.438) (1.84) too few
συλλέγω to collect, gather 1 (3.4) (0.488) (1.3) too few
εὖγε well, rightly 1 (3.4) (0.026) (0.0) too few
εὔκλεια good repute, glory 1 (3.4) (0.11) (0.16) too few
μελλητής a delayer, loiterer 1 (3.4) (0.007) (0.01) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (3.4) (1.959) (1.39) too few
γεωργός tilling the ground 1 (3.4) (0.318) (0.31) too few
ὑποστέλλω to draw in 1 (3.4) (0.057) (0.08) too few
ἀποκτείνω to kill, slay 1 (3.4) (1.322) (2.39) too few
πρέσβεια old woman 1 (3.4) (0.117) (0.3) too few
ἀφοράω to look away from 1 (3.4) (0.669) (0.33) too few
δορυφορέω to attend as a bodyguard 1 (3.4) (0.05) (0.08) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (3.4) (13.044) (1.39) too few
ἀνία grief, sorrow, distress, trouble 1 (3.4) (0.093) (0.22) too few
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 1 (3.4) (1.325) (3.42) too few
ἀγρός fields, lands 1 (3.4) (0.663) (0.88) too few
ἀνοίγνυμι to open 1 (3.4) (0.625) (0.66) too few
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 1 (3.4) (0.689) (0.96) too few
σίον the water-parsnep 1 (3.4) (0.261) (0.01) too few
ναῦς a ship 1 (3.4) (3.843) (21.94) too few
παιδεία the rearing of a child 1 (3.4) (0.557) (0.35) too few
διανέμω to distribute, apportion 1 (3.4) (0.263) (0.18) too few
καταβαίνω to step down, go 1 (3.4) (0.757) (1.45) too few
εὐτυχέω to be well off, successful, prosperous 1 (3.4) (0.166) (0.49) too few
πόνος work 1 (3.4) (1.767) (1.9) too few
καλέω to call, summon 1 (3.4) (10.936) (8.66) too few
ἐμπλέω to sail in, to float in 1 (3.4) (0.088) (0.09) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (3.4) (0.514) (1.01) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (3.4) (0.288) (0.56) too few
διάφορος different, unlike 1 (3.4) (2.007) (0.46) too few
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 1 (3.4) (0.784) (0.99) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (3.4) (1.398) (1.59) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (3.4) (2.772) (1.58) too few
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 1 (3.4) (0.194) (0.26) too few
μέδιμνος the medimnus 1 (3.4) (0.055) (0.13) too few
μέτριος within measure 1 (3.4) (1.299) (0.8) too few
λίαν very, exceedingly 1 (3.4) (0.971) (1.11) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (3.4) (0.33) (0.37) too few
ἐπανορθόω to set up again, restore 1 (3.4) (0.156) (0.1) too few
πάντως altogether; 1 (3.4) (2.955) (0.78) too few
προσπέμπω to send to 1 (3.4) (0.028) (0.1) too few
κατεῖδον to look down 1 (3.4) (0.128) (0.24) too few
μείρομαι to receive as one's portion 1 (3.4) (0.235) (0.2) too few
δημοτικός of or for the people, common; on the popular or democratic side 1 (3.4) (0.09) (0.11) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (3.4) (0.322) (0.52) too few
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 1 (3.4) (0.17) (0.13) too few
τρέω to flee from fear, flee away 1 (3.4) (1.989) (2.15) too few
οὐκέτι no more, no longer, no further 1 (3.4) (2.658) (2.76) too few
ah! 1 (3.4) (1.559) (0.48) too few
τρέφω to nourish, rear, maintain 1 (3.4) (2.05) (2.46) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (3.4) (1.067) (4.18) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (3.4) (1.252) (2.43) too few
νέομαι to go 1 (3.4) (0.577) (1.01) too few
δύο two 1 (3.4) (1.685) (2.28) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (3.4) (1.141) (0.69) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (3.4) (1.277) (2.25) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (3.4) (0.382) (0.47) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (3.4) (2.103) (2.21) too few
ἀμνημονέω to be unmindful 1 (3.4) (0.027) (0.06) too few
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 1 (3.4) (0.247) (0.07) too few
λυσιτελής paying what is due 1 (3.4) (0.136) (0.26) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (3.4) (3.181) (2.51) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (3.4) (1.723) (2.13) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (3.4) (0.607) (0.59) too few
ἱκετεύω to approach as a suppliant 1 (3.4) (0.317) (0.32) too few
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 (3.4) (0.705) (0.23) too few
δημαγωγός a popular leader 1 (3.4) (0.07) (0.05) too few
παιδεύω to bring up 1 (3.4) (0.727) (0.59) too few
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 1 (3.4) (0.327) (0.52) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (3.4) (0.263) (0.39) too few
λάω2 (Epic) seize, hold 1 (3.4) (0.239) (0.08) too few
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 1 (3.4) (0.876) (1.74) too few

PAGINATE