Libanius, Declamatio 33

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00533.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,069 lemmas; 4,023 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἀριστεία excellence, prowess 4 (9.9) (0.035) (0.02)
ἀπόπληκτος disabled by a stroke 2 (5.0) (0.036) (0.01)
αἴτησις a request, demand 5 (12.4) (0.144) (0.04)
κότινος the wild olive-tree 3 (7.5) (0.027) (0.03)
θαλλός a young shoot, young branch 6 (14.9) (0.048) (0.07)
ἐλαιόω oil 2 (5.0) (0.591) (0.04)
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 2 (5.0) (0.293) (0.05)
φιλάργυρος fond of money, covetous 2 (5.0) (0.049) (0.06)
δωρεά a gift, present 16 (39.8) (0.563) (0.54)
πλουτέω to be rich, wealthy 5 (12.4) (0.277) (0.18)
φαιδρός bright, beaming 2 (5.0) (0.117) (0.07)
δικαστής a judge 12 (29.8) (0.639) (0.52)
Δῖος of Zeus 2 (5.0) (0.277) (0.09)
διδαχή teaching 2 (5.0) (0.103) (0.09)
βῆμα a step, pace; a platform 2 (5.0) (0.203) (0.12)
σεμνύνω to exalt, magnify 2 (5.0) (0.146) (0.12)
Ἀριστεύς Aristeus 2 (5.0) (0.032) (0.12)
χρυσίον a piece of gold 4 (9.9) (0.361) (0.24)
φορά a carrying 2 (5.0) (1.093) (0.13)
φανός light, bright 2 (5.0) (0.073) (0.13)
ἀλεκτρυών a cock 2 (5.0) (0.18) (0.14)
λύχνος a portable light, a lamp 2 (5.0) (0.282) (0.14)
οἴ ah! woe! 2 (5.0) (1.19) (0.15)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 2 (5.0) (0.476) (0.15)
πλοῦτος wealth, riches 10 (24.9) (1.072) (0.8)
γονεύς a begetter, father 5 (12.4) (0.464) (0.41)
ὑπόσχεσις an undertaking, engagement, promise 2 (5.0) (0.248) (0.16)
εὐήθης good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless 2 (5.0) (0.164) (0.18)
ψήφισμα a proposition carried by vote 3 (7.5) (0.18) (0.27)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 4 (9.9) (0.825) (0.38)
μισθόω to let out for hire, farm out, let 2 (5.0) (0.132) (0.19)
πλέκω to plait, twine, twist, weave, braid 2 (5.0) (0.099) (0.19)
τροπαῖος of or for rout, defeat; causing rout 2 (5.0) (0.082) (0.19)
ἀριστεύω to be best 3 (7.5) (0.076) (0.3)
πη [Dor. in some way, somehow] 4 (9.9) (0.791) (0.44)
τυρός cheese 2 (5.0) (0.233) (0.22)
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 2 (5.0) (0.238) (0.22)
κερδαίνω to gain, derive profit 2 (5.0) (0.215) (0.23)
γέμω to be full 2 (5.0) (0.19) (0.24)
ὠνέομαι to buy, purchase 2 (5.0) (0.247) (0.24)
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 2 (5.0) (0.974) (0.24)
δραχμή a handful; a drachma 2 (5.0) (0.757) (0.25)
στέργω to love 2 (5.0) (0.15) (0.25)
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 2 (5.0) (0.326) (0.27)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 5 (12.4) (1.141) (0.69)
τόκος a bringing forth, childbirth, parturition 2 (5.0) (0.277) (0.29)
οἰκέτης a house-slave, menial 4 (9.9) (0.585) (0.61)
βαδίζω to go slowly, to walk 2 (5.0) (1.133) (0.31)
στέφανος that which surrounds 6 (14.9) (0.775) (0.94)
ἀγανακτέω to feel irritation 2 (5.0) (0.367) (0.32)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 2 (5.0) (0.486) (0.32)
ἀριστεύς the best man 3 (7.5) (0.071) (0.5)
τραῦμα a wound, hurt 2 (5.0) (0.506) (0.34)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 4 (9.9) (0.448) (0.69)
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 2 (5.0) (0.438) (0.35)
παιδεία the rearing of a child 2 (5.0) (0.557) (0.35)
δόξα a notion 14 (34.8) (4.474) (2.49)
ἐκεῖθεν from that place, thence 4 (9.9) (1.247) (0.72)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 2 (5.0) (0.492) (0.37)
αἰτέω to ask, beg; postulate 8 (19.9) (1.871) (1.48)
ἄργυρος silver 2 (5.0) (0.301) (0.38)
ζημία loss, damage 2 (5.0) (0.342) (0.38)
φείδομαι to spare 2 (5.0) (0.34) (0.38)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 2 (5.0) (0.415) (0.39)
ὄνος an ass 2 (5.0) (0.553) (0.4)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 3 (7.5) (9.012) (0.6)
ἐραστής a lover 2 (5.0) (0.285) (0.4)
σεμνός revered, august, holy, awful 3 (7.5) (0.57) (0.61)
ἄρτος bread, loaf of bread 2 (5.0) (1.04) (0.41)
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 2 (5.0) (0.344) (0.41)
οἰκία a building, house, dwelling 10 (24.9) (1.979) (2.07)
σεαυτοῦ of thyself 5 (12.4) (0.863) (1.06)
ἐλαία the olive-tree 2 (5.0) (0.312) (0.43)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 3 (7.5) (2.803) (0.66)
βλάβη hurt, harm, damage 2 (5.0) (0.763) (0.45)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 3 (7.5) (0.714) (0.68)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 8 (19.9) (1.415) (1.83)
στεφανόω to wreathe, to crown 2 (5.0) (0.339) (0.46)
ἐμπίμπλημι fill quite full 2 (5.0) (0.382) (0.47)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 3 (7.5) (1.14) (0.72)
Δίον Dion 3 (7.5) (0.503) (0.72)
Δίη Dia 3 (7.5) (0.502) (0.72)
ἐπιλέγω to choose, pick out, select 2 (5.0) (0.374) (0.49)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 19 (47.2) (63.859) (4.86)
ὄϊς sheep 3 (7.5) (1.922) (0.78)
ἀγείρω to bring together, gather together 3 (7.5) (0.329) (0.79)
σπένδω to pour a libation, (mid.) to make a treaty 3 (7.5) (0.268) (0.8)
κύριος2 a lord, master 4 (9.9) (7.519) (1.08)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 3 (7.5) (0.657) (0.82)
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 2 (5.0) (0.488) (0.55)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 2 (5.0) (0.508) (0.56)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 4 (9.9) (0.951) (1.13)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 2 (5.0) (0.897) (0.58)
φθέγγομαι to utter a sound 2 (5.0) (0.607) (0.59)
παιδεύω to bring up 2 (5.0) (0.727) (0.59)
χρυσός gold 5 (12.4) (0.812) (1.49)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 2 (5.0) (0.498) (0.6)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 2 (5.0) (1.096) (0.6)
ἰσχύς strength 2 (5.0) (0.923) (0.62)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 16 (39.8) (2.488) (5.04)
ἐξουσία power 3 (7.5) (1.082) (0.97)
πόθεν whence? (i.e., from where?) 2 (5.0) (0.953) (0.65)
σκέπτομαι to look about, look carefully 2 (5.0) (0.404) (0.66)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 2 (5.0) (1.004) (0.66)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 3 (7.5) (1.86) (0.99)
ἐκβάλλω to throw 4 (9.9) (0.986) (1.32)
μισέω to hate 2 (5.0) (0.74) (0.66)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 2 (5.0) (2.935) (0.67)
ἐοικότως similarly, like 3 (7.5) (1.868) (1.01)
κέρδος gain, profit, advantage 2 (5.0) (0.452) (0.68)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 2 (5.0) (1.195) (0.68)
διαλέγομαι talk 2 (5.0) (0.836) (0.69)
οὖς auris, the ear 2 (5.0) (1.469) (0.72)
οἴκαδε to one's home, home, homewards 3 (7.5) (0.313) (1.08)
εἰκός like truth 3 (7.5) (1.953) (1.09)
γαμέω to marry 2 (5.0) (0.59) (0.75)
παραινέω to exhort, recommend, advise 2 (5.0) (0.456) (0.75)
νεανίσκος a youth 2 (5.0) (0.436) (0.77)
κύριος having power 4 (9.9) (8.273) (1.56)
βέλτιστος best 2 (5.0) (0.48) (0.78)
προσέρχομαι to come 2 (5.0) (0.91) (0.78)
συλλαμβάνω to collect, gather together 2 (5.0) (0.673) (0.79)
ποθεν from some place 2 (5.0) (0.996) (0.8)
ἔνδον in, within, in the house, at home 4 (9.9) (1.222) (1.6)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 4 (9.9) (2.189) (1.62)
ἰσχυρός strong, mighty 3 (7.5) (2.136) (1.23)
ζέω to boil, seethe 3 (7.5) (1.826) (1.25)
ἁπλόος single, simple 2 (5.0) (6.452) (0.83)
δεῖπνον the principal meal 2 (5.0) (0.717) (0.83)
κρύπτω to hide, cover, cloak 2 (5.0) (0.752) (0.83)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 2 (5.0) (0.663) (0.9)
ζάω to live 3 (7.5) (2.268) (1.36)
πρόσωπον the face, visage, countenance 2 (5.0) (1.94) (0.95)
ἀδικέω to do wrong 6 (14.9) (2.105) (2.89)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 2 (5.0) (0.984) (0.97)
τρέφω to nourish, rear, maintain 5 (12.4) (2.05) (2.46)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 2 (5.0) (0.784) (0.99)
οἶνος wine 4 (9.9) (2.867) (2.0)
ἐλπίς hope, expectation 7 (17.4) (1.675) (3.51)
μικρός small, little 6 (14.9) (5.888) (3.02)
δείκνυμι to show 7 (17.4) (13.835) (3.57)
καρπός fruit 2 (5.0) (1.621) (1.05)
ἐργάζομαι to work, labour 3 (7.5) (2.772) (1.58)
νόμος usage, custom, law, ordinance 8 (19.9) (5.63) (4.23)
πίνω to drink 3 (7.5) (2.254) (1.59)
τοσοῦτος so large, so tall 9 (22.4) (5.396) (4.83)
ναί yea, verily 2 (5.0) (0.919) (1.08)
παρέρχομαι to go by, beside 2 (5.0) (1.127) (1.08)
νή (yes) by.. 2 (5.0) (0.565) (1.11)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 8 (19.9) (5.553) (4.46)
ἐμός mine 34 (84.5) (8.401) (19.01)
O! oh! 26 (64.6) (6.146) (14.88)
φέρω to bear 18 (44.7) (8.129) (10.35)
γάμος a wedding, wedding-feast 2 (5.0) (1.015) (1.15)
παῖς a child 21 (52.2) (5.845) (12.09)
θύρα a door 3 (7.5) (0.919) (1.74)
ἀφίημι to send forth, discharge 5 (12.4) (2.477) (2.96)
ὀφείλω to owe, have to pay 2 (5.0) (1.063) (1.21)
ἀείδω to sing 2 (5.0) (0.923) (1.22)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 3 (7.5) (1.438) (1.84)
ἡλικία time of life, age 2 (5.0) (1.229) (1.25)
μισθός wages, pay, hire 2 (5.0) (0.682) (1.26)
δεῖ it is necessary 17 (42.3) (13.387) (11.02)
δέω to bind, tie, fetter 24 (59.7) (17.994) (15.68)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 5 (12.4) (0.942) (3.27)
τολμάω to undertake, take heart 3 (7.5) (1.2) (1.96)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 5 (12.4) (5.09) (3.3)
δῆλος visible, conspicuous 4 (9.9) (5.582) (2.64)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 3 (7.5) (2.685) (1.99)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 2 (5.0) (0.911) (1.33)
ὀνομάζω to name 2 (5.0) (4.121) (1.33)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 23 (57.2) (17.692) (15.52)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (5.0) (0.733) (1.36)
τοίνυν therefore, accordingly 3 (7.5) (5.224) (2.04)
καίτοι and indeed, and further; and yet 2 (5.0) (2.582) (1.38)
ἐράω to love, to be in love with 2 (5.0) (0.99) (1.38)
τίς who? which? 23 (57.2) (21.895) (15.87)
οἴχομαι to be gone, to have gone 3 (7.5) (0.581) (2.07)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 2 (5.0) (1.959) (1.39)
νέω3 to heap, pile, heap up 2 (5.0) (0.917) (1.41)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 2 (5.0) (1.082) (1.41)
ὀφθαλμός the eye 3 (7.5) (2.632) (2.12)
Ἡρακλέης Heracles 2 (5.0) (0.951) (1.42)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 2 (5.0) (3.747) (1.45)
ἥσσων less, weaker 3 (7.5) (2.969) (2.18)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 3 (7.5) (1.343) (2.27)
ἐλάσσων smaller, less 3 (7.5) (4.697) (2.29)
νέω to swim 2 (5.0) (0.993) (1.53)
κόσμος order 2 (5.0) (3.744) (1.56)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 3 (7.5) (1.678) (2.39)
μένος might, force, strength, prowess, courage 2 (5.0) (0.79) (1.64)
σῶμα the body 4 (9.9) (16.622) (3.34)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 2 (5.0) (1.966) (1.67)
ἴσως equally, in like manner 2 (5.0) (2.15) (1.68)
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 4 (9.9) (1.325) (3.42)
δείδω to fear 4 (9.9) (1.45) (3.46)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 2 (5.0) (1.486) (1.76)
δημός fat 4 (9.9) (1.62) (3.58)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 (5.0) (3.221) (1.81)
ἡδύς sweet 2 (5.0) (2.071) (1.82)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 4 (9.9) (2.388) (3.65)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 4 (9.9) (1.683) (3.67)
τάλαντον a balance 2 (5.0) (0.492) (1.84)
διδάσκω to teach 2 (5.0) (3.329) (1.88)
ὑμός your 6 (14.9) (6.015) (5.65)
πολλάκις many times, often, oft 2 (5.0) (3.702) (1.91)
λαμβάνω to take, seize, receive 14 (34.8) (15.895) (13.47)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (5.0) (1.195) (1.93)
οὖν so, then, therefore 24 (59.7) (34.84) (23.41)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 3 (7.5) (2.976) (2.93)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (5.0) (1.706) (1.96)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 5 (12.4) (9.107) (4.91)
ποιός of a certain nature, kind 2 (5.0) (3.169) (2.06)
μᾶλλον more, rather 8 (19.9) (11.489) (8.35)
πάνυ altogether, entirely 3 (7.5) (2.482) (3.16)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 8 (19.9) (12.481) (8.47)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 2 (5.0) (1.583) (2.13)
οἶδα to know 11 (27.3) (9.863) (11.77)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 30 (74.6) (50.199) (32.23)
ἐγώ I (first person pronoun) 80 (198.9) (54.345) (87.02)
φεύγω to flee, take flight, run away 5 (12.4) (2.61) (5.45)
ἄξιος worthy 3 (7.5) (3.181) (3.3)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 2 (5.0) (1.277) (2.25)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 4 (9.9) (2.36) (4.52)
μή not 33 (82.0) (50.606) (37.36)
σκοπέω to look at 2 (5.0) (1.847) (2.27)
Ἄρης Ares 2 (5.0) (0.644) (2.29)
πατήρ a father 9 (22.4) (9.224) (10.48)
τύχη (good) fortune, luck, chance 2 (5.0) (1.898) (2.33)
εἶδον to see 6 (14.9) (4.063) (7.0)
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 2 (5.0) (0.698) (2.34)
ποῖος of what nature? of what sort? 2 (5.0) (2.531) (2.35)
οὐδείς not one, nobody 16 (39.8) (19.346) (18.91)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 2 (5.0) (1.698) (2.37)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 4 (9.9) (3.717) (4.75)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 2 (5.0) (1.523) (2.38)
Ζεύς Zeus 10 (24.9) (4.739) (12.03)
μανθάνω to learn 3 (7.5) (3.86) (3.62)
δέκα ten 2 (5.0) (1.54) (2.42)
κτείνω to kill, slay 2 (5.0) (0.844) (2.43)
οὐ not 67 (166.5) (104.879) (82.22)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 2 (5.0) (1.525) (2.46)
οὕτως so, in this manner 12 (29.8) (28.875) (14.91)
χρύσεος golden, of gold, decked 2 (5.0) (1.072) (2.49)
φύω to bring forth, produce, put forth 2 (5.0) (3.181) (2.51)
ὑπάρχω to begin; to exist 4 (9.9) (13.407) (5.2)
ὁράω to see 14 (34.8) (16.42) (18.27)
νομίζω to have as a custom; to believe 5 (12.4) (4.613) (6.6)
ὥσπερ just as if, even as 5 (12.4) (13.207) (6.63)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 3 (7.5) (2.779) (3.98)
γάρ for 55 (136.7) (110.606) (74.4)
ἐάν if 15 (37.3) (23.689) (20.31)
στρατιώτης a citizen bound to military service; 2 (5.0) (1.589) (2.72)
βίος life 3 (7.5) (3.82) (4.12)
βοῦς cow 2 (5.0) (1.193) (2.78)
βιός a bow 3 (7.5) (3.814) (4.22)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (9.9) (4.748) (5.64)
κεφαλή the head 2 (5.0) (3.925) (2.84)
μάχη battle, fight, combat 4 (9.9) (2.176) (5.7)
σύ you (personal pronoun) 43 (106.9) (30.359) (61.34)
σός your 9 (22.4) (6.214) (12.92)
σῴζω to save, keep 2 (5.0) (2.74) (2.88)
κομίζω to take care of, provide for 2 (5.0) (1.249) (2.89)
ἀρετή goodness, excellence 2 (5.0) (4.312) (2.92)
τις any one, any thing, some one, some thing; 54 (134.2) (97.86) (78.95)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (5.0) (2.021) (2.95)
εὐθύς straight, direct 4 (9.9) (5.672) (5.93)
τοιοῦτος such as this 10 (24.9) (20.677) (14.9)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 2 (5.0) (1.67) (3.01)
εὑρίσκω to find 3 (7.5) (6.155) (4.65)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 2 (5.0) (0.897) (3.1)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 6 (14.9) (4.016) (9.32)
πῶς how? in what way 4 (9.9) (8.955) (6.31)
αὖ again, anew, afresh, once more 3 (7.5) (2.474) (4.78)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 4 (9.9) (4.322) (6.41)
ἐκεῖνος that over there, that 11 (27.3) (22.812) (17.62)
πάλιν back, backwards 4 (9.9) (10.367) (6.41)
φαίνω to bring to light, make to appear 5 (12.4) (8.435) (8.04)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 5 (12.4) (6.869) (8.08)
καλός beautiful 8 (19.9) (9.11) (12.96)
καθίστημι to set down, place 3 (7.5) (2.674) (4.86)
πλήν except 2 (5.0) (2.523) (3.25)
γένος race, stock, family 2 (5.0) (8.844) (3.31)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (7.5) (3.657) (4.98)
νόος mind, perception 2 (5.0) (5.507) (3.33)
ἄν modal particle 23 (57.2) (32.618) (38.42)
ὅς2 [possessive pronoun] 23 (57.2) (47.672) (39.01)
διά through c. gen.; because of c. acc. 18 (44.7) (56.77) (30.67)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 2 (5.0) (1.527) (3.41)
κελεύω to urge 4 (9.9) (3.175) (6.82)
ὅτι2 conj.: that, because 14 (34.8) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 14 (34.8) (49.106) (23.97)
δίδωμι to give 8 (19.9) (11.657) (13.85)
τίη why? wherefore? 8 (19.9) (26.493) (13.95)
ἄγω to lead 6 (14.9) (5.181) (10.6)
πλείων more, larger 4 (9.9) (7.783) (7.12)
either..or; than 13 (32.3) (34.073) (23.24)
γυνή a woman 5 (12.4) (6.224) (8.98)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 16 (39.8) (55.077) (29.07)
ἕτερος the one; the other (of two) 4 (9.9) (18.33) (7.31)
τροπός a twisted leathern thong 3 (7.5) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 3 (7.5) (7.612) (5.49)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 2 (5.0) (8.208) (3.67)
ἤδη already 6 (14.9) (8.333) (11.03)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 2 (5.0) (15.198) (3.78)
πως somehow, in some way 4 (9.9) (9.844) (7.58)
πολύς much, many 23 (57.2) (35.28) (44.3)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (5.0) (2.333) (3.87)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 2 (5.0) (3.66) (3.87)
τέλος the fulfilment 2 (5.0) (4.234) (3.89)
ἀλλά otherwise, but 24 (59.7) (54.595) (46.87)
δέχομαι to take, accept, receive 2 (5.0) (3.295) (3.91)
φημί to say, to claim 16 (39.8) (36.921) (31.35)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 5 (12.4) (19.178) (9.89)
ἀνά up, upon 3 (7.5) (4.693) (6.06)
καί and, also 209 (519.5) (544.579) (426.61)
τοτέ at times, now and then 5 (12.4) (6.167) (10.26)
χρή it is fated, necessary 2 (5.0) (6.22) (4.12)
οὗτος this; that 59 (146.7) (133.027) (121.95)
the 505 (1255.3) (1391.018) (1055.57)
ἔχω to have 22 (54.7) (48.945) (46.31)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (7.5) (8.165) (6.35)
ἥκω to have come, be present, be here 2 (5.0) (2.341) (4.29)
μέγας big, great 12 (29.8) (18.419) (25.96)
εἰμί to be 67 (166.5) (217.261) (145.55)
ὁδός a way, path, track, journey 2 (5.0) (2.814) (4.36)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 11 (27.3) (26.85) (24.12)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 2 (5.0) (13.567) (4.4)
μήτηρ a mother 2 (5.0) (2.499) (4.41)
κοινός common, shared in common 2 (5.0) (6.539) (4.41)
εἶμι come, go 6 (14.9) (7.276) (13.3)
πάρειμι be present 4 (9.9) (5.095) (8.94)
στρατηγός the leader 3 (7.5) (1.525) (6.72)
ἀγαθός good 3 (7.5) (9.864) (6.93)
ἅπας quite all, the whole 3 (7.5) (10.904) (7.0)
τότε at that time, then 5 (12.4) (6.266) (11.78)
ὥστε so that 4 (9.9) (10.717) (9.47)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 11 (27.3) (22.709) (26.08)
ἵππος a horse, mare 3 (7.5) (3.33) (7.22)
γε at least, at any rate 13 (32.3) (24.174) (31.72)
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (2.5) (1.339) (1.29) too few
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (2.5) (0.323) (0.31) too few
ἐκπέμπω to send out 1 (2.5) (0.694) (1.7) too few
ἐξορύσσω to dig out 1 (2.5) (0.013) (0.03) too few
μαίνομαι to rage, be furious 1 (2.5) (0.455) (0.75) too few
εἶτα then, next 1 (2.5) (4.335) (1.52) too few
ἔννοια a thought in the mind, notion, conception 1 (2.5) (0.952) (0.46) too few
εὐτύχημα a piece of good luck, a happy issue, a success 1 (2.5) (0.043) (0.12) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (2.5) (0.301) (0.23) too few
νύμφη a young wife, bride 1 (2.5) (0.408) (1.26) too few
πρίασθαι to buy 1 (2.5) (0.184) (0.21) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (2.5) (0.286) (0.41) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (2.5) (0.649) (0.91) too few
ἄμικτος unmingled, that will not mingle 1 (2.5) (0.098) (0.02) too few
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 1 (2.5) (0.403) (0.02) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (2.5) (0.418) (0.28) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (2.5) (0.588) (0.68) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (2.5) (1.431) (1.76) too few
μῆκος length 1 (2.5) (1.601) (0.86) too few
λεία2 booty, plunder 1 (2.5) (0.426) (0.59) too few
σύμμαχος fighting along with, allied with 1 (2.5) (1.077) (6.77) too few
χόω to throw 1 (2.5) (0.146) (0.32) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (2.5) (0.476) (0.76) too few
κόρος2 young man 1 (2.5) (0.242) (0.63) too few
πικρός pointed, sharp, keen 1 (2.5) (0.817) (0.77) too few
οἰκεύς an inmate of one's house 1 (2.5) (0.027) (0.08) too few
ἔρεισμα a prop, stay, support 1 (2.5) (0.044) (0.07) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (2.5) (1.544) (1.98) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (2.5) (1.358) (0.37) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (2.5) (0.989) (0.75) too few
Δημήτηρ Demeter 1 (2.5) (0.236) (0.58) too few
γονή produce, offspring 1 (2.5) (0.359) (0.16) too few
δεξιά the right hand 1 (2.5) (0.472) (0.42) too few
ἄπειμι2 go away 1 (2.5) (1.11) (1.84) too few
στατήρ gold stater 1 (2.5) (0.038) (0.06) too few
ὤνιος to be bought, for sale 1 (2.5) (0.056) (0.02) too few
κροκωτός (adj) saffron-dyed, saffron-coloured; (n) a saffron-colored robe 1 (2.5) (0.01) (0.01) too few
ἔγγονος a grandson, granddaughter 1 (2.5) (0.094) (0.01) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (2.5) (0.369) (0.26) too few
μακάριος blessed, happy 1 (2.5) (0.896) (0.38) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (2.5) (0.296) (0.32) too few
ἄγη wonder, awe, amazement 1 (2.5) (0.111) (0.24) too few
ἐφόλκιον a tow-boat 1 (2.5) (0.001) (0.0) too few
εἰσφορά a gathering in 1 (2.5) (0.075) (0.1) too few
προκυλινδέομαι to roll at the feet of 1 (2.5) (0.002) (0.01) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (2.5) (8.778) (7.86) too few
τριώβολον a three-obol-piece, a half-drachma 1 (2.5) (0.105) (0.05) too few
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 1 (2.5) (0.311) (0.2) too few
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 (2.5) (12.667) (11.08) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (2.5) (7.533) (3.79) too few
σαπρός rotten, putrid 1 (2.5) (0.052) (0.0) too few
χρηματιστής a man in business, money-getter, trafficker 1 (2.5) (0.017) (0.07) too few
ἔνδοξος held in esteem 1 (2.5) (0.746) (0.16) too few
μέλος a limb; a phrase of song; a song 1 (2.5) (0.803) (0.91) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (2.5) (0.907) (0.75) too few
πατραλοίας one who slays his father, a parricide 1 (2.5) (0.012) (0.04) too few
ἔσπον tell 1 (2.5) (0.0) (0.0) too few
μιαρός stained 1 (2.5) (0.128) (0.16) too few
χαλκοῦς a copper coin 1 (2.5) (0.971) (2.29) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (2.5) (2.871) (3.58) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (2.5) (0.254) (0.35) too few
κόρος4 Hebr. dry measure, kor 1 (2.5) (0.146) (0.12) too few
ἐλεύθερος free 1 (2.5) (0.802) (1.2) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (2.5) (1.012) (0.3) too few
ἔτης clansmen 1 (2.5) (0.231) (1.27) too few
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 1 (2.5) (1.945) (1.28) too few
ἀεί always, for ever 1 (2.5) (7.241) (8.18) too few
γαμήλιος belonging to a wedding, bridal 1 (2.5) (0.025) (0.01) too few
εὐτρεπίζω to make ready, get ready 1 (2.5) (0.071) (0.02) too few
ἡλίκος as big as 1 (2.5) (0.148) (0.13) too few
μάλιστα most 1 (2.5) (6.673) (9.11) too few
γλίσχρος glutinous, sticky, clammy 1 (2.5) (0.281) (0.03) too few
πρόεδρος one who sits in the first place, a president 1 (2.5) (0.057) (0.01) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (2.5) (2.811) (3.25) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (2.5) (0.541) (0.55) too few
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 1 (2.5) (1.205) (2.18) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (2.5) (19.466) (11.67) too few
κλέος a rumour, report; fame, glory 1 (2.5) (0.184) (0.77) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (2.5) (1.363) (1.24) too few
ἡμέτερος our 1 (2.5) (2.045) (2.83) too few
παίδευμα that which is reared up, taught, a nursling, scholar, pupil 1 (2.5) (0.035) (0.01) too few
παμμίαρος all-abominable 1 (2.5) (0.009) (0.01) too few
μηκέτι no more, no longer, no further 1 (2.5) (0.86) (0.77) too few
ἄρα particle: 'so' 1 (2.5) (11.074) (20.24) too few
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 1 (2.5) (0.158) (0.26) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (2.5) (1.387) (0.76) too few
ὀμφαλός the navel 1 (2.5) (0.208) (0.16) too few
ὄνυξ talons, claws, nails 1 (2.5) (0.194) (0.13) too few
ἔπος a word 1 (2.5) (1.082) (5.8) too few
κράνος a helmet 1 (2.5) (0.078) (0.17) too few
ἄναξ a lord, master 1 (2.5) (0.563) (2.99) too few
φθονερός envious, jealous, grudging 1 (2.5) (0.055) (0.1) too few
φιλοτεχνέω to love art, practise an art 1 (2.5) (0.007) (0.01) too few
ἀπαντάω to meet 1 (2.5) (0.895) (0.92) too few
δακρύω to weep, shed tears 1 (2.5) (0.219) (0.41) too few
προστάσσω to order 1 (2.5) (1.223) (1.25) too few
χαμεύνη a bed on the ground, pallet-bed 1 (2.5) (0.007) (0.03) too few
κρόμμυον an onion 1 (2.5) (0.072) (0.04) too few
μύρω to flow, run, trickle 1 (2.5) (0.139) (0.25) too few
δαΐς fire-brand, pinetorch 1 (2.5) (0.1) (0.18) too few
παλαιστής a wrestler 1 (2.5) (0.059) (0.04) too few
καπνός smoke 1 (2.5) (0.297) (0.4) too few
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 (2.5) (1.651) (2.69) too few
δαίς feast 1 (2.5) (0.193) (0.97) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (2.5) (5.317) (5.48) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (2.5) (1.962) (2.21) too few
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 1 (2.5) (0.276) (0.35) too few
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 1 (2.5) (1.286) (0.06) too few
κῦμα anything swollen 1 (2.5) (0.376) (1.27) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (2.5) (0.812) (0.83) too few
δαπάνη outgoing, cost, expense, expenditure 1 (2.5) (0.218) (0.54) too few
ἔπειτα then, next 1 (2.5) (2.603) (7.5) too few
κύβος dice 1 (2.5) (0.268) (0.05) too few
προσθήκη an addition, appendage, appendix 1 (2.5) (0.46) (0.01) too few
στρεπτός flexible, pliant 1 (2.5) (0.036) (0.09) too few
ὀπηδός attendant 1 (2.5) (0.027) (0.03) too few
ἠλίθιος idle, vain, random 1 (2.5) (0.096) (0.08) too few
ταρσός a wickerwork basket, frame, mat 1 (2.5) (0.065) (0.15) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (2.5) (0.381) (0.37) too few
ἐκδύω to take off, strip off 1 (2.5) (0.047) (0.09) too few
ἄπλοος not sailing, unfit for sea, not sea-worthy 1 (2.5) (0.11) (0.04) too few
λῆψις a taking hold, seizing, catching, seizure 1 (2.5) (0.202) (0.1) too few
συλάω to strip off 1 (2.5) (0.094) (0.36) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (2.5) (0.43) (0.52) too few
καθά according as, just as 1 (2.5) (5.439) (4.28) too few
ὕμνος a hymn, festive song 1 (2.5) (0.392) (0.49) too few
συνεχής holding together 1 (2.5) (3.097) (1.77) too few
λιμός hunger, famine 1 (2.5) (0.568) (0.45) too few
αὗ bow wow 1 (2.5) (0.374) (0.04) too few
γάλα milk 1 (2.5) (0.9) (0.37) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 1 (2.5) (0.506) (0.46) too few
ἐπείγω to press down, weigh down; mid. hasten 1 (2.5) (0.537) (0.86) too few
βιάζω to constrain 1 (2.5) (0.763) (1.2) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (2.5) (1.75) (2.84) too few
γοῦν at least then, at any rate, any way 1 (2.5) (3.743) (0.99) too few
παρακαλέω to call to 1 (2.5) (1.069) (2.89) too few
τέττιξ a kind of grasshopper, the cicala, Lat. cicada 1 (2.5) (0.068) (0.09) too few
σκῶμμα a jest, joke, gibe, scoff 1 (2.5) (0.051) (0.06) too few
θαυμάσιος wondrous, wonderful, marvellous 1 (2.5) (0.395) (0.46) too few
γυμνός naked, unclad 1 (2.5) (0.564) (0.65) too few
ἡνίκα at which time, when 1 (2.5) (0.856) (0.54) too few
τυφόω to delude 1 (2.5) (0.03) (0.01) too few
ἐπικίνδυνος in danger, dangerous, insecure, precarious 1 (2.5) (0.083) (0.1) too few
φόνος murder, homicide, slaughter 1 (2.5) (0.724) (1.36) too few
ἀλαζών a vagabond 1 (2.5) (0.107) (0.13) too few
παίω to strike, smite 1 (2.5) (0.283) (0.58) too few
κρηπίς a half-boot 1 (2.5) (0.076) (0.1) too few
λείπω to leave, quit 1 (2.5) (1.614) (4.04) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (2.5) (10.645) (5.05) too few
χάλκεος of copper 1 (2.5) (0.603) (1.59) too few
εἰσάπαξ at once, once for all 1 (2.5) (0.026) (0.05) too few
ἀπέχω to keep off 1 (2.5) (1.184) (1.8) too few
αἴρω to take up, raise, lift up 1 (2.5) (2.825) (10.15) too few
σπεύδω to set a-going, to urge on, hasten, quicken 1 (2.5) (0.679) (1.3) too few
οὗ where 1 (2.5) (6.728) (4.01) too few
μεγαλόψυχος high-souled, magnanimous 1 (2.5) (0.092) (0.17) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (2.5) (3.069) (1.42) too few
λύω to loose 1 (2.5) (2.411) (3.06) too few
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 1 (2.5) (0.137) (0.24) too few
σιωπάω to be silent 1 (2.5) (0.372) (0.27) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (2.5) (9.032) (7.24) too few
θύω to sacrifice 1 (2.5) (1.161) (2.11) too few
ὀθνεῖος strange, foreign 1 (2.5) (0.049) (0.1) too few
χιτώνιον a woman's frock 1 (2.5) (0.013) (0.01) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (2.5) (0.935) (0.99) too few
ἁμός our, my > ἐμός 1 (2.5) (0.628) (1.32) too few
μειράκιον a boy, lad, stripling 1 (2.5) (0.339) (0.38) too few
προτρέπω to urge forwards 1 (2.5) (0.349) (0.13) too few
σκιά a shadow 1 (2.5) (0.513) (0.23) too few
ἐπισπάω to draw 1 (2.5) (0.302) (0.35) too few
Ὀλυμπίασι at Olympia 1 (2.5) (0.025) (0.03) too few
εὔθυνα a setting straight, correction, chastisement 1 (2.5) (0.094) (0.02) too few
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 1 (2.5) (0.518) (0.36) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (2.5) (3.016) (1.36) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (2.5) (5.601) (4.92) too few
Ῥίον Rhion, Rhium 1 (2.5) (0.065) (0.15) too few
σκίμπους a small couch, low bed 1 (2.5) (0.028) (0.02) too few
λεία tool for smoothing stone 1 (2.5) (0.469) (0.61) too few
ἰχθύς a fish 1 (2.5) (1.082) (0.54) too few
ἔριον wool 1 (2.5) (0.366) (0.14) too few
ῥαίω to break, shiver, shatter, wreck 1 (2.5) (0.186) (0.23) too few
Ἥρα Hera 1 (2.5) (0.543) (1.68) too few
μύρον sweet juice extracted form plants, sweet-oil, unguent, balsam 1 (2.5) (0.424) (0.14) too few
which way, where, whither, in 1 (2.5) (4.108) (2.83) too few
δυσμενής full of ill-will, hostile 1 (2.5) (0.164) (0.38) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (2.5) (1.591) (2.21) too few
ἔξω out 1 (2.5) (2.334) (2.13) too few
Λᾶς Las (f) town in Laconia; (m) its founder 1 (2.5) (0.224) (0.04) too few
κόρος one's fill, satiety, surfeit 1 (2.5) (0.236) (0.58) too few
κόμπος a noise, din, clash 1 (2.5) (0.039) (0.1) too few
ὕδωρ water 1 (2.5) (7.043) (3.14) too few
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 (2.5) (3.379) (1.22) too few
ἔδαφος the bottom, foundation, base 1 (2.5) (0.186) (0.13) too few
ἠώς the morning red, daybreak, dawn 1 (2.5) (0.679) (2.1) too few
φορτίον a load, burden 1 (2.5) (0.134) (0.15) too few
μῖσος hate, hatred 1 (2.5) (0.229) (0.31) too few
περιεργάζομαι to take more pains than enough about 1 (2.5) (0.037) (0.03) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (2.5) (0.84) (1.03) too few
τρίβω to rub: to rub 1 (2.5) (0.71) (0.25) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (2.5) (2.978) (3.52) too few
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 1 (2.5) (1.478) (0.97) too few
καταβλάπτω to hurt greatly, damage 1 (2.5) (0.005) (0.0) too few
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 1 (2.5) (0.279) (0.21) too few
φρύγανον dry sticks, firewood 1 (2.5) (0.025) (0.06) too few
γῆρας old age 1 (2.5) (0.553) (0.83) too few
σῖτος corn, grain 1 (2.5) (0.721) (1.84) too few
ζεύγνυμι to yoke, put to 1 (2.5) (0.153) (0.64) too few
ἐξαιρέω to take out of 1 (2.5) (0.659) (0.97) too few
σκευοφόρος carrying baggage 1 (2.5) (0.062) (0.18) too few
ἀργία idleness, laziness 1 (2.5) (0.142) (0.06) too few
ἡμιθνής half-dead 1 (2.5) (0.013) (0.02) too few
πατρικός derived from one's fathers, paternal, hereditary 1 (2.5) (0.201) (0.13) too few
μόλις barely, scarcely 1 (2.5) (0.479) (0.72) too few
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 1 (2.5) (0.768) (0.13) too few
χιτωνίσκος a short frock 1 (2.5) (0.036) (0.06) too few
ἄνευ without 1 (2.5) (2.542) (1.84) too few
προσδοκία a looking for, expectation 1 (2.5) (0.159) (0.31) too few
πρόσειμι2 approach 1 (2.5) (0.794) (0.8) too few
ἴς sinew, tendon 1 (2.5) (0.943) (0.25) too few
ᾆσμα a song, a lyric ode 1 (2.5) (0.139) (0.04) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (2.5) (1.068) (1.87) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (2.5) (0.345) (0.75) too few
ἔνιοι some 1 (2.5) (2.716) (0.95) too few
τόσος so great, so vast 1 (2.5) (0.214) (1.34) too few
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 1 (2.5) (1.671) (0.44) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (2.5) (2.105) (2.59) too few
κληρονομέω to receive a share of an inheritance, to inherit a portion 1 (2.5) (0.183) (0.04) too few
δάκρυον a tear 1 (2.5) (0.515) (1.27) too few
ὄλυρα a kind of grain, spelt 1 (2.5) (0.013) (0.03) too few
ἀποπνίγω to choke, throttle 1 (2.5) (0.074) (0.1) too few
Φανώ Phano 2 (5.0) (0.007) (0.0) too few
προσκυνέω to make obeisance 1 (2.5) (0.658) (0.35) too few
πρυτανεῖον the presidents' hall, town-hall 1 (2.5) (0.049) (0.17) too few
γνάθος the jaw 1 (2.5) (0.144) (0.08) too few
φυλακή a watching 1 (2.5) (0.687) (1.97) too few
ὄρος a mountain, hill 1 (2.5) (2.059) (3.39) too few
ἄλευρον wheaten flour 1 (2.5) (0.177) (0.04) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (2.5) (2.65) (2.84) too few
ἐμμένω to abide in 1 (2.5) (0.282) (0.33) too few
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 1 (2.5) (0.74) (0.85) too few
Ὀλυμπία Olympia 1 (2.5) (0.23) (0.38) too few
ἐπιθυμητής one who longs for 1 (2.5) (0.026) (0.04) too few
κατήγορος an accuser 1 (2.5) (0.237) (0.15) too few
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 1 (2.5) (1.151) (0.61) too few
στενωπός narrow, strait, confined; (subst) mountain pass, strait 1 (2.5) (0.057) (0.06) too few
ἄγαν very, much, very much 1 (2.5) (0.438) (0.42) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (2.5) (0.916) (1.28) too few
ἄατος insatiate 1 (2.5) (0.093) (0.08) too few
σώφρων of sound mind 1 (2.5) (0.638) (0.59) too few
ἐπάνειμι to return 1 (2.5) (0.31) (0.15) too few
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 1 (2.5) (0.217) (0.47) too few
ἐνδίδωμι to give in 1 (2.5) (0.434) (0.47) too few
περισσός beyond the regular number 1 (2.5) (1.464) (0.34) too few
σφοδρός vehement, violent, excessive 1 (2.5) (1.283) (0.07) too few
πούς a foot 1 (2.5) (2.799) (4.94) too few
ὑποθήκη a suggestion, counsel, warning, piece of advice 1 (2.5) (0.073) (0.07) too few
ῥόδον the rose 1 (2.5) (0.217) (0.08) too few
νυμφίος a bridegroom, one lately married 1 (2.5) (0.16) (0.13) too few
πιστός2 to be trusted 1 (2.5) (1.164) (1.33) too few
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 (2.5) (0.536) (0.86) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 1 (2.5) (0.845) (1.03) too few
ἕλκω to draw, drag 1 (2.5) (1.305) (1.45) too few
κάρδαμον cress 1 (2.5) (0.027) (0.01) too few
πίων fat, plump 1 (2.5) (0.231) (0.52) too few
νέος young, youthful 1 (2.5) (2.183) (4.18) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (2.5) (1.179) (4.14) too few
βεβαιόω to make firm, confirm, establish, secure, warrant, make good 1 (2.5) (0.291) (0.33) too few
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 1 (2.5) (0.099) (0.07) too few
κατακλείω to shut in, enclose 1 (2.5) (0.1) (0.15) too few
δημιουργέω to practise a trade, do work 1 (2.5) (0.308) (0.14) too few
φορέω to bear 1 (2.5) (0.303) (1.06) too few
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 1 (2.5) (0.484) (0.59) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (2.5) (1.591) (1.51) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (2.5) (0.516) (0.74) too few
διαφανής seen through, transparent 1 (2.5) (0.408) (0.08) too few
πρύτανις a prince, ruler, lord, chief 1 (2.5) (0.065) (0.12) too few
τερατολόγος of which marvellous things are told, portentous 1 (2.5) (0.004) (0.0) too few
τραχύς rugged, rough 1 (2.5) (0.481) (0.47) too few
οἰκίζω to found as a colony 1 (2.5) (0.151) (0.53) too few
ἀργέω to lie idle, be unemployed, do nothing 1 (2.5) (0.097) (0.04) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (2.5) (1.325) (1.52) too few
κρόκος the crocus 1 (2.5) (0.305) (0.05) too few
ὀψέ after a long time, late 1 (2.5) (0.192) (0.46) too few
βαλλάντιον a bag, pouch, purse 1 (2.5) (0.021) (0.06) too few
σίτησις an eating, feeding 1 (2.5) (0.022) (0.04) too few
ποιητέος to be made 1 (2.5) (0.164) (0.32) too few
κατέχω to hold fast 1 (2.5) (1.923) (2.47) too few
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 1 (2.5) (0.43) (0.13) too few
προσαπόλλυμι to destroy besides 1 (2.5) (0.014) (0.07) too few
φύλλον a leaf; 1 (2.5) (0.521) (0.37) too few
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (2.5) (0.756) (0.17) too few
θέω to run 1 (2.5) (0.925) (1.43) too few
ἀσπίς a round shield 1 (2.5) (0.481) (1.51) too few
διάγω to carry over 1 (2.5) (0.532) (0.39) too few
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 1 (2.5) (0.139) (0.15) too few
λιβανωτός frankincense, the gum of the tree 1 (2.5) (0.206) (0.09) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (2.5) (0.758) (0.44) too few
ὀργή natural impulse 1 (2.5) (1.273) (1.39) too few
φωνή a sound, tone 1 (2.5) (3.591) (1.48) too few
ἀνάθημα a votive offering set up 1 (2.5) (0.247) (0.38) too few
πρό before 1 (2.5) (5.786) (4.33) too few
φύλαξ a watcher, guard, sentinel 1 (2.5) (0.431) (1.27) too few
ταλασία wool-spinning 1 (2.5) (0.008) (0.0) too few
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 (2.5) (1.366) (1.96) too few
ἐξάγω to lead out 1 (2.5) (0.513) (1.31) too few
τέρας a sign, wonder, marvel 1 (2.5) (0.335) (0.5) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (2.5) (3.981) (2.22) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (2.5) (2.598) (2.47) too few
θρασύτης over-boldness, audacity 1 (2.5) (0.077) (0.04) too few
ἀναβαίνω to go up, mount, to go up to 1 (2.5) (1.13) (1.65) too few
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 1 (2.5) (0.938) (1.7) too few
ἔχθω to hate 1 (2.5) (0.083) (0.18) too few
καταλέγω recount, tell at length and in order 1 (2.5) (0.396) (0.89) too few
κόπτω to strike, smite, knock down 1 (2.5) (0.451) (0.6) too few
συγγένεια sameness of descent 1 (2.5) (0.28) (0.24) too few
ἄμφω both 1 (2.5) (2.508) (1.28) too few
μεμπτός to be blamed, blameworthy 1 (2.5) (0.022) (0.04) too few
παραμύθιον an address, exhortation 1 (2.5) (0.025) (0.01) too few
πρόσθεν before 1 (2.5) (1.463) (2.28) too few
κατατείνω to stretch 1 (2.5) (0.124) (0.13) too few
ὕπνος sleep, slumber 1 (2.5) (1.091) (1.42) too few
ἔμπλεος quite full of 1 (2.5) (0.083) (0.11) too few
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 1 (2.5) (0.732) (0.41) too few
ζηλωτός to be emulated, worthy of imitation 1 (2.5) (0.08) (0.1) too few
μακρός long 1 (2.5) (1.989) (2.83) too few
ἀνάλωμα expenditure, cost 1 (2.5) (0.062) (0.04) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (2.5) (2.343) (2.93) too few
ἐνθένδε hence, from this quarter 1 (2.5) (0.204) (0.33) too few
ἀναίσθητος insensate, unfeeling 1 (2.5) (0.326) (0.04) too few
θετέος to be laid down 1 (2.5) (0.082) (0.01) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (2.5) (0.881) (1.65) too few
Πῖσα Pisa 1 (2.5) (0.05) (0.15) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (2.5) (2.273) (1.08) too few
περιουσία supersum 1 (2.5) (0.3) (0.18) too few
θόρυβος a noise, uproar, clamour 1 (2.5) (0.35) (0.54) too few
ἀριθμός number 1 (2.5) (5.811) (1.1) too few
νοσέω to be sick, ill, to ail 1 (2.5) (1.226) (0.36) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (2.5) (5.663) (6.23) too few
παιδίον a child 1 (2.5) (1.117) (0.81) too few
χρηματίζω to negotiate, transact business, have dealings 1 (2.5) (0.29) (0.3) too few
ἀτυχής luckless, unfortunate 1 (2.5) (0.028) (0.02) too few
χρῄζω to need, want, lack, have need of 1 (2.5) (0.416) (0.47) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (2.5) (1.424) (4.39) too few
ἄτακτος not in battle-order 1 (2.5) (0.313) (0.19) too few
διδάσκαλος a teacher, master 1 (2.5) (1.058) (0.31) too few
ῥέω to flow, run, stream, gush 1 (2.5) (1.029) (1.83) too few
νουμηνία the new moon, the first of the month 1 (2.5) (0.053) (0.06) too few
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 1 (2.5) (0.287) (0.15) too few
δένδρον a tree 1 (2.5) (0.702) (0.76) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (2.5) (2.863) (2.91) too few
γέλοιος causing laughter, laughable 1 (2.5) (0.381) (0.55) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (2.5) (2.932) (4.24) too few
προσδέω to bind on 1 (2.5) (0.283) (0.75) too few
ἐξαλείφω to plaster over; to wipe out, obliterate 1 (2.5) (0.062) (0.07) too few
ἑνόω make one, unite 1 (2.5) (0.18) (0.01) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (2.5) (1.776) (2.8) too few
μίμησις imitation 1 (2.5) (0.208) (0.51) too few
γενναῖος noble, excellent 1 (2.5) (0.793) (0.93) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (2.5) (1.109) (1.06) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (2.5) (1.417) (1.63) too few
διασῴζω to preserve through 1 (2.5) (0.43) (0.56) too few
ἄτη bewilderment, infatuation, reckless impulse 1 (2.5) (0.221) (0.77) too few
δίωξις chase, pursuit 1 (2.5) (0.076) (0.13) too few
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 1 (2.5) (0.177) (0.04) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (2.5) (5.491) (7.79) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (2.5) (0.118) (0.16) too few
ἁπλῶς singly, in one way 1 (2.5) (3.946) (0.5) too few
πανοπλία suit of armour of a ὁπλίτης 1 (2.5) (0.065) (0.1) too few
ἐναντίος opposite 1 (2.5) (8.842) (4.42) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (2.5) (1.39) (1.28) too few
εὐπραγία well-doing, well-being, welfare, success 1 (2.5) (0.073) (0.1) too few
ζυγόν anything which joins two 1 (2.5) (0.343) (0.46) too few
προτιμάω to honour 1 (2.5) (0.172) (0.15) too few
ἐνδελεχής continuous, perpetual 1 (2.5) (0.026) (0.01) too few
θρίξ the hair of the head 1 (2.5) (0.632) (0.33) too few
ἄσιτος without food, fasting 1 (2.5) (0.054) (0.04) too few
ἐξελαύνω to drive out from 1 (2.5) (0.373) (1.1) too few
ἐξευρίσκω to find out, discover 1 (2.5) (0.486) (0.7) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (2.5) (3.117) (19.2) too few
χρῆσις a using, employment, use 1 (2.5) (0.787) (0.08) too few
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 1 (2.5) (1.032) (4.24) too few
ἀγάλλω to make glorious, glorify, exalt 1 (2.5) (0.072) (0.24) too few
κοΐ squealing sound of a pig 1 (2.5) (0.465) (0.0) too few
ποτε ever, sometime 1 (2.5) (7.502) (8.73) too few
νέω2 to spin 1 (2.5) (0.439) (0.41) too few
προσλαμβάνω to take or receive in addition 1 (2.5) (0.664) (0.81) too few
γείτων one of the same land, a neighbour 1 (2.5) (0.229) (0.28) too few
διασύρω to tear in pieces 1 (2.5) (0.051) (0.05) too few
νεανίας young man 1 (2.5) (0.167) (0.21) too few
κολάζω to curtail, dock, prune 1 (2.5) (0.677) (0.49) too few
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 (2.5) (1.507) (0.82) too few
Μοῦσα the Muse 1 (2.5) (0.431) (0.89) too few
πλεῖστος most, largest 1 (2.5) (4.005) (5.45) too few
προσγράφω to write besides, add in writing 1 (2.5) (0.127) (0.0) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (2.5) (1.242) (2.43) too few
πόα grass, herb 1 (2.5) (0.478) (0.41) too few
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 (2.5) (1.741) (0.58) too few
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 1 (2.5) (0.291) (0.31) too few
θύω2 rage, seethe 1 (2.5) (1.097) (2.0) too few
μήν now verily, full surely 1 (2.5) (6.388) (6.4) too few
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (2.5) (0.277) (0.51) too few
τέρπω to satisfy, delight, gladden, cheer 1 (2.5) (0.401) (1.32) too few
εὔζωρος quite pure, unmixed 1 (2.5) (0.004) (0.0) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (2.5) (2.656) (1.17) too few
χαλεπαίνω to be severe, sore, grievous 1 (2.5) (0.195) (0.46) too few
προσαιτέω to ask besides 1 (2.5) (0.027) (0.04) too few
τακτικός fit for ordering 1 (2.5) (0.024) (0.01) too few
ὑμέτερος your, yours 1 (2.5) (0.709) (1.21) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (2.5) (0.902) (2.89) too few
ὑποπτεύω to be suspicious 1 (2.5) (0.228) (0.41) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (2.5) (1.035) (1.83) too few
Ἀπόλλων Apollo 1 (2.5) (0.986) (2.42) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (2.5) (1.111) (2.02) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (2.5) (1.283) (3.94) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (2.5) (4.575) (7.0) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (2.5) (1.255) (0.64) too few
ἀγός a leader, chief 1 (2.5) (0.069) (0.41) too few
πολέμιος hostile; enemy 1 (2.5) (2.812) (8.48) too few
ἀγχόνη a throttling, strangling, hanging 1 (2.5) (0.042) (0.04) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (2.5) (0.6) (0.92) too few
ὥρα2 time, season, climate 1 (2.5) (2.188) (1.79) too few
τίθημι to set, put, place 1 (2.5) (6.429) (7.71) too few
ὄρνις a bird 1 (2.5) (0.862) (1.59) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (2.5) (1.634) (1.72) too few
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 1 (2.5) (1.877) (2.83) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (2.5) (5.036) (1.78) too few
λύπη pain of body 1 (2.5) (0.996) (0.48) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (2.5) (3.387) (1.63) too few
Ἑρμῆς Hermes 1 (2.5) (0.807) (0.8) too few
δύω dunk 1 (2.5) (1.034) (2.79) too few
οὔπω not yet 1 (2.5) (1.001) (0.94) too few
φράτηρ a member of a brotherhood 1 (2.5) (0.015) (0.04) too few
δειλός cowardly, craven 1 (2.5) (0.304) (0.67) too few
ἀγγέλλω to bear a message 1 (2.5) (0.488) (0.97) too few
ἀτρεμέω not to tremble, to keep still 1 (2.5) (0.057) (0.01) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (2.5) (0.969) (0.73) too few
κακουργέω to do evil, work wickedness, deal basely 1 (2.5) (0.088) (0.17) too few
ἀτάομαι to suffer greatly, be in dire distress 1 (2.5) (0.063) (0.03) too few
λόφος the back of the neck 1 (2.5) (0.304) (1.29) too few
ἡμιμέδιμνον a half- 1 (2.5) (0.002) (0.0) too few
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 1 (2.5) (0.898) (0.13) too few
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 1 (2.5) (1.681) (0.33) too few
ὑμέναιος hymenaeus, the wedding or bridal song 1 (2.5) (0.043) (0.09) too few
κρῖ barley 1 (2.5) (0.026) (0.07) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (2.5) (4.93) (0.86) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (2.5) (2.014) (6.77) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (2.5) (2.254) (1.6) too few
δίω to run away, take to flight, flee 1 (2.5) (0.119) (0.17) too few
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 (2.5) (2.641) (2.69) too few
σπουδή haste, speed 1 (2.5) (1.021) (1.52) too few
ἄκαρπος without fruit, barren 1 (2.5) (0.078) (0.04) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (2.5) (4.163) (8.09) too few
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 1 (2.5) (0.984) (1.12) too few
κτῆσις acquisition 1 (2.5) (0.326) (0.46) too few
εἰσάγω to lead in 1 (2.5) (1.077) (0.92) too few
ἥμισυς half 1 (2.5) (1.26) (1.05) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (2.5) (0.949) (1.25) too few
οἴδημα a swelling, tumour 1 (2.5) (0.19) (0.0) too few
σιτέω take food, eat 1 (2.5) (0.171) (0.23) too few
ἀπελαύνω to drive away, expel from 1 (2.5) (0.253) (0.62) too few
δύσκολος hard to satisfy with food; 1 (2.5) (0.173) (0.07) too few
κέρας the horn of an animal 1 (2.5) (0.728) (2.07) too few
μᾶζα a barley-cake 1 (2.5) (0.113) (0.03) too few
ἄκρος at the furthest point 1 (2.5) (1.252) (1.18) too few
θερίστριον a light summer garment 1 (2.5) (0.004) (0.0) too few
πρόσειμι be there (in addition) 1 (2.5) (0.784) (0.64) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (2.5) (0.652) (0.95) too few
ψέλιον an armlet 1 (2.5) (0.022) (0.07) too few
πληγή a blow, stroke 1 (2.5) (0.895) (0.66) too few
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 1 (2.5) (0.535) (0.94) too few
βελτίων better 1 (2.5) (1.81) (1.12) too few
προίξ dowry, gift; adv. freely, unbribed 1 (2.5) (0.076) (0.04) too few
κωμῳδία a comedy 1 (2.5) (0.118) (0.17) too few
σοφός wise, skilled, clever 1 (2.5) (1.915) (1.93) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (2.5) (1.588) (3.52) too few
παραπομπή a convoying 1 (2.5) (0.012) (0.04) too few
πρόσοδος approach, income 1 (2.5) (0.151) (0.44) too few
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 1 (2.5) (0.617) (0.93) too few
κληρονόμος one who receives a portion 1 (2.5) (0.144) (0.05) too few
κλέπτω to steal, filch, purloin 1 (2.5) (0.277) (0.41) too few
ἐρωτάω to ask 1 (2.5) (1.642) (1.49) too few
ἐξαιτέω to demand 1 (2.5) (0.121) (0.11) too few
πίθος a wine-jar 1 (2.5) (0.092) (0.15) too few
λογόω introduce λόγος into 1 (2.5) (0.096) (0.04) too few
ἀνδρεῖος of or for a man; courageous 1 (2.5) (0.537) (0.43) too few
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 1 (2.5) (0.543) (0.38) too few
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 1 (2.5) (0.567) (0.75) too few
ἄκυρος without authority 1 (2.5) (0.067) (0.06) too few
ὑφαντός woven 1 (2.5) (0.016) (0.04) too few
Ἑστία Vesta 1 (2.5) (0.178) (0.29) too few
μάχομαι to fight 1 (2.5) (1.504) (4.23) too few
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 1 (2.5) (0.86) (0.15) too few
δημόσιος belonging to the people 1 (2.5) (0.55) (0.78) too few
δαπανηρός lavish, extravagant 1 (2.5) (0.01) (0.01) too few
ὄνειρος a dream 1 (2.5) (0.368) (0.59) too few
ἔρως love 1 (2.5) (0.962) (2.14) too few
ἄγε come! come on! well! 1 (2.5) (0.281) (2.07) too few
τᾶν sir, my good friend 1 (2.5) (0.068) (0.19) too few
μωρία silliness, folly 1 (2.5) (0.091) (0.08) too few
μυλών a mill-house 1 (2.5) (0.016) (0.01) too few
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 1 (2.5) (0.646) (2.58) too few
δοτέος to be given 1 (2.5) (0.115) (0.13) too few
φθάνω to come or do first, before others 1 (2.5) (1.285) (0.97) too few
ἄπειμι be absent 1 (2.5) (1.064) (1.49) too few
πατρῷος of or belonging to the father 1 (2.5) (0.402) (0.89) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (2.5) (1.365) (1.36) too few
θεατής one who sees, a spectator 1 (2.5) (0.12) (0.18) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (2.5) (0.109) (0.08) too few
ἐσθίω to eat 1 (2.5) (2.007) (1.91) too few
μιμνήσκω to remind 1 (2.5) (1.852) (2.27) too few
ἐφίζω to set upon 1 (2.5) (0.344) (0.61) too few
βηλός that on which one treads, the threshold 1 (2.5) (0.014) (0.03) too few
γέρας a gift of honour 1 (2.5) (0.251) (0.77) too few
ὄροβος bitter vetch, Vicia Ervilia 1 (2.5) (0.055) (0.0) too few
ἑστιάω to receive at one's hearth 1 (2.5) (0.162) (0.16) too few
πίπτω to fall, fall down 1 (2.5) (1.713) (3.51) too few
σύνεσις comprehension, understanding 1 (2.5) (0.458) (0.2) too few
κλείω to shut, close, bar 1 (2.5) (0.225) (0.38) too few
πυρός wheat 1 (2.5) (0.199) (0.37) too few
ἐπιλείπω to leave behind; to run out, fail 1 (2.5) (0.199) (0.2) too few
ὥρα [sacrificial victim] 1 (2.5) (2.015) (1.75) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (2.5) (1.852) (2.63) too few
ἀρχαῖος from the beginning 1 (2.5) (1.06) (0.97) too few
τέλλω to make to arise, accomplish (v. ἐπιτέλλω Hom.) 1 (2.5) (0.163) (0.41) too few
ἄνοια want of understanding, folly 1 (2.5) (0.191) (0.22) too few
ἔναγχος just now, lately 1 (2.5) (0.092) (0.02) too few
χράομαι use, experience 1 (2.5) (5.93) (6.1) too few
προσδέω2 to need besides 1 (2.5) (0.253) (0.83) too few
ἀπολαύω to have enjoyment of 1 (2.5) (0.471) (0.24) too few
περιτίθημι to place round 1 (2.5) (0.34) (0.41) too few
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 1 (2.5) (0.53) (0.21) too few
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 1 (2.5) (0.15) (0.22) too few
θεατός to be seen 1 (2.5) (0.036) (0.06) too few
θυσία burnt offering, sacrifice 1 (2.5) (1.141) (0.81) too few
τάριχος preserved meat: e.g., mummy, stockfish 1 (2.5) (0.093) (0.06) too few
ἄμπελος clasping tendrils 1 (2.5) (0.403) (0.33) too few
ἄγροικος of or in the country, rustic; boorish, rude 1 (2.5) (0.133) (0.15) too few
ἀνίατος incurable 1 (2.5) (0.163) (0.01) too few
φάος light, daylight 1 (2.5) (1.873) (1.34) too few
ἐμπορικός commercial, mercantile 1 (2.5) (0.017) (0.02) too few
διαλεκτέος one must discourse 1 (2.5) (0.008) (0.0) too few
ἐξαπατάω to deceive 1 (2.5) (0.368) (0.66) too few
μαντεία prophesying, prophetic power 1 (2.5) (0.139) (0.11) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 1 (2.5) (0.392) (0.28) too few
κομψός well-dressed 1 (2.5) (0.064) (0.15) too few
κενός empty 1 (2.5) (2.157) (3.12) too few
εὐπρεπής well-looking, goodly, comely 1 (2.5) (0.149) (0.24) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (2.5) (13.044) (1.39) too few
ὁπλιτικός of or for a man-at-arms, fit to serve as hoplite 1 (2.5) (0.077) (0.1) too few
χρῆ to want 1 (2.5) (0.062) (0.0) too few
κατεσθίω to eat up, devour 1 (2.5) (0.221) (0.18) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (2.5) (0.695) (1.14) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (2.5) (13.803) (8.53) too few
βάλλω to throw 1 (2.5) (1.692) (5.49) too few
συνοικέω to dwell together 1 (2.5) (0.226) (0.36) too few
προσάπτω to fasten to, attach, grant, ascribe 1 (2.5) (0.147) (0.16) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (2.5) (7.784) (7.56) too few
δαιμόνιος of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous 1 (2.5) (0.364) (0.63) too few
κιβώτιον box, voting urn 1 (2.5) (0.035) (0.01) too few
μέλω to be an object of care 1 (2.5) (0.505) (1.48) too few
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 1 (2.5) (0.689) (0.96) too few
μελετάω to care for, attend to 1 (2.5) (0.319) (0.23) too few
γυμναστής a trainer of professional athletes 1 (2.5) (0.031) (0.0) too few
δεῖμα fear, affright 1 (2.5) (0.134) (0.34) too few
καταγιγνώσκω to remark, discover 1 (2.5) (0.323) (0.3) too few
νομοθέτης a lawgiver 1 (2.5) (0.301) (0.1) too few
μαστιγόω to whip, flog 1 (2.5) (0.087) (0.15) too few
βραχύς short 1 (2.5) (2.311) (2.66) too few
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 1 (2.5) (0.288) (0.61) too few
βόσκω to feed, tend 1 (2.5) (0.07) (0.32) too few
βαθύς deep 1 (2.5) (0.552) (0.7) too few
δικαστήριον a court of justice 1 (2.5) (0.371) (0.21) too few
καταβάλλω to throw down, overthrow 1 (2.5) (0.442) (0.58) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (2.5) (0.283) (0.49) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (2.5) (2.405) (1.71) too few
συζήω live with 1 (2.5) (0.082) (0.0) too few
τροπή a turn, turning 1 (2.5) (0.494) (0.26) too few
ἴχνος a track, footstep 1 (2.5) (0.246) (0.24) too few
παλαστή the palm of the hand 1 (2.5) (0.021) (0.0) too few
διόλλυμι to destroy utterly, bring to naught 1 (2.5) (0.132) (0.24) too few
περιβάλλω to throw round 1 (2.5) (0.519) (0.64) too few
κλάδος a young slip 1 (2.5) (0.196) (0.12) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (2.5) (4.574) (7.56) too few
τροφεῖα pay for bringing up, the wages of a nurse 1 (2.5) (0.011) (0.01) too few
ἐμπλέω to sail in, to float in 1 (2.5) (0.088) (0.09) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (2.5) (0.514) (1.01) too few
μέρος a part, share 1 (2.5) (11.449) (6.76) too few
αὐχμέω to be squalid 1 (2.5) (0.027) (0.04) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 1 (2.5) (0.353) (0.3) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (2.5) (4.236) (5.53) too few
ἀποκήρυξις public renunciation 1 (2.5) (0.021) (0.0) too few
συστρατεύω to make a campaign 1 (2.5) (0.128) (0.61) too few
σύνθημα anything agreed upon, a preconcerted signal 1 (2.5) (0.172) (0.44) too few
βολή a throw, the stroke 1 (2.5) (0.16) (0.13) too few
κραίνω to accomplish, fulfil, bring to pass 1 (2.5) (0.061) (0.26) too few
κατάγελως mockery, derision, ridicule 1 (2.5) (0.011) (0.01) too few
ἀνώνυμος without name, nameless 1 (2.5) (0.137) (0.06) too few
μῦθος anything, delivered by word of mouth, word, speech 1 (2.5) (0.907) (3.58) too few
στράτευμα an expedition, campaign 1 (2.5) (1.011) (2.71) too few
μέτριος within measure 1 (2.5) (1.299) (0.8) too few
σοφιστής a master of one's craft 1 (2.5) (0.559) (0.21) too few
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 1 (2.5) (0.879) (1.29) too few
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 1 (2.5) (0.276) (0.3) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 (2.5) (4.633) (3.4) too few
στένω to moan, sigh, groan 1 (2.5) (0.135) (0.22) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (2.5) (0.33) (0.37) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (2.5) (1.21) (0.71) too few
ἔλαιον olive-oil 1 (2.5) (1.471) (0.3) too few
ἐνδείκνυμι to mark, point out 1 (2.5) (1.1) (0.32) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (2.5) (7.064) (2.6) too few
πάντως altogether; 1 (2.5) (2.955) (0.78) too few
σύνειμι2 come together 1 (2.5) (0.386) (0.38) too few
εἰρωνεία dissimulation 1 (2.5) (0.035) (0.01) too few
ἔλαιος the wild olive 1 (2.5) (0.675) (0.06) too few
πρεσβευτής an ambassador 1 (2.5) (0.256) (2.53) too few
κάθημαι to be seated 1 (2.5) (0.912) (1.11) too few
ἀκτίς a ray, beam 1 (2.5) (0.291) (0.18) too few
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 1 (2.5) (0.945) (2.02) too few
ἀλλόκοτος of unusual nature 1 (2.5) (0.063) (0.01) too few
παρανομέω to transgress the law, act unlawfully 1 (2.5) (0.093) (0.07) too few
πανταχοῦ everywhere 1 (2.5) (0.926) (0.27) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (2.5) (1.067) (4.18) too few
τίμιος valued 1 (2.5) (0.75) (0.31) too few
τρίβων worn garment, threadbare cloak 1 (2.5) (0.038) (0.01) too few
ἀθλητής a prizefighter 1 (2.5) (0.252) (0.24) too few
νέομαι to go 1 (2.5) (0.577) (1.01) too few
κόρυζα a running at the nose 1 (2.5) (0.033) (0.0) too few
μνημονεύω to call to mind, remember 1 (2.5) (1.526) (0.42) too few
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 (2.5) (2.081) (1.56) too few
οἶος alone, lone, lonely 1 (2.5) (1.368) (1.78) too few
πλέθρον a plethron, = 100 feet long, or 10,000 square feet 1 (2.5) (0.049) (0.27) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (2.5) (2.103) (2.21) too few
στρῶμα anything spread 1 (2.5) (0.053) (0.07) too few
ἀντάξιος worth just as much as 1 (2.5) (0.021) (0.06) too few
ἀνόητος not thought on, unheard of; senseless, silly 1 (2.5) (0.351) (0.21) too few
φρήν the midriff; heart, mind 1 (2.5) (0.791) (3.96) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (2.5) (1.723) (2.13) too few
ἥλιος the sun 1 (2.5) (3.819) (3.15) too few
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 1 (2.5) (0.477) (0.49) too few
σκώπτω to hoot, mock, jeer, scoff at 1 (2.5) (0.098) (0.12) too few
καταδαρθάνω to fall asleep 1 (2.5) (0.021) (0.1) too few
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 1 (2.5) (1.704) (0.56) too few
μεταίχμιος between two armies 1 (2.5) (0.033) (0.02) too few
κομπός braggart 1 (2.5) (0.033) (0.1) too few
στάσις a standing, the posture of standing 1 (2.5) (0.94) (0.89) too few
μεθίστημι to place in another way, to change 1 (2.5) (0.529) (0.57) too few
ἐξοκέλλω to run aground 1 (2.5) (0.032) (0.03) too few
συγκατορύσσω to bury with 1 (2.5) (0.0) (0.0) too few
φορητός borne, carried 1 (2.5) (0.036) (0.0) too few
λύμη brutal outrage, maltreatment, maiming 1 (2.5) (0.068) (0.07) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (2.5) (0.263) (0.39) too few
ἀπόρρητος forbidden, secret 1 (2.5) (0.389) (0.18) too few
ὧρος a year 1 (2.5) (0.058) (0.11) too few
χαλινός a bridle, bit 1 (2.5) (0.166) (0.14) too few
πρόχειρος at hand, ready 1 (2.5) (0.288) (0.24) too few
στρέφω to turn about 1 (2.5) (0.466) (0.66) too few
σύλλογος an assembly 1 (2.5) (0.118) (0.26) too few
ταραχώδης troublous, turbulent 1 (2.5) (0.078) (0.04) too few
οἴμοι ah me! woe's me! 1 (2.5) (0.139) (0.58) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (2.5) (1.308) (1.44) too few
γελάω to laugh 1 (2.5) (0.421) (0.72) too few
δανείζω to put out money at usury, to lend 1 (2.5) (0.103) (0.07) too few
δῶρον a gift, present 1 (2.5) (0.798) (2.13) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 2 (5.0) (2.157) (5.09)
φίλος friend; loved, beloved, dear 5 (12.4) (4.36) (12.78)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 2 (5.0) (2.355) (5.24)
ὅς who, that, which: relative pronoun 74 (183.9) (208.764) (194.16)
ὅσος as much/many as 5 (12.4) (13.469) (13.23)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 (5.0) (5.448) (5.3)
μέν on the one hand, on the other hand 44 (109.4) (109.727) (118.8)
οὔτε neither / nor 6 (14.9) (13.727) (16.2)
νύξ the night 2 (5.0) (2.561) (5.42)
νῦν now at this very time 8 (19.9) (12.379) (21.84)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 3 (7.5) (6.432) (8.19)
ὡς as, how 23 (57.2) (68.814) (63.16)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 4 (9.9) (16.105) (11.17)
πάσχω to experience, to suffer 2 (5.0) (6.528) (5.59)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 20 (49.7) (56.75) (56.58)
ἐν in, among. c. dat. 31 (77.1) (118.207) (88.06)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 21 (52.2) (64.142) (59.77)
ἡμέρα day 3 (7.5) (8.416) (8.56)
καλέω to call, summon 3 (7.5) (10.936) (8.66)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 6 (14.9) (12.401) (17.56)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (5.0) (4.515) (5.86)
εὖ well 2 (5.0) (2.642) (5.92)
ταχύς quick, swift, fleet 2 (5.0) (3.502) (6.07)
ἀκούω to hear 3 (7.5) (6.886) (9.12)
ποιέω to make, to do 12 (29.8) (29.319) (37.03)
τῇ here, there 4 (9.9) (18.312) (12.5)
πέμπω to send, despatch 2 (5.0) (2.691) (6.86)
πᾶς all, the whole 15 (37.3) (59.665) (51.63)
ἐπεί after, since, when 6 (14.9) (19.86) (21.4)
ἵστημι to make to stand 2 (5.0) (4.072) (7.15)
θάλασσα the sea 2 (5.0) (3.075) (7.18)
ἔτι yet, as yet, still, besides 4 (9.9) (11.058) (14.57)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 2 (5.0) (5.405) (7.32)
ἀπό from, away from. c. gen. 6 (14.9) (30.074) (22.12)
οὐδέ and/but not; not even 6 (14.9) (20.427) (22.36)
υἱός a son 2 (5.0) (7.898) (7.64)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 2 (5.0) (4.909) (7.73)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 11 (27.3) (44.62) (43.23)
ἄλλος other, another 11 (27.3) (40.264) (43.75)
γῆ earth 3 (7.5) (10.519) (12.21)
ἔρχομαι to come 4 (9.9) (6.984) (16.46)
πρῶτος first 4 (9.9) (18.707) (16.57)
κακός bad 3 (7.5) (7.257) (12.65)
εἰς into, to c. acc. 19 (47.2) (66.909) (80.34)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 2 (5.0) (3.052) (8.73)
δέ but 78 (193.9) (249.629) (351.92)
γίγνομαι become, be born 10 (24.9) (53.204) (45.52)
χρόνος time 2 (5.0) (11.109) (9.36)
πρότερος before, earlier 5 (12.4) (25.424) (23.72)
θεός god 4 (9.9) (26.466) (19.54)
εἷς one 2 (5.0) (23.591) (10.36)
λέγω to pick; to say 11 (27.3) (90.021) (57.06)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 24 (59.7) (173.647) (126.45)
λόγος the word 3 (7.5) (29.19) (16.1)
χείρ the hand 2 (5.0) (5.786) (10.92)
δή [interactional particle: S&H on same page] 6 (14.9) (17.728) (33.0)
ἐκ from out of 9 (22.4) (54.157) (51.9)
βούλομαι to will, wish, be willing 2 (5.0) (8.59) (11.98)
πόλεμος battle, fight, war 2 (5.0) (3.953) (12.13)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 (9.9) (21.235) (25.5)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 8 (19.9) (76.461) (54.75)
εἶπον to speak, say 2 (5.0) (16.169) (13.73)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 3 (7.5) (24.797) (21.7)
τε and 14 (34.8) (62.106) (115.18)
πόλις a city 3 (7.5) (11.245) (29.3)
ἀνήρ a man 3 (7.5) (10.82) (29.69)

PAGINATE