Libanius, Oratio 51

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00451.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

662 lemmas; 2,871 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἀηδία unpleasantness, nauseousness 2 (7.0) (0.057) (0.01)
διδασκαλεῖον a teaching-place, school 2 (7.0) (0.079) (0.01)
αἰ if 6 (20.9) (0.605) (0.09)
συμπόσιον a drinking-party, symposium 3 (10.4) (0.325) (0.06)
πῆρος loss of strength, dotage 2 (7.0) (0.249) (0.07)
οἴ ah! woe! 4 (13.9) (1.19) (0.15)
δικαστήριον a court of justice 5 (17.4) (0.371) (0.21)
εἴσειμι to go into 14 (48.8) (0.609) (0.62)
βλαβερός hurtful, noxious, disadvantageous 2 (7.0) (0.225) (0.1)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 5 (17.4) (0.518) (0.36)
ἀριστάω to take breakfast 2 (7.0) (0.092) (0.15)
δικαστής a judge 7 (24.4) (0.639) (0.52)
κερδαίνω to gain, derive profit 3 (10.4) (0.215) (0.23)
διδάσκαλος a teacher, master 4 (13.9) (1.058) (0.31)
ἀτυχέω to be unlucky 2 (7.0) (0.118) (0.16)
ἀπειλή boasts, threats 2 (7.0) (0.282) (0.18)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 16 (55.7) (1.25) (1.76)
φροντίς thought, care, heed, attention 2 (7.0) (0.486) (0.22)
δικάζω to judge, to give judgment on 4 (13.9) (0.398) (0.45)
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 2 (7.0) (0.705) (0.23)
ἐπαείδω to sing to, to sing incantations, to soothe by singing 2 (7.0) (0.07) (0.24)
ἀναμένω to wait for, await 2 (7.0) (0.257) (0.25)
πανταχοῦ everywhere 2 (7.0) (0.926) (0.27)
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 2 (7.0) (0.351) (0.28)
εἴσοδος a way in, entrance 3 (10.4) (0.326) (0.47)
ah! 3 (10.4) (1.559) (0.48)
πονηρός toilsome, painful, grievous 4 (13.9) (1.795) (0.65)
πόσος how much? how many? 3 (10.4) (1.368) (0.5)
νόμος usage, custom, law, ordinance 24 (83.6) (5.63) (4.23)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 24 (83.6) (5.553) (4.46)
ζημία loss, damage 2 (7.0) (0.342) (0.38)
ἀπαιτέω to demand back, demand 2 (7.0) (0.52) (0.4)
εἰσίημι to send into 2 (7.0) (0.37) (0.41)
νέω2 to spin 2 (7.0) (0.439) (0.41)
ἀπειλέω2 threaten 2 (7.0) (0.367) (0.41)
ἀπειλέω [to force back] 2 (7.0) (0.364) (0.42)
ἐπιμέλεια care, attention 2 (7.0) (0.49) (0.42)
πρόσοδος approach, income 2 (7.0) (0.151) (0.44)
βλάβη hurt, harm, damage 2 (7.0) (0.763) (0.45)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 3 (10.4) (1.14) (0.72)
ἔνθεν whence; thence 4 (13.9) (0.579) (0.99)
τοίνυν therefore, accordingly 8 (27.9) (5.224) (2.04)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 3 (10.4) (1.824) (0.77)
καθίημι to send down, let fall 2 (7.0) (0.498) (0.52)
φοβερός fearful 2 (7.0) (0.492) (0.58)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 2 (7.0) (1.94) (0.58)
παιδεύω to bring up 2 (7.0) (0.727) (0.59)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 13 (45.3) (3.66) (3.87)
ἐκεῖσε thither, to that place 2 (7.0) (0.623) (0.61)
ἰσχύς strength 2 (7.0) (0.923) (0.62)
πρόσειμι be there (in addition) 2 (7.0) (0.784) (0.64)
ἀνοίγνυμι to open 2 (7.0) (0.625) (0.66)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 4 (13.9) (0.911) (1.33)
ἐξίημι to send out, let 2 (7.0) (0.311) (0.69)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 14 (48.8) (63.859) (4.86)
θύρα a door 5 (17.4) (0.919) (1.74)
δεσμός anything for binding, a band, bond 2 (7.0) (0.794) (0.7)
κήδω to trouble, distress, vex; mid. care for 2 (7.0) (0.163) (0.71)
Δίον Dion 2 (7.0) (0.503) (0.72)
ἐκεῖθεν from that place, thence 2 (7.0) (1.247) (0.72)
βελτίων better 3 (10.4) (1.81) (1.12)
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (7.0) (0.65) (0.77)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 4 (13.9) (2.081) (1.56)
ὄϊς sheep 2 (7.0) (1.922) (0.78)
πλοῦτος wealth, riches 2 (7.0) (1.072) (0.8)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 3 (10.4) (2.065) (1.23)
μισθός wages, pay, hire 3 (10.4) (0.682) (1.26)
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 3 (10.4) (0.851) (1.32)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 3 (10.4) (1.959) (1.39)
ὕπνος sleep, slumber 3 (10.4) (1.091) (1.42)
πρόσωπον the face, visage, countenance 2 (7.0) (1.94) (0.95)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 2 (7.0) (1.478) (0.97)
αἰτέω to ask, beg; postulate 3 (10.4) (1.871) (1.48)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 6 (20.9) (2.021) (2.95)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 3 (10.4) (1.325) (1.52)
κάμνω to work, toil, be sick 2 (7.0) (1.144) (1.08)
μένος might, force, strength, prowess, courage 3 (10.4) (0.79) (1.64)
νή (yes) by.. 2 (7.0) (0.565) (1.11)
εἰσέρχομαι to go in 3 (10.4) (1.634) (1.72)
γλῶσσα the tongue 2 (7.0) (1.427) (1.17)
ἀφίημι to send forth, discharge 5 (17.4) (2.477) (2.96)
ἡδύς sweet 3 (10.4) (2.071) (1.82)
ὀφείλω to owe, have to pay 2 (7.0) (1.063) (1.21)
πόνος work 3 (10.4) (1.767) (1.9)
ἐκεῖνος that over there, that 27 (94.0) (22.812) (17.62)
ἐκβάλλω to throw 2 (7.0) (0.986) (1.32)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 9 (31.3) (4.795) (6.12)
βέλος projectile; arrow, weapon 2 (7.0) (0.533) (1.37)
κινέω to set in motion, to move 2 (7.0) (13.044) (1.39)
νέω3 to heap, pile, heap up 2 (7.0) (0.917) (1.41)
μηδείς (and not one); not one, no-one 9 (31.3) (8.165) (6.35)
δεῖ it is necessary 15 (52.2) (13.387) (11.02)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 21 (73.1) (17.692) (15.52)
δέω to bind, tie, fetter 21 (73.1) (17.994) (15.68)
μήτε neither / nor 7 (24.4) (5.253) (5.28)
νέω to swim 2 (7.0) (0.993) (1.53)
τοιοῦτος such as this 19 (66.2) (20.677) (14.9)
πλείων more, larger 9 (31.3) (7.783) (7.12)
μηδέ but not 6 (20.9) (4.628) (5.04)
ἐκεῖ there, in that place 2 (7.0) (2.795) (1.68)
δίδωμι to give 16 (55.7) (11.657) (13.85)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 2 (7.0) (1.264) (1.76)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 3 (10.4) (2.641) (2.69)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 2 (7.0) (1.415) (1.83)
ἄνευ without 2 (7.0) (2.542) (1.84)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 9 (31.3) (5.82) (8.27)
διδάσκω to teach 2 (7.0) (3.329) (1.88)
πολλάκις many times, often, oft 2 (7.0) (3.702) (1.91)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 4 (13.9) (2.333) (3.87)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 8 (27.9) (4.909) (7.73)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 3 (10.4) (2.976) (2.93)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (7.0) (1.706) (1.96)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 2 (7.0) (1.366) (1.96)
ἐρῶ [I will say] 4 (13.9) (8.435) (3.94)
οἶνος wine 2 (7.0) (2.867) (2.0)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 26 (90.6) (22.709) (26.08)
λόγος the word 16 (55.7) (29.19) (16.1)
βασιλεύς a king, chief 15 (52.2) (9.519) (15.15)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 8 (27.9) (6.869) (8.08)
λύω to loose 3 (10.4) (2.411) (3.06)
ποιός of a certain nature, kind 2 (7.0) (3.169) (2.06)
ἥκω to have come, be present, be here 4 (13.9) (2.341) (4.29)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 30 (104.5) (50.199) (32.23)
σῶμα the body 3 (10.4) (16.622) (3.34)
ἐλάσσων smaller, less 2 (7.0) (4.697) (2.29)
εὑρίσκω to find 4 (13.9) (6.155) (4.65)
ἅπας quite all, the whole 6 (20.9) (10.904) (7.0)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 5 (17.4) (4.515) (5.86)
ποῖος of what nature? of what sort? 2 (7.0) (2.531) (2.35)
μανθάνω to learn 3 (10.4) (3.86) (3.62)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 7 (24.4) (12.481) (8.47)
ἕτερος the one; the other (of two) 6 (20.9) (18.33) (7.31)
πῶς how? in what way 5 (17.4) (8.955) (6.31)
ὅς2 [possessive pronoun] 30 (104.5) (47.672) (39.01)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 2 (7.0) (3.359) (2.6)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 3 (10.4) (2.089) (3.95)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 3 (10.4) (2.779) (3.98)
λαμβάνω to take, seize, receive 10 (34.8) (15.895) (13.47)
ὅταν when, whenever 3 (10.4) (9.255) (4.07)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 6 (20.9) (6.432) (8.19)
ὀλίγος few, little, scanty, small 4 (13.9) (5.317) (5.48)
χρή it is fated, necessary 3 (10.4) (6.22) (4.12)
μᾶλλον more, rather 6 (20.9) (11.489) (8.35)
τίη why? wherefore? 10 (34.8) (26.493) (13.95)
ἀναγκάζω to force, compel 2 (7.0) (1.36) (2.82)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (13.9) (4.748) (5.64)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 2 (7.0) (1.877) (2.83)
μακρός long 2 (7.0) (1.989) (2.83)
οὔκουν not therefore, so not 2 (7.0) (1.75) (2.84)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 6 (20.9) (13.803) (8.53)
ἄν modal particle 27 (94.0) (32.618) (38.42)
πολύς much, many 31 (108.0) (35.28) (44.3)
καλέω to call, summon 6 (20.9) (10.936) (8.66)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 2 (7.0) (2.343) (2.93)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 3 (10.4) (13.567) (4.4)
προσαγορεύω to address, greet, accost 2 (7.0) (1.321) (2.94)
θυμός the soul 5 (17.4) (1.72) (7.41)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 3 (10.4) (2.36) (4.52)
μικρός small, little 2 (7.0) (5.888) (3.02)
πως somehow, in some way 5 (17.4) (9.844) (7.58)
δυνατός strong, mighty, able 2 (7.0) (3.942) (3.03)
ἀκούω to hear 6 (20.9) (6.886) (9.12)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 2 (7.0) (4.115) (3.06)
κακός bad 8 (27.9) (7.257) (12.65)
οὐ not 52 (181.1) (104.879) (82.22)
οὗτος this; that 77 (268.2) (133.027) (121.95)
διά through c. gen.; because of c. acc. 19 (66.2) (56.77) (30.67)
ἄξιος worthy 2 (7.0) (3.181) (3.3)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 (7.0) (4.633) (3.4)
οὐδείς not one, nobody 11 (38.3) (19.346) (18.91)
δείδω to fear 2 (7.0) (1.45) (3.46)
ἐλπίς hope, expectation 2 (7.0) (1.675) (3.51)
δείκνυμι to show 2 (7.0) (13.835) (3.57)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 16 (55.7) (55.077) (29.07)
φεύγω to flee, take flight, run away 3 (10.4) (2.61) (5.45)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 2 (7.0) (4.744) (3.65)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 2 (7.0) (2.388) (3.65)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 2 (7.0) (8.208) (3.67)
ἀφικνέομαι to come to 4 (13.9) (2.347) (7.38)
ποιέω to make, to do 20 (69.7) (29.319) (37.03)
O! oh! 8 (27.9) (6.146) (14.88)
τίθημι to set, put, place 4 (13.9) (6.429) (7.71)
τέλος the fulfilment 2 (7.0) (4.234) (3.89)
δέχομαι to take, accept, receive 2 (7.0) (3.295) (3.91)
εὖ well 3 (10.4) (2.642) (5.92)
εὐθύς straight, direct 3 (10.4) (5.672) (5.93)
γε at least, at any rate 16 (55.7) (24.174) (31.72)
τίς who? which? 8 (27.9) (21.895) (15.87)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 2 (7.0) (3.696) (3.99)
ἀπό from, away from. c. gen. 11 (38.3) (30.074) (22.12)
γάρ for 36 (125.4) (110.606) (74.4)
μή not 18 (62.7) (50.606) (37.36)
παρέχω to furnish, provide, supply 2 (7.0) (2.932) (4.24)
ψυχή breath, soul 2 (7.0) (11.437) (4.29)
καλός beautiful 6 (20.9) (9.11) (12.96)
πρό before 2 (7.0) (5.786) (4.33)
ὁδός a way, path, track, journey 2 (7.0) (2.814) (4.36)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 8 (27.9) (12.401) (17.56)
κοινός common, shared in common 2 (7.0) (6.539) (4.41)
ὥσπερ just as if, even as 3 (10.4) (13.207) (6.63)
πάρειμι be present 4 (13.9) (5.095) (8.94)
πέμπω to send, despatch 3 (10.4) (2.691) (6.86)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 4 (13.9) (4.016) (9.32)
χρόνος time 4 (13.9) (11.109) (9.36)
οἶδα to know 5 (17.4) (9.863) (11.77)
βούλομαι to will, wish, be willing 5 (17.4) (8.59) (11.98)
Ζεύς Zeus 5 (17.4) (4.739) (12.03)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 9 (31.3) (24.797) (21.7)
συμβαίνω meet, agree, happen 3 (10.4) (9.032) (7.24)
μέν on the one hand, on the other hand 48 (167.2) (109.727) (118.8)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 2 (7.0) (2.488) (5.04)
τις any one, any thing, some one, some thing; 31 (108.0) (97.86) (78.95)
ὅς who, that, which: relative pronoun 76 (264.7) (208.764) (194.16)
φημί to say, to claim 12 (41.8) (36.921) (31.35)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 2 (7.0) (2.355) (5.24)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (7.0) (6.8) (5.5)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 4 (13.9) (16.105) (11.17)
the 374 (1302.7) (1391.018) (1055.57)
πολέμιος hostile; enemy 3 (10.4) (2.812) (8.48)
ὑμός your 2 (7.0) (6.015) (5.65)
μέγας big, great 9 (31.3) (18.419) (25.96)
ἐάν if 7 (24.4) (23.689) (20.31)
ἄνθρωπος man, person, human 4 (13.9) (19.466) (11.67)
οὖν so, then, therefore 8 (27.9) (34.84) (23.41)
οὕτως so, in this manner 5 (17.4) (28.875) (14.91)
δή [interactional particle: S&H on same page] 11 (38.3) (17.728) (33.0)
εἰμί to be 48 (167.2) (217.261) (145.55)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 2 (7.0) (5.663) (6.23)
ἐν in, among. c. dat. 28 (97.5) (118.207) (88.06)
ὥστε so that 3 (10.4) (10.717) (9.47)
μήν now verily, full surely 2 (7.0) (6.388) (6.4)
καί and, also 133 (463.3) (544.579) (426.61)
ἔρχομαι to come 5 (17.4) (6.984) (16.46)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (7.0) (4.613) (6.6)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 38 (132.4) (173.647) (126.45)
μέρος a part, share 2 (7.0) (11.449) (6.76)
φέρω to bear 3 (10.4) (8.129) (10.35)
ἀγαθός good 2 (7.0) (9.864) (6.93)
πωλέω to exchange; to sell 1 (3.5) (0.27) (0.39) too few
δηλόω to make visible 1 (3.5) (4.716) (2.04) too few
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 (3.5) (7.241) (5.17) too few
ὁμόφυλος of the same race 1 (3.5) (0.106) (0.07) too few
βασιλεύω to be king, to rule, reign 1 (3.5) (1.423) (1.37) too few
πάλιν back, backwards 1 (3.5) (10.367) (6.41) too few
εἶτα then, next 1 (3.5) (4.335) (1.52) too few
μαθητής a learner, pupil 1 (3.5) (1.446) (0.63) too few
ἵππος a horse, mare 1 (3.5) (3.33) (7.22) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (3.5) (0.588) (0.68) too few
καίω to light, kindle 1 (3.5) (1.158) (1.18) too few
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 1 (3.5) (0.472) (1.92) too few
πλήσσω to strike, smite 1 (3.5) (0.691) (0.89) too few
ἐπῳδή an enchantment, spell, charm 1 (3.5) (0.09) (0.11) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (3.5) (0.476) (0.76) too few
χειρόω master, subdue 1 (3.5) (0.323) (0.49) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (3.5) (0.754) (1.98) too few
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 1 (3.5) (0.356) (0.38) too few
παρειά the cheek 1 (3.5) (0.092) (0.26) too few
δόξα a notion 1 (3.5) (4.474) (2.49) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (3.5) (2.566) (2.66) too few
οὔτοι indeed not 1 (3.5) (0.222) (0.23) too few
πυκνότης closeness, thickness, denseness 1 (3.5) (0.232) (0.04) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (3.5) (2.474) (4.78) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (3.5) (0.759) (0.83) too few
ψυχρός cold, chill 1 (3.5) (2.892) (0.3) too few
παροράω to look at by the way, notice, remark 1 (3.5) (0.159) (0.24) too few
λυσιτελέω to bring profit, gain 1 (3.5) (0.132) (0.21) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (3.5) (8.778) (7.86) too few
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 1 (3.5) (0.311) (0.2) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (3.5) (3.747) (1.45) too few
εἴωθα to be accustomed 1 (3.5) (1.354) (1.1) too few
πείρω to pierce quite through, fix 1 (3.5) (0.541) (0.76) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (3.5) (1.486) (1.76) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (3.5) (0.415) (0.39) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (3.5) (1.452) (2.28) too few
μέθη strong drink 1 (3.5) (0.322) (0.23) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (3.5) (6.305) (6.41) too few
ἀρχιτέκτων a chief-artificer, master-builder, director of works, architect, engineer 1 (3.5) (0.059) (0.07) too few
μάλιστα most 1 (3.5) (6.673) (9.11) too few
βαλανεῖον bathing-room 1 (3.5) (0.246) (0.07) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (3.5) (1.101) (1.28) too few
Κέως Ceos 1 (3.5) (0.036) (0.08) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (3.5) (2.811) (3.25) too few
εἴκω give way 1 (3.5) (0.274) (0.97) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (3.5) (1.387) (0.76) too few
ἁμιλλάομαι to compete, vie, contend with 1 (3.5) (0.06) (0.18) too few
ἄλλοθεν from another place 1 (3.5) (0.127) (0.28) too few
κομιδή attendance, care 1 (3.5) (0.125) (0.27) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (3.5) (1.523) (2.38) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (3.5) (0.583) (0.75) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (3.5) (0.367) (0.32) too few
γένειον the part covered by the beard, the chin 1 (3.5) (0.157) (0.13) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (3.5) (0.903) (1.53) too few
ἀσχολία an occupation, business, want of leisure 1 (3.5) (0.105) (0.09) too few
διώκω to pursue 1 (3.5) (1.336) (1.86) too few
θάσσων quicker, swifter 1 (3.5) (0.719) (0.67) too few
δεξαμενή a reservoir, tank, cistern 1 (3.5) (0.047) (0.01) too few
δαίς feast 1 (3.5) (0.193) (0.97) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (3.5) (1.962) (2.21) too few
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 1 (3.5) (0.276) (0.35) too few
μηχανή an instrument, machine 1 (3.5) (0.37) (0.68) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (3.5) (0.513) (0.3) too few
πλημμελέω to make a false note in music; to offend, err 1 (3.5) (0.142) (0.02) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (3.5) (0.812) (0.83) too few
ἔπειτα then, next 1 (3.5) (2.603) (7.5) too few
τρίτος the third 1 (3.5) (4.486) (2.33) too few
βέλτιστος best 1 (3.5) (0.48) (0.78) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (3.5) (0.942) (3.27) too few
εἷς one 1 (3.5) (23.591) (10.36) too few
συναγωνίζομαι to contend along with, to share in a contest 1 (3.5) (0.059) (0.1) too few
αὗ bow wow 1 (3.5) (0.374) (0.04) too few
ἀμοιβή a requital, recompense, compensation, return, payment 1 (3.5) (0.173) (0.13) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 1 (3.5) (0.506) (0.46) too few
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 1 (3.5) (0.393) (0.49) too few
δείλη afternoon 1 (3.5) (0.067) (0.1) too few
ἡμέρα day 1 (3.5) (8.416) (8.56) too few
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 (3.5) (1.228) (1.54) too few
πόλεμος battle, fight, war 1 (3.5) (3.953) (12.13) too few
νάω to flow 1 (3.5) (0.612) (0.21) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (3.5) (1.623) (1.45) too few
ἄλη ceaseless wandering 1 (3.5) (0.099) (0.03) too few
γυμνός naked, unclad 1 (3.5) (0.564) (0.65) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (3.5) (0.408) (0.38) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (3.5) (0.452) (0.68) too few
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 1 (3.5) (0.656) (0.52) too few
προτεραῖος on the day before 1 (3.5) (0.051) (0.1) too few
ἄργυρος silver 1 (3.5) (0.301) (0.38) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (3.5) (2.935) (0.67) too few
οὗ where 1 (3.5) (6.728) (4.01) too few
Λυσίμαχος Lysimachus 1 (3.5) (0.097) (0.1) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (3.5) (1.86) (0.99) too few
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 (3.5) (1.67) (3.01) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (3.5) (1.583) (2.13) too few
περίειμι be superior, survive, be left over 1 (3.5) (0.34) (0.72) too few
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 1 (3.5) (0.137) (0.24) too few
δύναμις power, might, strength 1 (3.5) (13.589) (8.54) too few
ἀνά up, upon 1 (3.5) (4.693) (6.06) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (3.5) (0.675) (0.47) too few
σιωπάω to be silent 1 (3.5) (0.372) (0.27) too few
ἀλέω to grind, bruise, pound 1 (3.5) (0.108) (0.2) too few
εἴλω to roll up, pack 1 (3.5) (0.156) (0.42) too few
τεός = σός, 'your' 1 (3.5) (0.751) (1.38) too few
καταπαύω to lay to rest, put an end to 1 (3.5) (0.203) (0.32) too few
ταύτῃ in this way. 1 (3.5) (2.435) (2.94) too few
ὁπόσος as many as 1 (3.5) (1.404) (0.7) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (3.5) (1.249) (2.89) too few
ἰσχύω to be strong 1 (3.5) (0.63) (0.31) too few
Ῥίον Rhion, Rhium 1 (3.5) (0.065) (0.15) too few
κάρ a lock of hair (?); worthless 1 (3.5) (0.044) (0.04) too few
δεῖνος different round vessels 1 (3.5) (0.031) (0.01) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (3.5) (1.979) (2.07) too few
χρυσός gold 1 (3.5) (0.812) (1.49) too few
ἀφορμή a starting-point 1 (3.5) (0.47) (0.68) too few
ἰχθύς a fish 1 (3.5) (1.082) (0.54) too few
κατηφέω to be downcast, to be mute 1 (3.5) (0.017) (0.04) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (3.5) (4.435) (0.59) too few
ὗς wild swine 1 (3.5) (1.845) (0.91) too few
παρακαθίημι to let down beside 1 (3.5) (0.004) (0.01) too few
ὕδωρ water 1 (3.5) (7.043) (3.14) too few
ἐνίοτε sometimes 1 (3.5) (1.212) (0.31) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (3.5) (1.868) (1.01) too few
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 1 (3.5) (1.275) (0.55) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (3.5) (1.348) (0.75) too few
τάξις an arranging 1 (3.5) (2.44) (1.91) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (3.5) (3.714) (2.8) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (3.5) (1.829) (1.05) too few
ποίμνιος frequented by flocks 1 (3.5) (0.071) (0.09) too few
θυρίς a window 1 (3.5) (0.063) (0.02) too few
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 1 (3.5) (0.197) (0.2) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (3.5) (5.153) (2.94) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (3.5) (0.343) (0.39) too few
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 1 (3.5) (0.646) (0.49) too few
δήμευσις confiscation of one's property 1 (3.5) (0.015) (0.0) too few
ματάω to be idle, to dally, loiter, linger 1 (3.5) (0.113) (0.04) too few
ἔνιοι some 1 (3.5) (2.716) (0.95) too few
μερίς a part, portion, share, parcel 1 (3.5) (0.238) (0.13) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (3.5) (2.105) (2.59) too few
κάμηλος a camel 1 (3.5) (0.165) (0.18) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (3.5) (2.189) (1.62) too few
βασίλειος of the king, kingly, royal 1 (3.5) (0.774) (0.63) too few
δάκρυον a tear 1 (3.5) (0.515) (1.27) too few
μεσημβρία mid-day, noon; south 1 (3.5) (0.298) (0.49) too few
ψυχρόομαι to grow cold, be cool 1 (3.5) (0.173) (0.04) too few
ἐντίθημι to put in 1 (3.5) (0.318) (0.31) too few
θυμόω to make angry 1 (3.5) (0.162) (0.27) too few
ἐπείσειμι come in after, come in besides 1 (3.5) (0.025) (0.01) too few
θεός god 1 (3.5) (26.466) (19.54) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (3.5) (2.65) (2.84) too few
Δίη Dia 1 (3.5) (0.502) (0.72) too few
προκαλέω to call forth 1 (3.5) (0.198) (0.48) too few
βόειος of an ox 1 (3.5) (0.362) (0.69) too few
σίδηρος iron 1 (3.5) (0.492) (0.53) too few
παραξέω to graze 1 (3.5) (0.029) (0.01) too few
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 1 (3.5) (0.397) (0.74) too few
ἀνωμαλία unevenness 1 (3.5) (0.419) (0.03) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (3.5) (0.916) (1.28) too few
νυνί now, at this moment 1 (3.5) (0.695) (0.41) too few
θεῖος of/from the gods, divine 1 (3.5) (4.128) (1.77) too few
πούς a foot 1 (3.5) (2.799) (4.94) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (3.5) (1.133) (0.31) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (3.5) (0.834) (0.28) too few
δεξιός on the right hand 1 (3.5) (1.733) (1.87) too few
ἕλκω to draw, drag 1 (3.5) (1.305) (1.45) too few
νέος young, youthful 1 (3.5) (2.183) (4.18) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (3.5) (7.547) (5.48) too few
κατηφής with downcast eyes, downcast, mute 1 (3.5) (0.037) (0.03) too few
κεράμιον an earthenware vessel, a jar 1 (3.5) (0.056) (0.07) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (3.5) (1.591) (1.51) too few
ὄνομα name 1 (3.5) (7.968) (4.46) too few
κλάω to break, break off 1 (3.5) (0.091) (0.1) too few
πόρος a means of passing/providing, provision 1 (3.5) (0.89) (0.68) too few
πότερος which of the two? 1 (3.5) (1.888) (1.51) too few
γόνυ the knee 1 (3.5) (0.542) (1.34) too few
δεύτερος second 1 (3.5) (6.183) (3.08) too few
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 1 (3.5) (0.597) (0.32) too few
ἐγγύθεν from nigh at hand 1 (3.5) (0.114) (0.38) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (3.5) (0.405) (0.58) too few
κελεύω to urge 1 (3.5) (3.175) (6.82) too few
Κάρ a Carian 1 (3.5) (0.131) (0.41) too few
πλέως full of 1 (3.5) (2.061) (2.5) too few
ποσός of a certain quantity 1 (3.5) (2.579) (0.52) too few
Πάν Pan 1 (3.5) (0.206) (0.54) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (3.5) (4.214) (1.84) too few
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 1 (3.5) (0.897) (3.1) too few
ὀργή natural impulse 1 (3.5) (1.273) (1.39) too few
μέσος middle, in the middle 1 (3.5) (6.769) (4.18) too few
φωνή a sound, tone 1 (3.5) (3.591) (1.48) too few
μείς a month 1 (3.5) (1.4) (1.25) too few
Ἀριστείδης Aristides 1 (3.5) (0.063) (0.1) too few
εἰκός like truth 1 (3.5) (1.953) (1.09) too few
θέρμος lupine, Lupinus albus 1 (3.5) (1.098) (0.13) too few
πάρεδρος sitting beside 1 (3.5) (0.041) (0.12) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (3.5) (3.981) (2.22) too few
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 1 (3.5) (0.938) (1.7) too few
ἐλύω to roll round 1 (3.5) (0.195) (0.61) too few
ἄμφω both 1 (3.5) (2.508) (1.28) too few
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 1 (3.5) (0.662) (1.0) too few
δεσπότης a master, lord, the master of the house 1 (3.5) (1.404) (1.3) too few
βόσκημα that which is fed 1 (3.5) (0.085) (0.05) too few
ἀδικέω to do wrong 1 (3.5) (2.105) (2.89) too few
γραμματεῖον that on which one writes, tablets 1 (3.5) (0.053) (0.01) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (3.5) (7.612) (5.49) too few
ἐνθένδε hence, from this quarter 1 (3.5) (0.204) (0.33) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (3.5) (0.881) (1.65) too few
παραιρέω to take away from beside, withdraw, remove 1 (3.5) (0.056) (0.24) too few
προσκάθημαι to be seated by 1 (3.5) (0.026) (0.11) too few
ἀριθμός number 1 (3.5) (5.811) (1.1) too few
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 1 (3.5) (1.608) (0.59) too few
ἀτυχής luckless, unfortunate 1 (3.5) (0.028) (0.02) too few
πιστόν pledge 1 (3.5) (0.241) (0.15) too few
πεῖσα obedience 1 (3.5) (0.03) (0.05) too few
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 1 (3.5) (0.15) (0.15) too few
δάνεισμα a loan 1 (3.5) (0.007) (0.01) too few
πάνυ altogether, entirely 1 (3.5) (2.482) (3.16) too few
ῥύομαι to draw to oneself 1 (3.5) (0.212) (0.57) too few
προσδέω to bind on 1 (3.5) (0.283) (0.75) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (3.5) (1.776) (2.8) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 1 (3.5) (1.186) (1.73) too few
στόμα the mouth 1 (3.5) (2.111) (1.83) too few
γενναῖος noble, excellent 1 (3.5) (0.793) (0.93) too few
δρόμος a course, running, race 1 (3.5) (0.517) (0.75) too few
αἰνέω (to tell;) to praise, approve, acquiesce in 1 (3.5) (0.149) (0.5) too few
ἶδος violent heat 1 (3.5) (0.121) (0.02) too few
ἐναντίος opposite 1 (3.5) (8.842) (4.42) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (3.5) (1.679) (0.87) too few
εὐπραγία well-doing, well-being, welfare, success 1 (3.5) (0.073) (0.1) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (3.5) (0.434) (0.42) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (3.5) (0.641) (2.44) too few
προτιμάω to honour 1 (3.5) (0.172) (0.15) too few
σοφία skill 1 (3.5) (1.979) (0.86) too few
ὀβολός an obol 1 (3.5) (0.259) (0.15) too few
τῇ here, there 1 (3.5) (18.312) (12.5) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (3.5) (13.407) (5.2) too few
νόος mind, perception 1 (3.5) (5.507) (3.33) too few
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 1 (3.5) (1.032) (4.24) too few
ποτε ever, sometime 1 (3.5) (7.502) (8.73) too few
υἱός a son 1 (3.5) (7.898) (7.64) too few
ὁμοῦ at the same place, together 1 (3.5) (1.529) (1.34) too few
πρόσρησις an addressing, accosting 1 (3.5) (0.048) (0.0) too few
πρόσωθεν from afar 1 (3.5) (0.294) (0.15) too few
ὁλκάς a trading vessel, merchantman 1 (3.5) (0.095) (0.34) too few
κλῄζω to make famous; mention, call 1 (3.5) (0.144) (0.31) too few
κάτω down, downwards 1 (3.5) (3.125) (0.89) too few
οὐδέτερος not either, neither of the two 1 (3.5) (0.63) (0.41) too few
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (3.5) (0.277) (0.51) too few
γῆ earth 1 (3.5) (10.519) (12.21) too few
ὑμέτερος your, yours 1 (3.5) (0.709) (1.21) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 (3.5) (0.798) (1.28) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (3.5) (0.634) (1.16) too few
προεξανίσταμαι to rise and go out before 1 (3.5) (0.003) (0.02) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (3.5) (1.255) (0.64) too few
ὅθεν from where, whence 1 (3.5) (2.379) (1.29) too few
τοσοῦτος so large, so tall 1 (3.5) (5.396) (4.83) too few
ὄρνις a bird 1 (3.5) (0.862) (1.59) too few
εὔπορος easy to pass 1 (3.5) (0.173) (0.21) too few
νήφω to drink no wine 1 (3.5) (0.089) (0.07) too few
ἀκέομαι to heal, cure 1 (3.5) (0.094) (0.18) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (3.5) (3.387) (1.63) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 1 (3.5) (0.685) (2.19) too few
καταγωγή a bringing down from 1 (3.5) (0.053) (0.06) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (3.5) (0.58) (1.14) too few
δειλός cowardly, craven 1 (3.5) (0.304) (0.67) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (3.5) (2.254) (1.6) too few
σπουδή haste, speed 1 (3.5) (1.021) (1.52) too few
ἀρχός a leader, chief, commander; the rectum, anus 1 (3.5) (0.743) (0.3) too few
καταδίκη judgment given against one: the damages awarded 1 (3.5) (0.053) (0.02) too few
πλήν except 1 (3.5) (2.523) (3.25) too few
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 1 (3.5) (0.984) (1.12) too few
κριθή barley-corns, barley 1 (3.5) (0.219) (0.19) too few
ἥμισυς half 1 (3.5) (1.26) (1.05) too few
ἀντεῖπον to speak against 1 (3.5) (0.164) (0.15) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (3.5) (0.984) (0.97) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (3.5) (0.652) (0.95) too few
θείνω to strike, wound 1 (3.5) (0.215) (0.86) too few
ὁποῖος of what sort 1 (3.5) (1.665) (0.68) too few
ἔνδον in, within, in the house, at home 1 (3.5) (1.222) (1.6) too few
μυροπώλιον a perfumer's shop 1 (3.5) (0.003) (0.0) too few
ἀνδράποδον one taken in war and sold as a slave, a captive 1 (3.5) (0.124) (0.31) too few
προσίημι to send to 1 (3.5) (0.675) (0.45) too few
ἐκφεύγω to flee out 1 (3.5) (0.338) (0.52) too few
φορός bringing on one's way, forwarding 1 (3.5) (0.069) (0.02) too few
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 1 (3.5) (0.635) (0.78) too few
καθίστημι to set down, place 1 (3.5) (2.674) (4.86) too few
αἰτία a charge, accusation 1 (3.5) (5.906) (2.88) too few
ἄλλως in another way 1 (3.5) (3.069) (1.79) too few
αἴνεσις praise 1 (3.5) (0.035) (0.0) too few
λύχνος a portable light, a lamp 1 (3.5) (0.282) (0.14) too few
παιδαγωγός a boy-ward; 1 (3.5) (0.18) (0.06) too few
συμπράσσω to join or help in doing 1 (3.5) (0.151) (0.3) too few
ἄπειμι be absent 1 (3.5) (1.064) (1.49) too few
ἐξετάζω to examine well 1 (3.5) (0.695) (0.41) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (3.5) (1.897) (0.35) too few
φαιδρός bright, beaming 1 (3.5) (0.117) (0.07) too few
μιμνήσκω to remind 1 (3.5) (1.852) (2.27) too few
τύχη (good) fortune, luck, chance 1 (3.5) (1.898) (2.33) too few
ἀπραγμοσύνη freedom from politics and business 1 (3.5) (0.011) (0.04) too few
λαμπάς a torch 1 (3.5) (0.148) (0.15) too few
κλείω to shut, close, bar 1 (3.5) (0.225) (0.38) too few
δεσμωτήριον a prison 1 (3.5) (0.145) (0.08) too few
πυρός wheat 1 (3.5) (0.199) (0.37) too few
στέρησις deprivation, privation 1 (3.5) (1.133) (0.01) too few
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 1 (3.5) (9.012) (0.6) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (3.5) (1.852) (2.63) too few
ἤπειρος terra-firma, the land 1 (3.5) (2.882) (1.73) too few
φόβος fear, panic, flight 1 (3.5) (1.426) (2.23) too few
οὐδέποτε never 1 (3.5) (0.782) (0.8) too few
ἔργω to bar one's way 1 (3.5) (0.276) (0.93) too few
κενός empty 1 (3.5) (2.157) (3.12) too few
βλασφημία a profane speech 1 (3.5) (0.223) (0.04) too few
κράτος strength, might 1 (3.5) (0.653) (1.34) too few
ἄρτι just now, recently 1 (3.5) (0.652) (1.45) too few
ἐμαυτοῦ of me, of myself 1 (3.5) (0.951) (1.13) too few
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 1 (3.5) (1.325) (3.42) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (3.5) (0.221) (0.15) too few
συντυγχάνω to meet with, fall in with 1 (3.5) (0.078) (0.14) too few
ἰξός mistletoe 1 (3.5) (0.032) (0.03) too few
μέλω to be an object of care 1 (3.5) (0.505) (1.48) too few
γαλήνη stillness of the sea, calm 1 (3.5) (0.103) (0.1) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (3.5) (2.632) (2.12) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (3.5) (8.435) (8.04) too few
ἐρύω2 protect, guard 1 (3.5) (0.319) (0.91) too few
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 1 (3.5) (0.15) (0.21) too few
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 1 (3.5) (0.403) (0.35) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (3.5) (0.759) (1.06) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (3.5) (4.574) (7.56) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (3.5) (4.236) (5.53) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (3.5) (1.398) (1.59) too few
πολλαχόθεν from many places 1 (3.5) (0.054) (0.04) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (3.5) (4.116) (5.17) too few
ψηφόω adorn with gems 1 (3.5) (0.016) (0.01) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (3.5) (0.33) (0.37) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (3.5) (1.21) (0.71) too few
πρῶτος first 1 (3.5) (18.707) (16.57) too few
πάντως altogether; 1 (3.5) (2.955) (0.78) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (3.5) (0.738) (0.98) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (3.5) (0.322) (0.52) too few
ἀπολαμβάνω to take away, receive one’s due, cut off 1 (3.5) (0.609) (0.61) too few
αἰδέομαι to be ashamed to do 1 (3.5) (0.372) (0.64) too few
πω up to this time, yet 1 (3.5) (0.812) (1.9) too few
παρακάθημαι to be seated beside 1 (3.5) (0.038) (0.05) too few
Dor., hither 1 (3.5) (0.095) (0.0) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (3.5) (0.953) (0.65) too few
κάθημαι to be seated 1 (3.5) (0.912) (1.11) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (3.5) (0.326) (0.32) too few
ταχύς quick, swift, fleet 1 (3.5) (3.502) (6.07) too few
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 (3.5) (26.948) (12.74) too few
δύο two 1 (3.5) (1.685) (2.28) too few
ἔξοδος a going out; an exit 1 (3.5) (0.366) (0.69) too few
αἴτησις a request, demand 1 (3.5) (0.144) (0.04) too few
κύλιξ a cup, drinking-cup, wine-cup 1 (3.5) (0.176) (0.04) too few
νῆσος an island 1 (3.5) (1.017) (3.96) too few
κλείς bar, bolt, key; collar bone; clausula 1 (3.5) (0.295) (0.38) too few
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 1 (3.5) (0.247) (0.07) too few
στολή an equipment, armament 1 (3.5) (0.317) (0.17) too few
οἴμη a song, lay 1 (3.5) (0.175) (0.17) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (3.5) (4.312) (2.92) too few
κομιδῇ exactly, just 1 (3.5) (0.222) (0.32) too few
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 1 (3.5) (1.195) (0.68) too few
πάππος a grandfather 1 (3.5) (0.148) (0.13) too few
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 1 (3.5) (0.594) (0.73) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (3.5) (3.181) (2.51) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (3.5) (0.607) (0.59) too few
ἥλιος the sun 1 (3.5) (3.819) (3.15) too few
ἱκετεύω to approach as a suppliant 1 (3.5) (0.317) (0.32) too few
πρόσκειμαι to be placed at, by; to be attached to, devoted to 1 (3.5) (0.702) (0.53) too few
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 1 (3.5) (0.902) (0.46) too few
λουτρόν a bath, bathing place 1 (3.5) (0.487) (0.24) too few
ὅτε when 1 (3.5) (4.994) (7.56) too few
ἰατρεῖον a surgery 1 (3.5) (0.032) (0.01) too few
ἐνίημι to send in 1 (3.5) (0.238) (0.41) too few
χαλινός a bridle, bit 1 (3.5) (0.166) (0.14) too few
χοῦς measure of capacity 1 (3.5) (0.238) (0.16) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 1 (3.5) (4.36) (12.78) too few
ἀξία the worth 1 (3.5) (0.225) (0.1) too few
γελάω to laugh 1 (3.5) (0.421) (0.72) too few
ποθεν from some place 1 (3.5) (0.996) (0.8) too few
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 1 (3.5) (0.375) (0.17) too few
σύν along with, in company with, together with 2 (7.0) (4.575) (7.0)
λέγω to pick; to say 16 (55.7) (90.021) (57.06)
ἵστημι to make to stand 2 (7.0) (4.072) (7.15)
χείρ the hand 3 (10.4) (5.786) (10.92)
ἔτι yet, as yet, still, besides 4 (13.9) (11.058) (14.57)
ὁράω to see 5 (17.4) (16.42) (18.27)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 2 (7.0) (5.405) (7.32)
γίγνομαι become, be born 12 (41.8) (53.204) (45.52)
ἔχω to have 12 (41.8) (48.945) (46.31)
either..or; than 6 (20.9) (34.073) (23.24)
οὔτε neither / nor 4 (13.9) (13.727) (16.2)
ἀεί always, for ever 2 (7.0) (7.241) (8.18)
σός your 3 (10.4) (6.214) (12.92)
νῦν now at this very time 5 (17.4) (12.379) (21.84)
ἄλλος other, another 10 (34.8) (40.264) (43.75)
δέ but 80 (278.6) (249.629) (351.92)
οὐδέ and/but not; not even 5 (17.4) (20.427) (22.36)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 13 (45.3) (64.142) (59.77)
ἀλλά otherwise, but 10 (34.8) (54.595) (46.87)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 4 (13.9) (3.117) (19.2)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 (7.0) (19.178) (9.89)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 11 (38.3) (76.461) (54.75)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 11 (38.3) (56.75) (56.58)
πατήρ a father 2 (7.0) (9.224) (10.48)
ἐπεί after, since, when 4 (13.9) (19.86) (21.4)
σύ you (personal pronoun) 11 (38.3) (30.359) (61.34)
ὡς as, how 11 (38.3) (68.814) (63.16)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (13.9) (26.85) (24.12)
παῖς a child 2 (7.0) (5.845) (12.09)
ἐμός mine 3 (10.4) (8.401) (19.01)
ὅσος as much/many as 2 (7.0) (13.469) (13.23)
εἶμι come, go 2 (7.0) (7.276) (13.3)
τε and 17 (59.2) (62.106) (115.18)
εἶπον to speak, say 2 (7.0) (16.169) (13.73)
ἐγώ I (first person pronoun) 12 (41.8) (54.345) (87.02)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 2 (7.0) (6.249) (14.54)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 3 (10.4) (21.235) (25.5)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 5 (17.4) (44.62) (43.23)
πόλις a city 3 (10.4) (11.245) (29.3)
πᾶς all, the whole 5 (17.4) (59.665) (51.63)
ἐκ from out of 5 (17.4) (54.157) (51.9)
πρότερος before, earlier 2 (7.0) (25.424) (23.72)
ὅτι2 conj.: that, because 2 (7.0) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 2 (7.0) (49.106) (23.97)
εἰς into, to c. acc. 6 (20.9) (66.909) (80.34)
ἀνήρ a man 2 (7.0) (10.82) (29.69)

PAGINATE