Hippocrates, De diaeta

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg031.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,680 lemmas; 19,791 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ὑγραίνω to wet, moisten 45 (22.7) (0.18) (0.01)
διαχωρέω to go through, pass through 89 (45.0) (0.132) (0.01)
ἔμετος vomiting 42 (21.2) (0.29) (0.01)
τρόφιμος nourishing 21 (10.6) (0.129) (0.01)
χυλός juice 18 (9.1) (0.709) (0.01)
ξηραίνω to parch up, dry up 54 (27.3) (0.688) (0.04)
λεπτύνω to make small 8 (4.0) (0.159) (0.01)
διαίτημα rules of life, a mode or course of life 8 (4.0) (0.055) (0.01)
τρῖψις rubbing, friction 7 (3.5) (0.141) (0.01)
θερμαίνω to warm, heat 65 (32.8) (1.019) (0.08)
περίπατος a walking about, walking 35 (17.7) (0.162) (0.05)
φλεγματώδης inflammatory 5 (2.5) (0.142) (0.01)
λάχανον garden-herbs, potherbs, vegetables, greens 5 (2.5) (0.154) (0.01)
ἑφθός boiled, dressed 24 (12.1) (0.271) (0.04)
ξηρός dry 91 (46.0) (2.124) (0.15)
οὐρέω to urinate 18 (9.1) (0.132) (0.03)
ἰσχναίνω to make dry 9 (4.5) (0.035) (0.01)
πλησμονή a filling 31 (15.7) (0.101) (0.05)
ψύχω to breathe, blow 34 (17.2) (0.574) (0.06)
ξηρά dry land 17 (8.6) (0.451) (0.03)
ἑφθόω roast, boil 8 (4.0) (0.023) (0.01)
κένωσις an emptying 4 (2.0) (0.343) (0.01)
γύμνασις exercise 8 (4.0) (0.036) (0.01)
ἑλλέβορος hellebore 4 (2.0) (0.167) (0.01)
ὀπός the juice of the figtree 4 (2.0) (0.267) (0.01)
ὑδαρής mixed with too much water, watery, washy 4 (2.0) (0.109) (0.01)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 49 (24.8) (1.676) (0.1)
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 9 (4.5) (0.177) (0.02)
αὐστηρός harsh, rough, bitter 9 (4.5) (0.215) (0.02)
παλέω to be disabled 3 (1.5) (0.018) (0.01)
μᾶζα a barley-cake 11 (5.6) (0.113) (0.03)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 133 (67.2) (3.244) (0.41)
ἡσυχῇ stilly, quietly, softly, gently 13 (6.6) (0.091) (0.04)
πράσον a leek 2 (1.0) (0.062) (0.01)
ψαῦσις a touching 2 (1.0) (0.01) (0.01)
ὕειος of or belonging to swine 2 (1.0) (0.043) (0.01)
σαρκώδης fleshy 2 (1.0) (0.096) (0.01)
ὄψιος late 4 (2.0) (0.033) (0.01)
χυμός juice 2 (1.0) (1.871) (0.01)
γενέσιος a day kept in memory of the dead 2 (1.0) (0.009) (0.01)
πυρετός burning heat, fiery heat 8 (4.0) (1.833) (0.03)
ἀφροδισιάζω have sexual intercourse 2 (1.0) (0.021) (0.01)
ἄλητον meal 2 (1.0) (0.033) (0.01)
ὑγρότης wetness, moisture 2 (1.0) (0.804) (0.01)
δρόμων a light vessel 2 (1.0) (0.026) (0.01)
ἰσχυρόω strengthen 2 (1.0) (0.071) (0.01)
ὄνειος of an ass 2 (1.0) (0.028) (0.01)
ἰσημερία equinox 6 (3.0) (0.103) (0.02)
φλέψ a vein 7 (3.5) (1.699) (0.03)
ὁπόταν whensoever 40 (20.2) (0.559) (0.17)
σάρξ flesh 67 (33.9) (3.46) (0.29)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 87 (44.0) (0.775) (0.38)
δριμύς piercing, sharp, keen 18 (9.1) (0.554) (0.08)
κενόω to empty out, drain 19 (9.6) (0.776) (0.09)
ἀφαίρεσις a taking away, carrying off 3 (1.5) (0.312) (0.01)
ἀνυστός to be accomplished, practicable 3 (1.5) (0.016) (0.01)
πυρία a vapour-bath 3 (1.5) (0.175) (0.01)
ἡμερινός of day 3 (1.5) (0.022) (0.01)
καταναλίσκω to use up, spend, lavish 3 (1.5) (0.065) (0.01)
φθινόπωρον late autumn, the fall of the year 7 (3.5) (0.167) (0.04)
διαιτέω turn by entreaty 4 (2.0) (0.044) (0.02)
προμηθέομαι to take care beforehand, to provide for 8 (4.0) (0.048) (0.04)
πάλα nugget 14 (7.1) (0.135) (0.08)
πάλη wrestling 14 (7.1) (0.139) (0.08)
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 29 (14.7) (0.485) (0.17)
ἀνάριστος dinnerless 6 (3.0) (0.012) (0.04)
θέρμος lupine, Lupinus albus 19 (9.6) (1.098) (0.13)
ψυχρός cold, chill 44 (22.2) (2.892) (0.3)
θερμός hot, warm 72 (36.4) (3.501) (0.49)
ψύχρα cold 2 (1.0) (0.063) (0.01)
παχύνω to thicken, fatten 4 (2.0) (0.19) (0.03)
Ἀρκτοῦρος the star Arcturus; the time of its rise, mid-September 4 (2.0) (0.044) (0.03)
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 2 (1.0) (1.047) (0.01)
Πρῶτος Protus 4 (2.0) (0.239) (0.03)
στύφω to draw together 2 (1.0) (0.245) (0.01)
ξηρότης dryness 2 (1.0) (0.336) (0.01)
ἀγύμναστος unexercised, untrained 4 (2.0) (0.057) (0.03)
ἑλώδης marshy, fenny 2 (1.0) (0.033) (0.01)
προσαγωγή a bringing to 8 (4.0) (0.06) (0.06)
ψυχρότης coldness, cold 2 (1.0) (0.3) (0.01)
μήτρα womb 3 (1.5) (0.691) (0.02)
ὑγιηρός good for the health, wholesome 5 (2.5) (0.018) (0.04)
διηχέω to transmit the sound of 5 (2.5) (0.049) (0.04)
λιπαρής persisting 3 (1.5) (0.057) (0.02)
δίαιτα a way of living, mode of life 48 (24.3) (0.746) (0.41)
στάσιμος standing, stationary; 13 (6.6) (0.054) (0.11)
ἐπιτολή the rising of a star 6 (3.0) (0.092) (0.05)
ἐγγίων nearer, nearest 14 (7.1) (0.32) (0.13)
Πλειάδες the Pleiads 7 (3.5) (0.106) (0.07)
ὑγίεια health, soundness 20 (10.1) (1.276) (0.19)
διέξοδος a way out through, an outlet, passage, channel 10 (5.1) (0.235) (0.1)
ὄξος poor wine; vinegar 6 (3.0) (0.911) (0.06)
κοῦφος light, nimble 38 (19.2) (0.942) (0.38)
πνεῦμα a blowing 58 (29.3) (5.838) (0.58)
ὁπόσος as many as 70 (35.4) (1.404) (0.7)
τρόφις well-fed, stout, large 8 (4.0) (0.153) (0.08)
ἰκμάς moisture, juice 5 (2.5) (0.109) (0.05)
ἀλέα an escape; warmth 5 (2.5) (0.076) (0.05)
κάθαρσις a cleansing 5 (2.5) (0.392) (0.05)
φυράω to mix 2 (1.0) (0.048) (0.02)
ὁδοιπορία a journey, way 2 (1.0) (0.157) (0.02)
μεταλλαγή change 2 (1.0) (0.024) (0.02)
κύστις the bladder 2 (1.0) (0.499) (0.02)
φλέγμα flame, fire, heat 2 (1.0) (0.447) (0.02)
χοίρειος of a swine 2 (1.0) (0.039) (0.02)
χόνδρος a grain 2 (1.0) (0.266) (0.02)
πότιμος drinkable, fresh 2 (1.0) (0.112) (0.02)
μήκιστος tallest 6 (3.0) (0.053) (0.07)
ἀχυρός a chaff-heap 2 (1.0) (0.039) (0.02)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 12 (6.1) (0.82) (0.13)
ὀπτός roasted, broiled 10 (5.1) (0.213) (0.11)
περίοδος2 a going round, a flank march 17 (8.6) (0.582) (0.19)
πῶμα2 a drink, a draught 15 (7.6) (0.297) (0.17)
τροχός wheel 10 (5.1) (0.137) (0.12)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 14 (7.1) (0.426) (0.17)
σκόροδον garlic 3 (1.5) (0.101) (0.04)
παραχέω to pour in beside, pour in 3 (1.5) (0.083) (0.04)
σιτέω take food, eat 18 (9.1) (0.171) (0.23)
ψῦχος cold 12 (6.1) (0.402) (0.16)
ἀντισπάω to draw the contrary way, hold back 2 (1.0) (0.043) (0.03)
προσίζω to sit by 2 (1.0) (0.029) (0.03)
πακτόω to fasten, make fast 2 (1.0) (0.007) (0.03)
ἐρέβινθος a kind of pulse, chick-pea 2 (1.0) (0.058) (0.03)
ἀμφοτέρωσε to both sides 2 (1.0) (0.003) (0.03)
φάσσα a wild pigeon, ringdove 2 (1.0) (0.033) (0.03)
νῆστις not eating, fasting 2 (1.0) (0.161) (0.03)
κοπιάω to be tired, grow weary 2 (1.0) (0.093) (0.03)
γόνιμος productive, fruitful 2 (1.0) (0.108) (0.03)
σαθρός rotten, decayed, unsound, cracked 2 (1.0) (0.056) (0.03)
σῦκον fig 6 (3.0) (0.212) (0.09)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 7 (3.5) (0.551) (0.1)
μαλάσσω to make soft 3 (1.5) (0.079) (0.04)
ποτάμιος of or from a river 3 (1.5) (0.08) (0.04)
συμμετρία commensurability 3 (1.5) (0.357) (0.04)
θέρμη heat, feverish heat 3 (1.5) (0.231) (0.04)
τροφή nourishment, food, victuals 66 (33.3) (3.098) (1.03)
λουτρόν a bath, bathing place 15 (7.6) (0.487) (0.24)
διαχέω to pour different ways, to disperse 6 (3.0) (0.081) (0.1)
καθότι in what manner 3 (1.5) (0.215) (0.05)
ἐκκαθαίρω to cleanse out 3 (1.5) (0.088) (0.05)
ὄγκος the barb 5 (2.5) (0.853) (0.09)
ὄγκος2 bulk, size, mass 5 (2.5) (0.806) (0.09)
πόνος work 107 (54.1) (1.767) (1.9)
σῶμα the body 185 (93.5) (16.622) (3.34)
κόπος a striking, beating 9 (4.5) (0.276) (0.16)
μήκων the poppy 2 (1.0) (0.136) (0.04)
τροπέω to turn 2 (1.0) (0.026) (0.04)
ἐξεμέω to vomit forth, disgorge 2 (1.0) (0.028) (0.04)
ἀραιός thin, narrow, slight, slender 4 (2.0) (0.26) (0.07)
ῥοιά pomegranate; pomegranate tree (see ῥόα) 2 (1.0) (0.082) (0.04)
κονέω to raise dust: to hasten 2 (1.0) (0.015) (0.04)
φῦσα a pair of bellows, bellows 4 (2.0) (0.184) (0.07)
ἑλκέω to drag about, tear asunder 21 (10.6) (0.84) (0.39)
ἔλαιον olive-oil 16 (8.1) (1.471) (0.3)
ὄρθρος day-break, dawn, cock-crow 5 (2.5) (0.095) (0.1)
περιφορά meats carried round 3 (1.5) (0.209) (0.06)
τάριχος preserved meat: e.g., mummy, stockfish 3 (1.5) (0.093) (0.06)
πότης a drinker, tippler, toper 6 (3.0) (0.159) (0.12)
μαλακός soft 28 (14.1) (0.963) (0.55)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 32 (16.2) (1.603) (0.65)
βρέχω to be wetted, get wet 4 (2.0) (0.156) (0.08)
ὡσαύτως in like manner, just so 22 (11.1) (1.656) (0.46)
ἰσχυρός strong, mighty 57 (28.8) (2.136) (1.23)
ἐλαιόω oil 2 (1.0) (0.591) (0.04)
μύω to close eyes; (of eyes) to be closed 2 (1.0) (0.111) (0.04)
ἄσιτος without food, fasting 2 (1.0) (0.054) (0.04)
χρηστέος one must use 3 (1.5) (0.16) (0.07)
ἐκπληρόω to fill quite up 2 (1.0) (0.061) (0.04)
κίνησις movement, motion 9 (4.5) (8.43) (0.2)
καθαίρω to make pure 13 (6.6) (0.786) (0.29)
μείων less 12 (6.1) (0.213) (0.29)
ἑλκόω to wound sorely, lacerate 4 (2.0) (0.397) (0.1)
αὐξάνω to make large, increase, augment 41 (20.7) (1.963) (1.01)
λιπαρός oily, shiny with oil 14 (7.1) (0.299) (0.35)
ἐμποιέω to make in 15 (7.6) (0.403) (0.38)
ὀπώρα the part of the year between the rising of Sirius and of Arcturus 5 (2.5) (0.103) (0.13)
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 2 (1.0) (0.388) (0.05)
κρύσταλλος clear ice, ice 2 (1.0) (0.098) (0.05)
ὑπερβολή a throwing beyond 29 (14.7) (0.845) (0.76)
ἄρδω to water 9 (4.5) (0.118) (0.24)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 5 (2.5) (0.702) (0.13)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 8 (4.0) (0.53) (0.21)
κόνις ashes 6 (3.0) (0.101) (0.16)
ἐνδιατρίβω to spend 3 (1.5) (0.071) (0.08)
εὐαγής free from pollution, guiltless, pure, undefiled 3 (1.5) (0.045) (0.08)
προσάγω to bring to 38 (19.2) (0.972) (1.04)
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 7 (3.5) (0.225) (0.19)
σύμμετρος commensurate with 5 (2.5) (1.278) (0.14)
πρωΐ early in the day, at morn 7 (3.5) (0.343) (0.2)
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 9 (4.5) (0.387) (0.26)
κέγχρος millet 2 (1.0) (0.112) (0.06)
σέλινον parsley 2 (1.0) (0.147) (0.06)
ἐπαγωγή a bringing in, supplying; (logical) induction 4 (2.0) (0.333) (0.12)
προσημαίνω to presignify, foretell, announce 2 (1.0) (0.059) (0.06)
ἀραῖος prayed to 2 (1.0) (0.126) (0.06)
ἔλαιος the wild olive 2 (1.0) (0.675) (0.06)
λιμναῖος of or from the marsh, stagnant 3 (1.5) (0.032) (0.09)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 5 (2.5) (0.555) (0.15)
θερινός of summer, in summer 3 (1.5) (0.177) (0.09)
ἄστρον the stars 6 (3.0) (0.786) (0.18)
ζῷον a living being, animal 23 (11.6) (8.115) (0.7)
ἄκρατος unmixed, sheer 6 (3.0) (0.447) (0.18)
θῆλυς female 22 (11.1) (1.183) (0.69)
ἄρτος bread, loaf of bread 13 (6.6) (1.04) (0.41)
ἅλμη sea-water, brine 4 (2.0) (0.117) (0.13)
βλαβερός hurtful, noxious, disadvantageous 3 (1.5) (0.225) (0.1)
σύμφορος accompanying; suitable, useful, profitable 8 (4.0) (0.084) (0.26)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 13 (6.6) (1.226) (0.42)
πάγος rock; frost, solid 5 (2.5) (0.103) (0.16)
πᾶγος Lat. pagus, district 5 (2.5) (0.099) (0.16)
ἁλμυρός salt, briny 4 (2.0) (0.229) (0.13)
δεκάς a decad: a company of ten 2 (1.0) (0.279) (0.07)
αἴγειος of a goat 2 (1.0) (0.07) (0.07)
ἀγνώμων ill-judging, senseless 2 (1.0) (0.064) (0.07)
δεῖπνον the principal meal 25 (12.6) (0.717) (0.83)
ποτός drunk, fit for drinking 9 (4.5) (0.41) (0.3)
αὔξησις growth, increase 7 (3.5) (0.77) (0.24)
φυσάω to puff 5 (2.5) (0.117) (0.17)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 20 (10.1) (1.195) (0.68)
χρίω to touch on the surface: to rub 6 (3.0) (0.184) (0.21)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 43 (21.7) (4.073) (1.48)
νόσος sickness, disease, malady 31 (15.7) (2.273) (1.08)
ὕδωρ water 89 (45.0) (7.043) (3.14)
τρίβω to rub: to rub 7 (3.5) (0.71) (0.25)
πῦρ fire 82 (41.4) (4.894) (2.94)
θεραπεία a waiting on, service 11 (5.6) (0.954) (0.4)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 54 (27.3) (1.366) (1.96)
ἔντερον an intestine, piece of gut 2 (1.0) (0.506) (0.07)
εὐεξία a good habit of body, good state of health, high health 2 (1.0) (0.141) (0.07)
εἰλικρινής unmixed, without alloy, pure 2 (1.0) (0.208) (0.07)
ἀσύμφορος inconvenient, inexpedient, useless 2 (1.0) (0.052) (0.07)
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 3 (1.5) (0.239) (0.11)
κρούω to strike, smite: to strike 3 (1.5) (0.072) (0.11)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 12 (6.1) (1.671) (0.44)
ἐνύπνιος in dreams appearing 3 (1.5) (0.139) (0.11)
διαιτάω act. to treat; to arbitrate; mid. to live (a certain way) 6 (3.0) (0.261) (0.22)
ὁποῖος of what sort 18 (9.1) (1.665) (0.68)
ἐνδεής in need of; deficient 9 (4.5) (0.31) (0.34)
τήκω to melt, melt down 7 (3.5) (0.321) (0.27)
νόσημα a sickness, disease, plague 6 (3.0) (1.694) (0.23)
σῖτος corn, grain 48 (24.3) (0.721) (1.84)
ῥαθυμία easiness of temper, taking things easily 4 (2.0) (0.147) (0.15)
ἀσύνετος void of understanding, stupid 2 (1.0) (0.105) (0.08)
μῦς the field-mouse, muscle, mussel 2 (1.0) (1.812) (0.08)
ἐπακτός brought in, imported 2 (1.0) (0.038) (0.08)
ὄψον cooked meat 4 (2.0) (0.246) (0.16)
φρίσσω to be rough; bristle; shudder 5 (2.5) (0.1) (0.21)
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 3 (1.5) (0.43) (0.13)
ὀπτάω to roast, broil 6 (3.0) (0.159) (0.25)
τεκμήριον a sure signs. 10 (5.1) (0.434) (0.42)
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 9 (4.5) (0.543) (0.38)
πρόειμι go forward 11 (5.6) (1.153) (0.47)
ἐθίζω to accustom, use 9 (4.5) (0.409) (0.39)
δρόμος a course, running, race 17 (8.6) (0.517) (0.75)
λιπαρέω to persist, persevere, hold out 3 (1.5) (0.073) (0.13)
κλύδων a wave, billow 2 (1.0) (0.115) (0.09)
ἵππειος of a horse 2 (1.0) (0.031) (0.09)
τρύχω to wear out, waste, consume 2 (1.0) (0.025) (0.09)
θαλάσσιος of, in, on, from the sea 3 (1.5) (0.259) (0.13)
ἐξανίστημι to raise up: to make one rise 8 (4.0) (0.155) (0.35)
ἰχθύς a fish 12 (6.1) (1.082) (0.54)
σπέρμα seed, offspring 7 (3.5) (2.127) (0.32)
ὠμός raw, crude 6 (3.0) (0.429) (0.27)
ὁπότε when 46 (23.2) (1.361) (2.1)
μέλι honey 5 (2.5) (1.281) (0.23)
δύσις a setting of the sun 5 (2.5) (0.36) (0.23)
ἀπόκρισις a separating; a reply 12 (6.1) (0.425) (0.55)
διάφορος different, unlike 10 (5.1) (2.007) (0.46)
φανερόω to make manifest 3 (1.5) (0.21) (0.14)
βραδύς slow 8 (4.0) (0.818) (0.38)
ὕπνος sleep, slumber 30 (15.2) (1.091) (1.42)
εὐφρόνη the kindly time (i.e. night) 2 (1.0) (0.023) (0.1)
ἄνυδρος wanting water, waterless 2 (1.0) (0.07) (0.1)
κριθή barley-corns, barley 4 (2.0) (0.219) (0.19)
διακρίνω to separate one from another 11 (5.6) (0.94) (0.53)
ἄρσην male 13 (6.6) (1.187) (0.63)
δυνατέω to be powerful, mighty 3 (1.5) (0.167) (0.15)
ἦρι early 4 (2.0) (0.059) (0.2)
λούω to wash 13 (6.6) (0.513) (0.66)
διότι for the reason that, since 58 (29.3) (2.819) (2.97)
ἔφοδος2 one who goes the rounds 2 (1.0) (0.04) (0.1)
ἐργασία work, daily labour, business 3 (1.5) (0.227) (0.15)
ἀφανής unseen, invisible, viewless 7 (3.5) (0.519) (0.37)
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 6 (3.0) (0.326) (0.32)
ἀφαιρέω to take from, take away from 30 (15.2) (2.254) (1.6)
πνέω to blow 8 (4.0) (0.334) (0.44)
κρέας flesh, meat, a piece of meat 15 (7.6) (0.542) (0.82)
προσπίτνω to fall upon 6 (3.0) (0.248) (0.33)
ἀκοή a hearing, the sound heard 8 (4.0) (0.941) (0.44)
φρέαρ a well 2 (1.0) (0.199) (0.11)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 2 (1.0) (1.416) (0.11)
γλυκύς sweet 19 (9.6) (1.252) (1.06)
διάγω to carry over 7 (3.5) (0.532) (0.39)
αἴσθησις perception by the senses 5 (2.5) (4.649) (0.28)
στερεός stiff, stark, firm, solid 3 (1.5) (0.816) (0.17)
χράω to fall upon, attack, assail 87 (44.0) (5.601) (4.92)
σκιά a shadow 4 (2.0) (0.513) (0.23)
ἕξις a having, possession 4 (2.0) (1.893) (0.23)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 66 (33.3) (15.198) (3.78)
χράομαι use, experience 106 (53.6) (5.93) (6.1)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 14 (7.1) (0.657) (0.82)
ἀφροσύνη folly, thoughtlessness, senselessness 2 (1.0) (0.166) (0.12)
ᾠόν egg 2 (1.0) (0.572) (0.12)
ἐκπίνω to drink out 2 (1.0) (0.059) (0.12)
ἀναπνέω to breathe again, take breath 4 (2.0) (0.362) (0.24)
ἐγκέφαλος that which is within the head, the brain 2 (1.0) (0.9) (0.12)
μέριμνα care, thought 2 (1.0) (0.075) (0.12)
σελήνη the moon 5 (2.5) (1.588) (0.3)
συνήθης dwelling 6 (3.0) (0.793) (0.36)
ἄτερ without 5 (2.5) (0.127) (0.3)
γάλα milk 6 (3.0) (0.9) (0.37)
ἔνδεια want, need, lack 3 (1.5) (0.423) (0.18)
ἥσσων less, weaker 35 (17.7) (2.969) (2.18)
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 2 (1.0) (0.36) (0.13)
θέσις a setting, placing, arranging 4 (2.0) (1.601) (0.25)
ζωός alive, living 9 (4.5) (1.744) (0.57)
χρή it is fated, necessary 65 (32.8) (6.22) (4.12)
πέπων cooked by the sun, ripe, mellow 3 (1.5) (0.096) (0.19)
τέρψις enjoyment, delight 3 (1.5) (0.095) (0.19)
θεραπεύω to be an attendant, do service 11 (5.6) (1.21) (0.71)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 4 (2.0) (0.819) (0.26)
ἕλκω to draw, drag 22 (11.1) (1.305) (1.45)
πυρή any place where fire is kindled 3 (1.5) (0.092) (0.2)
μανία madness, frenzy 4 (2.0) (0.392) (0.27)
συγγράφω to write down, describe, compose 4 (2.0) (0.277) (0.27)
ἐλάχιστος the smallest, least 11 (5.6) (0.969) (0.73)
ὁπόθεν whence, from what place 4 (2.0) (0.106) (0.27)
ἐπιλείπω to leave behind; to run out, fail 3 (1.5) (0.199) (0.2)
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 2 (1.0) (0.17) (0.13)
ταράσσω to stir, stir up, trouble 9 (4.5) (0.564) (0.6)
ἥκιστος least 17 (8.6) (0.653) (1.14)
ψυχή breath, soul 63 (31.8) (11.437) (4.29)
ἄλφιτον peeled 4 (2.0) (0.159) (0.27)
κάτω down, downwards 13 (6.6) (3.125) (0.89)
οὐδέτερος not either, neither of the two 6 (3.0) (0.63) (0.41)
δίδυμος double, twofold, twain 3 (1.5) (0.243) (0.21)
χειμάζω to pass the winter 2 (1.0) (0.072) (0.14)
νότος the south 4 (2.0) (0.234) (0.28)
πέσσω to cook, bake; to ripen, to digest 2 (1.0) (0.385) (0.14)
σκύλαξ a young dog, whelp, puppy 2 (1.0) (0.039) (0.14)
παντοδαπός of every kind, of all sorts, manifold 7 (3.5) (0.32) (0.49)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 28 (14.1) (2.685) (1.99)
ῥίς the nose 3 (1.5) (0.825) (0.21)
οὐράνιος heavenly, of or in heaven, dwelling in heaven 3 (1.5) (0.894) (0.21)
ἐνύπνιον a thing seen in sleep 2 (1.0) (0.139) (0.15)
ἀριστάω to take breakfast 2 (1.0) (0.092) (0.15)
τρισσός threefold 2 (1.0) (0.076) (0.15)
ἐπίλοιπος still left, remaining 2 (1.0) (0.074) (0.15)
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 2 (1.0) (0.86) (0.15)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 2 (1.0) (1.217) (0.15)
ἕρπω to creep, crawl 3 (1.5) (0.086) (0.22)
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 6 (3.0) (0.758) (0.44)
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 5 (2.5) (0.77) (0.37)
πόρος a means of passing/providing, provision 9 (4.5) (0.89) (0.68)
πληρόω to make full 13 (6.6) (1.781) (0.98)
ὥρα [sacrificial victim] 23 (11.6) (2.015) (1.75)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 3 (1.5) (0.982) (0.23)
ἐλάσσων smaller, less 30 (15.2) (4.697) (2.29)
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 2 (1.0) (0.623) (0.15)
ἀλήτης a wanderer, stroller, rover, vagabond 2 (1.0) (0.039) (0.15)
εἴσειμι to go into 8 (4.0) (0.609) (0.62)
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 2 (1.0) (0.287) (0.15)
ὥρα2 time, season, climate 23 (11.6) (2.188) (1.79)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 5 (2.5) (0.415) (0.39)
ὀξύς2 sharp, keen 24 (12.1) (1.671) (1.89)
ὑπάγω to lead 6 (3.0) (0.426) (0.47)
σύνταξις a putting together, arranging, arrangement, organisation, order 5 (2.5) (0.267) (0.4)
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 13 (6.6) (0.964) (1.05)
ὀσμή a smell, scent, odour 3 (1.5) (0.625) (0.24)
πρόσφατος lately slain, fresh-slain 3 (1.5) (0.223) (0.24)
φθόγγος any clear, distinct sound 2 (1.0) (0.205) (0.16)
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 7 (3.5) (0.484) (0.59)
εἶτα then, next 18 (9.1) (4.335) (1.52)
μαλθακός soft 2 (1.0) (0.252) (0.17)
βότρυς a cluster or bunch of grapes 2 (1.0) (0.099) (0.17)
σβέννυμι to quench, put out 2 (1.0) (0.217) (0.17)
ὑποχωρέω to go back, retire, recoil 5 (2.5) (0.223) (0.43)
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 5 (2.5) (0.579) (0.43)
οἶνος wine 23 (11.6) (2.867) (2.0)
κινέω to set in motion, to move 16 (8.1) (13.044) (1.39)
ἔριφος a young goat, kid 2 (1.0) (0.1) (0.18)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 4 (2.0) (1.615) (0.35)
ψαύω to touch 3 (1.5) (0.234) (0.27)
πυρός wheat 4 (2.0) (0.199) (0.37)
ἀραρίσκω to join, join together, fasten 10 (5.1) (0.345) (0.92)
ῥίζα a root 3 (1.5) (0.974) (0.28)
μεθίστημι to place in another way, to change 6 (3.0) (0.529) (0.57)
τρέφω to nourish, rear, maintain 26 (13.1) (2.05) (2.46)
λευκός light, bright, clear 12 (6.1) (4.248) (1.14)
δέρμα the skin, hide 5 (2.5) (1.071) (0.48)
ἱδρώς sweat 2 (1.0) (0.458) (0.19)
κοῖλος hollow, hollowed 9 (4.5) (0.715) (0.86)
ὧδε in this wise, so, thus 35 (17.7) (1.85) (3.4)
μεταβολή a change, changing 10 (5.1) (2.27) (0.97)
σύστασις a putting together, composition 4 (2.0) (0.753) (0.39)
χιών snow 5 (2.5) (0.387) (0.49)
παχύς thick, stout 4 (2.0) (1.124) (0.4)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 20 (10.1) (1.674) (2.01)
θέρος summer, summertime; harvest, crop 12 (6.1) (0.779) (1.22)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 36 (18.2) (8.208) (3.67)
ἰσχύς strength 6 (3.0) (0.923) (0.62)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 2 (1.0) (0.535) (0.21)
ἔαρ spring 4 (2.0) (0.493) (0.42)
ἄφρων without sense 3 (1.5) (0.284) (0.32)
ἔξω out 20 (10.1) (2.334) (2.13)
ἐπικρατέω to rule over 7 (3.5) (0.405) (0.75)
πλέος full. 9 (4.5) (1.122) (0.99)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 24 (12.1) (3.114) (2.65)
ὑστεραῖος on the day after, the next day 7 (3.5) (0.315) (0.77)
τυρός cheese 2 (1.0) (0.233) (0.22)
ἁρμονία a fastening 4 (2.0) (0.613) (0.44)
ὀρθός straight 33 (16.7) (3.685) (3.67)
ἄνω2 up, upwards 13 (6.6) (3.239) (1.45)
θάσσων quicker, swifter 6 (3.0) (0.719) (0.67)
πυρά2 (fem.sg.) funeral-pyre 3 (1.5) (0.157) (0.34)
μαντικός prophetic, oracular 2 (1.0) (0.167) (0.23)
ἐπισπάω to draw 3 (1.5) (0.302) (0.35)
ἥμισυς half 9 (4.5) (1.26) (1.05)
μᾶλλον more, rather 71 (35.9) (11.489) (8.35)
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 2 (1.0) (0.25) (0.24)
ἕψω to boil, seethe 2 (1.0) (0.553) (0.24)
καθαιρέω to take down 7 (3.5) (0.784) (0.83)
δειπνέω to make a meal 3 (1.5) (0.284) (0.35)
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 3 (1.5) (0.288) (0.35)
ἐμέω to vomit, throw up 9 (4.5) (0.759) (1.06)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 12 (6.1) (3.747) (1.45)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 6 (3.0) (0.594) (0.73)
κεράννυμι to mix, mingle 2 (1.0) (0.321) (0.24)
μέση mese 2 (1.0) (0.527) (0.24)
σκληρός hard 2 (1.0) (1.221) (0.24)
εἴσω to within, into 11 (5.6) (1.02) (1.34)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 45 (22.7) (6.8) (5.5)
βίαιος forcible, violent 4 (2.0) (0.622) (0.49)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 13 (6.6) (3.876) (1.61)
μέλας black, swart 15 (7.6) (2.124) (1.87)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 32 (16.2) (2.779) (3.98)
βλέφαρον mostly in pl. the eyelids 3 (1.5) (0.25) (0.38)
ἄλλῃ in another place, elsewhere 7 (3.5) (0.52) (0.89)
δηλόω to make visible 16 (8.1) (4.716) (2.04)
ἀπό from, away from. c. gen. 173 (87.4) (30.074) (22.12)
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 3 (1.5) (0.743) (0.38)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 3 (1.5) (0.561) (0.38)
ἔφοδος3 a way towards, approach 9 (4.5) (0.4) (1.15)
πίων fat, plump 4 (2.0) (0.231) (0.52)
τροπή a turn, turning 2 (1.0) (0.494) (0.26)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 40 (20.2) (5.448) (5.3)
ἕβδομος seventh 2 (1.0) (0.727) (0.27)
πρόσκειμαι to be placed at, by; to be attached to, devoted to 4 (2.0) (0.702) (0.53)
ἐμπίπτω to fall in 10 (5.1) (1.012) (1.33)
δένδρεον a tree 3 (1.5) (0.051) (0.41)
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 2 (1.0) (0.291) (0.27)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 9 (4.5) (2.065) (1.23)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 3 (1.5) (0.457) (0.41)
ἄδηλος not seen 3 (1.5) (0.791) (0.41)
ἡλικία time of life, age 9 (4.5) (1.229) (1.25)
ἄνθρωπος man, person, human 84 (42.4) (19.466) (11.67)
φύω to bring forth, produce, put forth 18 (9.1) (3.181) (2.51)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 20 (10.1) (3.714) (2.8)
ἔφοδος accessible 9 (4.5) (0.418) (1.26)
βελτίων better 8 (4.0) (1.81) (1.12)
τέκτων any worker in wood 2 (1.0) (0.202) (0.28)
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 5 (2.5) (0.333) (0.7)
γοῦν at least then, at any rate, any way 7 (3.5) (3.743) (0.99)
ἀήρ the lower air, the air 5 (2.5) (3.751) (0.71)
βάρος weight 2 (1.0) (0.679) (0.29)
σείω to shake, move to and fro 2 (1.0) (0.187) (0.29)
κόπτω to strike, smite, knock down 4 (2.0) (0.451) (0.6)
μικρός small, little 20 (10.1) (5.888) (3.02)
περιέχω to encompass, embrace, surround 4 (2.0) (2.596) (0.61)
χλωρός greenish-yellow 2 (1.0) (0.354) (0.3)
δένδρον a tree 5 (2.5) (0.702) (0.76)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 10 (5.1) (1.228) (1.54)
ὄψις look, appearance, aspect 11 (5.6) (2.378) (1.7)
ἀναπαύω to make to cease, to stop 2 (1.0) (0.323) (0.31)
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 2 (1.0) (0.173) (0.31)
ῥόα a pomegranate; a pomegranate-tree 2 (1.0) (0.181) (0.31)
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 10 (5.1) (1.165) (1.55)
ὕω to send rain, to rain 2 (1.0) (0.135) (0.31)
τρίτος the third 15 (7.6) (4.486) (2.33)
ὀλίγος few, little, scanty, small 35 (17.7) (5.317) (5.48)
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 5 (2.5) (0.382) (0.78)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 18 (9.1) (2.65) (2.84)
φάρμακον a drug, medicine 4 (2.0) (2.51) (0.63)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 2 (1.0) (0.486) (0.32)
ἑσπέρα evening, eventide, eve 4 (2.0) (0.592) (0.63)
ἐσθίω to eat 12 (6.1) (2.007) (1.91)
πίνω to drink 10 (5.1) (2.254) (1.59)
γένεσις an origin, source, productive cause 2 (1.0) (4.522) (0.32)
χωρίον a particular place, a place, spot, district 17 (8.6) (1.776) (2.8)
μεσημβρία mid-day, noon; south 3 (1.5) (0.298) (0.49)
ἥλιος the sun 19 (9.6) (3.819) (3.15)
ἀποκλείω to shut off from 2 (1.0) (0.193) (0.33)
ἐμμένω to abide in 2 (1.0) (0.282) (0.33)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 10 (5.1) (2.734) (1.67)
ἐπίστασις a stopping, halting, a halt 2 (1.0) (0.101) (0.34)
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 3 (1.5) (0.446) (0.51)
ἐξαίφνης suddenly 3 (1.5) (0.427) (0.51)
αἷμα blood 10 (5.1) (3.53) (1.71)
ἡμέρα day 50 (25.3) (8.416) (8.56)
βόειος of an ox 4 (2.0) (0.362) (0.69)
χειμών winter; storm, stormy weather 11 (5.6) (1.096) (1.89)
βιάζω to constrain 7 (3.5) (0.763) (1.2)
πεμπτός sent 3 (1.5) (0.859) (0.52)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 4 (2.0) (1.407) (0.69)
ἐξευρίσκω to find out, discover 4 (2.0) (0.486) (0.7)
ὁπότερος which of two, whether of the twain 4 (2.0) (0.376) (0.7)
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 2 (1.0) (0.35) (0.35)
ἔνειμι to be in; to be possible 7 (3.5) (1.363) (1.24)
δίς twice, doubly 3 (1.5) (0.833) (0.53)
προσπίπτω to fall upon, strike against 10 (5.1) (0.705) (1.77)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 10 (5.1) (0.712) (1.78)
μείς a month 7 (3.5) (1.4) (1.25)
πέμπτος the fifth, oneself with four others 3 (1.5) (0.956) (0.54)
ἔσχατος outermost 5 (2.5) (2.261) (0.9)
ὅμοιος like, resembling 28 (14.1) (10.645) (5.05)
πλήν except 18 (9.1) (2.523) (3.25)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 2 (1.0) (0.492) (0.37)
φωνή a sound, tone 8 (4.0) (3.591) (1.48)
ταραχή trouble, disorder, confusion 3 (1.5) (0.397) (0.55)
πλέως full of 13 (6.6) (2.061) (2.5)
πέντε five 11 (5.6) (1.584) (2.13)
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 10 (5.1) (0.827) (1.95)
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 2 (1.0) (0.778) (0.39)
σχῆμα form, figure, appearance 3 (1.5) (4.435) (0.59)
ὅπου where 6 (3.0) (1.571) (1.19)
ὕστερος latter, last 7 (3.5) (1.506) (1.39)
μέρος a part, share 34 (17.2) (11.449) (6.76)
ἐνιαυτός year 5 (2.5) (0.848) (1.0)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 9 (4.5) (3.221) (1.81)
Βορέας North wind 4 (2.0) (0.257) (0.8)
ὑπερβάλλω to throw over 4 (2.0) (0.763) (0.8)
ἐκεῖσε thither, to that place 3 (1.5) (0.623) (0.61)
στόμα the mouth 9 (4.5) (2.111) (1.83)
τοιοῦτος such as this 73 (36.9) (20.677) (14.9)
ἐπάγω to bring on 4 (2.0) (2.387) (0.82)
ἐπίσταμαι to know 7 (3.5) (1.308) (1.44)
βαρύς heavy 8 (4.0) (1.527) (1.65)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 16 (8.1) (5.09) (3.3)
κλέπτω to steal, filch, purloin 2 (1.0) (0.277) (0.41)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 3 (1.5) (1.038) (0.62)
ἐνίημι to send in 2 (1.0) (0.238) (0.41)
ὑπάρχω to begin; to exist 25 (12.6) (13.407) (5.2)
τοιόσδε such a 17 (8.6) (1.889) (3.54)
ὅπως how, that, in order that, as 27 (13.6) (4.748) (5.64)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 2 (1.0) (1.304) (0.42)
ἄγαν very, much, very much 2 (1.0) (0.438) (0.42)
τέσσαρες four 9 (4.5) (2.963) (1.9)
ὑπολείπω to leave remaining 3 (1.5) (0.545) (0.64)
ἀνδρεῖος of or for a man; courageous 2 (1.0) (0.537) (0.43)
τεσσαράκοντα forty 5 (2.5) (0.51) (1.07)
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 4 (2.0) (0.701) (0.86)
οὖν so, then, therefore 108 (54.6) (34.84) (23.41)
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 2 (1.0) (0.487) (0.44)
ἀποτρέπω to turn away from, dissuade 2 (1.0) (0.175) (0.44)
πλεῖστος most, largest 25 (12.6) (4.005) (5.45)
κεφαλή the head 13 (6.6) (3.925) (2.84)
ἐξαπατάω to deceive 3 (1.5) (0.368) (0.66)
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 3 (1.5) (0.319) (0.66)
πάσχω to experience, to suffer 25 (12.6) (6.528) (5.59)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 3 (1.5) (2.935) (0.67)
φάος light, daylight 6 (3.0) (1.873) (1.34)
δύναμις power, might, strength 38 (19.2) (13.589) (8.54)
βλάβη hurt, harm, damage 2 (1.0) (0.763) (0.45)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 12 (6.1) (2.518) (2.71)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 2 (1.0) (1.077) (0.46)
μοῖρα a part, portion; fate 8 (4.0) (1.803) (1.84)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 7 (3.5) (2.189) (1.62)
μέσης a wind between 2 (1.0) (1.256) (0.46)
δυνατός strong, mighty, able 13 (6.6) (3.942) (3.03)
ἕξ six 4 (2.0) (0.945) (0.94)
ἐμπίμπλημι fill quite full 2 (1.0) (0.382) (0.47)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 3 (1.5) (1.14) (0.72)
γαστήρ the paunch, belly 2 (1.0) (1.811) (0.48)
σκότος darkness, gloom 2 (1.0) (0.838) (0.48)
χρόνος time 39 (19.7) (11.109) (9.36)
πλείων more, larger 29 (14.7) (7.783) (7.12)
πήγνυμι to make fast 3 (1.5) (0.947) (0.74)
τρέχω to run 2 (1.0) (0.495) (0.49)
ἐάν if 82 (41.4) (23.689) (20.31)
μαίνομαι to rage, be furious 3 (1.5) (0.455) (0.75)
πυκνός close, compact 5 (2.5) (1.024) (1.26)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 2 (1.0) (0.492) (0.51)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 12 (6.1) (4.115) (3.06)
πικρός pointed, sharp, keen 3 (1.5) (0.817) (0.77)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 9 (4.5) (1.406) (2.3)
καθίστημι to set down, place 19 (9.6) (2.674) (4.86)
ἀγαθός good 27 (13.6) (9.864) (6.93)
προσέχω to hold to, offer 5 (2.5) (1.101) (1.28)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 7 (3.5) (5.806) (1.8)
μακρός long 11 (5.6) (1.989) (2.83)
ἄλλοτε at another time, at other times 3 (1.5) (0.652) (0.77)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 4 (2.0) (3.133) (1.05)
σίδηρος iron 2 (1.0) (0.492) (0.53)
οὐδέποτε never 3 (1.5) (0.782) (0.8)
ἅπας quite all, the whole 26 (13.1) (10.904) (7.0)
ἕκαστος every, every one, each, each one 41 (20.7) (12.667) (11.08)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 23 (11.6) (5.663) (6.23)
κάμνω to work, toil, be sick 4 (2.0) (1.144) (1.08)
ἀμφότερος each of two, both 19 (9.6) (4.116) (5.17)
τίη why? wherefore? 51 (25.8) (26.493) (13.95)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 7 (3.5) (5.786) (1.93)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 14 (7.1) (2.333) (3.87)
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 7 (3.5) (1.544) (1.98)
κρήνη a well, spring, fountain 2 (1.0) (0.177) (0.57)
μή not 131 (66.2) (50.606) (37.36)
καί and, also 1,493 (754.4) (544.579) (426.61)
βία bodily strength, force, power, might 9 (4.5) (0.98) (2.59)
τῇ here, there 43 (21.7) (18.312) (12.5)
ὅταν when, whenever 14 (7.1) (9.255) (4.07)
διά through c. gen.; because of c. acc. 104 (52.5) (56.77) (30.67)
ἔξωθεν from without 2 (1.0) (1.897) (0.59)
ἔθος custom, habit 2 (1.0) (1.231) (0.59)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 4 (2.0) (1.137) (1.18)
στάσις a standing, the posture of standing 3 (1.5) (0.94) (0.89)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 81 (40.9) (26.85) (24.12)
ἄλλως in another way 6 (3.0) (3.069) (1.79)
προΐημι send forth, send forward; abandon 4 (2.0) (0.496) (1.2)
γεννάω to beget, engender 2 (1.0) (2.666) (0.6)
δέχομαι to take, accept, receive 13 (6.6) (3.295) (3.91)
παρέχω to furnish, provide, supply 14 (7.1) (2.932) (4.24)
τροπός a twisted leathern thong 18 (9.1) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 18 (9.1) (7.612) (5.49)
ἰδιώτης a private person, an individual 2 (1.0) (0.552) (0.61)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 5 (2.5) (1.376) (1.54)
either..or; than 75 (37.9) (34.073) (23.24)
οὔτε neither / nor 52 (26.3) (13.727) (16.2)
ἑπτάς period of seven days 4 (2.0) (1.142) (1.25)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 27 (13.6) (12.481) (8.47)
μάλιστα most 29 (14.7) (6.673) (9.11)
οὔπω not yet 3 (1.5) (1.001) (0.94)
μηδέ but not 16 (8.1) (4.628) (5.04)
ἐργάζομαι to work, labour 5 (2.5) (2.772) (1.58)
ταχύς quick, swift, fleet 19 (9.6) (3.502) (6.07)
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 3 (1.5) (0.689) (0.96)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 11 (5.6) (2.978) (3.52)
κρίσις a separating, power of distinguishing 2 (1.0) (1.732) (0.64)
πρόσειμι be there (in addition) 2 (1.0) (0.784) (0.64)
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 4 (2.0) (0.884) (1.29)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 90 (45.5) (55.077) (29.07)
γυμνός naked, unclad 2 (1.0) (0.564) (0.65)
ἵστημι to make to stand 22 (11.1) (4.072) (7.15)
πρόσθεν before 7 (3.5) (1.463) (2.28)
παρασκευάζω to get ready, prepare 10 (5.1) (1.336) (3.27)
συμμείγνυμι mix together, commingle 4 (2.0) (0.307) (1.33)
ὀνομάζω to name 4 (2.0) (4.121) (1.33)
βραχύς short 8 (4.0) (2.311) (2.66)
διάνοια a thought, intention, purpose 3 (1.5) (2.096) (1.0)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 13 (6.6) (13.567) (4.4)
μῆλον a sheep 3 (1.5) (0.363) (1.02)
μῆλον2 tree-fruit 3 (1.5) (0.374) (1.02)
διαλέγομαι talk 2 (1.0) (0.836) (0.69)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 22 (11.1) (7.784) (7.56)
εἰσέρχομαι to go in 5 (2.5) (1.634) (1.72)
ἐκπίπτω to fall out of 3 (1.5) (0.84) (1.03)
ἀδύνατος unable, impossible 5 (2.5) (4.713) (1.73)
δέκα ten 7 (3.5) (1.54) (2.42)
πορεῖν have offered, given 3 (1.5) (0.21) (1.04)
καρπός fruit 3 (1.5) (1.621) (1.05)
μέν on the one hand, on the other hand 340 (171.8) (109.727) (118.8)
λίμνη a pool of standing water; a lake 4 (2.0) (0.442) (1.4)
δέ but 995 (502.8) (249.629) (351.92)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 9 (4.5) (2.811) (3.25)
νεώτερος younger 2 (1.0) (0.506) (0.73)
ῥέω to flow, run, stream, gush 5 (2.5) (1.029) (1.83)
ἔχω to have 125 (63.2) (48.945) (46.31)
εἴδομαι are visible, appear 3 (1.5) (0.344) (1.11)
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 2 (1.0) (0.567) (0.75)
the 2,810 (1419.8) (1391.018) (1055.57)
διδάσκω to teach 5 (2.5) (3.329) (1.88)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 2 (1.0) (1.348) (0.75)
μήτε neither / nor 14 (7.1) (5.253) (5.28)
ἅλς a lump of salt 3 (1.5) (0.493) (1.14)
ἐσθής dress, clothing, raiment 2 (1.0) (0.476) (0.76)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 2 (1.0) (1.387) (0.76)
ἐγγύς near, nigh, at hand 6 (3.0) (1.452) (2.28)
πολλάκις many times, often, oft 5 (2.5) (3.702) (1.91)
νεανίσκος a youth 2 (1.0) (0.436) (0.77)
ᾍδης Hades 4 (2.0) (0.568) (1.53)
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (1.0) (0.65) (0.77)
ἐν in, among. c. dat. 227 (114.7) (118.207) (88.06)
γλῶσσα the tongue 3 (1.5) (1.427) (1.17)
ποιέω to make, to do 95 (48.0) (29.319) (37.03)
ὥσπερ just as if, even as 17 (8.6) (13.207) (6.63)
βέλτιστος best 2 (1.0) (0.48) (0.78)
καίω to light, kindle 3 (1.5) (1.158) (1.18)
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 4 (2.0) (0.78) (1.58)
ἑπτά seven 3 (1.5) (1.073) (1.19)
προσφέρω to bring to 3 (1.5) (1.465) (1.2)
Ἑρμῆς Hermes 2 (1.0) (0.807) (0.8)
μέτριος within measure 2 (1.0) (1.299) (0.8)
ἐκ from out of 129 (65.2) (54.157) (51.9)
ὑπεναντίος set over against, meeting 4 (2.0) (0.243) (1.62)
παιδίον a child 2 (1.0) (1.117) (0.81)
ἄριστος best 10 (5.1) (2.087) (4.08)
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 5 (2.5) (1.045) (2.04)
γίγνομαι become, be born 107 (54.1) (53.204) (45.52)
πολύς much, many 103 (52.0) (35.28) (44.3)
τρέω to flee from fear, flee away 5 (2.5) (1.989) (2.15)
πᾶς all, the whole 118 (59.6) (59.665) (51.63)
παραγίγνομαι to come near, attend upon 8 (4.0) (1.332) (3.51)
ξύλον wood 2 (1.0) (1.689) (0.89)
τέταρτος fourth 2 (1.0) (1.676) (0.89)
πρότερος before, earlier 53 (26.8) (25.424) (23.72)
ἀπέχω to keep off 4 (2.0) (1.184) (1.8)
χώρα land 18 (9.1) (3.587) (8.1)
τρεῖς three 8 (4.0) (4.87) (3.7)
εὑρίσκω to find 10 (5.1) (6.155) (4.65)
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 2 (1.0) (0.722) (0.93)
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 2 (1.0) (0.617) (0.93)
συνίημι to bring together; understand 2 (1.0) (0.928) (0.94)
σημεῖον a sign, a mark, token 2 (1.0) (3.721) (0.94)
πω up to this time, yet 4 (2.0) (0.812) (1.9)
ἀποχωρέω to go from 2 (1.0) (0.348) (0.96)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 2 (1.0) (1.478) (0.97)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 117 (59.1) (56.75) (56.58)
οὗτος this; that 251 (126.8) (133.027) (121.95)
ἐναντίος opposite 9 (4.5) (8.842) (4.42)
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 2 (1.0) (0.662) (1.0)
σύν along with, in company with, together with 14 (7.1) (4.575) (7.0)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 31 (15.7) (17.692) (15.52)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 9 (4.5) (2.36) (4.52)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 7 (3.5) (1.423) (3.53)
χλιαρός warm, lukewarm 1 (0.5) (0.141) (0.01) too few
σκορπίος a scorpion 1 (0.5) (0.185) (0.0) too few
ἐξερεύγομαι to empty themselves 1 (0.5) (0.009) (0.01) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (0.5) (0.428) (0.66) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (0.5) (0.404) (0.66) too few
λειεντερία passing one's food undigested 1 (0.5) (0.014) (0.0) too few
ἵππος a horse, mare 1 (0.5) (3.33) (7.22) too few
στατικός causing to stand, bringing to a stand-still; ἡ -κή art of weighing 7 (3.5) (0.008) (0.0) too few
μάσσω to knead 1 (0.5) (0.023) (0.04) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (0.5) (0.284) (0.36) too few
διάδηλος distinguishable among others 1 (0.5) (0.034) (0.04) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (0.5) (0.222) (0.46) too few
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 1 (0.5) (0.538) (0.02) too few
ἀϋτή cry, shout 1 (0.5) (0.33) (0.36) too few
μῆκος length 1 (0.5) (1.601) (0.86) too few
σίκυος a cucumber 1 (0.5) (0.09) (0.0) too few
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 1 (0.5) (2.123) (0.03) too few
διαιτητής an arbitrator, umpire 1 (0.5) (0.024) (0.01) too few
ἐσώτατος innermost 1 (0.5) (0.016) (0.0) too few
ὑπόδεσις a putting on one's shoes 1 (0.5) (0.024) (0.02) too few
καρκίνος a crab 1 (0.5) (0.17) (0.02) too few
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 1 (0.5) (0.472) (1.92) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (0.5) (0.525) (1.1) too few
προκαταλαμβάνω to seize beforehand, preoccupy 1 (0.5) (0.151) (0.55) too few
πελάγιος of the sea 1 (0.5) (0.052) (0.12) too few
τείνω to stretch 1 (0.5) (0.596) (0.72) too few
ἁρμόζω to fit together, join 1 (0.5) (1.185) (1.18) too few
ἁπλόος single, simple 1 (0.5) (6.452) (0.83) too few
πλημμέλεια a mistake in music, false note 1 (0.5) (0.036) (0.01) too few
χειρόω master, subdue 1 (0.5) (0.323) (0.49) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (0.5) (0.754) (1.98) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (0.5) (1.358) (0.37) too few
ὁρατός to be seen, visible 1 (0.5) (0.535) (0.06) too few
δόξα a notion 1 (0.5) (4.474) (2.49) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (0.5) (1.94) (0.58) too few
γονή produce, offspring 1 (0.5) (0.359) (0.16) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (0.5) (1.179) (1.03) too few
ἐρίφειος of a kid 1 (0.5) (0.005) (0.01) too few
πυκνότης closeness, thickness, denseness 1 (0.5) (0.232) (0.04) too few
καρποφάγος living on fruit 2 (1.0) (0.003) (0.0) too few
βιβρώσκω to eat, eat up 1 (0.5) (0.077) (0.07) too few
παχύτης thickness, stoutness 1 (0.5) (0.067) (0.04) too few
ἄρνειος of a lamb 1 (0.5) (0.01) (0.03) too few
ἀπάλλαξις a going away, departure 1 (0.5) (0.013) (0.01) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (0.5) (0.865) (1.06) too few
πικρόω make bitter 1 (0.5) (0.013) (0.0) too few
ποηφαγέω to eat grass 1 (0.5) (0.006) (0.01) too few
κογχύλιον a small kind of mussel 1 (0.5) (0.009) (0.01) too few
δόλιχος the long course 1 (0.5) (0.008) (0.01) too few
ὕπνον lichen 1 (0.5) (0.042) (0.06) too few
ἥσυχος still, quiet, at rest, at ease, at leisure 1 (0.5) (0.116) (0.21) too few
Κυδωνία Cydonia, town on Crete (now Chania) 1 (0.5) (0.029) (0.03) too few
ἔσω to the interior 1 (0.5) (0.334) (0.47) too few
ἑβδομάς the number seven 1 (0.5) (0.275) (0.0) too few
πῶλος a foal, young horse 1 (0.5) (0.147) (0.13) too few
ἐγκαταλείπω to leave behind 1 (0.5) (0.18) (0.3) too few
συγκαίω set on fire with 1 (0.5) (0.011) (0.0) too few
κογχύλιος purple 1 (0.5) (0.006) (0.0) too few
λαγνεία lasciviousness, lust 2 (1.0) (0.029) (0.0) too few
σιτίζω to feed, nourish, fatten 1 (0.5) (0.003) (0.01) too few
δύσπεπτος hard to digest 3 (1.5) (0.034) (0.0) too few
πέμπω to send, despatch 1 (0.5) (2.691) (6.86) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (0.5) (8.778) (7.86) too few
προσαναγκάζω to force 1 (0.5) (0.027) (0.13)