Alcidamas, Odysseus

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0610.tlg001.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

943 lemmas; 3,925 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 539 (1373.2) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 230 (586.0) (544.579) (426.61)
δέ but 102 (259.9) (249.629) (351.92)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 76 (193.6) (173.647) (126.45)
εἰμί to be 73 (186.0) (217.261) (145.55)
ὅς who, that, which: relative pronoun 65 (165.6) (208.764) (194.16)
μέν on the one hand, on the other hand 58 (147.8) (109.727) (118.8)
οὗτος this; that 54 (137.6) (133.027) (121.95)
λόγος the word 51 (129.9) (29.19) (16.1)
λέγω to pick; to say 40 (101.9) (90.021) (57.06)
ἐν in, among. c. dat. 40 (101.9) (118.207) (88.06)
ἐγώ I (first person pronoun) 37 (94.3) (54.345) (87.02)
γάρ for 36 (91.7) (110.606) (74.4)
τε and 32 (81.5) (62.106) (115.18)
τις any one, any thing, some one, some thing; 30 (76.4) (97.86) (78.95)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 28 (71.3) (64.142) (59.77)
ἔχω to have 28 (71.3) (48.945) (46.31)
γράφω to scratch, draw, write 28 (71.3) (7.064) (2.6)
ἄν modal particle 25 (63.7) (32.618) (38.42)
διά through c. gen.; because of c. acc. 25 (63.7) (56.77) (30.67)
εἰς into, to c. acc. 24 (61.1) (66.909) (80.34)
ἐκ from out of 23 (58.6) (54.157) (51.9)
γίγνομαι become, be born 22 (56.1) (53.204) (45.52)
οὐ not 22 (56.1) (104.879) (82.22)
ποιέω to make, to do 20 (51.0) (29.319) (37.03)
ὡς as, how 20 (51.0) (68.814) (63.16)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 19 (48.4) (44.62) (43.23)
ὅς2 [possessive pronoun] 18 (45.9) (47.672) (39.01)
καθίστημι to set down, place 15 (38.2) (2.674) (4.86)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 15 (38.2) (55.077) (29.07)
οὐδείς not one, nobody 14 (35.7) (19.346) (18.91)
δύναμις power, might, strength 14 (35.7) (13.589) (8.54)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 14 (35.7) (22.709) (26.08)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 14 (35.7) (5.448) (5.3)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 14 (35.7) (26.948) (12.74)
ἐνθύμημα a thought, piece of reasoning, argument 13 (33.1) (0.083) (0.03)
πολύς much, many 13 (33.1) (35.28) (44.3)
ὄνομα name 13 (33.1) (7.968) (4.46)
σύ you (personal pronoun) 13 (33.1) (30.359) (61.34)
χράομαι use, experience 13 (33.1) (5.93) (6.1)
ἀνήρ a man 12 (30.6) (10.82) (29.69)
ἄλλος other, another 12 (30.6) (40.264) (43.75)
χράω to fall upon, attack, assail 12 (30.6) (5.601) (4.92)
λαμβάνω to take, seize, receive 12 (30.6) (15.895) (13.47)
πᾶς all, the whole 12 (30.6) (59.665) (51.63)
τίη why? wherefore? 12 (30.6) (26.493) (13.95)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 11 (28.0) (50.199) (32.23)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 11 (28.0) (2.343) (2.93)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 11 (28.0) (49.106) (23.97)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 11 (28.0) (56.75) (56.58)
δηλόω to make visible 10 (25.5) (4.716) (2.04)
either..or; than 10 (25.5) (34.073) (23.24)
δίδωμι to give 10 (25.5) (11.657) (13.85)
χρόνος time 10 (25.5) (11.109) (9.36)
ὅταν when, whenever 10 (25.5) (9.255) (4.07)
μέγας big, great 10 (25.5) (18.419) (25.96)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 10 (25.5) (12.481) (8.47)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 10 (25.5) (2.36) (4.52)
ὅτι2 conj.: that, because 10 (25.5) (49.49) (23.92)
ἀκούω to hear 9 (22.9) (6.886) (9.12)
δέω to bind, tie, fetter 9 (22.9) (17.994) (15.68)
ἐκεῖνος that over there, that 9 (22.9) (22.812) (17.62)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 9 (22.9) (6.869) (8.08)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 9 (22.9) (1.723) (2.13)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 9 (22.9) (76.461) (54.75)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 8 (20.4) (3.657) (4.98)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 8 (20.4) (21.235) (25.5)
ἄξιος worthy 8 (20.4) (3.181) (3.3)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 8 (20.4) (6.305) (6.41)
ἄνθρωπος man, person, human 8 (20.4) (19.466) (11.67)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 8 (20.4) (1.523) (2.38)
ἄγω to lead 8 (20.4) (5.181) (10.6)
πρότερος before, earlier 8 (20.4) (25.424) (23.72)
ὥστε so that 8 (20.4) (10.717) (9.47)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 8 (20.4) (26.85) (24.12)
ἐάν if 8 (20.4) (23.689) (20.31)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 8 (20.4) (24.797) (21.7)
πλεῖστος most, largest 8 (20.4) (4.005) (5.45)
καιρός time; the right moment, opportunity 8 (20.4) (4.163) (8.09)
ἀφικνέομαι to come to 8 (20.4) (2.347) (7.38)
ἅπας quite all, the whole 8 (20.4) (10.904) (7.0)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 8 (20.4) (17.692) (15.52)
ἀπό from, away from. c. gen. 8 (20.4) (30.074) (22.12)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 8 (20.4) (3.114) (2.65)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 7 (17.8) (12.401) (17.56)
ὁράω to see 7 (17.8) (16.42) (18.27)
μηδείς (and not one); not one, no-one 7 (17.8) (8.165) (6.35)
μικρός small, little 7 (17.8) (5.888) (3.02)
βούλομαι to will, wish, be willing 7 (17.8) (8.59) (11.98)
τροπός a twisted leathern thong 7 (17.8) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 7 (17.8) (7.612) (5.49)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 7 (17.8) (16.105) (11.17)
ἔτι yet, as yet, still, besides 7 (17.8) (11.058) (14.57)
ἕτερος the one; the other (of two) 7 (17.8) (18.33) (7.31)
τίς who? which? 7 (17.8) (21.895) (15.87)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 7 (17.8) (2.488) (5.04)
πατήρ a father 6 (15.3) (9.224) (10.48)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 6 (15.3) (2.355) (5.24)
βιός a bow 6 (15.3) (3.814) (4.22)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 6 (15.3) (2.566) (2.66)
ἀλλά otherwise, but 6 (15.3) (54.595) (46.87)
Ἕλλην Hellen; Greek 6 (15.3) (2.754) (10.09)
οὖν so, then, therefore 6 (15.3) (34.84) (23.41)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 6 (15.3) (4.795) (6.12)
ὅμοιος like, resembling 6 (15.3) (10.645) (5.05)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 6 (15.3) (2.935) (0.67)
πολλάκις many times, often, oft 6 (15.3) (3.702) (1.91)
ἐπεί after, since, when 6 (15.3) (19.86) (21.4)
τάξις an arranging 6 (15.3) (2.44) (1.91)
βίος life 6 (15.3) (3.82) (4.12)
ἀπορία difficulty of passing 6 (15.3) (1.504) (0.92)
μνήμη a remembrance, memory, record 6 (15.3) (1.059) (0.79)
Παλαμήδης the Inventor 6 (15.3) (0.027) (0.02)
καῖρος the row of thrums 6 (15.3) (1.981) (3.68)
μακρός long 6 (15.3) (1.989) (2.83)
δεῖ it is necessary 6 (15.3) (13.387) (11.02)
πολέμιος hostile; enemy 6 (15.3) (2.812) (8.48)
κακός bad 6 (15.3) (7.257) (12.65)
σοφιστής a master of one's craft 6 (15.3) (0.559) (0.21)
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 6 (15.3) (0.242) (0.82)
μή not 5 (12.7) (50.606) (37.36)
ὅδε this 5 (12.7) (10.255) (22.93)
ὥσπερ just as if, even as 5 (12.7) (13.207) (6.63)
εὖ well 5 (12.7) (2.642) (5.92)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 5 (12.7) (1.86) (0.99)
ἀνά up, upon 5 (12.7) (4.693) (6.06)
εἰκῇ without plan 5 (12.7) (0.206) (0.27)
ἐοικότως similarly, like 5 (12.7) (1.868) (1.01)
διάνοια a thought, intention, purpose 5 (12.7) (2.096) (1.0)
εἰκός like truth 5 (12.7) (1.953) (1.09)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 5 (12.7) (1.824) (0.77)
τῇ here, there 5 (12.7) (18.312) (12.5)
γυνή a woman 5 (12.7) (6.224) (8.98)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 5 (12.7) (3.696) (3.99)
εὔπορος easy to pass 5 (12.7) (0.173) (0.21)
εἶπον to speak, say 5 (12.7) (16.169) (13.73)
χρή it is fated, necessary 5 (12.7) (6.22) (4.12)
οἶδα to know 5 (12.7) (9.863) (11.77)
καλός beautiful 5 (12.7) (9.11) (12.96)
φαίνω to bring to light, make to appear 5 (12.7) (8.435) (8.04)
δείκνυμι to show 5 (12.7) (13.835) (3.57)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 4 (10.2) (3.221) (1.81)
βραδύς slow 4 (10.2) (0.818) (0.38)
γε at least, at any rate 4 (10.2) (24.174) (31.72)
ἄρα particle: 'so' 4 (10.2) (11.074) (20.24)
ἔρχομαι to come 4 (10.2) (6.984) (16.46)
ἀγαθός good 4 (10.2) (9.864) (6.93)
κοινός common, shared in common 4 (10.2) (6.539) (4.41)
εἷς one 4 (10.2) (23.591) (10.36)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 4 (10.2) (1.623) (1.45)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 4 (10.2) (9.107) (4.91)
νομίζω to have as a custom; to believe 4 (10.2) (4.613) (6.6)
πλέος full. 4 (10.2) (1.122) (0.99)
μᾶλλον more, rather 4 (10.2) (11.489) (8.35)
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 4 (10.2) (0.393) (0.35)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 4 (10.2) (0.331) (0.01)
οὐδέ and/but not; not even 4 (10.2) (20.427) (22.36)
ψυχή breath, soul 4 (10.2) (11.437) (4.29)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 4 (10.2) (4.909) (7.73)
πλέως full of 4 (10.2) (2.061) (2.5)
οἴχομαι to be gone, to have gone 4 (10.2) (0.581) (2.07)
Ἡρακλέης Heracles 4 (10.2) (0.951) (1.42)
Ἀλέξανδρος Alexander 4 (10.2) (2.396) (1.39)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 4 (10.2) (5.491) (7.79)
ἐναντίος opposite 4 (10.2) (8.842) (4.42)
ποτε ever, sometime 4 (10.2) (7.502) (8.73)
δή [interactional particle: S&H on same page] 4 (10.2) (17.728) (33.0)
μήν now verily, full surely 4 (10.2) (6.388) (6.4)
παῖς a child 4 (10.2) (5.845) (12.09)
οὕτως so, in this manner 4 (10.2) (28.875) (14.91)
ἐλάσσων smaller, less 4 (10.2) (4.697) (2.29)
Τήλεφος Telephus 4 (10.2) (0.037) (0.06)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 4 (10.2) (3.387) (1.63)
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 4 (10.2) (0.617) (0.93)
μελέτη care, attention 4 (10.2) (0.228) (0.23)
οὔτε neither / nor 4 (10.2) (13.727) (16.2)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 4 (10.2) (1.376) (1.54)
τύχη (good) fortune, luck, chance 4 (10.2) (1.898) (2.33)
πρῶτος first 4 (10.2) (18.707) (16.57)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 4 (10.2) (1.252) (2.43)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 4 (10.2) (0.476) (0.15)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 3 (7.6) (0.375) (0.17)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 3 (7.6) (7.241) (5.17)
σκέπτομαι to look about, look carefully 3 (7.6) (0.404) (0.66)
ἔργον work 3 (7.6) (5.905) (8.65)
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 3 (7.6) (0.423) (0.15)
τοιοῦτος such as this 3 (7.6) (20.677) (14.9)
δόξα a notion 3 (7.6) (4.474) (2.49)
ἀφίημι to send forth, discharge 3 (7.6) (2.477) (2.96)
πέμπω to send, despatch 3 (7.6) (2.691) (6.86)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 3 (7.6) (8.778) (7.86)
ἕκαστος every, every one, each, each one 3 (7.6) (12.667) (11.08)
σοφίζω to make wise, instruct 3 (7.6) (0.079) (0.07)
ἀληθής unconcealed, true 3 (7.6) (7.533) (3.79)
πλησίος near, close to 3 (7.6) (1.174) (0.76)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 3 (7.6) (5.405) (7.32)
ὀλίγος few, little, scanty, small 3 (7.6) (5.317) (5.48)
κύβος dice 3 (7.6) (0.268) (0.05)
σῶμα the body 3 (7.6) (16.622) (3.34)
μέτρον that by which anything is measured 3 (7.6) (1.22) (0.77)
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 3 (7.6) (0.239) (0.72)
ἐκφέρω to carry out of 3 (7.6) (0.452) (0.94)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 3 (7.6) (1.415) (1.83)
σχῆμα form, figure, appearance 3 (7.6) (4.435) (0.59)
ἀναιρέω to take up; to destroy 3 (7.6) (3.379) (1.22)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 3 (7.6) (1.348) (0.75)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 3 (7.6) (0.508) (0.56)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 3 (7.6) (2.978) (3.52)
μανθάνω to learn 3 (7.6) (3.86) (3.62)
αἰσχρός causing shame, abusive 3 (7.6) (1.068) (1.87)
παρασκευάζω to get ready, prepare 3 (7.6) (1.336) (3.27)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 3 (7.6) (4.463) (2.35)
ῥυθμός measured motion, time, rhythm 3 (7.6) (0.217) (0.31)
δεῦρο hither 3 (7.6) (0.636) (1.96)
ἀκροάομαι to hearken to, listen to 3 (7.6) (0.201) (0.14)
μάθησις learning, the getting of knowledge 3 (7.6) (0.326) (0.15)
θάνατος death 3 (7.6) (3.384) (2.71)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 3 (7.6) (1.259) (0.41)
αὐτοσχεδιάζω to improvise 3 (7.6) (0.011) (0.03)
γραφή drawing, writing; indictment 3 (7.6) (2.255) (0.49)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (7.6) (5.663) (6.23)
παρασκευή preparation 3 (7.6) (0.495) (1.97)
ἥκιστος least 3 (7.6) (0.653) (1.14)
ἐξευρίσκω to find out, discover 3 (7.6) (0.486) (0.7)
σοφία skill 3 (7.6) (1.979) (0.86)
ὅσος as much/many as 3 (7.6) (13.469) (13.23)
υἱός a son 3 (7.6) (7.898) (7.64)
ἔοικα to be like; to look like 3 (7.6) (4.169) (5.93)
γραφικός capable of drawing 3 (7.6) (0.049) (0.05)
τίθημι to set, put, place 3 (7.6) (6.429) (7.71)
τοσοῦτος so large, so tall 3 (7.6) (5.396) (4.83)
κτῆσις acquisition 3 (7.6) (0.326) (0.46)
ἐθίζω to accustom, use 3 (7.6) (0.409) (0.39)
βελτίων better 3 (7.6) (1.81) (1.12)
αἰτία a charge, accusation 3 (7.6) (5.906) (2.88)
μεταχειρίζω to take in hand, have in hand, conduct, pursue, treat 3 (7.6) (0.132) (0.14)
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 3 (7.6) (0.648) (0.97)
ἄδηλος not seen 3 (7.6) (0.791) (0.41)
βέλος projectile; arrow, weapon 3 (7.6) (0.533) (1.37)
βιβλίον a paper, scroll, letter 3 (7.6) (1.897) (0.35)
πλείων more, larger 3 (7.6) (7.783) (7.12)
πρόνοια foresight, foreknowledge 3 (7.6) (0.781) (0.72)
ὑμός your 3 (7.6) (6.015) (5.65)
βάλλω to throw 3 (7.6) (1.692) (5.49)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 3 (7.6) (7.784) (7.56)
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 3 (7.6) (0.689) (0.96)
ναῦς a ship 3 (7.6) (3.843) (21.94)
παιδεία the rearing of a child 3 (7.6) (0.557) (0.35)
δικαστήριον a court of justice 3 (7.6) (0.371) (0.21)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 3 (7.6) (1.467) (0.8)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 3 (7.6) (2.405) (1.71)
ταπεινός low 3 (7.6) (0.507) (0.28)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 3 (7.6) (15.198) (3.78)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 3 (7.6) (1.038) (0.62)
θεωρέω to look at, view, behold 3 (7.6) (2.307) (1.87)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 3 (7.6) (8.208) (3.67)
βάρβαρος barbarous 3 (7.6) (1.886) (4.07)
αὐτόματος acting of one's own will, of oneself 3 (7.6) (0.71) (0.47)
σταθμός a standing place, weight 3 (7.6) (0.291) (1.17)
λοιδορία railing, abuse 3 (7.6) (0.103) (0.11)
ἰδιώτης a private person, an individual 3 (7.6) (0.552) (0.61)
ἐπιστέλλω to send to, send as a message 3 (7.6) (0.379) (0.22)
φίλος friend; loved, beloved, dear 3 (7.6) (4.36) (12.78)
χρεία use, advantage, service 2 (5.1) (2.117) (2.12)
πάλιν back, backwards 2 (5.1) (10.367) (6.41)
Ἀξιός a river in Macedonia 2 (5.1) (0.078) (0.1)
μῆκος length 2 (5.1) (1.601) (0.86)
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 2 (5.1) (0.525) (1.1)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 2 (5.1) (1.282) (4.58)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (5.1) (6.8) (5.5)
χειρόω master, subdue 2 (5.1) (0.323) (0.49)
πυρρός flame-coloured, yellowish-red 2 (5.1) (0.225) (0.23)
πολίτης (fellow) citizen 2 (5.1) (1.041) (1.81)
αὖ again, anew, afresh, once more 2 (5.1) (2.474) (4.78)
ἀληθινός agreeable to truth 2 (5.1) (0.691) (0.91)
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 2 (5.1) (2.001) (3.67)
παρακελεύομαι to order 2 (5.1) (0.321) (0.44)
Ὀρφεύς Orpheus 2 (5.1) (0.128) (0.15)
ἐπίγραμμα an inscription 2 (5.1) (0.155) (0.04)
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 2 (5.1) (0.277) (0.42)
θυγάτηρ a daughter 2 (5.1) (1.586) (2.79)
ἐπικουρία aid, succour 2 (5.1) (0.205) (0.41)
ἀεί always, for ever 2 (5.1) (7.241) (8.18)
ἐγγύς near, nigh, at hand 2 (5.1) (1.452) (2.28)
λήθη a forgetting, forgetfulness 2 (5.1) (0.225) (0.18)
προσέχω to hold to, offer 2 (5.1) (1.101) (1.28)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 2 (5.1) (2.811) (3.25)
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 2 (5.1) (0.753) (2.86)
φρόνημα one's mind, spirit 2 (5.1) (0.433) (0.41)
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 2 (5.1) (0.246) (0.45)
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (5.1) (1.363) (1.24)
Μενέλαος Menelaos 2 (5.1) (0.326) (1.6)
Διομήδης Diomedes (Zeus-counselled) 2 (5.1) (0.12) (0.63)
καίτοι and indeed, and further; and yet 2 (5.1) (2.582) (1.38)
ἀλήθεια truth 2 (5.1) (3.154) (1.99)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 2 (5.1) (1.387) (0.76)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (5.1) (12.618) (6.1)
πάρεργον a bye-work, subordinate 2 (5.1) (0.178) (0.13)
πλήρης filled 2 (5.1) (0.868) (0.7)
ἔπειτα then, next 2 (5.1) (2.603) (7.5)
πόλις a city 2 (5.1) (11.245) (29.3)
ἴσως equally, in like manner 2 (5.1) (2.15) (1.68)
Θρᾷξ a Thracian; 2 (5.1) (0.278) (1.21)
παρακαλέω to call to 2 (5.1) (1.069) (2.89)
ἐρῶ [I will say] 2 (5.1) (8.435) (3.94)
λοιπός remaining, the rest 2 (5.1) (6.377) (5.2)
ἄμοιρος without share in 2 (5.1) (0.104) (0.08)
καθοράω (to look down); to observe 2 (5.1) (0.423) (0.89)
πιστεύω to trust, trust to 2 (5.1) (3.079) (2.61)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (5.1) (2.825) (10.15)
Τεῦκρος Teucer 2 (5.1) (0.047) (0.38)
κοῦφος light, nimble 2 (5.1) (0.942) (0.38)
σκοπέω to look at 2 (5.1) (1.847) (2.27)
φάλαγξ a line of battle, battle-array 2 (5.1) (0.484) (1.13)
ὁπότε when 2 (5.1) (1.361) (2.1)
ἐνίοτε sometimes 2 (5.1) (1.212) (0.31)
τοξεύω to shoot with the bow 2 (5.1) (0.139) (0.31)
νῦν now at this very time 2 (5.1) (12.379) (21.84)
λόγχη a spear-head, javelin-head 2 (5.1) (0.08) (0.28)
μίμημα anything imitated, a counterfeit, copy 2 (5.1) (0.14) (0.11)
ζημία loss, damage 2 (5.1) (0.342) (0.38)
ἀνδριάς the image of a man, a statue 2 (5.1) (0.497) (0.21)
ἐμός mine 2 (5.1) (8.401) (19.01)
πῶς how? in what way 2 (5.1) (8.955) (6.31)
ἀποδοκιμάζω to reject on scrutiny, to reject for want of qualification 2 (5.1) (0.104) (0.17)
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 2 (5.1) (0.197) (0.2)
τόξευμα that which is shot, an arrow 2 (5.1) (0.067) (0.26)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 2 (5.1) (2.189) (1.62)
Ναυπλιεύς a Nauplian 2 (5.1) (0.016) (0.02)
θεός god 2 (5.1) (26.466) (19.54)
δήλωσις a pointing out, manifestation, explaining, shewing 2 (5.1) (0.088) (0.02)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 2 (5.1) (0.916) (1.28)
συντίθημι to put together 2 (5.1) (1.368) (1.15)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 2 (5.1) (0.536) (0.86)
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 2 (5.1) (0.488) (0.55)
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 2 (5.1) (1.875) (4.27)
ἀποφέρω to carry off 2 (5.1) (0.269) (0.44)
ἀκρόασις a hearing 2 (5.1) (0.269) (0.05)
Ἀθήνη Athena 2 (5.1) (1.254) (5.09)
ἡγεμών leader, guide 2 (5.1) (1.062) (2.19)
πως somehow, in some way 2 (5.1) (9.844) (7.58)
πρόσω forwards, onwards, further 2 (5.1) (1.411) (0.96)
Κρήτη Crete 2 (5.1) (0.203) (0.57)
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 2 (5.1) (0.167) (0.1)
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 2 (5.1) (0.814) (1.14)
ἀπαίδευτος uneducated 2 (5.1) (0.102) (0.03)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (5.1) (2.734) (1.67)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 2 (5.1) (0.492) (0.51)
ἤδη already 2 (5.1) (8.333) (11.03)
γραμματεῖον that on which one writes, tablets 2 (5.1) (0.053) (0.01)
πειράω to attempt, endeavour, try 2 (5.1) (1.92) (3.82)
θόρυβος a noise, uproar, clamour 2 (5.1) (0.35) (0.54)
ἀριθμός number 2 (5.1) (5.811) (1.1)
ποίημα anything made 2 (5.1) (0.315) (0.18)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 2 (5.1) (2.863) (2.91)
καταγέλαστος ridiculous, absurd 2 (5.1) (0.118) (0.14)
φθόνος ill-will, envy, jealousy 2 (5.1) (0.458) (0.38)
βασιλεύς a king, chief 2 (5.1) (9.519) (15.15)
φέρω to bear 2 (5.1) (8.129) (10.35)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 2 (5.1) (1.679) (0.87)
ποιητής one who makes, a maker 2 (5.1) (1.39) (1.28)
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 2 (5.1) (0.515) (0.58)
νόος mind, perception 2 (5.1) (5.507) (3.33)
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 2 (5.1) (1.032) (4.24)
ζημιόω to cause loss 2 (5.1) (0.209) (0.24)
πλάνος leading astray, deceiving, (noun) wandering 2 (5.1) (0.094) (0.01)
σύγγραμμα a writing, a written paper 2 (5.1) (0.604) (0.07)
δῆλος visible, conspicuous 2 (5.1) (5.582) (2.64)
Μοῦσα the Muse 2 (5.1) (0.431) (0.89)
πορεύω to make to go, carry, convey 2 (5.1) (1.56) (3.08)
ἀπολείπω to leave over 2 (5.1) (1.035) (1.83)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 2 (5.1) (1.698) (2.37)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 2 (5.1) (1.283) (3.94)
ἀποπλέω to sail away, sail off 2 (5.1) (0.211) (1.27)
σπουδάζω to make haste 2 (5.1) (0.887) (0.89)
ἀπολιμπάνω to leave 2 (5.1) (0.6) (0.92)
Δελφοί Delphi; Delphians 2 (5.1) (0.332) (1.14)
αἰχμάλωτος taken by the spear, captive to one's spear, taken prisoner 2 (5.1) (0.548) (0.87)
νόμισμα anything sanctioned by usage, a custom, institution 2 (5.1) (0.265) (0.15)
ῥητορικός oratorical, rhetorical 2 (5.1) (0.204) (0.05)
σπουδή haste, speed 2 (5.1) (1.021) (1.52)
τοίνυν therefore, accordingly 2 (5.1) (5.224) (2.04)
ἀδύνατος unable, impossible 2 (5.1) (4.713) (1.73)
ἐφικνέομαι to reach at, aim at 2 (5.1) (0.09) (0.15)
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 2 (5.1) (0.535) (0.94)
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 2 (5.1) (0.699) (0.99)
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 2 (5.1) (0.479) (1.07)
ἐξεργάζομαι to work out, make completely, finish off, bring to perfection 2 (5.1) (0.198) (0.57)
O! oh! 2 (5.1) (6.146) (14.88)
γέρας a gift of honour 2 (5.1) (0.251) (0.77)
παράδειγμα a pattern 2 (5.1) (1.433) (0.41)
συλλέγω to collect, gather 2 (5.1) (0.488) (1.3)
ἐπίπροσθεν before 2 (5.1) (0.024) (0.02)
Ζεύς Zeus 2 (5.1) (4.739) (12.03)
διαφορά difference, distinction 2 (5.1) (4.404) (1.25)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 2 (5.1) (1.959) (1.39)
ἐξαπατάω to deceive 2 (5.1) (0.368) (0.66)
μήτε neither / nor 2 (5.1) (5.253) (5.28)
μελετάω to care for, attend to 2 (5.1) (0.319) (0.23)
Κινύρης Cinyras 2 (5.1) (0.022) (0.02)
πόνος work 2 (5.1) (1.767) (1.9)
καλέω to call, summon 2 (5.1) (10.936) (8.66)
ἔχθρα hatred, enmity 2 (5.1) (0.288) (0.56)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (5.1) (4.236) (5.53)
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 2 (5.1) (0.879) (1.29)
ἀνώμαλος uneven, irregular 2 (5.1) (0.362) (0.04)
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 2 (5.1) (0.33) (0.37)
ἐπανορθόω to set up again, restore 2 (5.1) (0.156) (0.1)
προδοσία a giving up, betrayal, treason 2 (5.1) (0.149) (0.23)
πειράζω to make proof 2 (5.1) (0.335) (0.66)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 2 (5.1) (1.678) (2.39)
πλέω to sail, go by sea 2 (5.1) (1.067) (4.18)
ταχύς quick, swift, fleet 2 (5.1) (3.502) (6.07)
σημεῖον a sign, a mark, token 2 (5.1) (3.721) (0.94)
ἐπιμέλεια care, attention 2 (5.1) (0.49) (0.42)
πρόειμι go forward 2 (5.1) (1.153) (0.47)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 2 (5.1) (0.594) (0.73)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 2 (5.1) (3.133) (1.05)
φύω to bring forth, produce, put forth 2 (5.1) (3.181) (2.51)
κατηγορέω to speak against, to accuse 2 (5.1) (3.352) (0.88)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 2 (5.1) (1.704) (0.56)
ἑκατόν a hundred 2 (5.1) (0.738) (1.91)
σπάνιος rare, scarce, scanty 2 (5.1) (0.375) (0.41)
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 2 (5.1) (0.263) (0.39)
εὔκαιρος well-timed, in season, seasonable 2 (5.1) (0.145) (0.35)
ταραχώδης troublous, turbulent 2 (5.1) (0.078) (0.04)
ἐπίσταμαι to know 2 (5.1) (1.308) (1.44)
δῶρον a gift, present 1 (2.5) (0.798) (2.13) too few
εὐεπίθετος easy to set upon 1 (2.5) (0.004) (0.03) too few
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (2.5) (1.339) (1.29) too few
δρομεύς a runner 1 (2.5) (0.03) (0.01) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (2.5) (0.428) (0.66) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (2.5) (2.341) (4.29) too few
ἐξεργασία working out, completion 1 (2.5) (0.01) (0.01) too few
ἀποδημία a being from home, a going 1 (2.5) (0.127) (0.03) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (2.5) (5.786) (1.93) too few
ἔνθα there 1 (2.5) (1.873) (6.42) too few
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 1 (2.5) (1.028) (2.36) too few
προσκαλέω to call to, call on, summon 1 (2.5) (0.151) (0.15) too few
κτείνω to kill, slay 1 (2.5) (0.844) (2.43) too few
ξενίζω to receive a guest; to surprise, to make strange 1 (2.5) (0.1) (0.27) too few
ψήφισμα a proposition carried by vote 1 (2.5) (0.18) (0.27) too few
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 1 (2.5) (0.472) (1.92) too few
μεταρρυθμίζω to change the fashion of 1 (2.5) (0.006) (0.01) too few
σύμμαχος fighting along with, allied with 1 (2.5) (1.077) (6.77) too few
ἀντίτυπος repelled 1 (2.5) (0.077) (0.04) too few
οὐδαμοῦ nowhere 1 (2.5) (0.316) (0.27) too few
πρόπολος employing oneself before 1 (2.5) (0.01) (0.05) too few
ἄγγελος a messenger, envoy 1 (2.5) (2.06) (1.51) too few
περιφανής seen all round 1 (2.5) (0.138) (0.06) too few
σύμμετρος commensurate with 1 (2.5) (1.278) (0.14) too few
συμπόσιον a drinking-party, symposium 1 (2.5) (0.325) (0.06) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (2.5) (5.806) (1.8) too few
Ὀδυσσεύς Odysseus 1 (2.5) (0.877) (5.59) too few
παιδιά childish play, pastime, amusement 1 (2.5) (0.179) (0.13) too few
μηδέ but not 1 (2.5) (4.628) (5.04) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (2.5) (1.907) (0.49) too few
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 1 (2.5) (1.207) (0.44) too few
Πρίαμος Priam 1 (2.5) (0.179) (1.22) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (2.5) (0.759) (0.83) too few
ταμιεύω to be controller 1 (2.5) (0.05) (0.06) too few
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 1 (2.5) (0.367) (0.24) too few
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 1 (2.5) (0.651) (0.8) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (2.5) (0.884) (1.29) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (2.5) (1.304) (0.42) too few
ἀνοχή a holding back, stopping 1 (2.5) (0.048) (0.18) too few
κινύρα kinnor 1 (2.5) (0.011) (0.0) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (2.5) (3.747) (1.45) too few
συναγείρω to gather together, assemble 1 (2.5) (0.053) (0.16) too few
εὐήθης good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless 1 (2.5) (0.164) (0.18) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (2.5) (0.581) (0.97) too few
εἴωθα to be accustomed 1 (2.5) (1.354) (1.1) too few
παρέπομαι to follow along side, follow close 1 (2.5) (0.184) (0.19) too few
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 1 (2.5) (0.78) (1.58) too few
πλημμελής out of tune 1 (2.5) (0.054) (0.01) too few
ἀνταγωνιστής an opponent, competitor, rival 1 (2.5) (0.062) (0.13) too few
ἱστορία a learning by inquiry, inquiry 1 (2.5) (1.084) (1.17) too few
Λαπίθης Lapithes, father of Diomede; of Phorbas 1 (2.5) (0.016) (0.04) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (2.5) (10.005) (1.56) too few
χαλκοῦς a copper coin 1 (2.5) (0.971) (2.29) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (2.5) (2.871) (3.58) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (2.5) (1.266) (2.18) too few
ὁμόσε to one and the same place 1 (2.5) (0.085) (0.19) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (2.5) (1.486) (1.76) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (2.5) (0.415) (0.39) too few
πτερόω to furnish with feathers 1 (2.5) (0.072) (0.17) too few
μετέρχομαι to come 1 (2.5) (0.275) (0.37) too few
ποι somewhither 1 (2.5) (0.324) (0.52) too few
μέθη strong drink 1 (2.5) (0.322) (0.23) too few
ὁδοιπορία a journey, way 1 (2.5) (0.157) (0.02) too few
στρατιά army 1 (2.5) (1.136) (3.86) too few
κύριος2 a lord, master 1 (2.5) (7.519) (1.08) too few
μάλιστα most 1 (2.5) (6.673) (9.11) too few
τεχνόω instruct in an art 1 (2.5) (0.071) (0.05) too few
ἀναγκάζω to force, compel 1 (2.5) (1.36) (2.82) too few
ἡμέτερος our 1 (2.5) (2.045) (2.83) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (2.5) (0.657) (0.82) too few
πολλοστός one of many 1 (2.5) (0.036) (0.01) too few
συμβουλεύω to advise, counsel 1 (2.5) (0.594) (1.03) too few
τάφρος a ditch, trench 1 (2.5) (0.205) (0.98) too few
τύραννος an absolute sovereign 1 (2.5) (0.898) (1.54) too few
Κασσάνδρα Cassandra 1 (2.5) (0.037) (0.03) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (2.5) (0.537) (1.08) too few
πολεμικός of or for war; skilled in war; hostile 1 (2.5) (0.362) (0.94) too few
προστάσσω to order 1 (2.5) (1.223) (1.25) too few
τοξότης a bowman, archer 1 (2.5) (0.269) (0.5) too few
καταδείκνυμι to discover and make known 1 (2.5) (0.104) (0.09) too few
Ἀθηναῖος Athenian, of Athens 1 (2.5) (0.954) (5.82) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (2.5) (0.668) (0.63) too few
ψόγος a blamable fault, a blemish, flaw 1 (2.5) (0.098) (0.13) too few
ἄκων2 against one's will > ἀέκων 1 (2.5) (0.383) (1.11) too few
μεταβαίνω to pass over from one place to another 1 (2.5) (0.542) (0.22) too few
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 (2.5) (1.651) (2.69) too few
λογοποιός a prose-writer 1 (2.5) (0.019) (0.04) too few
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 1 (2.5) (0.333) (0.7) too few
τεκμαίρομαι to fix by a mark 1 (2.5) (0.255) (0.39) too few
ξένιος belonging to a friend and guest, hospitable 1 (2.5) (0.104) (0.47) too few
εὑρίσκω to find 1 (2.5) (6.155) (4.65) too few
χείρων worse, meaner, inferior 1 (2.5) (1.4) (1.07) too few
κάπηλος a retail-dealer, huckster, hawker, peddlar, higgler 1 (2.5) (0.058) (0.07) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (2.5) (3.02) (2.61) too few
σός your 1 (2.5) (6.214) (12.92) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (2.5) (0.43) (0.52) too few
καθά according as, just as 1 (2.5) (5.439) (4.28) too few
ἁλιεία fishing 1 (2.5) (0.005) (0.0) too few
διάφωνος discordant 1 (2.5) (0.027) (0.0) too few
ῥαψῳδία recitation of epic poetry 1 (2.5) (0.011) (0.01) too few
ὀϊστός arrow 1 (2.5) (0.111) (0.77) too few
Εὔμολπος Eumolpus 1 (2.5) (0.021) (0.03) too few
ἀγωνία a contest, struggle for victory 1 (2.5) (0.079) (0.08) too few
Πρῶτος Protus 1 (2.5) (0.239) (0.03) too few
ἕπομαι follow 1 (2.5) (4.068) (4.18) too few
τοτέ at times, now and then 1 (2.5) (6.167) (10.26) too few
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 1 (2.5) (0.748) (0.91) too few
λόχος an ambush 1 (2.5) (0.216) (0.69) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (2.5) (0.682) (1.26) too few
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 1 (2.5) (0.393) (0.49) too few
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 1 (2.5) (0.464) (0.42) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (2.5) (0.22) (0.48) too few
τεύχω to make ready, make, build, work 1 (2.5) (0.436) (2.51) too few
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 (2.5) (1.228) (1.54) too few
εἴκοσι twenty 1 (2.5) (0.899) (2.3) too few
ἐμπίπτω to fall in 1 (2.5) (1.012) (1.33) too few
ἄλογος without 1 (2.5) (1.824) (0.47) too few
ἄγραφος unwritten 1 (2.5) (0.076) (0.03) too few
εὔστοχος well-aimed 1 (2.5) (0.036) (0.05) too few
προδιαβάλλω to raise prejudices against 1 (2.5) (0.002) (0.01) too few
ἀργός shining, bright, glistening 1 (2.5) (0.331) (0.37) too few
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 (2.5) (2.976) (2.93) too few
πολλαπλάσιος many times as many, many times more 1 (2.5) (0.283) (0.33) too few
στασιάζω to rebel, revolt, rise in rebellion 1 (2.5) (0.255) (0.71) too few
ἡνίκα at which time, when 1 (2.5) (0.856) (0.54) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (2.5) (0.138) (0.2) too few
λείπω to leave, quit 1 (2.5) (1.614) (4.04) too few
χάλκεος of copper 1 (2.5) (0.603) (1.59) too few
ἐπικρίνω to decide, determine 1 (2.5) (0.038) (0.01) too few
λίθινος of stone 1 (2.5) (0.128) (0.24) too few
εἰκών a likeness, image, portrait 1 (2.5) (1.509) (0.52) too few
πανουργία knavery, roguery, villany 1 (2.5) (0.098) (0.02) too few
διαλαμβάνω to take severally, to divide, to intercept 1 (2.5) (0.406) (0.49) too few
καταλείπω to leave behind 1 (2.5) (1.869) (2.45) too few
οὗ where 1 (2.5) (6.728) (4.01) too few
χαλκός copper 1 (2.5) (0.86) (1.99) too few
συναγορεύω to join in advocating, advocate the same 1 (2.5) (0.046) (0.04) too few
εἶδον to see 1 (2.5) (4.063) (7.0) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (2.5) (2.089) (3.95) too few
οἴκαδε to one's home, home, homewards 1 (2.5) (0.313) (1.08) too few
λύω to loose 1 (2.5) (2.411) (3.06) too few
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 (2.5) (19.178) (9.89) too few
σιωπάω to be silent 1 (2.5) (0.372) (0.27) too few
προσέρχομαι to come 1 (2.5) (0.91) (0.78) too few
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 1 (2.5) (2.195) (0.2) too few
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 1 (2.5) (0.574) (0.24) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (2.5) (0.935) (0.99) too few
ταύτῃ in this way. 1 (2.5) (2.435) (2.94) too few
προδίδωμι to give beforehand, pay in advance; to betray, surrender 1 (2.5) (0.325) (0.8) too few
παραδέχομαι to receive from 1 (2.5) (0.335) (0.26) too few
δεινότης terribleness 1 (2.5) (0.096) (0.07) too few
Ἴλιον Ilium 1 (2.5) (0.062) (0.17) too few
εἰσίημι to send into 1 (2.5) (0.37) (0.41) too few
Ἑλένη Helen 1 (2.5) (0.306) (0.84) too few
ῥαίω to break, shiver, shatter, wreck 1 (2.5) (0.186) (0.23) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (2.5) (0.21) (0.72) too few
εὐπρέπεια goodly appearance, dignity, comeliness 1 (2.5) (0.048) (0.03) too few
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 1 (2.5) (0.291) (0.69) too few
προεῖδον to see beforehand, catch sight of 1 (2.5) (0.062) (0.29) too few
ἀντιποιέω to do in return; mid. lay claim to, seek after 1 (2.5) (0.125) (0.35) too few
which way, where, whither, in 1 (2.5) (4.108) (2.83) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (2.5) (5.09) (3.3) too few
παλαίστρα a palaestra, wrestling-school 1 (2.5) (0.086) (0.06) too few
Νέστωρ Nestor 1 (2.5) (0.194) (0.93) too few
ὕδωρ water 1 (2.5) (7.043) (3.14) too few
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 1 (2.5) (0.638) (0.31) too few
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 1 (2.5) (1.583) (0.0) too few
μηδεπώποτε never yet 1 (2.5) (0.019) (0.01) too few
φορτίον a load, burden 1 (2.5) (0.134) (0.15) too few
τίκτω to bring into the world 1 (2.5) (1.368) (2.76) too few
φημί to say, to claim 1 (2.5) (36.921) (31.35) too few
ὄρομαι to watch, keep watch and ward 1 (2.5) (0.073) (0.07) too few
περιίστημι to place round 1 (2.5) (0.354) (0.74) too few
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (2.5) (4.016) (9.32) too few
λόγιος versed in tales 1 (2.5) (0.173) (0.09) too few
πύλη one wing of a pair of double gates 1 (2.5) (0.911) (2.03) too few
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 1 (2.5) (0.191) (0.05) too few
νουθετέω to put in mind, to admonish, warn, advise 1 (2.5) (0.124) (0.16) too few
ὑφαιρέω to seize underneath 1 (2.5) (0.085) (0.14) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (2.5) (0.351) (0.28) too few
ἀκίνητος unmoved, motionless 1 (2.5) (1.017) (0.15) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (2.5) (1.988) (0.42) too few
οὕνεκα on which account, wherefore 1 (2.5) (0.125) (0.98) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (2.5) (2.065) (1.23) too few
μνημεῖον a memorial, remembrance, monument 1 (2.5) (0.14) (0.24) too few
παρατυγχάνω to happen to be near, be among 1 (2.5) (0.082) (0.18) too few
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 1 (2.5) (0.659) (0.59) too few
σεμνύνω to exalt, magnify 1 (2.5) (0.146) (0.12) too few
ἐπίκουρος an assister, ally 1 (2.5) (0.125) (0.75) too few
ἀπεργασία a finishing off, completing 1 (2.5) (0.009) (0.06) too few
πλάσσω to form, mould, shape 1 (2.5) (0.443) (0.3) too few
ναυτίλος a seaman, sailor 1 (2.5) (0.021) (0.04) too few
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 (2.5) (1.616) (8.21) too few
προοράω to see before one, to take forethought 1 (2.5) (0.187) (0.8) too few
κάτοπτρον a mirror 1 (2.5) (0.125) (0.03) too few
ἀγοραῖος in, of the market 1 (2.5) (0.045) (0.05) too few
ὄρθιος straight up, going upwards, steep, uphill 1 (2.5) (0.158) (0.25) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (2.5) (1.321) (2.94) too few
σκηνή a covered place, a tent 1 (2.5) (0.822) (0.74) too few
Ἄλεος Aleus 1 (2.5) (0.016) (0.02) too few
τέρψις enjoyment, delight 1 (2.5) (0.095) (0.19) too few
Παρθένιος Parthenius, name of a river 1 (2.5) (0.03) (0.09) too few
ὄρος a mountain, hill 1 (2.5) (2.059) (3.39) too few
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 1 (2.5) (1.398) (0.39) too few
ποδώκης swiftfooted 1 (2.5) (0.033) (0.24) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (2.5) (2.65) (2.84) too few
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 1 (2.5) (0.74) (0.85) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (2.5) (2.157) (5.09) too few
στρατεία an expedition, campaign 1 (2.5) (0.315) (0.86) too few
ἀγορεύω to speak in the assembly, harangue, speak 1 (2.5) (0.176) (1.62) too few
γάμος a wedding, wedding-feast 1 (2.5) (1.015) (1.15) too few
αἰτέω to ask, beg; postulate 1 (2.5) (1.871) (1.48) too few
ἀλλότριος of/belonging to another 1 (2.5) (1.341) (1.2) too few
πρόχειρον crutch 1 (2.5) (0.125) (0.04) too few
συμβουλία advice 1 (2.5) (0.032) (0.13) too few
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 1 (2.5) (0.397) (0.74) too few
ὀλιγάκις but few times, seldom 1 (2.5) (0.118) (0.07) too few
Κένταυρος a Centaur 1 (2.5) (0.099) (0.13) too few
ἑκάτερος each of two, either, each singly 1 (2.5) (4.115) (3.06) too few
δεσμός anything for binding, a band, bond 1 (2.5) (0.794) (0.7) too few
νυνί now, at this moment 1 (2.5) (0.695) (0.41) too few
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 1 (2.5) (0.416) (0.28) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (2.5) (1.226) (0.42) too few
ἄλλοτε at another time, at other times 1 (2.5) (0.652) (0.77) too few
προαγορεύω to tell beforehand 1 (2.5) (3.068) (5.36) too few
ἀγχίνοια readiness of mind, ready wit, sagacity 1 (2.5) (0.083) (0.1) too few
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 (2.5) (1.343) (3.6) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 1 (2.5) (0.845) (1.03) too few
περίοικος dwelling round 1 (2.5) (0.083) (0.19) too few
ὑψιμέδων ruling on high 1 (2.5) (0.004) (0.02) too few
νέος young, youthful 1 (2.5) (2.183) (4.18) too few
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 1 (2.5) (0.243) (0.35) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (2.5) (1.179) (4.14) too few
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 1 (2.5) (1.526) (1.65) too few
Μενεσθεύς Menestheus 1 (2.5) (0.017) (0.06) too few
ἀντίδικος an opponent in a suit, defendant 1 (2.5) (0.055) (0.01) too few
καταμανθάνω to observe well, examine closely 1 (2.5) (0.236) (0.31) too few
Πύλος Pylos 1 (2.5) (0.263) (0.92) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (2.5) (0.333) (0.69) too few
κύριος having power 1 (2.5) (8.273) (1.56) too few
βαρύς heavy 1 (2.5) (1.527) (1.65) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (2.5) (0.516) (0.74) too few
ἀνόνητος unprofitable, useless 1 (2.5) (0.056) (0.04) too few
εὔροια a good flow, free passage 1 (2.5) (0.017) (0.07) too few
ἔμψυχος having life in one, alive, living 1 (2.5) (0.843) (0.09) too few
ἆρα particle introducing a question 1 (2.5) (1.208) (2.41) too few
συντέμνω to cut in pieces: to cut down, cut short 1 (2.5) (0.032) (0.05) too few
ὅπου where 1 (2.5) (1.571) (1.19) too few
παραπίπτω to fall beside 1 (2.5) (0.053) (0.23) too few
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 1 (2.5) (0.243) (0.18) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (2.5) (0.405) (0.58) too few
προγίγνομαι to come forwards 1 (2.5) (0.171) (0.89) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (2.5) (6.249) (14.54) too few
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 1 (2.5) (0.43) (0.13) too few
συντονία intense application 1 (2.5) (0.022) (0.0) too few
Ἀθήναιος Athenaeus 1 (2.5) (1.603) (10.38) too few
ἀσπίς a round shield 1 (2.5) (0.481) (1.51) too few
ἐπίσχω to hold 1 (2.5) (0.059) (0.16) too few
τότε at that time, then 1 (2.5) (6.266) (11.78) too few
ἄπορος without passage 1 (2.5) (0.428) (0.47) too few
πρό before 1 (2.5) (5.786) (4.33) too few
ἕξις a having, possession 1 (2.5) (1.893) (0.23) too few
ἀπροσδόκητος unexpected, unlooked for 1 (2.5) (0.107) (0.16) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (2.5) (2.021) (2.95) too few
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 (2.5) (1.366) (1.96) too few
ἀπεχθάνομαι to be hated, incur hatred, be roused to hatred 1 (2.5) (0.081) (0.25) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (2.5) (2.598) (2.47) too few
ῥᾴδια easy shoes 1 (2.5) (0.017) (0.01) too few
πτερόν feathers 1 (2.5) (0.337) (0.53) too few
δέκατος tenth 1 (2.5) (0.465) (0.5) too few
παραμυθέομαι to encourage 1 (2.5) (0.187) (0.15) too few
ἄνομος without law, lawless 1 (2.5) (0.185) (0.13) too few
συντάσσω to put in order together 1 (2.5) (0.625) (0.97) too few
ἀδικέω to do wrong 1 (2.5) (2.105) (2.89) too few
αὐγή the light of the sun, sunlight 1 (2.5) (0.298) (0.3) too few
τιμωρέω to help, aid, succour 1 (2.5) (0.326) (0.85) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (2.5) (2.685) (1.99) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (2.5) (6.88) (12.75) too few
εἴδωλον an image, a phantom 1 (2.5) (0.649) (0.35) too few
διάβασις a crossing over, passage 1 (2.5) (0.139) (0.83) too few
ἔκγονος born of, sprung from 1 (2.5) (0.212) (0.41) too few
δεσμώτης a prisoner, captive 1 (2.5) (0.099) (0.07) too few
μεταπέμπω to send after 1 (2.5) (0.351) (0.7) too few
ζάω to live 1 (2.5) (2.268) (1.36) too few
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 1 (2.5) (0.293) (0.5) too few
συλλαβή that which holds together 1 (2.5) (0.367) (0.04) too few
παιδίον a child 1 (2.5) (1.117) (0.81) too few
πιστόν pledge 1 (2.5) (0.241) (0.15) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (2.5) (0.326) (0.27) too few
ῥέω to flow, run, stream, gush 1 (2.5) (1.029) (1.83) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (2.5) (2.932) (4.24) too few
ἐπονομάζω to give a surname: to name 1 (2.5) (0.18) (0.1) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (2.5) (1.423) (3.53) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (2.5) (1.776) (2.8) too few
Πειρίθοος Pirithous 1 (2.5) (0.043) (0.1) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (2.5) (0.431) (0.49) too few
ψολόεις sooty, smoky 1 (2.5) (0.006) (0.03) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (2.5) (1.109) (1.06) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (2.5) (1.417) (1.63) too few
ὑγρός wet, moist, running, fluid 1 (2.5) (3.244) (0.41) too few
Ἀσία Asia 1 (2.5) (0.787) (2.44) too few
Τεγέα Tegea 1 (2.5) (0.066) (0.45) too few
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 1 (2.5) (1.406) (2.3) too few
ἐπικουρέω to act as an ally 1 (2.5) (0.089) (0.13) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (2.5) (0.434) (0.42) too few
προτιμάω to honour 1 (2.5) (0.172) (0.15) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (2.5) (3.117) (19.2) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (2.5) (13.567) (4.4) too few
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 1 (2.5) (0.285) (0.4) too few
παρατίθημι to place beside 1 (2.5) (1.046) (0.41) too few
χρῆσις a using, employment, use 1 (2.5) (0.787) (0.08) too few
Λαπίθαι Lapiths, tribe in Thessaly 1 (2.5) (0.016) (0.05) too few
αὐτοσχεδιαστικός extemporaneous 1 (2.5) (0.001) (0.0) too few
ἐπίπονος painful, toilsome, laborious 1 (2.5) (0.187) (0.14) too few
Μόλος Molus, father of Meriones 1 (2.5) (0.003) (0.01) too few
γένος race, stock, family 1 (2.5) (8.844) (3.31) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (2.5) (2.54) (2.03) too few
ἐπιτυχία luck, chance 1 (2.5) (0.023) (0.1) too few
κολάζω to curtail, dock, prune 1 (2.5) (0.677) (0.49) too few
ἀκολουθέω to follow 1 (2.5) (1.679) (0.69) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (2.5) (1.242) (2.43) too few
Λίνος Linos 1 (2.5) (0.115) (0.11) too few
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 (2.5) (1.741) (0.58) too few
ἀγείρω to bring together, gather together 1 (2.5) (0.329) (0.79) too few
εὔλυτος easy to untie 1 (2.5) (0.03) (0.01) too few
διαλλάσσω to change one with another, interchange 1 (2.5) (0.148) (0.21) too few
νεώς a temple (LSJ ναός) 1 (2.5) (0.071) (0.02) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (2.5) (2.388) (3.65) too few
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 1 (2.5) (0.673) (0.18) too few
παραλαμβάνω to receive from 1 (2.5) (1.745) (2.14) too few
Ἀγαμέμνων Agamemnon, lit. the very steadfast 1 (2.5) (0.361) (1.5) too few
ἱέρεια a priestess 1 (2.5) (0.208) (0.18) too few
ἐξαίφνης suddenly 1 (2.5) (0.427) (0.51) too few
συγγίγνομαι to be with 1 (2.5) (0.2) (0.35) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (2.5) (0.634) (1.16) too few
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 1 (2.5) (0.409) (0.34) too few
ἔθος custom, habit 1 (2.5) (1.231) (0.59) too few
πραΰνω make soft, mild 1 (2.5) (0.071) (0.12) too few
Μύσιος of Mysia, (Aesch.) subst. a Mysian dirge 1 (2.5) (0.069) (0.12) too few
πηνίκα at what point of time? at what hour? 1 (2.5) (0.023) (0.04) too few
εἶἑν well, quite so, very good 1 (2.5) (0.246) (0.38) too few
φιλάνθρωπος loving mankind, humane, benevolent, kindly 1 (2.5) (0.352) (0.76) too few
σύγκειμαι to lie together 1 (2.5) (1.059) (0.31) too few
λύπη pain of body 1 (2.5) (0.996) (0.48) too few
ἐνέργεια action, operation, energy 1 (2.5) (5.988) (0.07) too few
πιπράσκω to sell 1 (2.5) (0.206) (0.13) too few
οὔπω not yet 1 (2.5) (1.001) (0.94) too few
ἁρπαγή seizure, rapine, robbery, rape 1 (2.5) (0.18) (0.39) too few
πρόθυμος ready, willing, eager, zealous 1 (2.5) (0.52) (1.4) too few
ἐπιφέρω to bring, put 1 (2.5) (1.459) (1.02) too few
προὔργου serving for or towards a work, useful, serviceable 1 (2.5) (0.039) (0.14) too few
Χίος Chios (island) 1 (2.5) (0.181) (0.98) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (2.5) (0.519) (0.37) too few
Πολυποίτης Polypoetes 1 (2.5) (0.009) (0.05) too few
ἐπιορκία a false oath 1 (2.5) (0.03) (0.03) too few
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 (2.5) (2.641) (2.69) too few
κρίσις a separating, power of distinguishing 1 (2.5) (1.732) (0.64) too few
τέσσαρες four 1 (2.5) (2.963) (1.9) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (2.5) (1.706) (1.96) too few
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 1 (2.5) (0.722) (0.93) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (2.5) (1.561) (1.51) too few
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 1 (2.5) (0.354) (0.79) too few
κύω to conceive 1 (2.5) (0.216) (0.15) too few
Ποσειδῶν Poseidon 1 (2.5) (0.51) (1.32) too few
ἄφεσις a letting go, dismissal 1 (2.5) (0.27) (0.02) too few
θείνω to strike, wound 1 (2.5) (0.215) (0.86) too few
εὐθύς straight, direct 1 (2.5) (5.672) (5.93) too few
ἄπιστος not to be trusted 1 (2.5) (0.466) (0.48) too few
Μουσαῖος Musaeus 1 (2.5) (0.028) (0.08) too few
ὄνειδος reproach, censure, blame 1 (2.5) (0.182) (0.46) too few
ἀποβλέπω look steadily at 1 (2.5) (0.373) (0.37) too few
κατηγορία an accusation, charge 1 (2.5) (1.705) (0.35) too few
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 1 (2.5) (0.635) (0.78) too few
ἀέκων against one's will, unwilling 1 (2.5) (0.38) (1.09) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (2.5) (2.61) (5.45) too few
σταθμόν weight 1 (2.5) (0.021) (0.08) too few
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 1 (2.5) (0.543) (0.38) too few
ἄσκησις exercise, practice, training 1 (2.5) (0.186) (0.07) too few
μάχομαι to fight 1 (2.5) (1.504) (4.23) too few
Ἑλλάς Hellas 1 (2.5) (0.823) (4.14) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (2.5) (0.52) (0.4) too few
ἐναρμόζω to fit 1 (2.5) (0.038) (0.07) too few
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 1 (2.5) (0.849) (0.49) too few
Ἦλις Elis 1 (2.5) (0.1) (0.2) too few
διϊκνέομαι go through, penetrate 1 (2.5) (0.055) (0.04) too few
ταραχή trouble, disorder, confusion 1 (2.5) (0.397) (0.55) too few
ἀποδέχομαι to accept from 1 (2.5) (0.524) (1.39) too few
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 1 (2.5) (0.531) (0.83) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (2.5) (1.665) (2.81) too few
ἄπειρος without trial, inexperienced 1 (2.5) (2.444) (0.58) too few
πατρῷος of or belonging to the father 1 (2.5) (0.402) (0.89) too few
πάρειμι2 go past, march along, come forward 1 (2.5) (0.299) (0.69) too few
ἀσχήμων misshapen, unseemly, shameful 1 (2.5) (0.07) (0.04) too few
πέντε five 1 (2.5) (1.584) (2.13) too few
πότε when? at what time? 1 (2.5) (0.488) (0.33) too few
ἀπολύω to loose from 1 (2.5) (0.637) (0.92) too few
λοχέος an ambush 1 (2.5) (0.097) (0.32) too few
ἐφίζω to set upon 1 (2.5) (0.344) (0.61) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (2.5) (0.659) (0.71) too few
ὁπόθεν whence, from what place 1 (2.5) (0.106) (0.27) too few
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 1 (2.5) (0.629) (0.2) too few
γένεσις an origin, source, productive cause 1 (2.5) (4.522) (0.32) too few
ἀρχαῖος from the beginning 1 (2.5) (1.06) (0.97) too few
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 (2.5) (1.438) (1.84) too few
ἐπισκοπέω to look upon 1 (2.5) (1.347) (0.48) too few
πύθω to make rot, to rot 1 (2.5) (0.178) (0.52) too few
εὐπορία an easy way 1 (2.5) (0.175) (0.12) too few
μηχανάομαι to prepare, make ready 1 (2.5) (0.312) (0.77) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (2.5) (0.65) (0.77) too few
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 1 (2.5) (0.53) (0.21) too few
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 1 (2.5) (0.15) (0.22) too few
οὐδέποτε never 1 (2.5) (0.782) (0.8) too few
ὑποκρίζω squeak a little 1 (2.5) (0.003) (0.0) too few
εὐκαιρία good season, opportunity 1 (2.5) (0.049) (0.24) too few
καταπλέω to sail down 1 (2.5) (0.132) (0.61) too few
ἐπίδειξις a shewing forth, making known 1 (2.5) (0.134) (0.05) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (2.5) (13.044) (1.39) too few
ἐμαυτοῦ of me, of myself 1 (2.5) (0.951) (1.13) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (2.5) (0.695) (1.14) too few
ὁπότερος which of two, whether of the twain 1 (2.5) (0.376) (0.7) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (2.5) (0.221) (0.15) too few
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 1 (2.5) (1.137) (1.18) too few
ἄπαις childless 1 (2.5) (0.048) (0.07) too few
ἀκροατής a hearer 1 (2.5) (0.237) (0.07) too few
Πύλαι Thermopylae 1 (2.5) (0.681) (1.47) too few
οἰστός that must be borne, endurable 1 (2.5) (0.03) (0.18) too few
ὧδε in this wise, so, thus 1 (2.5) (1.85) (3.4) too few
ἰσόθεος equal to the gods, godlike 1 (2.5) (0.035) (0.18) too few
θεωρία a looking at, viewing, beholding 1 (2.5) (1.112) (0.22) too few
Φοῖνιξ a Phoenician 1 (2.5) (0.476) (1.33) too few
μερισμός a dividing, division 1 (2.5) (0.098) (0.07) too few
διατριβή a way of spending time 1 (2.5) (0.328) (0.32) too few
οἰκοδομία a building, edifice 1 (2.5) (0.057) (0.07) too few
πορθμεύς a ferryman 1 (2.5) (0.012) (0.02) too few
περιβάλλω to throw round 1 (2.5) (0.519) (0.64) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (2.5) (0.759) (1.06) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (2.5) (0.514) (1.01) too few
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 (2.5) (6.432) (8.19) too few
μέρος a part, share 1 (2.5) (11.449) (6.76) too few
ἅπαξ once 1 (2.5) (0.777) (0.49) too few
ἀντιτάσσω to set opposite to, range in battle against 1 (2.5) (0.186) (0.38) too few
δημηγορέω to speak in the assembly 1 (2.5) (0.083) (0.02) too few
ἐκδιδάσκω to teach thoroughly 1 (2.5) (0.064) (0.09) too few
συστρατεύω to make a campaign 1 (2.5) (0.128) (0.61) too few
σύνθημα anything agreed upon, a preconcerted signal 1 (2.5) (0.172) (0.44) too few
δυσφύλακτος hard to keep off 1 (2.5) (0.005) (0.03) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (2.5) (1.398) (1.59) too few
ἀδελφός sons of the same mother 1 (2.5) (2.887) (2.55) too few
τηνικαῦτα at that time, then 1 (2.5) (0.822) (0.21) too few
πολλαχόθεν from many places 1 (2.5) (0.054) (0.04) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (2.5) (2.772) (1.58) too few
ἀργός2 not working the ground, living without labour 1 (2.5) (0.337) (0.37) too few
εὑρετής an inventor, discoverer 1 (2.5) (0.068) (0.01) too few
κατάγελως mockery, derision, ridicule 1 (2.5) (0.011) (0.01) too few
ἀκοντίζω to hurl a javelin 1 (2.5) (0.128) (0.4) too few
ἀπιστία disbelief, distrust, mistrust 1 (2.5) (0.258) (0.21) too few
παρανομία transgression of law, decency 1 (2.5) (0.12) (0.36) too few
στράτευμα an expedition, campaign 1 (2.5) (1.011) (2.71) too few
ἐνεργός at work, working, active, busy 1 (2.5) (0.11) (0.48) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (2.5) (0.762) (0.78) too few
βοή a loud cry, shout 1 (2.5) (0.664) (1.73) too few
στρατός an encamped army 1 (2.5) (1.047) (3.43) too few
ἀποπέμπω to send off 1 (2.5) (0.347) (1.56) too few
ἐγγράφω to mark in 1 (2.5) (0.277) (0.1) too few
προσάντης rising up against, uphill, steep 1 (2.5) (0.019) (0.04) too few
δικάζω to judge, to give judgment on 1 (2.5) (0.398) (0.45) too few
κατεῖδον to look down 1 (2.5) (0.128) (0.24) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (2.5) (0.738) (0.98) too few
σιωπή silence 1 (2.5) (0.238) (0.35) too few
διό wherefore, on which account 1 (2.5) (5.73) (5.96) too few
βοήθεια help, aid, rescue, support 1 (2.5) (0.479) (0.89) too few
φονεύω to murder, kill, slay 1 (2.5) (0.352) (0.54) too few
νέα fallow land (LSJ νειός) 1 (2.5) (0.67) (4.08) too few
διαπέμπω to send off in different directions, send to and fro, send about 1 (2.5) (0.2) (0.83) too few
χαρακτήρ a mark engraved 1 (2.5) (0.319) (0.05) too few
σύνειμι2 come together 1 (2.5) (0.386) (0.38) too few
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 (2.5) (63.859) (4.86) too few
γενεά race, stock, family 1 (2.5) (0.544) (0.95) too few
αἰδέομαι to be ashamed to do 1 (2.5) (0.372) (0.64) too few
τρίαινα a trident 1 (2.5) (0.021) (0.03) too few
ἐξεύρημα a thing found out, an invention 1 (2.5) (0.007) (0.03) too few
πανταχοῦ everywhere 1 (2.5) (0.926) (0.27) too few
καιρόω fasten threads of the loom 1 (2.5) (0.037) (0.13) too few
κάλλος beauty 1 (2.5) (0.894) (0.97) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (2.5) (2.176) (5.7) too few
ζῷον a living being, animal 1 (2.5) (8.115) (0.7) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (2.5) (1.141) (0.69) too few
μνημονεύω to call to mind, remember 1 (2.5) (1.526) (0.42) too few
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 1 (2.5) (1.077) (0.46) too few
ἐκτρέχω to run out 1 (2.5) (0.063) (0.07) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (2.5) (0.164) (0.07) too few
πειθαρχέω to obey one in authority 1 (2.5) (0.089) (0.48) too few
καταναλίσκω to use up, spend, lavish 1 (2.5) (0.065) (0.01) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (2.5) (0.382) (0.47) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (2.5) (2.103) (2.21) too few
οἴμη a song, lay 1 (2.5) (0.175) (0.17) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (2.5) (4.312) (2.92) too few
μνῆμα a memorial, remembrance, record 1 (2.5) (0.262) (0.1) too few
Σθένελος Sthenelus 1 (2.5) (0.025) (0.1) too few
ὑποχείριος under the hand, in hand 1 (2.5) (0.109) (0.54) too few
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 1 (2.5) (0.477) (0.49) too few
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 1 (2.5) (0.902) (0.46) too few
Κύπρος Cyprus 1 (2.5) (0.215) (0.46) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (2.5) (0.851) (1.32) too few
μεθίστημι to place in another way, to change 1 (2.5) (0.529) (0.57) too few
εὐκαταφρόνητος easy to be despised, contemptible, despicable 1 (2.5) (0.075) (0.07) too few
ὅτε when 1 (2.5) (4.994) (7.56) too few
Καλλιόπη Calliope, the beautiful-voiced 1 (2.5) (0.021) (0.03) too few
παιδεύω to bring up 1 (2.5) (0.727) (0.59) too few
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 1 (2.5) (0.327) (0.52) too few
μεταγράφω to write differently, to alter 1 (2.5) (0.029) (0.01) too few
ἐνδεής in need of; deficient 1 (2.5) (0.31) (0.34) too few
καταποντίζω to throw into the sea, drown therein 1 (2.5) (0.042) (0.04) too few
πρόχειρος at hand, ready 1 (2.5) (0.288) (0.24) too few
τύπος a blow 1 (2.5) (0.945) (0.32) too few
κατελεέω to have compassion upon 1 (2.5) (0.004) (0.01) too few

PAGINATE