urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2:7.38
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

182 lemmas; 346 tokens (14,348 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 34 1,768 (1232.23) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 25 986 (687.2) (544.579) (426.61)
δέ but 10 452 (315.03) (249.629) (351.92)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 9 297 (207.0) (173.647) (126.45)
εἰς into, to c. acc. 9 271 (188.88) (66.909) (80.34)
μέν on the one hand, on the other hand 8 217 (151.24) (109.727) (118.8)
ὅς who, that, which: relative pronoun 7 217 (151.24) (208.764) (194.16)
ὅσος as much/many as 6 38 (26.48) (13.469) (13.23)
Ῥωμαῖος a Roman 6 106 (73.88) (3.454) (9.89)
ἐγώ I (first person pronoun) 5 35 (24.39) (54.345) (87.02)
ἔχω to have 5 56 (39.03) (48.945) (46.31)
τε and 4 217 (151.24) (62.106) (115.18)
Ἀντίοχος Antiochus 4 153 (106.64) (0.537) (2.15)
διά through c. gen.; because of c. acc. 3 54 (37.64) (56.77) (30.67)
δίδωμι to give 3 21 (14.64) (11.657) (13.85)
εἰμί to be 3 173 (120.57) (217.261) (145.55)
ἔρχομαι to come 3 16 (11.15) (6.984) (16.46)
μέγας big, great 3 38 (26.48) (18.419) (25.96)
ὅδε this 3 107 (74.57) (10.255) (22.93)
ἀλλά otherwise, but 2 31 (21.61) (54.595) (46.87)
ἄρτι just now, recently 2 4 (2.79) (0.652) (1.45)
βιάζω to constrain 2 9 (6.27) (0.763) (1.2)
γίγνομαι become, be born 2 96 (66.91) (53.204) (45.52)
δή [interactional particle: S&H on same page] 2 58 (40.42) (17.728) (33.0)
δισχίλιοι two thousand 2 4 (2.79) (0.166) (0.92)
ἐλέφας the elephant 2 12 (8.36) (0.368) (0.46)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 2 181 (126.15) (64.142) (59.77)
ἐπιψηφίζω to put a question to the vote 2 2 (1.39) (0.028) (0.07)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 29 (20.21) (18.33) (7.31)
ἔτος a year 2 17 (11.85) (3.764) (3.64)
Εὐμένης Eumenes 2 25 (17.42) (0.13) (0.96)
Εὐρώπη Europa, Europe 2 11 (7.67) (0.254) (1.02)
λοιπός remaining, the rest 2 14 (9.76) (6.377) (5.2)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 2 20 (13.94) (3.714) (2.8)
ναῦς a ship 2 37 (25.79) (3.843) (21.94)
ὅταν when, whenever 2 4 (2.79) (9.255) (4.07)
οὐ not 2 86 (59.94) (104.879) (82.22)
οὐδέ and/but not; not even 2 24 (16.73) (20.427) (22.36)
οὗτος this; that 2 61 (42.51) (133.027) (121.95)
πεντακόσιοι five hundred 2 4 (2.79) (0.26) (1.02)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 2 61 (42.51) (44.62) (43.23)
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 2 2 (1.39) (0.337) (0.3)
πολλάκις many times, often, oft 2 3 (2.09) (3.702) (1.91)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 2 39 (27.18) (56.75) (56.58)
προτείνω to stretch out before, hold before 2 5 (3.48) (0.253) (0.59)
πρότερος before, earlier 2 26 (18.12) (25.424) (23.72)
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 2 2 (1.39) (0.466) (1.66)
σύγκλητος called together, summoned 2 4 (2.79) (0.352) (2.1)
τις any one, any thing, some one, some thing; 2 69 (48.09) (97.86) (78.95)
φίλος friend; loved, beloved, dear 2 19 (13.24) (4.36) (12.78)
ἄν modal particle 2 16 (11.15) (32.618) (38.42)
Πόπλιος Publius 2 8 (5.58) (0.107) (1.34)
ἀγείρω to bring together, gather together 1 2 (1.39) (0.329) (0.79)
ἀδελφός sons of the same mother 1 17 (11.85) (2.887) (2.55)
ἄδολος without fraud, guileless 1 2 (1.39) (0.052) (0.1)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 1 (0.7) (5.786) (1.93)
αἰχμάλωτος taken by the spear, captive to one's spear, taken prisoner 1 10 (6.97) (0.548) (0.87)
ἄλλος other, another 1 39 (27.18) (40.264) (43.75)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 4 (2.79) (1.486) (1.76)
ἀναφέρω to bring up, bring back 1 2 (1.39) (1.069) (0.69)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 7 (4.88) (2.976) (2.93)
ἀπέχω to keep off 1 2 (1.39) (1.184) (1.8)
ἀπό from, away from. c. gen. 1 42 (29.27) (30.074) (22.12)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 2 (1.39) (2.863) (2.91)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 4 (2.79) (1.674) (2.01)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 45 (31.36) (13.803) (8.53)
Ἀσία Asia 1 27 (18.82) (0.787) (2.44)
ἀσφάλεια security against stumbling 1 2 (1.39) (0.453) (1.25)
ἄττα form of address: "father" 1 2 (1.39) (0.23) (0.35)
ἀτύχημα a misfortune, mishap 1 2 (1.39) (0.061) (0.15)
αὖθις back, back again 1 17 (11.85) (2.732) (4.52)
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 11 (7.67) (1.343) (3.6)
αὐτόμολος going of oneself, without bidding 1 1 (0.7) (0.15) (0.21)
αὐτόνομος living under one's own laws, independent 1 6 (4.18) (0.1) (0.39)
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 12 (8.36) (2.254) (1.6)
ἀφίημι to send forth, discharge 1 3 (2.09) (2.477) (2.96)
βασιλεύς a king, chief 1 82 (57.15) (9.519) (15.15)
δαπάνη outgoing, cost, expense, expenditure 1 3 (2.09) (0.218) (0.54)
δέω to bind, tie, fetter 1 16 (11.15) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 16 (11.15) (17.692) (15.52)
διέρχομαι to go through, pass through 1 3 (2.09) (1.398) (1.59)
διό wherefore, on which account 1 11 (7.67) (5.73) (5.96)
δουλόω to make a slave of, enslave 1 1 (0.7) (0.201) (0.41)
δώδεκα twelve 1 4 (2.79) (0.398) (0.44)
ἐάν if 1 7 (4.88) (23.689) (20.31)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 35 (24.39) (24.797) (21.7)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 8 (5.58) (2.333) (3.87)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 5 (3.48) (1.109) (1.06)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 1 26 (18.12) (50.199) (32.23)
εἴκοσι twenty 1 11 (7.67) (0.899) (2.3)
εἰρήνη peace, time of peace 1 3 (2.09) (1.348) (1.32)
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 9 (6.27) (12.667) (11.08)
ἐλαία the olive-tree 1 4 (2.79) (0.312) (0.43)
ἐλασσόω to make less 1 1 (0.7) (0.198) (0.4)
Ἑλλάς Hellas 1 9 (6.27) (0.823) (4.14)
Ἕλλην Hellen; Greek 1 6 (4.18) (2.754) (10.09)
Ἑλλήσποντος the Hellespont 1 12 (8.36) (0.185) (1.09)
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 9 (6.27) (1.417) (1.63)
ἐν in, among. c. dat. 1 132 (92.0) (118.207) (88.06)
ἔοικα to be like; to look like 1 3 (2.09) (4.169) (5.93)
ἐπεί after, since, when 1 21 (14.64) (19.86) (21.4)
ἐπιβαρέω weigh down 1 1 (0.7) (0.009) (0.0)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 1 3 (2.09) (0.629) (0.2)
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 1 2 (1.39) (0.447) (0.92)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 1 8 (5.58) (1.54) (1.61)
Εὐβοϊκός Euboean 1 1 (0.7) (0.015) (0.1)
εὐπραξία good conduct 1 2 (1.39) (0.04) (0.04)
ζημία loss, damage 1 1 (0.7) (0.342) (0.38)
ἤδη already 1 33 (23.0) (8.333) (11.03)
ἤπειρος terra-firma, the land 1 1 (0.7) (2.882) (1.73)
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 4 (2.79) (0.851) (1.32)
θάλασσα the sea 1 16 (11.15) (3.075) (7.18)
Θρᾴκη Thrace 1 13 (9.06) (0.337) (1.05)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 14 (9.76) (7.241) (5.17)
κακός bad 1 7 (4.88) (7.257) (12.65)
καταστρέφω to turn down, trample on 1 3 (2.09) (0.246) (0.94)
κοῖλος hollow, hollowed 1 5 (3.48) (0.715) (0.86)
λήγω to stay, abate 1 2 (1.39) (0.476) (0.77)
λυσιτελής paying what is due 1 1 (0.7) (0.136) (0.26)
μανθάνω to learn 1 7 (4.88) (3.86) (3.62)
μάχη battle, fight, combat 1 15 (10.45) (2.176) (5.7)
μεγαλαυχέω to boast highly, talk big 1 1 (0.7) (0.022) (0.04)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 6 (4.18) (5.491) (7.79)
μέρος a part, share 1 12 (8.36) (11.449) (6.76)
μικρός small, little 1 6 (4.18) (5.888) (3.02)
μυρίος numberless, countless, infinite 1 9 (6.27) (1.186) (1.73)
νῦν now at this very time 1 12 (8.36) (12.379) (21.84)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 12 (8.36) (13.567) (4.4)
ὅμηρος a pledge for the maintenance of unity, a surety, a hostage 1 3 (2.09) (0.188) (0.73)
ὁρίζω to divide 1 5 (3.48) (3.324) (0.63)
ὅρος a boundary, landmark 1 2 (1.39) (3.953) (1.03)
ὅς2 [possessive pronoun] 1 65 (45.3) (47.672) (39.01)
οὐδείς not one, nobody 1 22 (15.33) (19.346) (18.91)
ὀχυρόω to make fast and sure, fortify 1 4 (2.79) (0.04) (0.07)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 3 (2.09) (2.566) (2.66)
παρασκευή preparation 1 12 (8.36) (0.495) (1.97)
πᾶς all, the whole 1 33 (23.0) (59.665) (51.63)
πατήρ a father 1 15 (10.45) (9.224) (10.48)
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 1 5 (3.48) (0.651) (0.8)
περάω to drive right through; pass, penetrate 1 10 (6.97) (0.238) (0.68)
ποιέω to make, to do 1 10 (6.97) (29.319) (37.03)
πολεμέω to be at war 1 22 (15.33) (1.096) (2.71)
πόλεμος battle, fight, war 1 43 (29.97) (3.953) (12.13)
πολύς much, many 1 95 (66.21) (35.28) (44.3)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 1 6 (4.18) (4.909) (7.73)
πρέσβις old age; old woman 1 2 (1.39) (0.029) (0.06)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 4 (2.79) (2.065) (1.23)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 8 (5.58) (3.747) (1.45)
ῥαΐζω grow easier, more endurable 1 2 (1.39) (0.014) (0.04)
Ῥώμη Roma, Rome 1 12 (8.36) (1.197) (2.04)
στράτευμα an expedition, campaign 1 1 (0.7) (1.011) (2.71)
στρατηγός the leader 1 15 (10.45) (1.525) (6.72)
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 2 (1.39) (0.812) (0.83)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 10 (6.97) (1.366) (1.96)
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 6 (4.18) (3.016) (1.36)
συνθήκη a composition 1 6 (4.18) (0.465) (1.33)
Συρία Syria 1 31 (21.61) (0.491) (0.75)
Σύριος Syrian 1 31 (21.61) (0.519) (0.92)
τάλαντον a balance 1 4 (2.79) (0.492) (1.84)
τῇ here, there 1 19 (13.24) (18.312) (12.5)
τοιόσδε such a 1 8 (5.58) (1.889) (3.54)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 2 (1.39) (0.431) (0.49)
ὕπατος supremus, the highest, uppermost; Roman consul 1 7 (4.88) (0.501) (0.94)
ὑπεροράω to look over, look down upon 1 8 (5.58) (0.189) (0.15)
ὑπεροψία contempt, disdain for 1 1 (0.7) (0.065) (0.03)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 1 50 (34.85) (26.85) (24.12)
φεύγω to flee, take flight, run away 1 16 (11.15) (2.61) (5.45)
φιλία friendly love, affection, friendship 1 4 (2.79) (1.063) (1.44)
χείρ the hand 1 9 (6.27) (5.786) (10.92)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 1 15 (10.45) (2.488) (5.04)
χρηματίζω to negotiate, transact business, have dealings 1 2 (1.39) (0.29) (0.3)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 4 (2.79) (1.679) (0.87)
ὧδε in this wise, so, thus 1 13 (9.06) (1.85) (3.4)
ὡς as, how 1 64 (44.61) (68.814) (63.16)
ἄσσα something, some 1 2 (1.39) (0.271) (0.46)
Πτολεμαῖος Ptolemy 1 36 (25.09) (0.457) (1.53)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 29 (20.21) (3.117) (19.2)
Θερμοπύλαι Thermopylae 1 4 (2.79) (0.048) (0.25)
μύριοι ten thousand 1 1 (0.7) (0.115) (0.15)
Χερσόνησος the (Thracian) Chersonese; the Crimea 1 10 (6.97) (0.075) (0.41)
Ἄτταλος Attalus 1 5 (3.48) (0.153) (0.97)
Ταῦρος Taurus 1 2 (1.39) (0.214) (0.24)

PAGINATE