pseudo-Menander, Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek)

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0541.tlg042.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

560 lemmas; 1,892 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
σύνολος all together 2 (10.6) (0.145) (0.01)
συμβουλία advice 3 (15.9) (0.032) (0.13)
κρυπτός hidden, secret 2 (10.6) (0.133) (0.1)
ἀχάριστος ungracious, unpleasant, unpleasing 2 (10.6) (0.079) (0.1)
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 4 (21.1) (0.138) (0.2)
σπάνις scarcity, rareness, dearth, lack of 2 (10.6) (0.102) (0.1)
πλουτέω to be rich, wealthy 3 (15.9) (0.277) (0.18)
γαμέω to marry 10 (52.9) (0.59) (0.75)
προτιμάω to honour 2 (10.6) (0.172) (0.15)
πονηρός toilsome, painful, grievous 8 (42.3) (1.795) (0.65)
ζέω to boil, seethe 14 (74.0) (1.826) (1.25)
βλάβη hurt, harm, damage 5 (26.4) (0.763) (0.45)
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 3 (15.9) (0.416) (0.28)
ὑγίεια health, soundness 2 (10.6) (1.276) (0.19)
ζάω to live 14 (74.0) (2.268) (1.36)
εὐτυχέω to be well off, successful, prosperous 5 (26.4) (0.166) (0.49)
σύμβουλος an adviser, counsellor 2 (10.6) (0.178) (0.2)
γονεύς a begetter, father 4 (21.1) (0.464) (0.41)
τίμιος valued 3 (15.9) (0.75) (0.31)
σεαυτοῦ of thyself 10 (52.9) (0.863) (1.06)
ξενία the rights of a guest, hospitality, friendly entertainment 2 (10.6) (0.067) (0.21)
δάκτυλος a finger 2 (10.6) (1.064) (0.23)
εὐτυχής well off, successful, lucky, fortunate, prosperous 2 (10.6) (0.192) (0.24)
λύπη pain of body 4 (21.1) (0.996) (0.48)
νοσέω to be sick, ill, to ail 3 (15.9) (1.226) (0.36)
μακάριος blessed, happy 3 (15.9) (0.896) (0.38)
θησαυρός a store laid up, treasure 2 (10.6) (0.369) (0.26)
βρότος blood that has run from a wound, gore 12 (63.4) (0.343) (1.56)
σιωπάω to be silent 2 (10.6) (0.372) (0.27)
πενία poverty, need 2 (10.6) (0.298) (0.27)
πανταχοῦ everywhere 2 (10.6) (0.926) (0.27)
βίος life 28 (148.0) (3.82) (4.12)
βιός a bow 27 (142.7) (3.814) (4.22)
βροτός a mortal man 12 (63.4) (0.429) (1.9)
κολάζω to curtail, dock, prune 3 (15.9) (0.677) (0.49)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 6 (31.7) (0.984) (0.97)
ὀργή natural impulse 8 (42.3) (1.273) (1.39)
παιδεία the rearing of a child 2 (10.6) (0.557) (0.35)
ἡδύς sweet 10 (52.9) (2.071) (1.82)
ζημία loss, damage 2 (10.6) (0.342) (0.38)
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 2 (10.6) (0.543) (0.38)
σοφός wise, skilled, clever 10 (52.9) (1.915) (1.93)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 16 (84.6) (5.09) (3.3)
εἰσίημι to send into 2 (10.6) (0.37) (0.41)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 2 (10.6) (0.464) (0.42)
μισέω to hate 3 (15.9) (0.74) (0.66)
κέρδος gain, profit, advantage 3 (15.9) (0.452) (0.68)
σέβομαι to feel awe 2 (10.6) (0.327) (0.49)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 3 (15.9) (1.387) (0.76)
γυνή a woman 33 (174.4) (6.224) (8.98)
ἦθος custom, character 3 (15.9) (0.735) (0.82)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 6 (31.7) (1.966) (1.67)
γῆρας old age 3 (15.9) (0.553) (0.83)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 3 (15.9) (1.679) (0.87)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 2 (10.6) (1.94) (0.58)
σώφρων of sound mind 2 (10.6) (0.638) (0.59)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 2 (10.6) (1.608) (0.59)
ἐλεύθερος free 4 (21.1) (0.802) (1.2)
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 2 (10.6) (0.288) (0.61)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 16 (84.6) (63.859) (4.86)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 3 (15.9) (0.761) (0.93)
φάρμακον a drug, medicine 2 (10.6) (2.51) (0.63)
διαβολή false accusation, slander, calumny 2 (10.6) (0.284) (0.65)
τύχη (good) fortune, luck, chance 7 (37.0) (1.898) (2.33)
δειλός cowardly, craven 2 (10.6) (0.304) (0.67)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 7 (37.0) (1.523) (2.38)
θνητός liable to death, mortal 4 (21.1) (1.296) (1.37)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 2 (10.6) (0.448) (0.69)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 12 (63.4) (1.179) (4.14)
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 2 (10.6) (0.699) (0.69)
ὕπνος sleep, slumber 4 (21.1) (1.091) (1.42)
γελάω to laugh 2 (10.6) (0.421) (0.72)
φύω to bring forth, produce, put forth 7 (37.0) (3.181) (2.51)
μέτρον that by which anything is measured 2 (10.6) (1.22) (0.77)
πλοῦτος wealth, riches 2 (10.6) (1.072) (0.8)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 2 (10.6) (0.657) (0.82)
σοφία skill 2 (10.6) (1.979) (0.86)
ἔσχατος outermost 2 (10.6) (2.261) (0.9)
ὕβρις wantonness, wanton violence 2 (10.6) (0.649) (0.91)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 3 (15.9) (1.497) (1.41)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 3 (15.9) (3.069) (1.42)
ἔνιοι some 2 (10.6) (2.716) (0.95)
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 2 (10.6) (0.652) (0.95)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 5 (26.4) (1.678) (2.39)
βλέπω to see, have the power of sight 3 (15.9) (1.591) (1.51)
κακός bad 25 (132.1) (7.257) (12.65)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 12 (63.4) (4.795) (6.12)
νόσος sickness, disease, malady 2 (10.6) (2.273) (1.08)
δοῦλος slave 2 (10.6) (1.48) (1.11)
νόος mind, perception 6 (31.7) (5.507) (3.33)
φίλος friend; loved, beloved, dear 23 (121.6) (4.36) (12.78)
βελτίων better 2 (10.6) (1.81) (1.12)
μιμνήσκω to remind 4 (21.1) (1.852) (2.27)
γλῶσσα the tongue 2 (10.6) (1.427) (1.17)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 2 (10.6) (1.137) (1.18)
νόμος usage, custom, law, ordinance 7 (37.0) (5.63) (4.23)
τροπός a twisted leathern thong 9 (47.6) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 9 (47.6) (7.612) (5.49)
ἰσχυρός strong, mighty 2 (10.6) (2.136) (1.23)
πόνος work 3 (15.9) (1.767) (1.9)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 7 (37.0) (5.553) (4.46)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 6 (31.7) (3.66) (3.87)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 12 (63.4) (4.909) (7.73)
πίστις trust, belief; pledge, security 3 (15.9) (3.054) (1.94)
καλός beautiful 20 (105.7) (9.11) (12.96)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 3 (15.9) (1.366) (1.96)
πιστός2 to be trusted 2 (10.6) (1.164) (1.33)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 3 (15.9) (0.945) (2.02)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 4 (21.1) (2.518) (2.71)
τίκτω to bring into the world 4 (21.1) (1.368) (2.76)
οἰκία a building, house, dwelling 3 (15.9) (1.979) (2.07)
ἀρετή goodness, excellence 4 (21.1) (4.312) (2.92)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 4 (21.1) (2.343) (2.93)
βουλή will, determination; council, senate 2 (10.6) (1.357) (1.49)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 2 (10.6) (0.678) (1.49)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 2 (10.6) (1.228) (1.54)
φεύγω to flee, take flight, run away 7 (37.0) (2.61) (5.45)
λιμήν a harbour, haven, creek 2 (10.6) (0.478) (1.59)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 4 (21.1) (2.811) (3.25)
ἀεί always, for ever 10 (52.9) (7.241) (8.18)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 2 (10.6) (0.881) (1.65)
σῶμα the body 4 (21.1) (16.622) (3.34)
ἐσθλός good 2 (10.6) (0.213) (1.71)
ψυχή breath, soul 5 (26.4) (11.437) (4.29)
ἅπας quite all, the whole 8 (42.3) (10.904) (7.0)
ἄνθρωπος man, person, human 13 (68.7) (19.466) (11.67)
θάνατος death 3 (15.9) (3.384) (2.71)
διώκω to pursue 2 (10.6) (1.336) (1.86)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 4 (21.1) (15.198) (3.78)
σῴζω to save, keep 3 (15.9) (2.74) (2.88)
ἀδικέω to do wrong 3 (15.9) (2.105) (2.89)
κενός empty 3 (15.9) (2.157) (3.12)
ὀφθαλμός the eye 2 (10.6) (2.632) (2.12)
ἐθέλω to will, wish, purpose 7 (37.0) (4.574) (7.56)
ἄξιος worthy 3 (15.9) (3.181) (3.3)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 4 (21.1) (13.567) (4.4)
ἀνήρ a man 27 (142.7) (10.82) (29.69)
θεός god 17 (89.9) (26.466) (19.54)
φέρω to bear 9 (47.6) (8.129) (10.35)
οὐδείς not one, nobody 16 (84.6) (19.346) (18.91)
εὖ well 5 (26.4) (2.642) (5.92)
οἶκος a house, abode, dwelling 3 (15.9) (2.871) (3.58)
μανθάνω to learn 3 (15.9) (3.86) (3.62)
φιλέω to love, regard with affection 2 (10.6) (1.242) (2.43)
καῖρος the row of thrums 3 (15.9) (1.981) (3.68)
μή not 30 (158.6) (50.606) (37.36)
δόξα a notion 2 (10.6) (4.474) (2.49)
τεύχω to make ready, make, build, work 2 (10.6) (0.436) (2.51)
δράω to do 2 (10.6) (1.634) (2.55)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 5 (26.4) (4.322) (6.41)
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 2 (10.6) (0.646) (2.58)
οἶδα to know 9 (47.6) (9.863) (11.77)
νομίζω to have as a custom; to believe 5 (26.4) (4.613) (6.6)
χρόνος time 7 (37.0) (11.109) (9.36)
λόγος the word 12 (63.4) (29.19) (16.1)
αἰτία a charge, accusation 2 (10.6) (5.906) (2.88)
πῦρ fire 2 (10.6) (4.894) (2.94)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (10.6) (2.021) (2.95)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 2 (10.6) (1.164) (3.1)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 4 (21.1) (5.663) (6.23)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 4 (21.1) (6.305) (6.41)
πάλιν back, backwards 4 (21.1) (10.367) (6.41)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 5 (26.4) (6.869) (8.08)
καιρός time; the right moment, opportunity 5 (26.4) (4.163) (8.09)
ἐλπίς hope, expectation 2 (10.6) (1.675) (3.51)
πρᾶξις a doing, transaction, business 2 (10.6) (2.288) (3.51)
δεῖ it is necessary 6 (31.7) (13.387) (11.02)
πᾶς all, the whole 28 (148.0) (59.665) (51.63)
πάσχω to experience, to suffer 3 (15.9) (6.528) (5.59)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 2 (10.6) (1.283) (3.94)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (10.6) (2.779) (3.98)
τίη why? wherefore? 7 (37.0) (26.493) (13.95)
εἰμί to be 72 (380.5) (217.261) (145.55)
ἐάν if 10 (52.9) (23.689) (20.31)
χρή it is fated, necessary 2 (10.6) (6.22) (4.12)
νέος young, youthful 2 (10.6) (2.183) (4.18)
μάχομαι to fight 2 (10.6) (1.504) (4.23)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (15.9) (8.165) (6.35)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 4 (21.1) (12.481) (8.47)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 7 (37.0) (17.692) (15.52)
δέω to bind, tie, fetter 7 (37.0) (17.994) (15.68)
ἀγαθός good 3 (15.9) (9.864) (6.93)
either..or; than 10 (52.9) (34.073) (23.24)
εὑρίσκω to find 2 (10.6) (6.155) (4.65)
μέγας big, great 11 (58.1) (18.419) (25.96)
βούλομαι to will, wish, be willing 5 (26.4) (8.59) (11.98)
χράω to fall upon, attack, assail 2 (10.6) (5.601) (4.92)
μηδέ but not 2 (10.6) (4.628) (5.04)
οὐ not 31 (163.8) (104.879) (82.22)
λαμβάνω to take, seize, receive 5 (26.4) (15.895) (13.47)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (10.6) (6.8) (5.5)
δίδωμι to give 5 (26.4) (11.657) (13.85)
μᾶλλον more, rather 3 (15.9) (11.489) (8.35)
ἔχω to have 16 (84.6) (48.945) (46.31)
πολύς much, many 15 (79.3) (35.28) (44.3)
γάρ for 25 (132.1) (110.606) (74.4)
ἀκούω to hear 3 (15.9) (6.886) (9.12)
ὁράω to see 6 (31.7) (16.42) (18.27)
χράομαι use, experience 2 (10.6) (5.93) (6.1)
σύμμαχος fighting along with, allied with 2 (10.6) (1.077) (6.77)
πατήρ a father 3 (15.9) (9.224) (10.48)
ἄγω to lead 3 (15.9) (5.181) (10.6)
θυμός the soul 2 (10.6) (1.72) (7.41)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 2 (10.6) (5.491) (7.79)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 2 (10.6) (8.778) (7.86)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (10.6) (6.432) (8.19)
καλέω to call, summon 2 (10.6) (10.936) (8.66)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 6 (31.7) (22.709) (26.08)
ποτε ever, sometime 2 (10.6) (7.502) (8.73)
πάρειμι be present 2 (10.6) (5.095) (8.94)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 6 (31.7) (55.077) (29.07)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 (10.6) (19.178) (9.89)
εἷς one 2 (10.6) (23.591) (10.36)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (5.3) (0.428) (0.66) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (5.3) (2.341) (4.29) too few
σιγάω to be silent 1 (5.3) (0.333) (0.34) too few
ἄριστος best 1 (5.3) (2.087) (4.08) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (5.3) (0.301) (0.23) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (5.3) (0.286) (0.41) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (5.3) (0.284) (0.36) too few
παράκαιρος unseasonable, ill-timed 2 (10.6) (0.002) (0.0) too few
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 1 (5.3) (3.221) (1.81) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (5.3) (0.356) (0.49) too few
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 1 (5.3) (3.657) (4.98) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (5.3) (0.588) (0.68) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (5.3) (21.235) (25.5) too few
δεινός fearful, terrible, dread, dire 1 (5.3) (2.355) (5.24) too few
ξενίζω to receive a guest; to surprise, to make strange 1 (5.3) (0.1) (0.27) too few
ἰσχύς strength 1 (5.3) (0.923) (0.62) too few
ἁρμόζω to fit together, join 1 (5.3) (1.185) (1.18) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (5.3) (1.544) (1.98) too few
δρῦς a tree 1 (5.3) (0.162) (0.32) too few
ἐπιλήθω to cause to forget 1 (5.3) (0.221) (0.17) too few
συνοδία a journey in company 1 (5.3) (0.006) (0.0) too few
γονή produce, offspring 1 (5.3) (0.359) (0.16) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 (5.3) (12.401) (17.56) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (5.3) (1.179) (1.03) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (5.3) (0.865) (1.06) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (5.3) (2.477) (2.96) too few
λέων a lion 1 (5.3) (0.675) (0.88) too few
θάλασσα the sea 1 (5.3) (3.075) (7.18) too few
φρόνις prudence, wisdom 1 (5.3) (0.109) (0.04) too few
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 (5.3) (12.667) (11.08) too few
ἀπράγμων free from business 1 (5.3) (0.046) (0.09) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (5.3) (7.533) (3.79) too few
σαπρός rotten, putrid 1 (5.3) (0.052) (0.0) too few
στερρός stiff, firm, solid, strong 1 (5.3) (0.051) (0.01) too few
χαλκοῦς a copper coin 1 (5.3) (0.971) (2.29) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (5.3) (0.277) (0.42) too few
χειμών winter; storm, stormy weather 1 (5.3) (1.096) (1.89) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (5.3) (1.012) (0.3) too few
ἀπληστία insatiate desire, greediness 1 (5.3) (0.048) (0.05) too few
μήποτε never, on no account 1 (5.3) (0.732) (0.24) too few
λήθη a forgetting, forgetfulness 1 (5.3) (0.225) (0.18) too few
ἐπαρκέω to ward off; to be sufficient, to prevail; to supply 1 (5.3) (0.061) (0.1) too few
μάλιστα most 1 (5.3) (6.673) (9.11) too few
φρόνημα one's mind, spirit 1 (5.3) (0.433) (0.41) too few
ὀρθόω to set straight 1 (5.3) (0.165) (0.35) too few
ἀλήθεια truth 1 (5.3) (3.154) (1.99) too few
Βίων Bion 1 (5.3) (0.028) (0.01) too few
ἔρχομαι to come 1 (5.3) (6.984) (16.46) too few
κἀν crasis of καὶ ἐν 1 (5.3) (0.701) (0.1) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (5.3) (12.618) (6.1) too few
πηδάλιον a rudder 1 (5.3) (0.143) (0.11) too few
εὐβουλία good counsel, prudence 1 (5.3) (0.118) (0.09) too few
ὑπερήφανος overweening, arrogant, haughty 1 (5.3) (0.11) (0.14) too few
ἄλυπος without pain 1 (5.3) (0.205) (0.07) too few
σιγή silence 1 (5.3) (0.245) (0.35) too few
πᾶσις acquisition, possession 1 (5.3) (0.266) (0.14) too few
ψόγος a blamable fault, a blemish, flaw 1 (5.3) (0.098) (0.13) too few
ἐγκώμιον encomium, laudatory composition 1 (5.3) (0.095) (0.06) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (5.3) (1.14) (0.72) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (5.3) (5.317) (5.48) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (5.3) (1.962) (2.21) too few
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 1 (5.3) (0.276) (0.35) too few
χείρων worse, meaner, inferior 1 (5.3) (1.4) (1.07) too few
διδάσκω to teach 1 (5.3) (3.329) (1.88) too few
εὐγνώμων of good feeling, kindhearted, considerate, reasonable, indulgent 1 (5.3) (0.073) (0.02) too few
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (5.3) (1.004) (0.66) too few
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 1 (5.3) (0.291) (0.27) too few
λιμός hunger, famine 1 (5.3) (0.568) (0.45) too few
ψευδής lying, false 1 (5.3) (1.919) (0.44) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (5.3) (0.705) (1.77) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 1 (5.3) (0.506) (0.46) too few
πρότερος before, earlier 1 (5.3) (25.424) (23.72) too few
ἕπομαι follow 1 (5.3) (4.068) (4.18) too few
τραπεζόω offer 1 (5.3) (0.017) (0.01) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (5.3) (0.869) (4.29) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (5.3) (0.22) (0.48) too few
ἀργός shining, bright, glistening 1 (5.3) (0.331) (0.37) too few
αὐξάνω to make large, increase, augment 1 (5.3) (1.963) (1.01) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (5.3) (1.623) (1.45) too few
ὀξύς2 sharp, keen 1 (5.3) (1.671) (1.89) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (5.3) (9.107) (4.91) too few
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 1 (5.3) (1.619) (0.49) too few
ὅρμος a cord, chain, anchorage 1 (5.3) (0.116) (0.21) too few
ἀπέχω to keep off 1 (5.3) (1.184) (1.8) too few
πυρπολέω to light and keep up a fire, watch a fire 1 (5.3) (0.018) (0.06) too few
χαλκός copper 1 (5.3) (0.86) (1.99) too few
ἐπιχώριος in or of the country, local, native 1 (5.3) (0.233) (0.61) too few
εἶδον to see 1 (5.3) (4.063) (7.0) too few
ἐρρωμένος in good health, stout, vigorous 1 (5.3) (0.18) (0.28) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (5.3) (0.935) (0.99) too few
προδίδωμι to give beforehand, pay in advance; to betray, surrender 1 (5.3) (0.325) (0.8) too few
πέλω to be, become; Hom. be in motion 1 (5.3) (0.253) (1.6) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (5.3) (3.717) (4.75) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (5.3) (1.249) (2.89) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (5.3) (5.82) (8.27) too few
ἰσχύω to be strong 1 (5.3) (0.63) (0.31) too few
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 1 (5.3) (1.415) (1.83) too few
δέσποινα the mistress, lady of the house 1 (5.3) (0.186) (0.2) too few
χρυσός gold 1 (5.3) (0.812) (1.49) too few
φιλάργυρος fond of money, covetous 1 (5.3) (0.049) (0.06) too few
τρεῖς three 1 (5.3) (4.87) (3.7) too few
ὕδωρ water 1 (5.3) (7.043) (3.14) too few
γέλως laughter 1 (5.3) (0.371) (0.46) too few
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 (5.3) (3.379) (1.22) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (5.3) (0.508) (0.56) too few
μῖσος hate, hatred 1 (5.3) (0.229) (0.31) too few
ἀνταπόδοσις a giving back in turn 1 (5.3) (0.059) (0.06) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (5.3) (0.99) (1.38) too few
ἀλυπία freedom from pain 1 (5.3) (0.016) (0.0) too few
καρτερέω to be steadfast, patient, staunch 1 (5.3) (0.101) (0.15) too few
δόμος a house; a course of stone 1 (5.3) (0.366) (2.61) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (5.3) (2.978) (3.52) too few
μικρός small, little 1 (5.3) (5.888) (3.02) too few
φειδώ a sparing 1 (5.3) (0.091) (0.04) too few
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 1 (5.3) (0.191) (0.05) too few
νουθετέω to put in mind, to admonish, warn, advise 1 (5.3) (0.124) (0.16) too few
μαλάσσω to make soft 1 (5.3) (0.079) (0.04) too few
λοιδορέω to abuse, revile 1 (5.3) (0.236) (0.3) too few
ἔνθεος full of the god, inspired, possessed 1 (5.3) (0.186) (0.04) too few
ἀνελεύθερος not fit for a free man 1 (5.3) (0.07) (0.07) too few
ἄνευ without 1 (5.3) (2.542) (1.84) too few
εὐγενής well-born, of noble race, of high descent 1 (5.3) (0.208) (0.26) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (5.3) (1.068) (1.87) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (5.3) (0.345) (0.75) too few
πονητέος one must toil 1 (5.3) (0.002) (0.01) too few
παραίτιος being in part the cause 1 (5.3) (0.049) (0.1) too few
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 1 (5.3) (1.671) (0.44) too few
τολμηρός hardihood 1 (5.3) (0.1) (0.31) too few
μηδέποτε never 1 (5.3) (0.361) (0.32) too few
ξίφος a sword 1 (5.3) (0.597) (0.8) too few
Κύπρις Cypris 1 (5.3) (0.083) (0.19) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (5.3) (4.463) (2.35) too few
τέκνον a child 1 (5.3) (1.407) (2.84) too few
παραινέω to exhort, recommend, advise 1 (5.3) (0.456) (0.75) too few
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 1 (5.3) (64.142) (59.77) too few
ἐκποδών away from the feet 1 (5.3) (0.11) (0.16) too few
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 1 (5.3) (26.85) (24.12) too few
ζωή a living 1 (5.3) (2.864) (0.6) too few
δεσμός anything for binding, a band, bond 1 (5.3) (0.794) (0.7) too few
θεῖος of/from the gods, divine 1 (5.3) (4.128) (1.77) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (5.3) (1.226) (0.42) too few
ἀνήκοος without hearing 1 (5.3) (0.036) (0.0) too few
φθορά destruction, ruin, perdition 1 (5.3) (1.418) (0.14) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (5.3) (1.133) (0.31) too few
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 (5.3) (3.216) (1.77) too few
νυμφίος a bridegroom, one lately married 1 (5.3) (0.16) (0.13) too few
κόσμος order 1 (5.3) (3.744) (1.56) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (5.3) (0.488) (0.55) too few
εὐτυχία good luck, success, prosperity 1 (5.3) (0.237) (0.3) too few
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 1 (5.3) (50.199) (32.23) too few
εὐσεβέω to live or act piously, religiously 1 (5.3) (0.081) (0.05) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (5.3) (1.875) (4.27) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (5.3) (0.516) (0.74) too few
δεύτερος second 1 (5.3) (6.183) (3.08) too few
ὅπου where 1 (5.3) (1.571) (1.19) too few
δόλιος crafty, deceitful, treacherous 1 (5.3) (0.075) (0.16) too few
ὅταν when, whenever 1 (5.3) (9.255) (4.07) too few
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 1 (5.3) (0.173) (0.31) too few
φίλιος friendly, of friendship; dear, beloved 1 (5.3) (0.35) (0.46) too few
μετάνοια after-thought, repentance 1 (5.3) (0.341) (0.04) too few
ψέγω to blame, censure 1 (5.3) (0.156) (0.34) too few
δυσπαρακολούθητος hard to follow 1 (5.3) (0.0) (0.0) too few
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 1 (5.3) (1.525) (2.46) too few
ἀθάνατος undying, immortal 1 (5.3) (1.155) (2.91) too few
ἐκβαίνω to step out of 1 (5.3) (0.32) (0.66) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (5.3) (2.734) (1.67) too few
ἡλικία time of life, age 1 (5.3) (1.229) (1.25) too few
δεσπότης a master, lord, the master of the house 1 (5.3) (1.404) (1.3) too few
εὔτακτος well-ordered, orderly 1 (5.3) (0.097) (0.07) too few
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 1 (5.3) (0.182) (0.15) too few
μακρός long 1 (5.3) (1.989) (2.83) too few
δαμάζω to overpower, tame, conquer, subdue 1 (5.3) (0.173) (1.56) too few
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 1 (5.3) (0.701) (0.86) too few
φράζω to point out, shew, indicate 1 (5.3) (0.655) (2.83) too few
πλησμονή a filling 1 (5.3) (0.101) (0.05) too few
ἄρσην male 1 (5.3) (1.187) (0.63) too few
συνείδησις self-consciousness: conscience 1 (5.3) (0.105) (0.0) too few
στῦλος a pillar 1 (5.3) (0.113) (0.03) too few
σπλάγχνον the inward parts 1 (5.3) (0.529) (0.24) too few
γέλοιος causing laughter, laughable 1 (5.3) (0.381) (0.55) too few
ῥύομαι to draw to oneself 1 (5.3) (0.212) (0.57) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 1 (5.3) (1.186) (1.73) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (5.3) (0.671) (0.38) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (5.3) (0.613) (0.44) too few
γενναῖος noble, excellent 1 (5.3) (0.793) (0.93) too few
αἰνέω (to tell;) to praise, approve, acquiesce in 1 (5.3) (0.149) (0.5) too few
δίς twice, doubly 1 (5.3) (0.833) (0.53) too few
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 1 (5.3) (0.177) (0.04) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (5.3) (0.641) (2.44) too few
τέλος the fulfilment 1 (5.3) (4.234) (3.89) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (5.3) (13.407) (5.2) too few
υἱός a son 1 (5.3) (7.898) (7.64) too few
θάπτω to bury, to honour with funeral rites 1 (5.3) (0.399) (1.01) too few
γείτων one of the same land, a neighbour 1 (5.3) (0.229) (0.28) too few
καθυστερέω to come far behind 1 (5.3) (0.014) (0.16) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (5.3) (1.264) (1.76) too few
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 (5.3) (24.797) (21.7) too few
ἀκολουθέω to follow 1 (5.3) (1.679) (0.69) too few
ἀνατρέπω to turn up 1 (5.3) (0.306) (0.18) too few
αἱρετός that may be taken 1 (5.3) (0.797) (0.15) too few
παῖς a child 1 (5.3) (5.845) (12.09) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (5.3) (2.388) (3.65) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (5.3) (5.448) (5.3) too few
συμβιόω to live with 1 (5.3) (0.021) (0.05) too few
ἐφόδιον travelling-allowance 1 (5.3) (0.043) (0.1) too few
εὐπροσήγορος easy of address 1 (5.3) (0.004) (0.01) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (5.3) (4.169) (5.93) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (5.3) (1.111) (2.02) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (5.3) (2.299) (9.04) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (5.3) (1.698) (2.37) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (5.3) (4.575) (7.0) too few
ἔθος custom, habit 1 (5.3) (1.231) (0.59) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (5.3) (0.897) (0.58) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (5.3) (3.696) (3.99) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (5.3) (5.036) (1.78) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 1 (5.3) (0.685) (2.19) too few
εὐσχημονέω to behave with decorum 1 (5.3) (0.0) (0.0) too few
ἐφόδιος for a journey 1 (5.3) (0.039) (0.07) too few
νύξ the night 1 (5.3) (2.561) (5.42) too few
κράζω to croak 1 (5.3) (0.201) (0.1) too few
εὐχή a prayer, vow 1 (5.3) (0.766) (0.29) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (5.3) (0.519) (0.37) too few
προσκόπτω to strike 1 (5.3) (0.052) (0.1) too few
πλήν except 1 (5.3) (2.523) (3.25) too few
θηρίον a wild animal, beast 1 (5.3) (1.068) (1.39) too few
προστρίβω to rub against 1 (5.3) (0.014) (0.01) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (5.3) (0.409) (0.39) too few
συνεργός working together, joining 1 (5.3) (0.182) (0.29) too few
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie 1 (5.3) (1.616) (0.53) too few
ὀφείλω to owe, have to pay 1 (5.3) (1.063) (1.21) too few
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 1 (5.3) (0.151) (0.06) too few
εὐθύς straight, direct 1 (5.3) (5.672) (5.93) too few
ἄπιστος not to be trusted 1 (5.3) (0.466) (0.48) too few
οὗτος this; that 1 (5.3) (133.027) (121.95) too few
προίξ dowry, gift; adv. freely, unbribed 1 (5.3) (0.076) (0.04) too few
ἀμαυρόω to make dim, faint 1 (5.3) (0.043) (0.06) too few
ὄνειδος reproach, censure, blame 1 (5.3) (0.182) (0.46) too few
ἀβουλία want of counsel, thoughtlessness 1 (5.3) (0.045) (0.17) too few
κολακεύω to flatter 1 (5.3) (0.083) (0.06) too few
κοιλία the large cavity of the body, the belly 1 (5.3) (1.676) (0.1) too few
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 1 (5.3) (0.86) (0.15) too few
ὡραῖος produced at the right season (subst. ἡ ὡραία harvest time) 1 (5.3) (0.236) (0.21) too few
δαπανηρός lavish, extravagant 1 (5.3) (0.01) (0.01) too few
ἔρως love 1 (5.3) (0.962) (2.14) too few
τιτρώσκω to wound 1 (5.3) (0.464) (0.44) too few
παύω to make to cease 1 (5.3) (1.958) (2.55) too few
κλέμμα a theft 1 (5.3) (0.012) (0.01) too few
μωρία silliness, folly 1 (5.3) (0.091) (0.08) too few
βία bodily strength, force, power, might 1 (5.3) (0.98) (2.59) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (5.3) (1.665) (2.81) too few
μωρός dull, sluggish, stupid 1 (5.3) (0.158) (0.14) too few
εὔτολμος brave-spirited, courageous 1 (5.3) (0.019) (0.0) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (5.3) (0.109) (0.08) too few
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 1 (5.3) (0.579) (0.43) too few
πίπτω to fall, fall down 1 (5.3) (1.713) (3.51) too few
ἀναφαίρετος not to be taken away 1 (5.3) (0.011) (0.0) too few
δουλόω to make a slave of, enslave 1 (5.3) (0.201) (0.41) too few
ταμιεῖον a treasury 1 (5.3) (0.088) (0.11) too few
γεραιός old 1 (5.3) (0.099) (0.54) too few
θήρ a wild beast, beast of prey 1 (5.3) (0.205) (0.52) too few
θυσία burnt offering, sacrifice 1 (5.3) (1.141) (0.81) too few
δυνατός strong, mighty, able 1 (5.3) (3.942) (3.03) too few
παραιτητής an intercessor 1 (5.3) (0.035) (0.07) too few
φάος light, daylight 1 (5.3) (1.873) (1.34) too few
μοχθέω to be weary with toil, to be sore distressed 1 (5.3) (0.035) (0.1) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 1 (5.3) (0.392) (0.28) too few
κράτος strength, might 1 (5.3) (0.653) (1.34) too few
ἐραστής a lover 1 (5.3) (0.285) (0.4) too few
γεννάω to beget, engender 1 (5.3) (2.666) (0.6) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (5.3) (0.695) (1.14) too few
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 1 (5.3) (1.325) (3.42) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (5.3) (13.803) (8.53) too few
πεῖνα hunger, famine 1 (5.3) (0.084) (0.03) too few
εὐδαιμονέω to be prosperous, well off, happy 1 (5.3) (0.149) (0.14) too few
ἰσόθεος equal to the gods, godlike 1 (5.3) (0.035) (0.18) too few
βόσκω to feed, tend 1 (5.3) (0.07) (0.32) too few
συζήω live with 1 (5.3) (0.082) (0.0) too few
ἐρύω2 protect, guard 1 (5.3) (0.319) (0.91) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (5.3) (2.795) (1.68) too few
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 1 (5.3) (0.15) (0.21) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (5.3) (0.288) (0.56) too few
ἅπαξ once 1 (5.3) (0.777) (0.49) too few
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 1 (5.3) (0.784) (0.99) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (5.3) (2.772) (1.58) too few
ἀργός2 not working the ground, living without labour 1 (5.3) (0.337) (0.37) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (5.3) (2.36) (4.52) too few
πλοῖον a floating vessel, a ship, vessel 1 (5.3) (0.715) (1.89) too few
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 1 (5.3) (0.344) (0.41) too few
παίδευσις education, a system of education 1 (5.3) (0.096) (0.1) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (5.3) (1.21) (0.71) too few
ὀρθός straight 1 (5.3) (3.685) (3.67) too few
ἀνεξέταστος not inquired into 1 (5.3) (0.017) (0.01) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (5.3) (7.064) (2.6) too few
πρῶτος first 1 (5.3) (18.707) (16.57) too few
ὁμιλέω to be in company with, consort with 1 (5.3) (0.413) (0.64) too few
πῆμα suffering, misery, calamity, woe, bane 1 (5.3) (0.118) (0.69) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (5.3) (0.738) (0.98) too few
χάριτος acceptable 1 (5.3) (0.017) (0.01) too few
χαρακτήρ a mark engraved 1 (5.3) (0.319) (0.05) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (5.3) (8.208) (3.67) too few
ῥύπος dirt, filth, dirtiness, uncleanness 1 (5.3) (0.114) (0.01) too few
τρέφω to nourish, rear, maintain 1 (5.3) (2.05) (2.46) too few
εὐχάριστος winning 1 (5.3) (0.042) (0.01) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (5.3) (1.067) (4.18) too few
κάλλος beauty 1 (5.3) (0.894) (0.97) too few
ῥίπτω to throw, cast, hurl 1 (5.3) (0.59) (0.82) too few
ῥίψ plaited work, wicker-work, a mat 1 (5.3) (0.007) (0.02) too few
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 1 (5.3) (0.27) (0.25) too few
ἀμνημονέω to be unmindful 1 (5.3) (0.027) (0.06) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (5.3) (1.723) (2.13) too few
λέγω to pick; to say 1 (5.3) (90.021) (57.06) too few
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 1 (5.3) (1.704) (0.56) too few
εὐκαταφρόνητος easy to be despised, contemptible, despicable 1 (5.3) (0.075) (0.07) too few
συμπονέω to work with 1 (5.3) (0.015) (0.03) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (5.3) (3.114) (2.65) too few
χαλινός a bridle, bit 1 (5.3) (0.166) (0.14) too few
εὔκαιρος well-timed, in season, seasonable 1 (5.3) (0.145) (0.35) too few
βάσανος the touch-stone 1 (5.3) (0.245) (0.1) too few
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 1 (5.3) (1.284) (1.67) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (5.3) (1.308) (1.44) too few
δῶρον a gift, present 1 (5.3) (0.798) (2.13) too few
χείρ the hand 2 (10.6) (5.786) (10.92)
γῆ earth 2 (10.6) (10.519) (12.21)
γίγνομαι become, be born 7 (37.0) (53.204) (45.52)
the 147 (777.0) (1391.018) (1055.57)
ἐν in, among. c. dat. 12 (63.4) (118.207) (88.06)
εἰς into, to c. acc. 9 (47.6) (66.909) (80.34)
ὡς as, how 7 (37.0) (68.814) (63.16)
ποιέω to make, to do 4 (21.1) (29.319) (37.03)
ἄν modal particle 4 (21.1) (32.618) (38.42)
ὅς2 [possessive pronoun] 4 (21.1) (47.672) (39.01)
πόλις a city 3 (15.9) (11.245) (29.3)
τις any one, any thing, some one, some thing; 8 (42.3) (97.86) (78.95)
γε at least, at any rate 3 (15.9) (24.174) (31.72)
οὐδέ and/but not; not even 2 (10.6) (20.427) (22.36)
ἐκ from out of 4 (21.1) (54.157) (51.9)
δέ but 27 (142.7) (249.629) (351.92)
καί and, also 30 (158.6) (544.579) (426.61)
ὅς who, that, which: relative pronoun 13 (68.7) (208.764) (194.16)
διά through c. gen.; because of c. acc. 2 (10.6) (56.77) (30.67)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 3 (15.9) (76.461) (54.75)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 3 (15.9) (56.75) (56.58)
σύ you (personal pronoun) 3 (15.9) (30.359) (61.34)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 4 (21.1) (173.647) (126.45)
τε and 3 (15.9) (62.106) (115.18)
μέν on the one hand, on the other hand 3 (15.9) (109.727) (118.8)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 (10.6) (54.345) (87.02)

PAGINATE