Lysias, For The Soldier

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg009.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

333 lemmas; 960 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 112 (1166.7) (1391.018) (1055.57)
δέ but 47 (489.6) (249.629) (351.92)
μέν on the one hand, on the other hand 36 (375.0) (109.727) (118.8)
καί and, also 21 (218.8) (544.579) (426.61)
ἐγώ I (first person pronoun) 17 (177.1) (54.345) (87.02)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 15 (156.2) (44.62) (43.23)
ὅς who, that, which: relative pronoun 12 (125.0) (208.764) (194.16)
οὖν so, then, therefore 11 (114.6) (34.84) (23.41)
τις any one, any thing, some one, some thing; 10 (104.2) (97.86) (78.95)
γάρ for 10 (104.2) (110.606) (74.4)
διά through c. gen.; because of c. acc. 10 (104.2) (56.77) (30.67)
οὐδείς not one, nobody 9 (93.8) (19.346) (18.91)
ποιέω to make, to do 9 (93.8) (29.319) (37.03)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 9 (93.8) (4.795) (6.12)
ὅδε this 8 (83.3) (10.255) (22.93)
νόμος usage, custom, law, ordinance 8 (83.3) (5.63) (4.23)
οὐ not 8 (83.3) (104.879) (82.22)
ἀδικέω to do wrong 8 (83.3) (2.105) (2.89)
ζημιόω to cause loss 8 (83.3) (0.209) (0.24)
οὔτε neither / nor 8 (83.3) (13.727) (16.2)
λόγος the word 8 (83.3) (29.19) (16.1)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 7 (72.9) (5.553) (4.46)
εἰμί to be 7 (72.9) (217.261) (145.55)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 7 (72.9) (4.909) (7.73)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 7 (72.9) (50.199) (32.23)
ἄν modal particle 7 (72.9) (32.618) (38.42)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 7 (72.9) (49.106) (23.97)
οὗτος this; that 7 (72.9) (133.027) (121.95)
ἔχθρα hatred, enmity 7 (72.9) (0.288) (0.56)
ὅτι2 conj.: that, because 7 (72.9) (49.49) (23.92)
σύ you (personal pronoun) 6 (62.5) (30.359) (61.34)
ἀφίημι to send forth, discharge 5 (52.1) (2.477) (2.96)
πόλις a city 5 (52.1) (11.245) (29.3)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 5 (52.1) (2.065) (1.23)
λοιδορέω to abuse, revile 5 (52.1) (0.236) (0.3)
ἐμός mine 5 (52.1) (8.401) (19.01)
πολύς much, many 5 (52.1) (35.28) (44.3)
τροπός a twisted leathern thong 5 (52.1) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 5 (52.1) (7.612) (5.49)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 5 (52.1) (173.647) (126.45)
πᾶς all, the whole 5 (52.1) (59.665) (51.63)
εἰς into, to c. acc. 5 (52.1) (66.909) (80.34)
ὡς as, how 5 (52.1) (68.814) (63.16)
ὑμός your 5 (52.1) (6.015) (5.65)
μή not 4 (41.7) (50.606) (37.36)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 4 (41.7) (6.305) (6.41)
ἀλλά otherwise, but 4 (41.7) (54.595) (46.87)
γίγνομαι become, be born 4 (41.7) (53.204) (45.52)
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 4 (41.7) (0.423) (0.39)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 4 (41.7) (2.978) (3.52)
ἐκ from out of 4 (41.7) (54.157) (51.9)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (41.7) (26.85) (24.12)
ἀντίδικος an opponent in a suit, defendant 4 (41.7) (0.055) (0.01)
τίς who? which? 4 (41.7) (21.895) (15.87)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 4 (41.7) (6.869) (8.08)
ἐν in, among. c. dat. 4 (41.7) (118.207) (88.06)
ἐπίσταμαι to know 4 (41.7) (1.308) (1.44)
συνέδριον a body of men assembled in council, a council-board, council 3 (31.2) (0.235) (0.63)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (31.2) (3.657) (4.98)
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 3 (31.2) (0.525) (1.1)
either..or; than 3 (31.2) (34.073) (23.24)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 3 (31.2) (2.566) (2.66)
ταμίας master, controller, treasurer 3 (31.2) (0.034) (0.16)
ἀπορέω2 to be at a loss 3 (31.2) (1.432) (0.89)
πρότερος before, earlier 3 (31.2) (25.424) (23.72)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 3 (31.2) (1.228) (1.54)
δέω to bind, tie, fetter 3 (31.2) (17.994) (15.68)
ἐάν if 3 (31.2) (23.689) (20.31)
καταλέγω recount, tell at length and in order 3 (31.2) (0.396) (0.89)
τῇ here, there 3 (31.2) (18.312) (12.5)
ταμία a housekeeper, housewife 3 (31.2) (0.082) (0.27)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 3 (31.2) (1.264) (1.76)
πάσχω to experience, to suffer 3 (31.2) (6.528) (5.59)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 3 (31.2) (22.709) (26.08)
ὀφείλω to owe, have to pay 3 (31.2) (1.063) (1.21)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 3 (31.2) (1.376) (1.54)
οἶδα to know 3 (31.2) (9.863) (11.77)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 (31.2) (55.077) (29.07)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 3 (31.2) (13.803) (8.53)
κακός bad 3 (31.2) (7.257) (12.65)
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 3 (31.2) (0.738) (0.98)
ὅς2 [possessive pronoun] 3 (31.2) (47.672) (39.01)
διαβολή false accusation, slander, calumny 3 (31.2) (0.284) (0.65)
λέγω to pick; to say 3 (31.2) (90.021) (57.06)
φίλος friend; loved, beloved, dear 3 (31.2) (4.36) (12.78)
ἔργον work 2 (20.8) (5.905) (8.65)
πολίτης (fellow) citizen 2 (20.8) (1.041) (1.81)
παράνομος acting contrary to law, lawless 2 (20.8) (0.242) (0.23)
ἀγανακτέω to feel irritation 2 (20.8) (0.367) (0.32)
ἀκούω to hear 2 (20.8) (6.886) (9.12)
καταφρονέω to think down upon 2 (20.8) (0.668) (0.63)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 2 (20.8) (5.405) (7.32)
διδάσκω to teach 2 (20.8) (3.329) (1.88)
μηδείς (and not one); not one, no-one 2 (20.8) (8.165) (6.35)
εἶμι come, go 2 (20.8) (7.276) (13.3)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (20.8) (2.976) (2.93)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 2 (20.8) (4.016) (9.32)
ζημία loss, damage 2 (20.8) (0.342) (0.38)
διαβάλλω to throw over 2 (20.8) (0.43) (0.68)
καταψηφίζομαι to vote against 2 (20.8) (0.108) (0.08)
ἀγορεύω to speak in the assembly, harangue, speak 2 (20.8) (0.176) (1.62)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 2 (20.8) (64.142) (59.77)
ἐπαίρω to lift up and set on 2 (20.8) (0.55) (0.76)
οὐδέ and/but not; not even 2 (20.8) (20.427) (22.36)
προαγορεύω to tell beforehand 2 (20.8) (3.068) (5.36)
κύριος having power 2 (20.8) (8.273) (1.56)
παράγω to lead by 2 (20.8) (0.509) (0.37)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (20.8) (2.021) (2.95)
τιμωρέω to help, aid, succour 2 (20.8) (0.326) (0.85)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (20.8) (1.195) (1.93)
παρέχω to furnish, provide, supply 2 (20.8) (2.932) (4.24)
μέγας big, great 2 (20.8) (18.419) (25.96)
δεῖ it is necessary 2 (20.8) (13.387) (11.02)
ἔχω to have 2 (20.8) (48.945) (46.31)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 (20.8) (13.407) (5.2)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 2 (20.8) (24.797) (21.7)
πλεῖστος most, largest 2 (20.8) (4.005) (5.45)
οὕτως so, in this manner 2 (20.8) (28.875) (14.91)
ἐλάσσων smaller, less 2 (20.8) (4.697) (2.29)
ὑμέτερος your, yours 2 (20.8) (0.709) (1.21)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 2 (20.8) (1.283) (3.94)
ἀπογραφή a writing off: a register, list 2 (20.8) (0.041) (0.01)
εἰσέρχομαι to go in 2 (20.8) (1.634) (1.72)
καθίστημι to set down, place 2 (20.8) (2.674) (4.86)
αἰτία a charge, accusation 2 (20.8) (5.906) (2.88)
ἄκυρος without authority 2 (20.8) (0.067) (0.06)
χρή it is fated, necessary 2 (20.8) (6.22) (4.12)
πλείων more, larger 2 (20.8) (7.783) (7.12)
ἅπας quite all, the whole 2 (20.8) (10.904) (7.0)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 2 (20.8) (17.692) (15.52)
μήτε neither / nor 2 (20.8) (5.253) (5.28)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 2 (20.8) (1.137) (1.18)
φαίνω to bring to light, make to appear 2 (20.8) (8.435) (8.04)
ἐμέω to vomit, throw up 2 (20.8) (0.759) (1.06)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (20.8) (6.432) (8.19)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (20.8) (4.236) (5.53)
μέτριος within measure 2 (20.8) (1.299) (0.8)
πρῶτος first 2 (20.8) (18.707) (16.57)
διό wherefore, on which account 2 (20.8) (5.73) (5.96)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 2 (20.8) (1.678) (2.39)
τίη why? wherefore? 2 (20.8) (26.493) (13.95)
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 2 (20.8) (1.284) (1.67)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 2 (20.8) (76.461) (54.75)
δηλόω to make visible 1 (10.4) (4.716) (2.04) too few
πάλιν back, backwards 1 (10.4) (10.367) (6.41) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (10.4) (0.588) (0.68) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (10.4) (21.235) (25.5) too few
στρατιώτης a citizen bound to military service; 1 (10.4) (1.589) (2.72) too few
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 1 (10.4) (1.083) (0.6) too few
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 (10.4) (1.282) (4.58) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (10.4) (0.617) (0.8) too few
περιφανής seen all round 1 (10.4) (0.138) (0.06) too few
τοιοῦτος such as this 1 (10.4) (20.677) (14.9) too few
βιός a bow 1 (10.4) (3.814) (4.22) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 (10.4) (12.401) (17.56) too few
ὀλίγωρος little-caring, lightly-esteeming, scornful, contemptuous 1 (10.4) (0.029) (0.04) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 (10.4) (2.333) (3.87) too few
προθυμέομαι to be ready, willing, eager, zealous to do 1 (10.4) (0.164) (0.39) too few
ἄξιος worthy 1 (10.4) (3.181) (3.3) too few
ἐντός within, inside 1 (10.4) (1.347) (1.45) too few
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 1 (10.4) (4.515) (5.86) too few
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 1 (10.4) (0.203) (0.22) too few
μεταπείθω to change a man's persuasion 1 (10.4) (0.043) (0.04) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (10.4) (0.573) (0.57) too few
ἀνήρ a man 1 (10.4) (10.82) (29.69) too few
κύριος2 a lord, master 1 (10.4) (7.519) (1.08) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (10.4) (0.541) (0.55) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (10.4) (2.811) (3.25) too few
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 1 (10.4) (0.753) (2.86) too few
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 1 (10.4) (1.205) (2.18) too few
γε at least, at any rate 1 (10.4) (24.174) (31.72) too few
συμβουλεύω to advise, counsel 1 (10.4) (0.594) (1.03) too few
ἔρχομαι to come 1 (10.4) (6.984) (16.46) too few
κυρόω to make valid, confirm, ratify, determine 1 (10.4) (0.152) (0.38) too few
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 1 (10.4) (0.333) (0.7) too few
πλημμελέω to make a false note in music; to offend, err 1 (10.4) (0.142) (0.02) too few
ἄλλος other, another 1 (10.4) (40.264) (43.75) too few
δίδωμι to give 1 (10.4) (11.657) (13.85) too few
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (10.4) (1.004) (0.66) too few
ὑποτοπέω to suspect, surmise 1 (10.4) (0.03) (0.07) too few
χρόνος time 1 (10.4) (11.109) (9.36) too few
βιάζω to constrain 1 (10.4) (0.763) (1.2) too few
σῶμα the body 1 (10.4) (16.622) (3.34) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (10.4) (1.343) (2.27) too few
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 1 (10.4) (0.748) (0.91) too few
τελευταῖος last 1 (10.4) (0.835) (1.17) too few
τεύχω to make ready, make, build, work 1 (10.4) (0.436) (2.51) too few
εὖ well 1 (10.4) (2.642) (5.92) too few
προσφέρω to bring to 1 (10.4) (1.465) (1.2) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (10.4) (2.051) (3.42) too few
ἀνακαλέω call on, invoke; call back, recall 1 (10.4) (0.222) (0.38) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (10.4) (10.645) (5.05) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (10.4) (3.079) (2.61) too few
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 1 (10.4) (0.28) (0.38) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (10.4) (3.279) (2.18) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (10.4) (1.86) (0.99) too few
ἀνά up, upon 1 (10.4) (4.693) (6.06) too few
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 (10.4) (19.178) (9.89) too few
προσέρχομαι to come 1 (10.4) (0.91) (0.78) too few
μάρτυς a witness 1 (10.4) (0.889) (0.54) too few
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 1 (10.4) (0.353) (0.55) too few
ἁμός our, my > ἐμός 1 (10.4) (0.628) (1.32) too few
εὔθυνα a setting straight, correction, chastisement 1 (10.4) (0.094) (0.02) too few
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 1 (10.4) (0.518) (0.36) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (10.4) (5.601) (4.92) too few
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 1 (10.4) (0.339) (0.53) too few
δικαστής a judge 1 (10.4) (0.639) (0.52) too few
ὥστε so that 1 (10.4) (10.717) (9.47) too few
σκοπέω to look at 1 (10.4) (1.847) (2.27) too few
προθυμία readiness, willingness, eagerness, zeal 1 (10.4) (0.38) (0.82) too few
ἐπικρύπτω to throw a cloak over, conceal 1 (10.4) (0.056) (0.11) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (10.4) (0.21) (0.72) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (10.4) (5.09) (3.3) too few
ἀπολογία a speech in defence, defence 1 (10.4) (0.324) (0.08) too few
ἀναγράφω to engrave and set up 1 (10.4) (0.637) (0.13) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (10.4) (1.868) (1.01) too few
εὐεργετέω to do well, do good 1 (10.4) (0.238) (0.15) too few
ἐξιόω clean from rust 1 (10.4) (0.032) (0.03) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (10.4) (1.829) (1.05) too few
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 1 (10.4) (1.478) (0.97) too few
σχολάζω to have leisure 1 (10.4) (0.148) (0.07) too few
διαλέγομαι talk 1 (10.4) (0.836) (0.69) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (10.4) (4.613) (6.6) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (10.4) (1.988) (0.42) too few
βίος life 1 (10.4) (3.82) (4.12) too few
συνήθης dwelling 1 (10.4) (0.793) (0.36) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (10.4) (0.911) (1.33) too few
παράλογος beyond calculation, unexpected, unlooked for 1 (10.4) (0.179) (0.36) too few
μᾶλλον more, rather 1 (10.4) (11.489) (8.35) too few
ἄγνοια want of perception, ignorance 1 (10.4) (0.718) (0.68) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (10.4) (5.153) (2.94) too few
ἄνευ without 1 (10.4) (2.542) (1.84) too few
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 (10.4) (4.744) (3.65) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (10.4) (15.895) (13.47) too few
Σώστρατος Sostratus 1 (10.4) (0.02) (0.05) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (10.4) (2.189) (1.62) too few
θεός god 1 (10.4) (26.466) (19.54) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (10.4) (2.65) (2.84) too few
ἀρχεῖον the senate-house, town-hall, residence of the chief magistrates 1 (10.4) (0.033) (0.01) too few
ἀτύχημα a misfortune, mishap 1 (10.4) (0.061) (0.15) too few
ἀδικία injustice 1 (10.4) (0.737) (0.96) too few
ἀπειλέω [to force back] 1 (10.4) (0.364) (0.42) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (10.4) (1.068) (0.71) too few
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 (10.4) (0.536) (0.86) too few
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 1 (10.4) (0.974) (0.24) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (10.4) (1.675) (3.51) too few
πότερος which of the two? 1 (10.4) (1.888) (1.51) too few
φίλιος friendly, of friendship; dear, beloved 1 (10.4) (0.35) (0.46) too few
δικαίωσις a setting right, doing justice to: punishment 1 (10.4) (0.035) (0.02) too few
ὀργή natural impulse 1 (10.4) (1.273) (1.39) too few
μείς a month 1 (10.4) (1.4) (1.25) too few
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 1 (10.4) (0.678) (1.49) too few
εἰκός like truth 1 (10.4) (1.953) (1.09) too few
βίαιος forcible, violent 1 (10.4) (0.622) (0.49) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (10.4) (2.734) (1.67) too few
προσηκόντως suitably, fitly, duly 1 (10.4) (0.119) (0.01) too few
ἡλικία time of life, age 1 (10.4) (1.229) (1.25) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (10.4) (2.255) (0.49) too few
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 (10.4) (0.492) (0.51) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (10.4) (2.685) (1.99) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (10.4) (2.343) (2.93) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (10.4) (5.663) (6.23) too few
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 1 (10.4) (0.733) (1.36) too few
ἔξειμι go out 1 (10.4) (0.687) (0.71) too few
ἐκτίνω to pay off, pay in full 1 (10.4) (0.288) (0.33) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (10.4) (1.423) (3.53) too few
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 1 (10.4) (0.471) (0.66) too few
συγγνώμη forgiveness 1 (10.4) (0.319) (0.58) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (10.4) (5.491) (7.79) too few
ἐξελαύνω to drive out from 1 (10.4) (0.373) (1.1) too few
ἔννομος within the law, lawful, legal 1 (10.4) (0.088) (0.1) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (10.4) (3.117) (19.2) too few
ποτε ever, sometime 1 (10.4) (7.502) (8.73) too few
δυναστεία power, lordship, sovereignty 1 (10.4) (0.236) (0.86) too few
ἀστράτευτος without service, never having seen service 1 (10.4) (0.009) (0.0) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (10.4) (16.105) (11.17) too few
οὐδέτερος not either, neither of the two 1 (10.4) (0.63) (0.41) too few
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 1 (10.4) (0.374) (0.51) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (10.4) (4.169) (5.93) too few
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 (10.4) (0.499) (0.76) too few
ὅθεν from where, whence 1 (10.4) (2.379) (1.29) too few
διαχειρίζω to have in hand, conduct, manage, administer 1 (10.4) (0.042) (0.02) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (10.4) (3.387) (1.63) too few
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 1 (10.4) (1.25) (1.76) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (10.4) (0.58) (1.14) too few
οὔπω not yet 1 (10.4) (1.001) (0.94) too few
ἐπιφέρω to bring, put 1 (10.4) (1.459) (1.02) too few
συγγιγνώσκω to think with, agree with 1 (10.4) (0.096) (0.26) too few
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 1 (10.4) (0.663) (0.9) too few
εἶπον to speak, say 1 (10.4) (16.169) (13.73) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (10.4) (1.706) (1.96) too few
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 1 (10.4) (0.722) (0.93) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (10.4) (11.058) (14.57) too few
εὐθύς straight, direct 1 (10.4) (5.672) (5.93) too few
βελτίων better 1 (10.4) (1.81) (1.12) too few
ἐνδημέω to live in 1 (10.4) (0.016) (0.0) too few
ἀποδιδράσκω to run away 1 (10.4) (0.293) (0.41) too few
κακία badness 1 (10.4) (1.366) (0.41) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (10.4) (2.347) (7.38) too few
ἐκεῖνος that over there, that 1 (10.4) (22.812) (17.62) too few
προπηλακίζω to bespatter with mud 1 (10.4) (0.034) (0.07) too few
διαρρήδην expressly, distinctly, explicitly 1 (10.4) (0.132) (0.01) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (10.4) (1.665) (2.81) too few
ἐπιβάλλω to throw 1 (10.4) (0.749) (1.78) too few
O! oh! 1 (10.4) (6.146) (14.88) too few
συμπολιτεύω to live as fellow-citizens 1 (10.4) (0.02) (0.1) too few
ὀφέλλω [Epic, Aeolic] owe > ὀφείλω 1 (10.4) (0.09) (0.27) too few
χράομαι use, experience 1 (10.4) (5.93) (6.1) too few
ἐπιδημέω to be at home, live at home 1 (10.4) (0.222) (0.06) too few
λεύκωμα a tablet covered with gypsum 1 (10.4) (0.013) (0.0) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 1 (10.4) (1.467) (0.8) too few
δικαστήριον a court of justice 1 (10.4) (0.371) (0.21) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (10.4) (0.283) (0.49) too few
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 1 (10.4) (1.211) (0.37) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (10.4) (2.36) (4.52) too few
στρατηγός the leader 1 (10.4) (1.525) (6.72) too few
ὄμνυμι to swear 1 (10.4) (0.582) (1.07) too few
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 1 (10.4) (0.879) (1.29) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (10.4) (7.064) (2.6) too few
κατολιγωρέω neglect utterly 1 (10.4) (0.004) (0.03) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (10.4) (8.208) (3.67) too few
Καλλικράτης Callicrates 1 (10.4) (0.032) (0.21) too few
προπέρυσι two years ago 1 (10.4) (0.001) (0.0) too few
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 1 (10.4) (2.61) (0.19) too few
ἀπειλέω2 threaten 1 (10.4) (0.367) (0.41) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (10.4) (1.252) (2.43) too few
παραμελέω to pass by and disregard, to be disregardful of 1 (10.4) (0.015) (0.07) too few
ἐπιβολή a throwing 1 (10.4) (0.348) (2.26) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (10.4) (3.352) (0.88) too few
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 1 (10.4) (0.77) (0.37) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (10.4) (0.263) (0.39) too few
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 1 (10.4) (56.75) (56.58) too few
πρόκειμαι to be set before one 1 (10.4) (2.544) (1.2) too few

PAGINATE