Aristotle, De insomniis

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg016.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

452 lemmas; 2,461 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 360 (1462.8) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 154 (625.8) (544.579) (426.61)
δέ but 62 (251.9) (249.629) (351.92)
ἐν in, among. c. dat. 52 (211.3) (118.207) (88.06)
ὅς who, that, which: relative pronoun 48 (195.0) (208.764) (194.16)
εἰμί to be 47 (191.0) (217.261) (145.55)
γάρ for 41 (166.6) (110.606) (74.4)
τις any one, any thing, some one, some thing; 38 (154.4) (97.86) (78.95)
μέν on the one hand, on the other hand 37 (150.3) (109.727) (118.8)
οὗτος this; that 36 (146.3) (133.027) (121.95)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 31 (126.0) (49.106) (23.97)
οὐ not 30 (121.9) (104.879) (82.22)
φαίνω to bring to light, make to appear 30 (121.9) (8.435) (8.04)
ὅτι2 conj.: that, because 30 (121.9) (49.49) (23.92)
γίγνομαι become, be born 26 (105.6) (53.204) (45.52)
κινέω to set in motion, to move 26 (105.6) (13.044) (1.39)
αἴσθησις perception by the senses 22 (89.4) (4.649) (0.28)
ἐάν if 20 (81.3) (23.689) (20.31)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 20 (81.3) (173.647) (126.45)
ἀλλά otherwise, but 19 (77.2) (54.595) (46.87)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 19 (77.2) (2.189) (1.62)
κίνησις movement, motion 19 (77.2) (8.43) (0.2)
ὁράω to see 18 (73.1) (16.42) (18.27)
ἄλλος other, another 17 (69.1) (40.264) (43.75)
ὕπνος sleep, slumber 17 (69.1) (1.091) (1.42)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 17 (69.1) (4.93) (0.86)
ἀπό from, away from. c. gen. 17 (69.1) (30.074) (22.12)
διά through c. gen.; because of c. acc. 17 (69.1) (56.77) (30.67)
λέγω to pick; to say 17 (69.1) (90.021) (57.06)
ὥσπερ just as if, even as 16 (65.0) (13.207) (6.63)
συμβαίνω meet, agree, happen 14 (56.9) (9.032) (7.24)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 14 (56.9) (16.105) (11.17)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 13 (52.8) (12.401) (17.56)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 13 (52.8) (0.492) (0.37)
ἐνύπνιος in dreams appearing 13 (52.8) (0.139) (0.11)
φάντασμα an appearance, phantasm, phantom 13 (52.8) (0.21) (0.07)
αἰσθητήριον an organ of sense 12 (48.8) (0.605) (0.0) too few
ὄψις look, appearance, aspect 12 (48.8) (2.378) (1.7)
ἐκ from out of 12 (48.8) (54.157) (51.9)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 12 (48.8) (26.85) (24.12)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 12 (48.8) (55.077) (29.07)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 11 (44.7) (19.178) (9.89)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 11 (44.7) (64.142) (59.77)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 11 (44.7) (1.109) (1.06)
μή not 10 (40.6) (50.606) (37.36)
τοιοῦτος such as this 10 (40.6) (20.677) (14.9)
ποιέω to make, to do 10 (40.6) (29.319) (37.03)
ὥστε so that 10 (40.6) (10.717) (9.47)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 10 (40.6) (44.62) (43.23)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 10 (40.6) (2.734) (1.67)
οὕτως so, in this manner 10 (40.6) (28.875) (14.91)
πᾶς all, the whole 10 (40.6) (59.665) (51.63)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 10 (40.6) (76.461) (54.75)
οὐδείς not one, nobody 9 (36.6) (19.346) (18.91)
either..or; than 9 (36.6) (34.073) (23.24)
ἀληθής unconcealed, true 9 (36.6) (7.533) (3.79)
γε at least, at any rate 9 (36.6) (24.174) (31.72)
ἄν modal particle 9 (36.6) (32.618) (38.42)
εἰς into, to c. acc. 9 (36.6) (66.909) (80.34)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 9 (36.6) (56.75) (56.58)
ἐνύπνιον a thing seen in sleep 8 (32.5) (0.139) (0.15)
μικρός small, little 8 (32.5) (5.888) (3.02)
πάσχω to experience, to suffer 8 (32.5) (6.528) (5.59)
δή [interactional particle: S&H on same page] 8 (32.5) (17.728) (33.0)
ἕτερος the one; the other (of two) 8 (32.5) (18.33) (7.31)
ἀκούω to hear 7 (28.4) (6.886) (9.12)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 7 (28.4) (1.603) (0.65)
οὖν so, then, therefore 7 (28.4) (34.84) (23.41)
ὅμοιος like, resembling 7 (28.4) (10.645) (5.05)
πολλάκις many times, often, oft 7 (28.4) (3.702) (1.91)
οὐδέ and/but not; not even 7 (28.4) (20.427) (22.36)
ὅς2 [possessive pronoun] 7 (28.4) (47.672) (39.01)
ταχύς quick, swift, fleet 7 (28.4) (3.502) (6.07)
ὅτε when 7 (28.4) (4.994) (7.56)
ἕκαστος every, every one, each, each one 6 (24.4) (12.667) (11.08)
ἵημι to set a going, put in motion 6 (24.4) (12.618) (6.1)
εἷς one 6 (24.4) (23.591) (10.36)
φημί to say, to claim 6 (24.4) (36.921) (31.35)
πολύς much, many 6 (24.4) (35.28) (44.3)
τροπός a twisted leathern thong 6 (24.4) (7.547) (5.48)
ὅταν when, whenever 6 (24.4) (9.255) (4.07)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 6 (24.4) (7.612) (5.49)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 6 (24.4) (22.709) (26.08)
τε and 6 (24.4) (62.106) (115.18)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 6 (24.4) (13.803) (8.53)
ἁφή a lighting, kindling; touch 6 (24.4) (0.883) (0.02)
αἰσθητικός of/for sense perception 6 (24.4) (0.851) (0.0) too few
ἀήρ the lower air, the air 6 (24.4) (3.751) (0.71)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 5 (20.3) (5.786) (1.93)
μηδείς (and not one); not one, no-one 5 (20.3) (8.165) (6.35)
ἐνίοτε sometimes 5 (20.3) (1.212) (0.31)
ὁμοιότης likeness, resemblance 5 (20.3) (0.664) (0.1)
κάτοπτρον a mirror 5 (20.3) (0.125) (0.03)
ψυχή breath, soul 5 (20.3) (11.437) (4.29)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 5 (20.3) (50.199) (32.23)
δεῖ it is necessary 5 (20.3) (13.387) (11.02)
ἔχω to have 5 (20.3) (48.945) (46.31)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 5 (20.3) (1.665) (2.81)
ἁπλόος single, simple 4 (16.3) (6.452) (0.83)
δόξα a notion 4 (16.3) (4.474) (2.49)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 4 (16.3) (2.754) (0.67)
μάλιστα most 4 (16.3) (6.673) (9.11)
ἔνειμι to be in; to be possible 4 (16.3) (1.363) (1.24)
αἰσθητός perceptible by the senses 4 (16.3) (2.492) (0.02)
αἷμα blood 4 (16.3) (3.53) (1.71)
δύναμις power, might, strength 4 (16.3) (13.589) (8.54)
φαντασία imagination, the power by which an object is presented 4 (16.3) (1.42) (0.26)
ἔνιοι some 4 (16.3) (2.716) (0.95)
ὄμμα the eye 4 (16.3) (0.671) (1.11)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 4 (16.3) (1.802) (0.18)
δέω to bind, tie, fetter 4 (16.3) (17.994) (15.68)
καταμήνιος monthly 4 (16.3) (0.262) (0.0) too few
κύριος having power 4 (16.3) (8.273) (1.56)
εἴδωλον an image, a phantom 4 (16.3) (0.649) (0.35)
ἁπλῶς singly, in one way 4 (16.3) (3.946) (0.5)
μέγας big, great 4 (16.3) (18.419) (25.96)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 4 (16.3) (13.567) (4.4)
ὅσος as much/many as 4 (16.3) (13.469) (13.23)
ὑπάρχω to begin; to exist 4 (16.3) (13.407) (5.2)
δῆλος visible, conspicuous 4 (16.3) (5.582) (2.64)
ἐνέργεια action, operation, energy 4 (16.3) (5.988) (0.07)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 4 (16.3) (17.692) (15.52)
πάμπαν quite, wholly, altogether 4 (16.3) (0.246) (0.42)
διό wherefore, on which account 4 (16.3) (5.73) (5.96)
ἥλιος the sun 4 (16.3) (3.819) (3.15)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 3 (12.2) (21.235) (25.5)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 3 (12.2) (5.806) (1.8)
γνωρίζω to make known, point out, explain 3 (12.2) (1.012) (0.3)
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 3 (12.2) (0.573) (0.57)
ἄνθρωπος man, person, human 3 (12.2) (19.466) (11.67)
πλησίος near, close to 3 (12.2) (1.174) (0.76)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 3 (12.2) (1.14) (0.72)
ὅδε this 3 (12.2) (10.255) (22.93)
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 3 (12.2) (3.02) (2.61)
συνεχής holding together 3 (12.2) (3.097) (1.77)
πρότερος before, earlier 3 (12.2) (25.424) (23.72)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 3 (12.2) (0.464) (0.42)
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 3 (12.2) (0.623) (0.15)
οὗ where 3 (12.2) (6.728) (4.01)
βάθος depth 3 (12.2) (0.995) (0.45)
which way, where, whither, in 3 (12.2) (4.108) (2.83)
μᾶλλον more, rather 3 (12.2) (11.489) (8.35)
ὅμως all the same, nevertheless 3 (12.2) (2.105) (2.59)
ἐγώ I (first person pronoun) 3 (12.2) (54.345) (87.02)
ὀσμή a smell, scent, odour 3 (12.2) (0.625) (0.24)
τροφή nourishment, food, victuals 3 (12.2) (3.098) (1.03)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 3 (12.2) (1.325) (1.52)
κατέχω to hold fast 3 (12.2) (1.923) (2.47)
πως somehow, in some way 3 (12.2) (9.844) (7.58)
ἡλικία time of life, age 3 (12.2) (1.229) (1.25)
ἤδη already 3 (12.2) (8.333) (11.03)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 (12.2) (2.343) (2.93)
τῇ here, there 3 (12.2) (18.312) (12.5)
τίθημι to set, put, place 3 (12.2) (6.429) (7.71)
τοσοῦτος so large, so tall 3 (12.2) (5.396) (4.83)
εἶπον to speak, say 3 (12.2) (16.169) (13.73)
ὑπόκειμαι to lie under 3 (12.2) (5.461) (0.69)
ἔτι yet, as yet, still, besides 3 (12.2) (11.058) (14.57)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 3 (12.2) (1.407) (0.69)
ταραχή trouble, disorder, confusion 3 (12.2) (0.397) (0.55)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 3 (12.2) (0.724) (0.14)
τίς who? which? 3 (12.2) (21.895) (15.87)
αἴσθημα object of sensation; sense or perception of a thing 3 (12.2) (0.042) (0.0) too few
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 3 (12.2) (15.198) (3.78)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 3 (12.2) (26.948) (12.74)
λευκός light, bright, clear 3 (12.2) (4.248) (1.14)
τίη why? wherefore? 3 (12.2) (26.493) (13.95)
πάλιν back, backwards 2 (8.1) (10.367) (6.41)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 2 (8.1) (1.083) (0.6)
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 2 (8.1) (0.525) (1.1)
πάντῃ every way, on every side 2 (8.1) (1.179) (1.03)
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 2 (8.1) (0.244) (0.08)
ὕπνον lichen 2 (8.1) (0.042) (0.06)
κινητής one that sets agoing, an author 2 (8.1) (0.148) (0.01)
προσέχω to hold to, offer 2 (8.1) (1.101) (1.28)
ποδιαῖος a foot long, broad 2 (8.1) (0.053) (0.0) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 2 (8.1) (5.405) (7.32)
καθά according as, just as 2 (8.1) (5.439) (4.28)
ἐρῶ [I will say] 2 (8.1) (8.435) (3.94)
λοιπός remaining, the rest 2 (8.1) (6.377) (5.2)
ἐπικρίνω to decide, determine 2 (8.1) (0.038) (0.01)
καινός new, fresh 2 (8.1) (0.929) (0.58)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 2 (8.1) (0.479) (0.14)
σχῆμα form, figure, appearance 2 (8.1) (4.435) (0.59)
ἐπεί after, since, when 2 (8.1) (19.86) (21.4)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 2 (8.1) (3.691) (2.36)
πῶς how? in what way 2 (8.1) (8.955) (6.31)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 2 (8.1) (4.744) (3.65)
ἄνευ without 2 (8.1) (2.542) (1.84)
πρόσειμι2 approach 2 (8.1) (0.794) (0.8)
ἐμμένω to abide in 2 (8.1) (0.282) (0.33)
παλαιός old in years 2 (8.1) (2.149) (1.56)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 2 (8.1) (1.526) (1.65)
βλέπω to see, have the power of sight 2 (8.1) (1.591) (1.51)
χυμός juice 2 (8.1) (1.871) (0.01)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 2 (8.1) (0.756) (0.17)
θέρμος lupine, Lupinus albus 2 (8.1) (1.098) (0.13)
πειράω to attempt, endeavour, try 2 (8.1) (1.92) (3.82)
θύρα a door 2 (8.1) (0.919) (1.74)
παιδίον a child 2 (8.1) (1.117) (0.81)
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 2 (8.1) (0.287) (0.15)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 2 (8.1) (3.244) (0.41)
φέρω to bear 2 (8.1) (8.129) (10.35)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 2 (8.1) (1.406) (2.3)
ποταμός a river, stream 2 (8.1) (2.456) (7.1)
ἀντίφημι to speak against, to contradict 2 (8.1) (0.045) (0.01)
πυρέσσω to be ill of a fever 2 (8.1) (0.267) (0.01)
σκότος darkness, gloom 2 (8.1) (0.838) (0.48)
ἀκολουθέω to follow 2 (8.1) (1.679) (0.69)
ἀκοή a hearing, the sound heard 2 (8.1) (0.941) (0.44)
ἐλάσσων smaller, less 2 (8.1) (4.697) (2.29)
ἀλλοίωσις a change, alteration 2 (8.1) (0.774) (0.01)
ἐπιπολή surface, ἐπιπολῆς on top 2 (8.1) (0.219) (0.15)
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 2 (8.1) (1.314) (6.77)
καταφέρω to bring down 2 (8.1) (0.383) (0.29)
τόπος a place 2 (8.1) (8.538) (6.72)
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie 2 (8.1) (1.616) (0.53)
καθίστημι to set down, place 2 (8.1) (2.674) (4.86)
ἐκεῖνος that over there, that 2 (8.1) (22.812) (17.62)
παύω to make to cease 2 (8.1) (1.958) (2.55)
λύχνος a portable light, a lamp 2 (8.1) (0.282) (0.14)
οὔτε neither / nor 2 (8.1) (13.727) (16.2)
ἐνεργέω to be in action, to operate 2 (8.1) (1.664) (0.15)
θύραθεν from outside the door, from without 2 (8.1) (0.055) (0.01)
ὁμῶς equally, likewise, alike 2 (8.1) (1.852) (2.63)
ὡς as, how 2 (8.1) (68.814) (63.16)
ἅπας quite all, the whole 2 (8.1) (10.904) (7.0)
διαφορά difference, distinction 2 (8.1) (4.404) (1.25)
δάκτυλος a finger 2 (8.1) (1.064) (0.23)
κηλίς a stain, spot, defilement 2 (8.1) (0.031) (0.04)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 2 (8.1) (4.811) (0.55)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 2 (8.1) (1.211) (0.37)
καλέω to call, summon 2 (8.1) (10.936) (8.66)
οἶνος wine 2 (8.1) (2.867) (2.0)
πρῶτος first 2 (8.1) (18.707) (16.57)
πάντως altogether; 2 (8.1) (2.955) (0.78)
σημεῖον a sign, a mark, token 2 (8.1) (3.721) (0.94)
ζῷον a living being, animal 2 (8.1) (8.115) (0.7)
μνημονεύω to call to mind, remember 2 (8.1) (1.526) (0.42)
ἐνυπάρχω exist 2 (8.1) (0.38) (0.0) too few
φώς a man 2 (8.1) (0.967) (1.32)
ἔνοπτρον a mirror 2 (8.1) (0.054) (0.0) too few
κορίσκος any supposed person 2 (8.1) (0.076) (0.0) too few
δηλόω to make visible 1 (4.1) (4.716) (2.04) too few
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 (4.1) (7.241) (5.17) too few
μεταφέρω to carry over, transfer 1 (4.1) (0.316) (0.06) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (4.1) (0.404) (0.66) too few
εἶτα then, next 1 (4.1) (4.335) (1.52) too few
ἵππος a horse, mare 1 (4.1) (3.33) (7.22) too few
ἀναθυμίασις rising invapour, exhalation 1 (4.1) (0.332) (0.0) too few
βιός a bow 1 (4.1) (3.814) (4.22) too few
ἀληθινός agreeable to truth 1 (4.1) (0.691) (0.91) too few
παροράω to look at by the way, notice, remark 1 (4.1) (0.159) (0.24) too few
ἀλλοῖος of another sort 1 (4.1) (0.199) (0.24) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (4.1) (0.884) (1.29) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (4.1) (0.457) (0.41) too few
ὡσαύτως in like manner, just so 1 (4.1) (1.656) (0.46) too few
ἐντός within, inside 1 (4.1) (1.347) (1.45) too few
ἅλς a lump of salt 1 (4.1) (0.493) (1.14) too few
ἐμποιέω to make in 1 (4.1) (0.403) (0.38) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (4.1) (6.305) (6.41) too few
γραμμή the stroke 1 (4.1) (1.361) (0.07) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (4.1) (2.811) (3.25) too few
θερμαίνω to warm, heat 1 (4.1) (1.019) (0.08) too few
κάμνω to work, toil, be sick 1 (4.1) (1.144) (1.08) too few
ἄρα particle: 'so' 1 (4.1) (11.074) (20.24) too few
προσπίτνω to fall upon 1 (4.1) (0.248) (0.33) too few
ἔρχομαι to come 1 (4.1) (6.984) (16.46) too few
ἐγκαλύπτω to veil in 1 (4.1) (0.042) (0.03) too few
κοινός common, shared in common 1 (4.1) (6.539) (4.41) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (4.1) (5.317) (5.48) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (4.1) (1.432) (0.89) too few
ἔπειτα then, next 1 (4.1) (2.603) (7.5) too few
παλίρροια the reflux of water, back-water 1 (4.1) (0.025) (0.04) too few
ἐκμάσσω to wipe off, wipe away 1 (4.1) (0.021) (0.04) too few
ὅρασις seeing, the act of sight 1 (4.1) (0.319) (0.05) too few
προσβάλλω to strike 1 (4.1) (0.519) (1.04) too few
ἄτοπος out of place 1 (4.1) (2.003) (0.41) too few
χρόνος time 1 (4.1) (11.109) (9.36) too few
ψευδής lying, false 1 (4.1) (1.919) (0.44) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (4.1) (0.705) (1.77) too few
τοῖχος the wall of a house 1 (4.1) (0.308) (0.37) too few
Πρῶτος Protus 1 (4.1) (0.239) (0.03) too few
σῶμα the body 1 (4.1) (16.622) (3.34) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (4.1) (1.343) (2.27) too few
τοτέ at times, now and then 1 (4.1) (6.167) (10.26) too few
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 (4.1) (0.791) (0.79) too few
ἡμέρα day 1 (4.1) (8.416) (8.56) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (4.1) (0.786) (0.98) too few
ποιός of a certain nature, kind 1 (4.1) (3.169) (2.06) too few
μύω to close eyes; (of eyes) to be closed 1 (4.1) (0.111) (0.04) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (4.1) (3.279) (2.18) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (4.1) (2.935) (0.67) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (4.1) (3.069) (1.42) too few
χαλκός copper 1 (4.1) (0.86) (1.99) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (4.1) (1.583) (2.13) too few
λύω to loose 1 (4.1) (2.411) (3.06) too few
διαδίδωμι to give from hand to hand, to pass on, hand over 1 (4.1) (0.163) (0.24) too few
τρῖψις rubbing, friction 1 (4.1) (0.141) (0.01) too few
σκοπέω to look at 1 (4.1) (1.847) (2.27) too few
ἀντιποιέω to do in return; mid. lay claim to, seek after 1 (4.1) (0.125) (0.35) too few
ἔξω out 1 (4.1) (2.334) (2.13) too few
ὕδωρ water 1 (4.1) (7.043) (3.14) too few
αἱματώδης blood-red 1 (4.1) (0.096) (0.01) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (4.1) (1.348) (0.75) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (4.1) (0.99) (1.38) too few
ψευδοκύων a sham Cynic 1 (4.1) (0.144) (0.31) too few
μνημονικός of or for remembrance or memory, of good memory 1 (4.1) (0.017) (0.02) too few
αἰσθητής one who perceives 1 (4.1) (0.887) (0.0) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (4.1) (2.978) (3.52) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (4.1) (0.934) (0.61) too few
διάνοια a thought, intention, purpose 1 (4.1) (2.096) (1.0) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (4.1) (3.295) (3.91) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (4.1) (4.613) (6.6) too few
δίνη a whirlpool, eddy 1 (4.1) (0.097) (0.18) too few
βίος life 1 (4.1) (3.82) (4.12) too few
ἀργία idleness, laziness 1 (4.1) (0.142) (0.06) too few
ἔκδηλος conspicuous 1 (4.1) (0.04) (0.05) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (4.1) (5.153) (2.94) too few
ἀδυνατέω to want strength 1 (4.1) (0.221) (0.14) too few
ἐπάλλαξις interweaving 1 (4.1) (0.008) (0.01) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (4.1) (15.895) (13.47) too few
εἰσαγγέλλω to go in and announce 1 (4.1) (0.026) (0.11) too few
θερμότης heat 1 (4.1) (1.143) (0.01) too few
παράγγελμα a message transmitted 1 (4.1) (0.151) (0.16) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (4.1) (1.336) (3.27) too few
πῃ in some way, somehow 1 (4.1) (0.264) (0.41) too few
νύκτωρ by night 1 (4.1) (0.36) (0.35) too few
πνευματώδης like wind 1 (4.1) (0.036) (0.0) too few
Κένταυρος a Centaur 1 (4.1) (0.099) (0.13) too few
ἄνω to accomplish, achieve, finish 1 (4.1) (3.876) (1.61) too few
πῦρ fire 1 (4.1) (4.894) (2.94) too few
συντίθημι to put together 1 (4.1) (1.368) (1.15) too few
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 (4.1) (3.216) (1.77) too few
ὕπειμι be under 1 (4.1) (0.07) (0.1) too few
νέος young, youthful 1 (4.1) (2.183) (4.18) too few
πορφύρω gleams darkly 1 (4.1) (0.037) (0.11) too few
πότερος which of the two? 1 (4.1) (1.888) (1.51) too few
βάτραχος a frog 1 (4.1) (0.109) (0.04) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (4.1) (0.311) (0.69) too few
εὐθυωρία straight course 1 (4.1) (0.068) (0.01) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (4.1) (4.214) (1.84) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (4.1) (0.758) (0.44) too few
ἐπισκεπτέος to be considered 1 (4.1) (0.117) (0.01) too few
τότε at that time, then 1 (4.1) (6.266) (11.78) too few
ὀργή natural impulse 1 (4.1) (1.273) (1.39) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (4.1) (1.411) (0.96) too few
φωνή a sound, tone 1 (4.1) (3.591) (1.48) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (4.1) (1.247) (0.72) too few
σκέψις a viewing, perception by the senses 1 (4.1) (0.299) (0.1) too few
ἀδυναμία want of strength 1 (4.1) (0.21) (0.1) too few
πρό before 1 (4.1) (5.786) (4.33) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (4.1) (2.136) (1.23) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (4.1) (2.685) (1.99) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (4.1) (6.88) (12.75) too few
μόριον a piece, portion, section 1 (4.1) (3.681) (0.15) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (4.1) (2.273) (1.08) too few
πορφύρεος darkgleaming, dark; 1 (4.1) (0.134) (0.38) too few
νοητικός intelligent 1 (4.1) (0.042) (0.0) too few
ἐπιπόλαιος on the surface, superficial 1 (4.1) (0.083) (0.0) too few
ἀλεκτρυών a cock 1 (4.1) (0.18) (0.14) too few
παρακούω to hear beside 1 (4.1) (0.079) (0.15) too few
φοινίκεος purple-red, purple 1 (4.1) (0.116) (0.08) too few
ῥέω to flow, run, stream, gush 1 (4.1) (1.029) (1.83) too few
ἔξειμι go out 1 (4.1) (0.687) (0.71) too few
ἠρεμέω to keep quiet, be at rest 1 (4.1) (0.775) (0.02) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (4.1) (1.417) (1.63) too few
ἀγγεῖον vessel, reservoir 1 (4.1) (0.953) (0.13) too few
χλωρός greenish-yellow 1 (4.1) (0.354) (0.3) too few
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 1 (4.1) (0.868) (0.49) too few
νόος mind, perception 1 (4.1) (5.507) (3.33) too few
χρῆσις a using, employment, use 1 (4.1) (0.787) (0.08) too few
πρόσωθεν from afar 1 (4.1) (0.294) (0.15) too few
πλεῖστος most, largest 1 (4.1) (4.005) (5.45) too few
μήν now verily, full surely 1 (4.1) (6.388) (6.4) too few
γυνή a woman 1 (4.1) (6.224) (8.98) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (4.1) (2.656) (1.17) too few
κἄν and if, even if, although 1 (4.1) (1.617) (0.18) too few
ἄνω2 up, upwards 1 (4.1) (3.239) (1.45) too few
γῆ earth 1 (4.1) (10.519) (12.21) too few
ἐπιπολάζω to be at the top, come to the surface, float on the surface 1 (4.1) (0.154) (0.05) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (4.1) (4.169) (5.93) too few
ὁμοιότροπος of like manners and life 1 (4.1) (0.044) (0.04) too few
ὑγιαίνω to be sound, healthy 1 (4.1) (0.82) (0.13) too few
πολέμιος hostile; enemy 1 (4.1) (2.812) (8.48) too few
ἀντίκρουσις a striking against, hindrance: a repartee 1 (4.1) (0.004) (0.0) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (4.1) (5.036) (1.78) too few
λύπη pain of body 1 (4.1) (0.996) (0.48) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (4.1) (3.387) (1.63) too few
δειλός cowardly, craven 1 (4.1) (0.304) (0.67) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (4.1) (0.969) (0.73) too few
διαψεύδω to deceive utterly 1 (4.1) (0.066) (0.21) too few
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 (4.1) (1.23) (1.34) too few
ὁποῖος of what sort 1 (4.1) (1.665) (0.68) too few
ἥσσων less, weaker 1 (4.1) (2.969) (2.18) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (4.1) (1.674) (2.01) too few
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 1 (4.1) (0.151) (0.06) too few
εὐθύς straight, direct 1 (4.1) (5.672) (5.93) too few
νεφέλη a cloud 1 (4.1) (0.351) (0.47) too few
ἐρωτάω to ask 1 (4.1) (1.642) (1.49) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (4.1) (2.347) (7.38) too few
ἄδηλος not seen 1 (4.1) (0.791) (0.41) too few
ἔρως love 1 (4.1) (0.962) (2.14) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (4.1) (0.534) (0.24) too few
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 1 (4.1) (1.017) (0.5) too few
κάτειμι go down 1 (4.1) (0.298) (0.32) too few
οἶδα to know 1 (4.1) (9.863) (11.77) too few
πη [Dor. in some way, somehow] 1 (4.1) (0.791) (0.44) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (4.1) (0.591) (0.51) too few
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 1 (4.1) (1.783) (0.71) too few
σῴζω to save, keep 1 (4.1) (2.74) (2.88) too few
ἐρωτικός amatory 1 (4.1) (0.201) (0.39) too few
ἐπισκοπέω to look upon 1 (4.1) (1.347) (0.48) too few
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 1 (4.1) (0.25) (0.24) too few
φόβος fear, panic, flight 1 (4.1) (1.426) (2.23) too few
φάος light, daylight 1 (4.1) (1.873) (1.34) too few
καλός beautiful 1 (4.1) (9.11) (12.96) too few
ἄρτι just now, recently 1 (4.1) (0.652) (1.45) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (4.1) (7.784) (7.56) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (4.1) (2.632) (2.12) too few
εἰσδύω enter into 1 (4.1) (0.04) (0.09) too few
ζητητέος to be sought 1 (4.1) (0.206) (0.09) too few
ἐναντίωσις a contradiction 1 (4.1) (0.51) (0.03) too few
μέρος a part, share 1 (4.1) (11.449) (6.76) too few
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 1 (4.1) (0.739) (0.47) too few
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 1 (4.1) (0.784) (0.99) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (4.1) (4.236) (5.53) too few
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 1 (4.1) (0.971) (0.48) too few
ἵστημι to make to stand 1 (4.1) (4.072) (7.15) too few
ἔλαιον olive-oil 1 (4.1) (1.471) (0.3) too few
θεωρέω to look at, view, behold 1 (4.1) (2.307) (1.87) too few
νεώτερος younger 1 (4.1) (0.506) (0.73) too few
νέφος a cloud, mass 1 (4.1) (0.576) (0.62) too few
ὑπνόω to put to sleep 1 (4.1) (0.068) (0.02) too few
δείκνυμι to show 1 (4.1) (13.835) (3.57) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (4.1) (8.208) (3.67) too few
οὐκέτι no more, no longer, no further 1 (4.1) (2.658) (2.76) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (4.1) (1.067) (4.18) too few
κύων a dog 1 (4.1) (1.241) (1.9) too few
Δῆλος Delos 1 (4.1) (0.295) (0.44) too few
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 1 (4.1) (1.077) (0.46) too few
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 (4.1) (2.081) (1.56) too few
διαφορέω to spread abroad 1 (4.1) (0.458) (0.1) too few
οἶος alone, lone, lonely 1 (4.1) (1.368) (1.78) too few
πρόειμι go forward 1 (4.1) (1.153) (0.47) too few
μεταβολή a change, changing 1 (4.1) (2.27) (0.97) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (4.1) (3.181) (2.51) too few
ἄνειμι go up, reach 1 (4.1) (0.356) (0.44) too few
σπέρμα seed, offspring 1 (4.1) (2.127) (0.32) too few
μέλαινα disease causing black secretions 1 (4.1) (0.025) (0.04) too few
σπάνιος rare, scarce, scanty 1 (4.1) (0.375) (0.41) too few
διαδύνω to slip through 1 (4.1) (0.018) (0.03) too few

PAGINATE