Lucian of Samosata, De mercede conductis potentium familiaribus

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0062.tlg033.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,547 lemmas; 7,169 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
εὐμεγέθης of good size, very large 1 (1.4) (0.028) (0.0) too few
πολυετής of many years, full of years 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
ἀωρί at an untimely hour, too early 1 (1.4) (0.014) (0.0) too few
ἐλευθέρια festival of Liberty 1 (1.4) (0.01) (0.0) too few
ἱκετευτέος to be besought 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
ἰσότιμος held in equal honour, having the same privileges 1 (1.4) (0.045) (0.0) too few
θυραυλία a living out of doors, camping out 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
προσωπεῖον a mask 1 (1.4) (0.035) (0.0) too few
ἰσοτιμία equality of privilege 1 (1.4) (0.014) (0.0) too few
ζηλότυπος jealous 2 (2.8) (0.007) (0.0) too few
ἡδυπάθεια pleasant living, luxury 1 (1.4) (0.042) (0.0) too few
ὑπόμισθος serving for pay, hired 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
χελιδόνιον swallow-wort, celandine 1 (1.4) (0.004) (0.0) too few
ἐντραγεῖν to eat greedily, to gobble up 1 (1.4) (0.008) (0.0) too few
ἐνάγισμα an offering to the manes 1 (1.4) (0.005) (0.0) too few
ἀπόθετος laid by, stored up 1 (1.4) (0.009) (0.0) too few
κολακευτέος to be flattered 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
μονονυχί in a single night 2 (2.8) (0.231) (0.0) too few
ἔξωρος untimely, out of season, unfitting 1 (1.4) (0.009) (0.0) too few
παιδίσκος a young boy 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
ἄπαγε away! begone! hands off! 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
ἀπεμπολάω to sell 1 (1.4) (0.008) (0.0) too few
ὀρχηστοδιδάσκαλος a dancing-master 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
κυνικός dog-like 1 (1.4) (0.061) (0.0) too few
ἁλή salt-works 1 (1.4) (0.04) (0.0) too few
κυνίδιον a little dog, whelp, puppy 3 (4.2) (0.017) (0.0) too few
ἀπειρόκαλος ignorant of the beautiful, without taste, tasteless, vulgar 2 (2.8) (0.01) (0.0) too few
δουλοπρέπεια a slavish spirit 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
μαλάχη mallow 1 (1.4) (0.04) (0.0) too few
προσκρούω to strike against 1 (1.4) (0.08) (0.0) too few
ὑπεισέρχομαι to enter secretly, to come into one's mind 1 (1.4) (0.005) (0.0) too few
κύρτος weels 1 (1.4) (0.024) (0.0) too few
πολυσχιδής split into many parts 1 (1.4) (0.013) (0.0) too few
φθόη empyema 1 (1.4) (0.02) (0.0) too few
ὑπαλείφω to lay thinly on, to spread like salve; 1 (1.4) (0.028) (0.0) too few
ἀμελητέος one must neglect 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
δεκάζω to bribe 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
λάβραξ the bass 1 (1.4) (0.028) (0.0) too few
ποδάγρα a trap for the feet: foot disease; gout 3 (4.2) (0.032) (0.0) too few
ἰσχάς a dried fig 1 (1.4) (0.078) (0.0) too few
Εὐφράνωρ Euphranor 1 (1.4) (0.009) (0.0) too few
πιμελής fat 1 (1.4) (0.004) (0.0) too few
λοπάς a flat dish 1 (1.4) (0.049) (0.0) too few
ἀδιέξοδος unable to get out 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
ἀδέξιος left-handed, awkward 1 (1.4) (0.002) (0.0) too few
εὐπατρίδης of good or noble sire, of noble family 2 (2.8) (0.056) (0.0) too few
ἀπόγνωσις rejection 4 (5.6) (0.043) (0.0) too few
χελιδόνιος of the swallow, like the swallow 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
περιχάσκω open the mouth wide, gape 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
ἐπέραστος lovely, amiable 1 (1.4) (0.018) (0.0) too few
γραμματείδιον small tablets 1 (1.4) (0.011) (0.0) too few
ἄλγημα pain, suffering 1 (1.4) (0.27) (0.0) too few
γυμναστής a trainer of professional athletes 1 (1.4) (0.031) (0.0) too few
κλάσις a breaking 1 (1.4) (0.021) (0.0) too few
στωϊκός of a colonnade; Stoic 2 (2.8) (0.221) (0.0) too few
Θέογνις Theognis 2 (2.8) (0.049) (0.0) too few
ἀνέραστος not loved 1 (1.4) (0.002) (0.0) too few
ἐνσείω to shake in 1 (1.4) (0.013) (0.0) too few
κιγκλίς the latticed gates 1 (1.4) (0.005) (0.0) too few
ἀνομίλητος having no communion with others, unsociable 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
συγκεκροτημένως in a finished way 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
ἱματιοκάπηλος a clothes-seller 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
φορητός borne, carried 2 (2.8) (0.036) (0.0) too few
προγάστωρ pot-bellied 1 (1.4) (0.008) (0.0) too few
προτέλειος before consecration 1 (1.4) (0.008) (0.0) too few
οἰκετεία the household 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
παγγέλοιος quite ridiculous 1 (1.4) (0.005) (0.01) too few
ῥημάτιον a pet phrase, phrasicle 1 (1.4) (0.012) (0.01) too few
κώδων a bell 2 (2.8) (0.023) (0.01)
ἀποδύρομαι to lament bitterly 1 (1.4) (0.028) (0.01) too few
τρικυμία the third wave, a huge wave 2 (2.8) (0.016) (0.01)
εὐδόκιμος in good repute, honoured, famous, glorious 2 (2.8) (0.061) (0.01)
ὑπεροπτικός disposed to despise others, contemptuous, disdainful 1 (1.4) (0.008) (0.01) too few
θορυβώδης noisy, uproarious, turbulent 1 (1.4) (0.018) (0.01) too few
Χρύσιππος Chrysippus 1 (1.4) (0.279) (0.01) too few
ὑπερῴη the upper part of the mouth, the palate 1 (1.4) (0.018) (0.01) too few
οἰνόφλυξ given to drinking, drunken 1 (1.4) (0.006) (0.01) too few
φῦκος rouge 1 (1.4) (0.012) (0.01) too few
ἄναντα up-hill 1 (1.4) (0.002) (0.01) too few
ὠχρός pale, wan, sallow 2 (2.8) (0.178) (0.01)
ἐπίτεξ at the birth, about to bring forth 1 (1.4) (0.003) (0.01) too few
ὑπαίτιος under accusation, called to account, responsible 1 (1.4) (0.024) (0.01) too few
διαπείρω to drive through 2 (2.8) (0.007) (0.01)
εὔληπτος easily taken hold of 1 (1.4) (0.014) (0.01) too few
ἐγχάσκω to gape 1 (1.4) (0.003) (0.01) too few
φιλόκαλος loving the beautiful 1 (1.4) (0.044) (0.01) too few
φιλόστοργος loving tenderly, affectionate 1 (1.4) (0.028) (0.01) too few
λιχνεία daintiness, greediness 1 (1.4) (0.013) (0.01) too few
θεραπευτέος one must do service to 1 (1.4) (0.016) (0.01) too few
δύσερως sick in love with 1 (1.4) (0.006) (0.01) too few
χιτώνιον a woman's frock 1 (1.4) (0.013) (0.01) too few
φυλέτης one of the same tribe, a tribesman 1 (1.4) (0.023) (0.01) too few
κακοήθης ill-disposed, malicious 1 (1.4) (0.165) (0.01) too few
ζωμός broth 1 (1.4) (0.08) (0.01) too few
ἔντεχνος within the province of art, artificial, artistic 1 (1.4) (0.034) (0.01) too few
δέλτος good 1 (1.4) (0.035) (0.01) too few
ἐκτραχηλίζω to throw the rider over its head 1 (1.4) (0.004) (0.01) too few
τορός piercing 1 (1.4) (0.03) (0.01) too few
διαδρομή a running about through 1 (1.4) (0.029) (0.01) too few
ἀπόβλητος to be thrown away 1 (1.4) (0.027) (0.01) too few
κεκρύφαλος a woman's head-dress of net 1 (1.4) (0.014) (0.01) too few
σύγκλυς washed together 1 (1.4) (0.011) (0.01) too few
ἡμίτομος half cut through, cut in two 1 (1.4) (0.012) (0.01) too few
ἀνάπλεος quite full of 1 (1.4) (0.061) (0.01) too few
συνείρω to string together 1 (1.4) (0.06) (0.01) too few
φαρμακεία the use of drugs, potions, spells 1 (1.4) (0.084) (0.01) too few
ἰγνύα the part behind the thigh and knee, the ham 1 (1.4) (0.069) (0.01) too few
προσδίδωμι to give besides 1 (1.4) (0.011) (0.01) too few
παρακαθίζω to set beside 1 (1.4) (0.007) (0.01) too few
εἰσαῦθις hereafter, afterwards 1 (1.4) (0.038) (0.01) too few
λάχανον garden-herbs, potherbs, vegetables, greens 1 (1.4) (0.154) (0.01) too few
κάθαρμα that which is thrown away in cleansing; 1 (1.4) (0.016) (0.01) too few
μεσονύκτιος of or at midnight 1 (1.4) (0.048) (0.01) too few
ναυτιάω to be qualmish, suffer from seasickness 1 (1.4) (0.006) (0.01) too few
ἴλιγγος a spinning round 1 (1.4) (0.014) (0.01) too few
πιπίσκω to give to drink 1 (1.4) (0.102) (0.01) too few
μειρακίσκος a lad, stripling 1 (1.4) (0.007) (0.01) too few
διαράσσω to strike through 1 (1.4) (0.006) (0.01) too few
θύμος thyme 1 (1.4) (0.064) (0.01) too few
ὠμογέρων a fresh, active old man 1 (1.4) (0.001) (0.01) too few
ἀφορέω to be barren 1 (1.4) (0.048) (0.01) too few
ἄσπαρτος unsown, untilled 1 (1.4) (0.012) (0.01) too few
ὑπεῖπον to say as a foundation 1 (1.4) (0.003) (0.01) too few
προμηνύω to denounce beforehand 1 (1.4) (0.014) (0.01) too few
χανδόν with mouth wide open, greedily 1 (1.4) (0.011) (0.01) too few
ἀμίς a chamber-pot 1 (1.4) (0.017) (0.01) too few
σκύφος a cup, can 1 (1.4) (0.042) (0.01) too few
ἐξείλλω to disentangle 1 (1.4) (0.043) (0.01) too few
κατάρατος accursed, abominable 1 (1.4) (0.035) (0.01) too few
ἐπιτίμιος honourable 1 (1.4) (0.03) (0.01) too few
ἀνήροτος unploughed, untilled 1 (1.4) (0.007) (0.01) too few
φορεῖον a litter 1 (1.4) (0.029) (0.01) too few
ὄλισθος slipperiness 1 (1.4) (0.015) (0.01) too few
διετήσιος lasting through the year 1 (1.4) (0.001) (0.01) too few
σύνολος all together 1 (1.4) (0.145) (0.01) too few
ἀηδία unpleasantness, nauseousness 2 (2.8) (0.057) (0.01)
ἔμετος vomiting 1 (1.4) (0.29) (0.01) too few
εὔφορος well 1 (1.4) (0.084) (0.01) too few
φαρμάκεια sorceress 1 (1.4) (0.056) (0.01) too few
προκάλυμμα anything put before, a curtain 1 (1.4) (0.019) (0.01) too few
περισπούδαστος much sought after, much desired 1 (1.4) (0.03) (0.01) too few
περινοστέω to go round, to visit 1 (1.4) (0.021) (0.01) too few
μοιχάω to have dalliance with 1 (1.4) (0.035) (0.01) too few
δουλοπρεπής befitting a slave, servile 2 (2.8) (0.013) (0.01)
ἀνδραποδώδης slavish, servile, abject 1 (1.4) (0.02) (0.01) too few
Σαπφώ Sapphο 1 (1.4) (0.047) (0.01) too few
βουβών the groin 1 (1.4) (0.169) (0.01) too few
δρόμων a light vessel 1 (1.4) (0.026) (0.01) too few
ἀκολουθία a following, train 1 (1.4) (0.445) (0.01) too few
συμποτικός of or for a συμπόσιον, convivial, jolly 1 (1.4) (0.008) (0.01) too few
πηλόομαι to wallow in mire 2 (2.8) (0.014) (0.01)
διαρκέω to have full strength, be quite sufficient 1 (1.4) (0.054) (0.01) too few
πηλόω coat 2 (2.8) (0.015) (0.01)
ἐθελοδουλεία willing slavery 1 (1.4) (0.001) (0.01) too few
ἀκώλυτος unhindered 1 (1.4) (0.079) (0.01) too few
κλοιός a dog-collar 1 (1.4) (0.012) (0.01) too few
χάριτος acceptable 1 (1.4) (0.017) (0.01) too few
καρχήσιον a drinking-cup 1 (1.4) (0.02) (0.01) too few
βλέμμα a look, glance 1 (1.4) (0.086) (0.01) too few
τρίβων worn garment, threadbare cloak 5 (7.0) (0.038) (0.01)
Κέβης Cebes 1 (1.4) (0.049) (0.01) too few
ὁσημέραι as many days as are 1 (1.4) (0.115) (0.01) too few
ἀνθρώπιον a manikin 1 (1.4) (0.011) (0.01) too few
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 2 (2.8) (0.538) (0.02)
φευκτέος one must flee 1 (1.4) (0.03) (0.02) too few
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 1 (1.4) (0.177) (0.02) too few
πιμελή soft fat, lard 1 (1.4) (0.132) (0.02) too few
ὀχληρός troublesome, irksome, importunate 2 (2.8) (0.03) (0.02)
ἄποτος not drinkable 1 (1.4) (0.022) (0.02) too few
ἱεράομαι to be a priest 1 (1.4) (0.091) (0.02) too few
σύνδειπνος a companion at table 1 (1.4) (0.023) (0.02) too few
χειρόμακτρον a cloth for wiping the hands, a towel, napkin 1 (1.4) (0.011) (0.02) too few
ἀπομνημονεύω to relate from memory, relate, recount 1 (1.4) (0.055) (0.02) too few
ὕφαλος under the sea 1 (1.4) (0.012) (0.02) too few
ἀνθοσμίας redolent of flowers 1 (1.4) (0.011) (0.02) too few
σκαφίδιον a small skiff 1 (1.4) (0.004) (0.02) too few
ἔμμισθος in pay, in receipt of pay, hired 1 (1.4) (0.01) (0.02) too few
τῦφος smoke, vapour 2 (2.8) (0.115) (0.02)
πορφύρα the purple-fish 2 (2.8) (0.161) (0.02)
πέρα2 the land across 1 (1.4) (0.021) (0.02) too few
λάρος a sea bird (gull? cormorant?) 1 (1.4) (0.018) (0.02) too few
ἐπεῖπον to say besides 1 (1.4) (0.056) (0.02) too few
ὑποβλέπω look askance at 1 (1.4) (0.009) (0.02) too few
κατάντης down-hill, downward, steep 1 (1.4) (0.056) (0.02) too few
ὁπηνίκα at what point of time, at what hour, on what day 2 (2.8) (0.21) (0.02)
προοφείλω to owe beforehand 1 (1.4) (0.004) (0.02) too few
ἐπιτίμιον the value, price; assessment of damages, penalty 1 (1.4) (0.027) (0.02) too few
πέμμα any kind of dressed food; 1 (1.4) (0.049) (0.02) too few
εὐάγωγος easy to lead, easily led, ductile 1 (1.4) (0.017) (0.02) too few
σκυθρωπός angry-looking, of sad countenance, sullen 2 (2.8) (0.092) (0.02)
εὔμορφος fair of form, comely, goodly 2 (2.8) (0.039) (0.02)
κρόκη the thread which is passed between the threads of the warp 1 (1.4) (0.03) (0.02) too few
προεξανίσταμαι to rise and go out before 1 (1.4) (0.003) (0.02) too few
δούλειος slavish, servile 2 (2.8) (0.02) (0.02)
ἀνάντης up-hill, steep 1 (1.4) (0.043) (0.02) too few
ἀπειθής disobedient 1 (1.4) (0.07) (0.02) too few
ἄσωτος having no hope of safety, abandoned, profligate 1 (1.4) (0.066) (0.02) too few
ἀναπλάσσω to form anew, remodel 1 (1.4) (0.085) (0.02) too few
Ὁμηρικός Homeric, in Homeric manner 2 (2.8) (0.089) (0.02)
περίβλεπτος looked at from all sides, admired of all observers 3 (4.2) (0.048) (0.02)
οἰκονόμος one who manages a household 2 (2.8) (0.098) (0.02)
ἀήθεια unaccustomedness 1 (1.4) (0.012) (0.02) too few
αὐτομολία desertion 1 (1.4) (0.016) (0.02) too few
ὕπειμι2 go by stealth, sneak up on, insinuate 1 (1.4) (0.024) (0.02) too few
χειροήθης accustomed to the hand, manageable; 1 (1.4) (0.018) (0.03) too few
ἀτενίζω to look intently, gaze earnestly 1 (1.4) (0.049) (0.03) too few
ἐγκαλύπτω to veil in 1 (1.4) (0.042) (0.03) too few
ῥαψῳδός rhapsode, reciter of epic poems 1 (1.4) (0.022) (0.03) too few
νυστάζω to nod in sleep, to nap, slumber 1 (1.4) (0.021) (0.03) too few
Ἱερόν Hieron 1 (1.4) (0.039) (0.03) too few
Φασιανός from the river Phasis 1 (1.4) (0.02) (0.03) too few
συνοικία living with her 1 (1.4) (0.023) (0.03) too few
προτρέχω to run forward 1 (1.4) (0.025) (0.03) too few
ἀπαίδευτος uneducated 1 (1.4) (0.102) (0.03) too few
ἀπευθύνω to make straight again 1 (1.4) (0.03) (0.03) too few
φάσσα a wild pigeon, ringdove 1 (1.4) (0.033) (0.03) too few
εὐπρόσωπος fair of face 1 (1.4) (0.024) (0.03) too few
πρᾶσις a selling, sale 1 (1.4) (0.047) (0.03) too few
θυρωρός a door-keeper, porter 1 (1.4) (0.023) (0.03) too few
ἅλως a threshing-floor, a halo 1 (1.4) (0.156) (0.03) too few
βωμολόχος one that lurked about the altars for the scraps that could be got there, a half-starved beggar 1 (1.4) (0.023) (0.03) too few
ἐπίχρυσος overlaid with gold 2 (2.8) (0.035) (0.03)
λατρεία the state of a hired workman, service, servitude 1 (1.4) (0.151) (0.03) too few
Διόσκοροι the Dioscuri, Castor and Pollux; their constellation the Twins 1 (1.4) (0.096) (0.03) too few
μικρολογία meanness, stinginess 1 (1.4) (0.028) (0.03) too few
τρίαινα a trident 1 (1.4) (0.021) (0.03) too few
δοκή a vision, fancy 1 (1.4) (0.014) (0.03) too few
καταδέχομαι to receive, admit 2 (2.8) (0.094) (0.04)
χολή gall, bile 1 (1.4) (0.855) (0.04) too few
ἄγκιστρον a fish-hook 2 (2.8) (0.047) (0.04)
ὄχημα anything that bears 1 (1.4) (0.154) (0.04) too few
συνεισέρχομαι to enter along with 1 (1.4) (0.011) (0.04) too few
εὐμένεια favor of the gods 1 (1.4) (0.049) (0.04) too few
κολακεία flattery, fawning 3 (4.2) (0.1) (0.04)
ἀμφίβολος put round, encompassing 1 (1.4) (0.211) (0.04) too few
τρεισκαίδεκα thirteen 1 (1.4) (0.044) (0.04) too few
μύω to close eyes; (of eyes) to be closed 1 (1.4) (0.111) (0.04) too few
χερσαῖος on or of dry land 1 (1.4) (0.139) (0.04) too few
γλίχομαι to cling to, strive after, long for 1 (1.4) (0.053) (0.04) too few
μετάγω to convey from one place to another 1 (1.4) (0.095) (0.04) too few
ἀποδέω to bind fast 1 (1.4) (0.136) (0.04) too few
ᾆσμα a song, a lyric ode 2 (2.8) (0.139) (0.04)
ἀποσείω to shake off 2 (2.8) (0.063) (0.04)
ὑπαγορεύω to dictate 2 (2.8) (0.067) (0.04)
ἀπόκρημνος broken sheer off, precipitous 1 (1.4) (0.019) (0.04) too few
ἧλος a nail 1 (1.4) (0.215) (0.04) too few
ἀνόνητος unprofitable, useless 1 (1.4) (0.056) (0.04) too few
βάτραχος a frog 1 (1.4) (0.109) (0.04) too few
κατάκλισις a making 1 (1.4) (0.041) (0.04) too few
παλλακίς a concubine, mistress 1 (1.4) (0.038) (0.04) too few
ἄφυκτος not to be shunned, from which none escape 2 (2.8) (0.056) (0.04)
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 2 (2.8) (0.177) (0.04)
ἄσιτος without food, fasting 1 (1.4) (0.054) (0.04) too few
πηνίκα at what point of time? at what hour? 1 (1.4) (0.023) (0.04) too few
ὀλισθάνω to slip, slip and fall 1 (1.4) (0.062) (0.04) too few
φράτηρ a member of a brotherhood 1 (1.4) (0.015) (0.04) too few
ἀντίστροφος turned so as to face one another: correlative, coordinate, counterpart 1 (1.4) (0.123) (0.04) too few
λιθοτομία a place where stone is cut, a quarry; 1 (1.4) (0.01) (0.04) too few
πολυάνθρωπος full of people, populous 1 (1.4) (0.06) (0.04) too few
μεγαλοφροσύνη greatness of mind 1 (1.4) (0.028) (0.04) too few
περιωπή a place commanding a wide view 1 (1.4) (0.044) (0.04) too few
προπίνω to drink before 1 (1.4) (0.055) (0.04) too few
ἀπαιδευσία want of education 2 (2.8) (0.055) (0.04)
ἄδωρος without gifts, taking none, incorruptible 1 (1.4) (0.004) (0.04) too few
παμμεγέθης very great, immense 1 (1.4) (0.039) (0.04) too few
ἀξιόπιστος trustworthy 1 (1.4) (0.138) (0.04) too few
ἀποδέω2 to be in want of, lack 1 (1.4) (0.116) (0.04) too few
περίπατος a walking about, walking 2 (2.8) (0.162) (0.05)
πώγων the beard 7 (9.8) (0.084) (0.05)
ἄνοδος2 a way up 1 (1.4) (0.099) (0.05) too few
πίθηκος an ape, monkey 1 (1.4) (0.126) (0.05) too few
φιλοφροσύνη friendliness, kindliness 1 (1.4) (0.063) (0.05) too few
εὐανθής blooming, budding 1 (1.4) (0.021) (0.05) too few
μισθοδότης one who pays wages, a paymaster 2 (2.8) (0.006) (0.05)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 1 (1.4) (0.191) (0.05) too few
ἐπίχειρον wages of manual labour 1 (1.4) (0.035) (0.05) too few
ἀγοραῖος in, of the market 1 (1.4) (0.045) (0.05) too few
τόλμημα an adventure, enterprise, deed of daring 1 (1.4) (0.108) (0.05) too few
κιθαρίζω to play the cithara 2 (2.8) (0.088) (0.05)
ἀκρόασις a hearing 2 (2.8) (0.269) (0.05)
κόλασις chastisement, correction, punishment 1 (1.4) (0.416) (0.05) too few
ἔξοδος2 promoting the passage (med.) 1 (1.4) (0.062) (0.05) too few
μάγειρος a cook 1 (1.4) (0.208) (0.05) too few
κορυφαῖος the head man, chief man, leader 1 (1.4) (0.073) (0.05) too few
νομαδικός of/for a herdsman's life, pastoral 1 (1.4) (0.008) (0.05) too few
θύλακος a bag, pouch, wallet 1 (1.4) (0.024) (0.05) too few
παλαιόω to make old 1 (1.4) (0.154) (0.05) too few
δέλεαρ a bait 2 (2.8) (0.043) (0.05)
ἄνοδος having no road, impassable 1 (1.4) (0.102) (0.05) too few
διαρρήγνυμι to break through, cleave asunder 1 (1.4) (0.114) (0.05) too few
Θυέστης Thyestes 1 (1.4) (0.037) (0.05) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (1.4) (0.293) (0.05) too few
εὔκολος easily satisfied, contented with one's food 1 (1.4) (0.194) (0.05) too few
ἄρκυς a net, hunter's net 1 (1.4) (0.039) (0.05) too few
Τηρεύς Tereus 1 (1.4) (0.024) (0.05) too few
συμπόσιον a drinking-party, symposium 4 (5.6) (0.325) (0.06)
σκῶμμα a jest, joke, gibe, scoff 1 (1.4) (0.051) (0.06) too few
λιπάω to be fat and sleek 1 (1.4) (0.021) (0.06) too few
φρύγανον dry sticks, firewood 1 (1.4) (0.025) (0.06) too few
πρόσοψις appearance, aspect, mien 1 (1.4) (0.024) (0.06) too few
ἀμπέχω to surround, cover 2 (2.8) (0.037) (0.06)
ὑπερῴα palate 1 (1.4) (0.015) (0.06) too few
ὑποτελής subject to pay taxes, taxable, tributary 1 (1.4) (0.015) (0.06) too few
νουμηνία the new moon, the first of the month 1 (1.4) (0.053) (0.06) too few
καταγωγή a bringing down from 1 (1.4) (0.053) (0.06) too few
ἐμφορέω to be borne about in 2 (2.8) (0.057) (0.06)
κολακεύω to flatter 1 (1.4) (0.083) (0.06) too few
ἀγκύλος crooked, curved 1 (1.4) (0.012) (0.06) too few
μισθοφορέω receive wages or pay 1 (1.4) (0.023) (0.06) too few
ἀναλογίζομαι to reckon up, sum up 1 (1.4) (0.038) (0.06) too few
Μίδας Midas 1 (1.4) (0.048) (0.07) too few
Παναθήναια the Panathenaea 1 (1.4) (0.034) (0.07) too few
βάραθρον a gulf, pit 1 (1.4) (0.047) (0.07) too few
γωνία a corner, angle 1 (1.4) (1.598) (0.07) too few
γραμματιστής clerk, school master 1 (1.4) (0.021) (0.07) too few
ἀμελής careless, heedless, negligent 3 (4.2) (0.126) (0.07)
ἄϋπνος sleepless, wakeful 1 (1.4) (0.029) (0.07) too few
περίκειμαι to lie round about 1 (1.4) (0.277) (0.07) too few
περιβλέπω to look round about, gaze around 1 (1.4) (0.033) (0.07) too few
δεινότης terribleness 1 (1.4) (0.096) (0.07) too few
ἐπαινός awesome (of Hecate, Persephone) 1 (1.4) (0.014) (0.07) too few
ἀηδής unpleasant to the taste, distasteful 3 (4.2) (0.176) (0.07)
ἐπιφθέγγομαι to utter after 1 (1.4) (0.023) (0.07) too few
λεύκη white leprosy 1 (1.4) (0.123) (0.07) too few
ἀγαπητός beloved 1 (1.4) (0.325) (0.07) too few
οἴκτιστος most pitiable, lamentable 1 (1.4) (0.022) (0.07) too few
ἄγχω to compress, press tight 1 (1.4) (0.029) (0.07) too few
ἐλευθέριος speaking or acting like a free man 3 (4.2) (0.174) (0.07)
καταδικάζω to give judgment against 1 (1.4) (0.121) (0.07) too few
βιώσκομαι to quicken, make or keep alive 1 (1.4) (0.035) (0.07) too few
δυστυχής unlucky, unfortunate 1 (1.4) (0.12) (0.07) too few
ἀναίσχυντος shameless, impudent 1 (1.4) (0.101) (0.07) too few
ἀγροικία rusticity, boorishness, coarseness 1 (1.4) (0.023) (0.07) too few
ἀναπληρόω to fill up 1 (1.4) (0.149) (0.07) too few
εὐτελής easily paid for, cheap 2 (2.8) (0.214) (0.07)
ἐπίφθονος liable to envy 1 (1.4) (0.042) (0.07) too few
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 2 (2.8) (0.247) (0.07)
εὐκαταφρόνητος easy to be despised, contemptible, despicable 3 (4.2) (0.075) (0.07)
διαίνω to wet, moisten 2 (2.8) (0.009) (0.07)
φῦσα a pair of bellows, bellows 1 (1.4) (0.184) (0.07) too few
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 7 (9.8) (0.244) (0.08)
δυσχέρεια annoyance 1 (1.4) (0.068) (0.08) too few
μισθωτός hired 1 (1.4) (0.038) (0.08) too few
ἀπολογία a speech in defence, defence 1 (1.4) (0.324) (0.08) too few
διεξίημι to let pass through 1 (1.4) (0.067) (0.08) too few
γνάθος the jaw 2 (2.8) (0.144) (0.08)
ναυαγία shipwreck 1 (1.4) (0.019) (0.08) too few
λαιμός the throat, gullet 3 (4.2) (0.02) (0.08)
καταέννυμι clothe, cover 1 (1.4) (0.017) (0.08) too few
ἀγνωμοσύνη want of sense, folly 1 (1.4) (0.032) (0.08) too few
δριμύς piercing, sharp, keen 1 (1.4) (0.554) (0.08) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (1.4) (0.109) (0.08) too few
δεσμωτήριον a prison 1 (1.4) (0.145) (0.08) too few
Κῶς Cos 1 (1.4) (0.314) (0.08) too few
ἄμουσος without the Muses, without taste, unrefined, inelegant, rude, gross 1 (1.4) (0.11) (0.08) too few
μισθοφορά receipt of wages 2 (2.8) (0.022) (0.08)
μοιχός an adulterer, paramour, debaucher 4 (5.6) (0.153) (0.08)
ἐξέτασις a close examination, scrutiny, review 1 (1.4) (0.177) (0.09) too few
ἀπράγμων free from business 2 (2.8) (0.046) (0.09)
πυρκαϊά funeral pyre 1 (1.4) (0.046) (0.09) too few
ξυρέω to shave 1 (1.4) (0.044) (0.09) too few
καταδείκνυμι to discover and make known 2 (2.8) (0.104) (0.09)
τρυφή softness, delicacy, daintiness 2 (2.8) (0.528) (0.09)
φιλομαθής fond of learning, eager after knowledge 1 (1.4) (0.058) (0.09) too few
ἱδρόω to sweat, perspire 1 (1.4) (0.163) (0.09) too few
ἀμφορεύς an amphora, jar, urn 1 (1.4) (0.052) (0.09) too few
αἰ if 1 (1.4) (0.605) (0.09) too few
Πλάτων Plato 2 (2.8) (2.215) (0.09)
ἄντικρυς straight on, right on 1 (1.4) (0.318) (0.09) too few
σκῆψις a pretext, plea, excuse, pretence 1 (1.4) (0.04) (0.09) too few
παραφέρω to bring to 1 (1.4) (0.106) (0.09) too few
σκόλοψ anything pointed 1 (1.4) (0.053) (0.09) too few
τράχηλος the neck, throat 3 (4.2) (0.563) (0.09)
εὐδαιμονίζω to call or account happy 1 (1.4) (0.032) (0.09) too few
αἴσιος boding well, auspicious 1 (1.4) (0.056) (0.09) too few
διφθέρα a prepared hide, tanned skin, piece of leather 1 (1.4) (0.036) (0.09) too few
εὔελπις of good hope, hopeful, cheerful, sanguine 1 (1.4) (0.041) (0.1) too few
Παρράσιος of Parrhasia (Arcadia) 1 (1.4) (0.024) (0.1) too few
φορτικός of the nature of a burden 2 (2.8) (0.125) (0.1)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 1 (1.4) (0.551) (0.1) too few
θέρμω to heat, make hot 2 (2.8) (0.021) (0.1)
ῥᾳστώνη easiness 1 (1.4) (0.116) (0.1) too few
ξένη a female guest: a foreign woman 1 (1.4) (0.097) (0.1) too few
ἐποπτεύω to look over, overlook, watch 1 (1.4) (0.043) (0.1) too few
Προμηθεύς Prometheus 1 (1.4) (0.105) (0.1) too few
ἀποπνίγω to choke, throttle 1 (1.4) (0.074) (0.1) too few
ξέω to smooth 1 (1.4) (0.115) (0.1) too few
ἀνακρίνω to examine closely, to question, interrogate 1 (1.4) (0.108) (0.1) too few
ἔκτοσθε outside 2 (2.8) (0.014) (0.1)
κλάω to break, break off 1 (1.4) (0.091) (0.1) too few
ῥάκος a ragged garment, a rag 1 (1.4) (0.098) (0.1) too few
χθιζός of yesterday 1 (1.4) (0.013) (0.1) too few
μαλακία softness, delicacy, effeminacy 1 (1.4) (0.111) (0.1) too few
περισπάω to draw off from around, to strip off 1 (1.4) (0.082) (0.1) too few
ζηλωτός to be emulated, worthy of imitation 1 (1.4) (0.08) (0.1) too few
ὑποβάλλω to throw, put 1 (1.4) (0.232) (0.1) too few
ἁβρός delicate, graceful, beauteous, pretty 1 (1.4) (0.029) (0.1) too few
διάκονος a servant, waiting-man 1 (1.4) (0.32) (0.1) too few
προπύλαιος before the gate 1 (1.4) (0.039) (0.1) too few
κόπρος dung, ordure, manure 1 (1.4) (0.176) (0.1) too few
δείλαιος wretched, sorry, paltry 1 (1.4) (0.078) (0.1) too few
κράζω to croak 1 (1.4) (0.201) (0.1) too few
δίκτυον a casting-net, a net 1 (1.4) (0.12) (0.1) too few
ἀληθεύω to speak truth 1 (1.4) (0.746) (0.1) too few
μυρσίνη a branch or wreath of myrtle 1 (1.4) (0.11) (0.1) too few
ἀκμαῖος in full bloom, at the prime, blooming, vigorous 1 (1.4) (0.04) (0.1) too few
ἀνιαρός grievous, troublesome, annoying 2 (2.8) (0.093) (0.1)
ἄγνωστος unknown 1 (1.4) (0.253) (0.1) too few
παίδευσις education, a system of education 1 (1.4) (0.096) (0.1) too few
ἀχάριστος ungracious, unpleasant, unpleasing 1 (1.4) (0.079) (0.1) too few
ἐπίσημος having a mark on 1 (1.4) (0.187) (0.1) too few
κόλαξ a flatterer, fawner 2 (2.8) (0.168) (0.1)
ἀναπετάννυμι to spread out, unfold, unfurl 1 (1.4) (0.1) (0.11) too few
πηδάλιον a rudder 2 (2.8) (0.143) (0.11)
σαίνω to wag the tail, fawn 1 (1.4) (0.036) (0.11) too few
κῶλον a limb 1 (1.4) (0.436) (0.11) too few
σύνεδρος sitting with in council 1 (1.4) (0.025) (0.11) too few
ἁλής assembled, thronged, in a mass, all at once 1 (1.4) (0.143) (0.11) too few
ἐπικρύπτω to throw a cloak over, conceal 1 (1.4) (0.056) (0.11) too few
μαντεία prophesying, prophetic power 1 (1.4) (0.139) (0.11) too few
δημοτικός of or for the people, common; on the popular or democratic side 1 (1.4) (0.09) (0.11) too few
σοῦ shoo! 2 (2.8) (0.119) (0.11)
εὐνοῦχος a eunuch 2 (2.8) (0.252) (0.12)
ἀσέλγεια licentiousness 1 (1.4) (0.115) (0.12) too few
κόρος4 Hebr. dry measure, kor 1 (1.4) (0.146) (0.12) too few
ὑπόνοια a hidden thought 1 (1.4) (0.271) (0.12) too few
ᾠόν egg 1 (1.4) (0.572) (0.12) too few
προσστάζω to drop on, shed over 1 (1.4) (0.055) (0.12) too few
ἀναίτιος not being the cause 3 (4.2) (0.125) (0.12)
ἡνία2 the bridle 1 (1.4) (0.098) (0.12) too few
ἐπαγωγή a bringing in, supplying; (logical) induction 1 (1.4) (0.333) (0.12) too few
ἀναμείγνυμι mix up, mix together 1 (1.4) (0.152) (0.12) too few
ἐντείνω to stretch 1 (1.4) (0.09) (0.12) too few
νεοσσός a young bird, nestling, chick 1 (1.4) (0.109) (0.12) too few
φροῦδος gone away, clean gone 1 (1.4) (0.043) (0.12) too few
ἐκπορίζω to invent, contrive 2 (2.8) (0.044) (0.12)
πότης a drinker, tippler, toper 1 (1.4) (0.159) (0.12) too few
σύντροφος brought up together with 1 (1.4) (0.069) (0.12) too few
σκυτοτόμος a leather-cutter, a worker in leather 1 (1.4) (0.068) (0.13) too few
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 1 (1.4) (0.513) (0.13) too few
εὐωχέω to feast, entertain sumptuously 1 (1.4) (0.088) (0.13) too few
συμπότης a fellow-drinker, boon-companion 1 (1.4) (0.042) (0.13) too few
ἡλίκος as big as 1 (1.4) (0.148) (0.13) too few
ληρέω to be foolish 1 (1.4) (0.11) (0.13) too few
νέμεσις distribution of what is due; 1 (1.4) (0.068) (0.13) too few
γένειον the part covered by the beard, the chin 2 (2.8) (0.157) (0.13)
πάρεργον a bye-work, subordinate 2 (2.8) (0.178) (0.13)
λύρα lyre 1 (1.4) (0.153) (0.13) too few
τραγικός (goat-like); tragic, majestic, pompous 1 (1.4) (0.097) (0.13) too few
ἔδαφος the bottom, foundation, base 1 (1.4) (0.186) (0.13) too few
μερίς a part, portion, share, parcel 1 (1.4) (0.238) (0.13) too few
Βιθυνός Bithynian 1 (1.4) (0.076) (0.13) too few
ἔντιμος in honour, honoured, prized 2 (2.8) (0.136) (0.13)
δρᾶμα a deed, act 2 (2.8) (0.246) (0.13)
ἀτιμία dishonour, disgrace 1 (1.4) (0.205) (0.13) too few
ἅλμη sea-water, brine 1 (1.4) (0.117) (0.13) too few
νόστιμος belonging to a return 1 (1.4) (0.02) (0.13) too few
τρόμος a trembling, quaking, quivering 1 (1.4) (0.131) (0.13) too few
δαψιλής abundant, plentiful 1 (1.4) (0.228) (0.13) too few
παρατρέχω to run by 2 (2.8) (0.089) (0.13)
ἰαύω to sleep, to pass the night 1 (1.4) (0.012) (0.13) too few
καταγορεύω to denounce 1 (1.4) (0.055) (0.13) too few
ὑπογράφω to write under an inscription, subjoin 2 (2.8) (0.222) (0.13)
χελιδών the swallow 1 (1.4) (0.099) (0.13) too few
ἀπαραίτητος not to be moved by prayer, inexorable 1 (1.4) (0.069) (0.14) too few
χροιά the surface of a body, the skin; the body 1 (1.4) (0.479) (0.14) too few
μύρον sweet juice extracted form plants, sweet-oil, unguent, balsam 2 (2.8) (0.424) (0.14)
ἀκροάομαι to hearken to, listen to 1 (1.4) (0.201) (0.14) too few
ἀλεκτρυών a cock 1 (1.4) (0.18) (0.14) too few
καταγέλαστος ridiculous, absurd 1 (1.4) (0.118) (0.14) too few
διψάω to thirst 4 (5.6) (0.247) (0.14)
ἐπίπονος painful, toilsome, laborious 1 (1.4) (0.187) (0.14) too few
ἐγγύτερος nearer 1 (1.4) (0.125) (0.14) too few
Διονύσιος of Dionysus, pr.n. Dionysius 2 (2.8) (0.436) (0.14)
χαλινός a bridle, bit 1 (1.4) (0.166) (0.14) too few
προσκαλέω to call to, call on, summon 2 (2.8) (0.151) (0.15)
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 4 (5.6) (0.423) (0.15)
ἐπιτηρέω to look out for 2 (2.8) (0.083) (0.15)
Ἀριστοτέλης Aristotle 1 (1.4) (2.814) (0.15) too few
ὀφλισκάνω to owe, to be liable to pay 1 (1.4) (0.054) (0.15) too few
ἀνιάω to grieve, distress 1 (1.4) (0.234) (0.15) too few
λωτός the lotus; flute, pipe, tube 2 (2.8) (0.055) (0.15)
καρτερέω to be steadfast, patient, staunch 1 (1.4) (0.101) (0.15) too few
κατήγορος an accuser 1 (1.4) (0.237) (0.15) too few
ἧλιξ of the same age 1 (1.4) (0.046) (0.15) too few
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 3 (4.2) (0.139) (0.15)
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 1 (1.4) (0.182) (0.15) too few
παρακούω to hear beside 1 (1.4) (0.079) (0.15) too few
προτιμάω to honour 2 (2.8) (0.172) (0.15)
ὀβολός an obol 3 (4.2) (0.259) (0.15)
ἐπίτροπος one to whom a charge is entrusted, a trustee, administrator 1 (1.4) (0.135) (0.15) too few
οἴ ah! woe! 1 (1.4) (1.19) (0.15) too few
ἐφικνέομαι to reach at, aim at 1 (1.4) (0.09) (0.15) too few
ἠλίβατος high, steep, precipitous 1 (1.4) (0.018) (0.15) too few
κόσμιος well-ordered, regular, moderate 1 (1.4) (0.139) (0.15) too few
ῥήτωρ a public speaker, pleader 6 (8.4) (0.476) (0.15)
ὑπόδημα sandal, shoe 1 (1.4) (0.281) (0.15) too few
παιδικός of, for children 1 (1.4) (0.109) (0.15) too few
ὀμφαλός the navel 2 (2.8) (0.208) (0.16)
βάδην step by step 1 (1.4) (0.041) (0.16) too few
ὑβριστής a violent, overbearing person, a wanton, insolent man 1 (1.4) (0.084) (0.16) too few
εὐφραίνω to cheer, delight, gladden 1 (1.4) (0.305) (0.16) too few
Λιβυκός Libyan 1 (1.4) (0.031) (0.16) too few
εὐμαρής easy, convenient, without trouble 1 (1.4) (0.101) (0.16) too few
ἐκβολή a throwing out 1 (1.4) (0.087) (0.16) too few
ὄψον cooked meat 2 (2.8) (0.246) (0.16)
ὑπόσχεσις an undertaking, engagement, promise 1 (1.4) (0.248) (0.16) too few
ἑστιάω to receive at one's hearth 1 (1.4) (0.162) (0.16) too few
τηλικόσδε of such an age 1 (1.4) (0.118) (0.17) too few
αἱματόεις blood-red 1 (1.4) (0.02) (0.17) too few
οὐδέπω and not yet, not as yet 3 (4.2) (0.387) (0.17)
ὁπόταν whensoever 1 (1.4) (0.559) (0.17) too few
ἀγεννής of no family, low-born 2 (2.8) (0.135) (0.17)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (1.4) (0.756) (0.17) too few
κωμῳδία a comedy 1 (1.4) (0.118) (0.17) too few
ἵλαος propitious, gracious 3 (4.2) (0.138) (0.17)
ἀκρωτήριον any prominent part 1 (1.4) (0.068) (0.18) too few
λήθη a forgetting, forgetfulness 1 (1.4) (0.225) (0.18) too few
παιδικά boyfriend 1 (1.4) (0.081) (0.18) too few
Πάρος Paros 1 (1.4) (0.065) (0.18) too few
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 2 (2.8) (0.193) (0.18)
ἐξαιρετός that can be taken out, removable 1 (1.4) (0.328) (0.18) too few
δειλία cowardice 1 (1.4) (0.261) (0.18) too few
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 2 (2.8) (1.802) (0.18)
τελετή initiation 1 (1.4) (0.171) (0.18) too few
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 1 (1.4) (0.871) (0.18) too few
κἄν and if, even if, although 1 (1.4) (1.617) (0.18) too few
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 1 (1.4) (0.085) (0.18) too few
ποιητικός capable of making, creative, productive 1 (1.4) (1.437) (0.18) too few
Πέργαμος Pergamus 1 (1.4) (0.072) (0.18) too few
κατεσθίω to eat up, devour 1 (1.4) (0.221) (0.18) too few
διανέμω to distribute, apportion 1 (1.4) (0.263) (0.18) too few
σκόπελος a look-out place, a peak, headland 1 (1.4) (0.037) (0.18) too few
Σοφοκλέης Sophocles 1 (1.4) (0.165) (0.18) too few
ἀπόρρητος forbidden, secret 1 (1.4) (0.389) (0.18) too few
κακοδαίμων possessed by an evil genius, ill-fated, ill-starred, miserable 2 (2.8) (0.103) (0.19)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 1 (1.4) (0.645) (0.19) too few
ὑγίεια health, soundness 1 (1.4) (1.276) (0.19) too few
πλησιάζω to bring near 1 (1.4) (0.44) (0.19) too few
ἐπίπαν upon the whole, in general, on the average 1 (1.4) (0.216) (0.19) too few
μισθόω to let out for hire, farm out, let 1 (1.4) (0.132) (0.19) too few
ἀμηχανία want of means, helplessness, impotence 1 (1.4) (0.081) (0.19) too few
ἱδρώς sweat 2 (2.8) (0.458) (0.19)
ἀποπειράομαι to make trial, essay 1 (1.4) (0.088) (0.19) too few
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 1 (1.4) (0.225) (0.19) too few
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 2 (2.8) (0.311) (0.2)
ᾠδή a song, lay, ode 1 (1.4) (0.347) (0.2) too few
πιθανός calculated to persuade; 1 (1.4) (0.513) (0.2) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (1.4) (0.138) (0.2) too few
περιάγω to lead 2 (2.8) (0.208) (0.2)
δέσποινα the mistress, lady of the house 2 (2.8) (0.186) (0.2)
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 2 (2.8) (0.197) (0.2)
προσαγγέλλω to announce 1 (1.4) (0.024) (0.2) too few
σύμβουλος an adviser, counsellor 1 (1.4) (0.178) (0.2) too few
ἐπιλείπω to leave behind; to run out, fail 2 (2.8) (0.199) (0.2)
ὕποπτος viewed with suspicion or jealousy; suspecting 1 (1.4) (0.129) (0.2) too few
καταστροφή an overturning 1 (1.4) (0.066) (0.2) too few
ποιητός made 1 (1.4) (0.123) (0.2) too few
προσέτι over and above, besides 2 (2.8) (0.291) (0.2)
ἀνάξιος unworthy, not deemed 1 (1.4) (0.247) (0.21) too few
ῥίς the nose 1 (1.4) (0.825) (0.21) too few
χρίω to touch on the surface: to rub 1 (1.4) (0.184) (0.21) too few
σεισμός a shaking, shock 1 (1.4) (0.29) (0.21) too few
ἀπήνη a four-wheeled wagon 1 (1.4) (0.055) (0.21) too few
ὡραῖος produced at the right season (subst. ἡ ὡραία harvest time) 1 (1.4) (0.236) (0.21) too few
ἱκανόω to make sufficient, qualify 1 (1.4) (0.059) (0.21) too few
γηράσκω to grow old, become old 2 (2.8) (0.148) (0.21)
ἀνόητος not thought on, unheard of; senseless, silly 1 (1.4) (0.351) (0.21) too few
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 2 (2.8) (0.203) (0.22)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 1 (1.4) (0.542) (0.22) too few
ἠϊών shore, beach 1 (1.4) (0.088) (0.22) too few
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 1 (1.4) (0.202) (0.22) too few
ὀρχέομαι to dance in a row 1 (1.4) (0.178) (0.22) too few
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 1 (1.4) (0.238) (0.22) too few
ὄφελος furtherance, advantage, help 2 (2.8) (0.194) (0.22)
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (1.4) (0.486) (0.22) too few
ἀτεχνής unskilled, adv. ἀτεχνῶς simply 1 (1.4) (0.089) (0.22) too few
κοινόω to make common, communicate, impart 1 (1.4) (0.21) (0.22) too few
ἀτέχνως without rules of art, empirically 1 (1.4) (0.102) (0.22) too few
ἀτεχνῶς simply 1 (1.4) (0.101) (0.22) too few
ἄρδην lifted up, on high; utterly 1 (1.4) (0.083) (0.22) too few
ἀνία grief, sorrow, distress, trouble 1 (1.4) (0.093) (0.22) too few
στένω to moan, sigh, groan 1 (1.4) (0.135) (0.22) too few
ἤν see! see there! lo! 2 (2.8) (0.576) (0.22)
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (1.4) (0.301) (0.23) too few
οὔτοι indeed not 1 (1.4) (0.222) (0.23) too few
θεοφιλής dear to the gods, highly favoured 1 (1.4) (0.257) (0.23) too few
ἡμερόω to tame, make tame 1 (1.4) (0.43) (0.23) too few
μελετάω to care for, attend to 1 (1.4) (0.319) (0.23) too few
σήμερον to-day 1 (1.4) (0.478) (0.24) too few
χρυσίον a piece of gold 2 (2.8) (0.361) (0.24)
περιέρχομαι to go round, go about 1 (1.4) (0.18) (0.24) too few
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 2 (2.8) (0.137) (0.24)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 1 (1.4) (0.574) (0.24) too few
σκέλος the leg 2 (2.8) (0.863) (0.24)
ἔλαφος a deer 2 (2.8) (0.225) (0.24)
ὑπομιμνήσκω to remind 1 (1.4) (0.333) (0.24) too few
ἔμπαλιν backwards, back 3 (4.2) (0.505) (0.24)
πηλός clay, earth 3 (4.2) (0.236) (0.24)
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 2 (2.8) (0.409) (0.24)
ἀπολαύω to have enjoyment of 2 (2.8) (0.471) (0.24)
σκληρός hard 1 (1.4) (1.221) (0.24) too few
αἰφνίδιος unforeseen, sudden 1 (1.4) (0.158) (0.24) too few
πρόχειρος at hand, ready 1 (1.4) (0.288) (0.24) too few
δραχμή a handful; a drachma 2 (2.8) (0.757) (0.25)
καταχέω to pour down upon, pour over 1 (1.4) (0.143) (0.25) too few
ἴς sinew, tendon 1 (1.4) (0.943) (0.25) too few
σπάω to draw 1 (1.4) (0.186) (0.25) too few
ζηλόω to rival, vie with, emulate 2 (2.8) (0.278) (0.26)
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 1 (1.4) (0.158) (0.26) too few
εὐγενής well-born, of noble race, of high descent 1 (1.4) (0.208) (0.26) too few
ἕωθεν from morn 1 (1.4) (0.128) (0.26) too few
ξενίζω to receive a guest; to surprise, to make strange 1 (1.4) (0.1) (0.27) too few
ἀνέρχομαι to go up 1 (1.4) (0.299) (0.27) too few
ἄτεχνος without art, ignorant of the rules of art, unskilled, empirical 3 (4.2) (0.184) (0.27)
σιωπάω to be silent 2 (2.8) (0.372) (0.27)
ἄγρα a catching, hunting 1 (1.4) (0.084) (0.27) too few
ἐξωθέω to thrust out, force out, wrench out 1 (1.4) (0.13) (0.27) too few
πέρα beyond, across 2 (2.8) (0.278) (0.27)
ὄναρ a dream, vision in sleep 1 (1.4) (0.229) (0.27) too few
ἄλφιτον peeled 1 (1.4) (0.159) (0.27) too few
φίλημα a kiss 1 (1.4) (0.068) (0.27) too few
ἐπιλανθάνομαι to forget 1 (1.4) (0.214) (0.27) too few
μετρέω to measure in any way 2 (2.8) (0.963) (0.27)
ἐλαφρός lightly, buoyantly 1 (1.4) (0.118) (0.27) too few
εἴθε (in wishes) would that! if only... 1 (1.4) (0.116) (0.27) too few
πενία poverty, need 9 (12.6) (0.298) (0.27)
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (1.4) (0.418) (0.28) too few
ἔνδοθεν from within 1 (1.4) (0.26) (0.28) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (1.4) (0.351) (0.28) too few
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 1 (1.4) (0.416) (0.28) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (1.4) (0.834) (0.28) too few
γείτων one of the same land, a neighbour 1 (1.4) (0.229) (0.28) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (1.4) (0.426) (0.28) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 2 (2.8) (0.392) (0.28)
ταπεινός low 3 (4.2) (0.507) (0.28)
ἀνέλπιστος unhoped for, unlooked for 1 (1.4) (0.06) (0.29) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (1.4) (0.407) (0.29) too few
εὐχή a prayer, vow 3 (4.2) (0.766) (0.29)
Ἑστία Vesta 1 (1.4) (0.178) (0.29) too few
ψυχρός cold, chill 1 (1.4) (2.892) (0.3) too few
βιόω to live, pass one's life 3 (4.2) (0.513) (0.3)
πλατύς wide, broad 1 (1.4) (0.756) (0.3) too few
ἐϋκνήμις well-greaved 1 (1.4) (0.024) (0.3) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 10 (13.9) (0.353) (0.3)
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (1.4) (0.323) (0.31) too few
διεξέρχομαι to go through, pass through 2 (2.8) (0.397) (0.31)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 1 (1.4) (0.638) (0.31) too few
ἐνίοτε sometimes 5 (7.0) (1.212) (0.31)
τοξεύω to shoot with the bow 1 (1.4) (0.139) (0.31) too few
τολμηρός hardihood 1 (1.4) (0.1) (0.31) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (1.4) (1.133) (0.31) too few
διδάσκαλος a teacher, master 1 (1.4) (1.058) (0.31) too few
ὕω to send rain, to rain 1 (1.4) (0.135) (0.31) too few
πολυτελής very expensive, very costly 3 (4.2) (0.296) (0.32)
ἀγανακτέω to feel irritation 3 (4.2) (0.367) (0.32)
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 1 (1.4) (0.305) (0.32) too few
μηδέποτε never 1 (1.4) (0.361) (0.32) too few
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 1 (1.4) (0.597) (0.32) too few
λοχέος an ambush 1 (1.4) (0.097) (0.32) too few
διατριβή a way of spending time 4 (5.6) (0.328) (0.32)
κατανοέω to observe well, to understand 4 (5.6) (0.416) (0.32)
λῃστής a robber, plunderer 1 (1.4) (0.282) (0.32) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (1.4) (0.326) (0.32) too few
σκευάζω to prepare, make ready 1 (1.4) (0.277) (0.32) too few
ἱκετεύω to approach as a suppliant 1 (1.4) (0.317) (0.32) too few
ἀποκλείω to shut off from 2 (2.8) (0.193) (0.33)
Εὐριπίδης Euripides 1 (1.4) (0.232) (0.33) too few
ἀφοράω to look away from 1 (1.4) (0.669) (0.33) too few
ἀπειρία want of skill, inexperience 2 (2.8) (0.208) (0.34)
περισσός beyond the regular number 3 (4.2) (1.464) (0.34)
τραῦμα a wound, hurt 1 (1.4) (0.506) (0.34) too few
Χάρις Charis, Grace 1 (1.4) (0.155) (0.34) too few
δεῖμα fear, affright 1 (1.4) (0.134) (0.34) too few
ἐνδεής in need of; deficient 5 (7.0) (0.31) (0.34)
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (1.4) (0.254) (0.35) too few
δειπνέω to make a meal 3 (4.2) (0.284) (0.35)
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 1 (1.4) (0.288) (0.35) too few
ἀντιποιέω to do in return; mid. lay claim to, seek after 2 (2.8) (0.125) (0.35)
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 4 (5.6) (0.393) (0.35)
νύκτωρ by night 1 (1.4) (0.36) (0.35) too few
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 2 (2.8) (0.243) (0.35)
ἐξανίστημι to raise up: to make one rise 3 (4.2) (0.155) (0.35)
προχειρίζω to put into the hand, have ready at hand 2 (2.8) (0.18) (0.35)
ὑποκρίνω separate gradually, mid. to answer 2 (2.8) (0.208) (0.35)
βιβλίον a paper, scroll, letter 2 (2.8) (1.897) (0.35)
παιδεία the rearing of a child 3 (4.2) (0.557) (0.35)
σιωπή silence 1 (1.4) (0.238) (0.35) too few
οὔτι in no wise 1 (1.4) (0.133) (0.35) too few
ἄφθονος without envy 1 (1.4) (0.275) (0.36) too few
συνήθης dwelling 1 (1.4) (0.793) (0.36) too few
παράλογος beyond calculation, unexpected, unlooked for 1 (1.4) (0.179) (0.36) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (1.4) (0.224) (0.36) too few
νοσέω to be sick, ill, to ail 1 (1.4) (1.226) (0.36) too few
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 1 (1.4) (0.492) (0.37) too few
γάλα milk 1 (1.4) (0.9) (0.37) too few
ἀργός shining, bright, glistening 1 (1.4) (0.331) (0.37) too few
περιμένω to wait for, await 5 (7.0) (0.223) (0.37)
φύλλον a leaf; 1 (1.4) (0.521) (0.37) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (1.4) (0.519) (0.37) too few
ἀποβλέπω look steadily at 3 (4.2) (0.373) (0.37)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 1 (1.4) (1.211) (0.37) too few
ἀργός2 not working the ground, living without labour 1 (1.4) (0.337) (0.37) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 2 (2.8) (0.33) (0.37)
μακάριος blessed, happy 1 (1.4) (0.896) (0.38) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (1.4) (0.24) (0.38) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (1.4) (0.408) (0.38) too few
ἄργυρος silver 2 (2.8) (0.301) (0.38)
μειράκιον a boy, lad, stripling 2 (2.8) (0.339) (0.38)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 5 (7.0) (0.825) (0.38)
πορφύρεος darkgleaming, dark; 1 (1.4) (0.134) (0.38) too few
φθόνος ill-will, envy, jealousy 2 (2.8) (0.458) (0.38)
εἶἑν well, quite so, very good 1 (1.4) (0.246) (0.38) too few
δέμω to build 1 (1.4) (0.1) (0.38) too few
δουλεία servitude, slavery, bondage 5 (7.0) (0.349) (0.38)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 1 (1.4) (0.775) (0.38) too few
διέξειμι go through, tell in detail 4 (5.6) (0.343) (0.39)
ὀκνέω to shrink 2 (2.8) (0.304) (0.39)
διάγω to carry over 1 (1.4) (0.532) (0.39) too few
ἐρωτικός amatory 3 (4.2) (0.201) (0.39)
ὄνος an ass 1 (1.4) (0.553) (0.4) too few
θεραπεία a waiting on, service 3 (4.2) (0.954) (0.4)
παχύς thick, stout 2 (2.8) (1.124) (0.4)
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (1.4) (0.52) (0.4) too few
κατάκειμαι to lie down, lie outstretched 3 (4.2) (0.243) (0.4)
ἐραστής a lover 3 (4.2) (0.285) (0.4)
σωφρονέω to be sound of mind 1 (1.4) (0.286) (0.41) too few
δακρύω to weep, shed tears 1 (1.4) (0.219) (0.41) too few
εἰσίημι to send into 4 (5.6) (0.37) (0.41)
νεάω to plough up anew 1 (1.4) (0.113) (0.41) too few
παρατίθημι to place beside 2 (2.8) (1.046) (0.41)
ἄρτος bread, loaf of bread 1 (1.4) (1.04) (0.41) too few
δίαιτα a way of living, mode of life 1 (1.4) (0.746) (0.41) too few
ἀποδιδράσκω to run away 1 (1.4) (0.293) (0.41) too few
ἐξετάζω to examine well 3 (4.2) (0.695) (0.41)
χεῖλος lip 1 (1.4) (0.395) (0.41) too few
πρόδηλος clear 1 (1.4) (0.652) (0.41) too few
κόμη the hair, hair of the head 2 (2.8) (0.314) (0.41)
δεξιά the right hand 1 (1.4) (0.472) (0.42) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (1.4) (1.304) (0.42) too few
παράκειμαι to lie beside 1 (1.4) (0.607) (0.42) too few
ἄγαν very, much, very much 2 (2.8) (0.438) (0.42)
τεκμήριον a sure signs. 1 (1.4) (0.434) (0.42) too few
μνημονεύω to call to mind, remember 1 (1.4) (1.526) (0.42) too few
ἐπιμέλεια care, attention 1 (1.4) (0.49) (0.42) too few
πῆχυς the fore-arm 1 (1.4) (0.633) (0.43) too few
διήγησις narrative, statement 1 (1.4) (0.346) (0.43) too few
γηθέω to rejoice 1 (1.4) (0.086) (0.43) too few
ἀκόλουθος following, attending on 1 (1.4) (0.882) (0.44) too few
πομπή conduct, escort, guidance 2 (2.8) (0.16) (0.44)
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 1 (1.4) (0.361) (0.44) too few
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 2 (2.8) (1.671) (0.44)
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (1.4) (0.758) (0.44) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (1.4) (0.613) (0.44) too few
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 1 (1.4) (0.487) (0.44) too few
ἀποτρέπω to turn away from, dissuade 2 (2.8) (0.175) (0.44)
Περσικός Persian 1 (1.4) (0.222) (0.44) too few
λιμός hunger, famine 4 (5.6) (0.568) (0.45)
ἐπινοέω to think on 3 (4.2) (0.554) (0.45)
οἷ2 whither; where (to) 2 (2.8) (0.405) (0.45)
στεφανόω to wreathe, to crown 1 (1.4) (0.339) (0.46) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 2 (2.8) (0.506) (0.46)
νεύω to nod 2 (2.8) (0.178) (0.46)
γέλως laughter 3 (4.2) (0.371) (0.46)
παραβάλλω to throw beside 1 (1.4) (0.561) (0.46) too few
ζυγόν anything which joins two 1 (1.4) (0.343) (0.46) too few
ἐλέφας the elephant 1 (1.4) (0.368) (0.46) too few
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 1 (1.4) (1.077) (0.46) too few
ἄλογος without 1 (1.4) (1.824) (0.47) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (1.4) (0.675) (0.47) too few
ἄπορος without passage 2 (2.8) (0.428) (0.47)
ὑπάγω to lead 1 (1.4) (0.426) (0.47) too few
εἴσοδος a way in, entrance 1 (1.4) (0.326) (0.47) too few
πρόειμι go forward 1 (1.4) (1.153) (0.47) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (1.4) (0.22) (0.48) too few
γαστήρ the paunch, belly 3 (4.2) (1.811) (0.48)
δέρμα the skin, hide 1 (1.4) (1.071) (0.48) too few
ἐπισκοπέω to look upon 2 (2.8) (1.347) (0.48)
ἐνεργός at work, working, active, busy 1 (1.4) (0.11) (0.48) too few
ἱστός mast, beam 1 (1.4) (0.128) (0.48) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (1.4) (1.907) (0.49) too few
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 1 (1.4) (0.646) (0.49) too few
μυχός the innermost place, inmost nook 2 (2.8) (0.117) (0.49)
βίαιος forcible, violent 2 (2.8) (0.622) (0.49)
γραφή drawing, writing; indictment 2 (2.8) (2.255) (0.49)
κολάζω to curtail, dock, prune 1 (1.4) (0.677) (0.49) too few
ἐπιλέγω to choose, pick out, select 1 (1.4) (0.374) (0.49) too few
εὐτυχέω to be well off, successful, prosperous 1 (1.4) (0.166) (0.49) too few
ἀπωθέω to thrust away, push back 1 (1.4) (0.303) (0.5) too few
φθονέω to bear ill-will 2 (2.8) (0.261) (0.5)
μάθημα that which is learnt, a lesson 3 (4.2) (0.575) (0.51)
δύστηνος wretched, unhappy, unfortunate, disastrous 2 (2.8) (0.092) (0.51)
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (1.4) (0.277) (0.51) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (1.4) (0.591) (0.51) too few
τέως so long, meanwhile, the while 1 (1.4) (0.641) (0.52) too few
εἰκών a likeness, image, portrait 3 (4.2) (1.509) (0.52)
αὐτόθεν from the very spot 1 (1.4) (0.38) (0.52) too few
καθίημι to send down, let fall 2 (2.8) (0.498) (0.52)
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 2 (2.8) (0.772) (0.53)
πτερόν feathers 1 (1.4) (0.337) (0.53) too few
κάματος toil, trouble, labour 2 (2.8) (0.2) (0.54)
μάρτυς a witness 2 (2.8) (0.889) (0.54)
καθέζομαι to sit down, take one's seat 1 (1.4) (0.211) (0.54) too few
θόρυβος a noise, uproar, clamour 1 (1.4) (0.35) (0.54) too few
μαλακός soft 1 (1.4) (0.963) (0.55) too few
πολιά grayness of hair 1 (1.4) (0.097) (0.55) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 2 (2.8) (0.488) (0.55)
γέλοιος causing laughter, laughable 6 (8.4) (0.381) (0.55)
αἰδώς a sense of shame, shame, modesty, self-respect 4 (5.6) (0.378) (0.55)
μετέωρος raised from the ground, hanging 1 (1.4) (0.442) (0.55) too few
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 1 (1.4) (4.811) (0.55) too few
ἀδελφή a sister 1 (1.4) (0.542) (0.56) too few
πολιός gray, grizzled, grisly 1 (1.4) (0.133) (0.56) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 2 (2.8) (0.573) (0.57)
κρήνη a well, spring, fountain 1 (1.4) (0.177) (0.57) too few
Μάγος a Magus, Magian 1 (1.4) (0.235) (0.57) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (1.4) (1.94) (0.58) too few
καινός new, fresh 2 (2.8) (0.929) (0.58)
κόρος one's fill, satiety, surfeit 1 (1.4) (0.236) (0.58) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 2 (2.8) (0.478) (0.58)
πρόγονος a forefather, ancestor 1 (1.4) (0.412) (0.58) too few
συγγνώμη forgiveness 3 (4.2) (0.319) (0.58)
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 5 (7.0) (0.515) (0.58)
φιλόσοφος a lover of wisdom 5 (7.0) (1.741) (0.58)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 2 (2.8) (0.897) (0.58)
ἄσμενος well-pleased, glad 1 (1.4) (0.221) (0.58) too few
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 2 (2.8) (0.484) (0.59)
ἔθος custom, habit 1 (1.4) (1.231) (0.59) too few
παιδεύω to bring up 6 (8.4) (0.727) (0.59)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (1.4) (0.498) (0.6) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (1.4) (1.096) (0.6) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 7 (9.8) (0.585) (0.61)
σεμνός revered, august, holy, awful 4 (5.6) (0.57) (0.61)
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 8 (11.2) (0.288) (0.61)
ἰδιώτης a private person, an individual 2 (2.8) (0.552) (0.61)
εἴσειμι to go into 3 (4.2) (0.609) (0.62)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 2 (2.8) (0.486) (0.62)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 1 (1.4) (1.038) (0.62) too few
κόρος2 young man 1 (1.4) (0.242) (0.63) too few
καταφρονέω to think down upon 2 (2.8) (0.668) (0.63)
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 1 (1.4) (0.742) (0.63) too few
ἑσπέρα evening, eventide, eve 1 (1.4) (0.592) (0.63) too few
ὀστέον bone 3 (4.2) (2.084) (0.63)
ὁρίζω to divide 3 (4.2) (3.324) (0.63)
προεῖπον to tell 1 (1.4) (0.428) (0.63) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (1.4) (1.255) (0.64) too few
ἀεικής unseemly, shameful 1 (1.4) (0.07) (0.64) too few
πρόσειμι be there (in addition) 4 (5.6) (0.784) (0.64)
Βαβυλών Babylon 1 (1.4) (0.597) (0.64) too few
περιβάλλω to throw round 1 (1.4) (0.519) (0.64) too few
ὁμιλέω to be in company with, consort with 1 (1.4) (0.413) (0.64) too few
αἰδέομαι to be ashamed to do 1 (1.4) (0.372) (0.64) too few
καταδύω to go down, sink, set 1 (1.4) (0.193) (0.65) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (1.4) (1.603) (0.65) too few
γυμνός naked, unclad 2 (2.8) (0.564) (0.65)
πανταχόθεν from all places, from all quarters, on every side 1 (1.4) (0.513) (0.65) too few
πονηρός toilsome, painful, grievous 6 (8.4) (1.795) (0.65)
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (1.4) (0.953) (0.65) too few
διαβολή false accusation, slander, calumny 3 (4.2) (0.284) (0.65)
σκέπτομαι to look about, look carefully 2 (2.8) (0.404) (0.66)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (1.4) (1.004) (0.66) too few
μισέω to hate 2 (2.8) (0.74) (0.66)
λούω to wash 2 (2.8) (0.513) (0.66)
Κρονίων son of Cronus 1 (1.4) (0.071) (0.66) too few
οὔτις no one 1 (1.4) (0.22) (0.66) too few
τοσόσδε so strong, so able 1 (1.4) (0.411) (0.66) too few
πληγή a blow, stroke 1 (1.4) (0.895) (0.66) too few
ἐξαπατάω to deceive 2 (2.8) (0.368) (0.66)
ἀνοίγνυμι to open 1 (1.4) (0.625) (0.66) too few
στρέφω to turn about 1 (1.4) (0.466) (0.66) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 6 (8.4) (2.935) (0.67)
γλαφυρός hollow, hollowed 1 (1.4) (0.074) (0.67) too few
δειλός cowardly, craven 1 (1.4) (0.304) (0.67) too few
μηχανή an instrument, machine 2 (2.8) (0.37) (0.68)
κέρδος gain, profit, advantage 1 (1.4) (0.452) (0.68) too few
ἀφορμή a starting-point 2 (2.8) (0.47) (0.68)
διαβάλλω to throw over 1 (1.4) (0.43) (0.68) too few
περάω to drive right through; pass, penetrate 1 (1.4) (0.238) (0.68) too few
ὁποῖος of what sort 2 (2.8) (1.665) (0.68)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 7 (9.8) (0.714) (0.68)
ἐπώχατο were kept shut 1 (1.4) (0.486) (0.69) too few
λόχος an ambush 1 (1.4) (0.216) (0.69) too few
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 1 (1.4) (0.978) (0.69) too few
ψιλός bare, stripped; (soldier) without heavy armor, light troops 1 (1.4) (0.509) (0.69) too few
διαλέγομαι talk 1 (1.4) (0.836) (0.69) too few
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 1 (1.4) (0.699) (0.69) too few
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 2 (2.8) (1.407) (0.69)
πάρειμι2 go past, march along, come forward 1 (1.4) (0.299) (0.69) too few
ἔξοδος a going out; an exit 1 (1.4) (0.366) (0.69) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (1.4) (1.141) (0.69) too few
ὁπόσος as many as 5 (7.0) (1.404) (0.7)
ἐξευρίσκω to find out, discover 1 (1.4) (0.486) (0.7) too few
βαθύς deep 3 (4.2) (0.552) (0.7)
ἀκρόπολις the upper city 1 (1.4) (0.277) (0.71) too few
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 3 (4.2) (1.565) (0.71)
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (1.4) (1.068) (0.71) too few
ἔξειμι go out 3 (4.2) (0.687) (0.71)
θεραπεύω to be an attendant, do service 4 (5.6) (1.21) (0.71)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 2 (2.8) (1.14) (0.72)
οὖς auris, the ear 3 (4.2) (1.469) (0.72)
μόλις barely, scarcely 3 (4.2) (0.479) (0.72)
ἐπικαλέω to call upon 1 (1.4) (0.509) (0.72) too few
Ὀλύμπιος Olympian, of Olympus, dwelling on Olympus 1 (1.4) (0.257) (0.73) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 3 (4.2) (0.969) (0.73)
στήλη a block of stone 1 (1.4) (0.255) (0.74) too few
τραγῳδία a tragedy 2 (2.8) (0.219) (0.74)
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (1.4) (0.559) (0.74) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 9 (12.6) (0.989) (0.75)
κοινωνέω to have or do in common with 1 (1.4) (0.907) (0.75) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (1.4) (0.583) (0.75) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 4 (5.6) (1.348) (0.75)
Δημοσθένης Demosthenes 1 (1.4) (0.443) (0.75) too few
ἀγγελία a message, tidings, news 1 (1.4) (0.158) (0.75) too few
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 4 (5.6) (0.567) (0.75)
ἑορτή a feast 1 (1.4) (0.773) (0.75) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 2 (2.8) (0.476) (0.76)
πλησίος near, close to 2 (2.8) (1.174) (0.76)
ἐπαίρω to lift up and set on 1 (1.4) (0.55) (0.76) too few
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 3 (4.2) (0.499) (0.76)
μηκέτι no more, no longer, no further 2 (2.8) (0.86) (0.77)
ὀϊστός arrow 1 (1.4) (0.111) (0.77) too few
Ἀφροδίτη Aphrodite 1 (1.4) (0.644) (0.77) too few
ἄλλοτε at another time, at other times 1 (1.4) (0.652) (0.77) too few
γέρας a gift of honour 1 (1.4) (0.251) (0.77) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (2.8) (0.65) (0.77)
βέλτιστος best 2 (2.8) (0.48) (0.78)
προσέρχομαι to come 2 (2.8) (0.91) (0.78)
μυριάς a number of ten thousand, myriad 1 (1.4) (0.377) (0.78) too few
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 2 (2.8) (0.635) (0.78)
ὄϊς sheep 2 (2.8) (1.922) (0.78)
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (1.4) (0.762) (0.78) too few
συλλαμβάνω to collect, gather together 2 (2.8) (0.673) (0.79)
μνήμη a remembrance, memory, record 3 (4.2) (1.059) (0.79)
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 3 (4.2) (0.354) (0.79)
πλοῦτος wealth, riches 3 (4.2) (1.072) (0.8)
διατίθημι to place separately, arrange 1 (1.4) (0.617) (0.8) too few
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 1 (1.4) (0.651) (0.8) too few
πρόσειμι2 approach 1 (1.4) (0.794) (0.8) too few
φιλότης friendship, love, affection 1 (1.4) (0.121) (0.8) too few
θέμις that which is laid down 1 (1.4) (0.301) (0.8) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 3 (4.2) (1.467) (0.8)
μέτριος within measure 5 (7.0) (1.299) (0.8)
ποθεν from some place 1 (1.4) (0.996) (0.8) too few
ἀντέχω to hold out against, withstand 1 (1.4) (0.372) (0.81) too few
προσλαμβάνω to take or receive in addition 1 (1.4) (0.664) (0.81) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 6 (8.4) (0.657) (0.82)
ἐπιβουλεύω to plot against 3 (4.2) (0.494) (0.82)
ῥίπτω to throw, cast, hurl 1 (1.4) (0.59) (0.82) too few
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 1 (1.4) (0.242) (0.82) too few
δεῖπνον the principal meal 15 (20.9) (0.717) (0.83)
γῆρας old age 2 (2.8) (0.553) (0.83)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 3 (4.2) (0.764) (0.83)
περιγίγνομαι to be superior to; to survive 1 (1.4) (0.352) (0.83) too few
Ἑλένη Helen 1 (1.4) (0.306) (0.84) too few
ἐπείγω to press down, weigh down; mid. hasten 1 (1.4) (0.537) (0.86) too few
ἀκμή a point, edge 1 (1.4) (0.519) (0.86) too few
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 1 (1.4) (0.701) (0.86) too few
σοφία skill 2 (2.8) (1.979) (0.86)
μάντις one who divines, a seer, prophet 1 (1.4) (0.344) (0.86) too few
ἀθρόος in crowds 5 (7.0) (1.056) (0.86)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 2 (2.8) (1.679) (0.87)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 1 (1.4) (1.028) (0.87) too few
λέων a lion 1 (1.4) (0.675) (0.88) too few
ἀΐω perceive 1 (1.4) (0.094) (0.88) too few
ἀγρός fields, lands 1 (1.4) (0.663) (0.88) too few
ἄλλῃ in another place, elsewhere 2 (2.8) (0.52) (0.89)
καθίζω to make to sit down, seat 1 (1.4) (0.432) (0.89) too few
καταλέγω recount, tell at length and in order 1 (1.4) (0.396) (0.89) too few
Οἰδίπους Oedipus 1 (1.4) (0.131) (0.89) too few
Μοῦσα the Muse 1 (1.4) (0.431) (0.89) too few
κάτω down, downwards 5 (7.0) (3.125) (0.89)
σπουδάζω to make haste 1 (1.4) (0.887) (0.89) too few
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 2 (2.8) (0.663) (0.9)
ἔσχατος outermost 1 (1.4) (2.261) (0.9) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 6 (8.4) (0.649) (0.91)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 1 (1.4) (0.803) (0.91) too few
καλύπτω to cover with 1 (1.4) (0.238) (0.91) too few
ὗς wild swine 1 (1.4) (1.845) (0.91) too few
ἀπαντάω to meet 6 (8.4) (0.895) (0.92)
ἀπορία difficulty of passing 4 (5.6) (1.504) (0.92)
ἀπολιμπάνω to leave 1 (1.4) (0.6) (0.92) too few
εἰσάγω to lead in 1 (1.4) (1.077) (0.92) too few
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 1 (1.4) (0.761) (0.93) too few
γενναῖος noble, excellent 3 (4.2) (0.793) (0.93)
ἐκφέρω to carry out of 1 (1.4) (0.452) (0.94) too few
συνίημι to bring together; understand 6 (8.4) (0.928) (0.94)
στέφανος that which surrounds 2 (2.8) (0.775) (0.94)
σεύω to put in quick motion: to drive, hunt, chase away 2 (2.8) (0.203) (0.94)
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 3 (4.2) (0.652) (0.95)
πρόσωπον the face, visage, countenance 2 (2.8) (1.94) (0.95)
ἀδικία injustice 1 (1.4) (0.737) (0.96) too few
πρόσω forwards, onwards, further 2 (2.8) (1.411) (0.96)
διάλυσις a loosing one from another, separating, parting 1 (1.4) (0.184) (0.96) too few
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 1 (1.4) (1.478) (0.97) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 3 (4.2) (0.984) (0.97)
ἐξουσία power 1 (1.4) (1.082) (0.97) too few
κάλλος beauty 1 (1.4) (0.894) (0.97) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (1.4) (0.738) (0.98) too few
γοῦν at least then, at any rate, any way 5 (7.0) (3.743) (0.99)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 4 (5.6) (1.86) (0.99)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 2 (2.8) (0.784) (0.99)
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 1 (1.4) (0.782) (1.0) too few
ἐοικότως similarly, like 4 (5.6) (1.868) (1.01)
πάντῃ every way, on every side 1 (1.4) (1.179) (1.03) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (1.4) (0.84) (1.03) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (2.8) (0.845) (1.03)
ὑποδείκνυμι to shew secretly 1 (1.4) (0.514) (1.04) too few
ἐπιφανής coming to light, appearing; remarkable, distinguished 1 (1.4) (0.431) (1.04) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 2 (2.8) (0.964) (1.05)
Ἀττικός Attic, Athenian 1 (1.4) (0.555) (1.05) too few
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 1 (1.4) (3.133) (1.05) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (1.4) (0.865) (1.06) too few
καταπλήσσω to strike down 2 (2.8) (0.323) (1.06)
σεαυτοῦ of thyself 12 (16.7) (0.863) (1.06)
γλυκύς sweet 1 (1.4) (1.252) (1.06) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (1.4) (0.759) (1.06) too few
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 2 (2.8) (0.479) (1.07)
Σάρδεις Sardes 1 (1.4) (0.139) (1.07) too few
τηρέω to watch over, protect, guard 2 (2.8) (0.878) (1.08)
κάμνω to work, toil, be sick 2 (2.8) (1.144) (1.08)
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (1.4) (0.537) (1.08) too few
ἐλευθερία freedom, liberty 9 (12.6) (0.488) (1.08)
οὐδαμῶς in no wise 1 (1.4) (0.866) (1.08) too few
νόσος sickness, disease, malady 2 (2.8) (2.273) (1.08)
παρέρχομαι to go by, beside 5 (7.0) (1.127) (1.08)
Ἑλληνικός Hellenic, Greek 2 (2.8) (0.442) (1.08)
εἰκός like truth 4 (5.6) (1.953) (1.09)
ἆθλος a contest for a prize 1 (1.4) (0.249) (1.09) too few
εἴωθα to be accustomed 5 (7.0) (1.354) (1.1)
μά (no,) by .. 4 (5.6) (0.595) (1.11)
δοῦλος slave 6 (8.4) (1.48) (1.11)
νή (yes) by.. 4 (5.6) (0.565) (1.11)
πέλαγος the sea 1 (1.4) (0.385) (1.11) too few
κάθημαι to be seated 1 (1.4) (0.912) (1.11) too few
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 3 (4.2) (0.984) (1.12)
βελτίων better 1 (1.4) (1.81) (1.12) too few
ἐμαυτοῦ of me, of myself 4 (5.6) (0.951) (1.13)
ἅλς a lump of salt 1 (1.4) (0.493) (1.14) too few
ἥκιστος least 1 (1.4) (0.653) (1.14) too few
λευκός light, bright, clear 2 (2.8) (4.248) (1.14)
συντίθημι to put together 2 (2.8) (1.368) (1.15)
ὑπισχνέομαι to promise 5 (7.0) (0.634) (1.16)
τελευταῖος last 1 (1.4) (0.835) (1.17) too few
φυγή flight 2 (2.8) (0.734) (1.17)
ἄκρος at the furthest point 2 (2.8) (1.252) (1.18)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 1 (1.4) (1.137) (1.18) too few
ὅπου where 1 (1.4) (1.571) (1.19) too few
ἐλεύθερος free 7 (9.8) (0.802) (1.2)
προσφέρω to bring to 1 (1.4) (1.465) (1.2) too few
ἤτοι now surely, truly, verily 2 (2.8) (3.652) (1.2)
πρόκειμαι to be set before one 1 (1.4) (2.544) (1.2) too few
Ὅμηρος Homer 1 (1.4) (1.178) (1.21) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (1.4) (0.801) (1.21) too few
Πρίαμος Priam 1 (1.4) (0.179) (1.22) too few
ἀπάγω to lead away, carry off 2 (2.8) (0.763) (1.22)
ἀείδω to sing 2 (2.8) (0.923) (1.22)
καθήκω to have come; to suit, to belong to, be one’s duty 1 (1.4) (0.359) (1.22) too few
διακόσιοι two hundred 1 (1.4) (0.304) (1.22) too few
κόλπος bosom; gulf 1 (1.4) (0.419) (1.22) too few
προαίρεσις a choosing 1 (1.4) (0.951) (1.23) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (1.4) (2.065) (1.23) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (2.8) (1.363) (1.24)
προστάσσω to order 3 (4.2) (1.223) (1.25)
πλόος a sailing, voyage 1 (1.4) (0.306) (1.25) too few
ζέω to boil, seethe 1 (1.4) (1.826) (1.25) too few
ἡλικία time of life, age 3 (4.2) (1.229) (1.25)
ἔρομαι to ask, enquire 2 (2.8) (0.949) (1.25)
μισθός wages, pay, hire 13 (18.1) (0.682) (1.26)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 2 (2.8) (1.945) (1.28)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 2 (2.8) (0.916) (1.28)
ἄμφω both 1 (1.4) (2.508) (1.28) too few
ἐρῆμος desolate, lone, lonely, lonesome, solitary 1 (1.4) (1.033) (1.28) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (1.4) (1.39) (1.28) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 6 (8.4) (0.798) (1.28)
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 2 (2.8) (0.884) (1.29)
λόφος the back of the neck 1 (1.4) (0.304) (1.29) too few
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 1 (1.4) (0.879) (1.29) too few
δεσπότης a master, lord, the master of the house 4 (5.6) (1.404) (1.3)
εἰρήνη peace, time of peace 1 (1.4) (1.348) (1.32) too few
φώς a man 1 (1.4) (0.967) (1.32) too few
ἐμπίπτω to fall in 2 (2.8) (1.012) (1.33)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (1.4) (0.911) (1.33) too few
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 (1.4) (1.23) (1.34) too few
ζάω to live 1 (1.4) (2.268) (1.36) too few
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 3 (4.2) (0.733) (1.36)
ὑπομένω to stay behind, survive 8 (11.2) (1.365) (1.36)
ἀποβαίνω to step off from 1 (1.4) (0.465) (1.36) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 4 (5.6) (2.582) (1.38)
τεός = σός, 'your' 1 (1.4) (0.751) (1.38) too few
ἐράω to love, to be in love with 2 (2.8) (0.99) (1.38)
ὕστερος latter, last 4 (5.6) (1.506) (1.39)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (1.4) (1.497) (1.41) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 3 (4.2) (1.082) (1.41)
Κροῖσος Croesus 1 (1.4) (0.22) (1.42) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 6 (8.4) (3.069) (1.42)
πέτρα a rock, a ledge 2 (2.8) (0.682) (1.42)
Ἡρακλέης Heracles 2 (2.8) (0.951) (1.42)
ὕπνος sleep, slumber 2 (2.8) (1.091) (1.42)
τόξον a bow 1 (1.4) (0.375) (1.44) too few
φιλία friendly love, affection, friendship 4 (5.6) (1.063) (1.44)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (1.4) (3.747) (1.45) too few
ἐντός within, inside 2 (2.8) (1.347) (1.45)
ἕλκω to draw, drag 1 (1.4) (1.305) (1.45) too few
ἄνω2 up, upwards 3 (4.2) (3.239) (1.45)
ἄρτι just now, recently 3 (4.2) (0.652) (1.45)
ἐκτός outside 2 (2.8) (1.394) (1.48)
αἰτέω to ask, beg; postulate 5 (7.0) (1.871) (1.48)
φωνή a sound, tone 3 (4.2) (3.591) (1.48)
χρυσός gold 3 (4.2) (0.812) (1.49)
ἄπειμι be absent 2 (2.8) (1.064) (1.49)
ἐξέρχομαι to go out, come out 1 (1.4) (1.544) (1.49) too few
φάσκω to say, affirm, assert 2 (2.8) (1.561) (1.51)
εἶτα then, next 10 (13.9) (4.335) (1.52)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 3 (4.2) (1.325) (1.52)
οὐδαμός not even one, no one 1 (1.4) (0.872) (1.52) too few
νέω to swim 1 (1.4) (0.993) (1.53) too few
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 1 (1.4) (1.376) (1.54) too few
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 1 (1.4) (1.165) (1.55) too few
παλαιός old in years 3 (4.2) (2.149) (1.56)
κύριος having power 1 (1.4) (8.273) (1.56) too few
δαμάζω to overpower, tame, conquer, subdue 1 (1.4) (0.173) (1.56) too few
ἐργάζομαι to work, labour 2 (2.8) (2.772) (1.58)
πίνω to drink 10 (13.9) (2.254) (1.59)
ὄρνις a bird 3 (4.2) (0.862) (1.59)
ἀφαιρέω to take from, take away from 3 (4.2) (2.254) (1.6)
ἔνδον in, within, in the house, at home 6 (8.4) (1.222) (1.6)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 1 (1.4) (1.54) (1.61) too few
ἄνω to accomplish, achieve, finish 3 (4.2) (3.876) (1.61)
θαρσέω to be of good courage, take courage 1 (1.4) (0.946) (1.63) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 8 (11.2) (3.387) (1.63)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 3 (4.2) (2.906) (1.65)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 1 (1.4) (1.526) (1.65) too few
βαρύς heavy 3 (4.2) (1.527) (1.65)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (1.4) (1.966) (1.67) too few
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 2 (2.8) (1.284) (1.67)
ἴσως equally, in like manner 8 (11.2) (2.15) (1.68)
παραγγέλλω to transmit as a message; give orders 1 (1.4) (0.491) (1.68) too few
μεταξύ betwixt, between 4 (5.6) (2.792) (1.7)
εἰσέρχομαι to go in 3 (4.2) (1.634) (1.72)
μυρίος numberless, countless, infinite 4 (5.6) (1.186) (1.73)
ἀδύνατος unable, impossible 1 (1.4) (4.713) (1.73) too few
θύρα a door 2 (2.8) (0.919) (1.74)
ὥρα [sacrificial victim] 1 (1.4) (2.015) (1.75) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 5 (7.0) (1.431) (1.76)
παρίστημι to make to stand 2 (2.8) (1.412) (1.77)
συνεχής holding together 4 (5.6) (3.097) (1.77)
ζητέω to seek, seek for 2 (2.8) (5.036) (1.78)
ἐπιβάλλω to throw 2 (2.8) (0.749) (1.78)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 1 (1.4) (0.712) (1.78) too few
οἶος alone, lone, lonely 2 (2.8) (1.368) (1.78)
ὀπίσω backwards 1 (1.4) (0.796) (1.79) too few
ὥρα2 time, season, climate 1 (1.4) (2.188) (1.79) too few
ἄλλως in another way 4 (5.6) (3.069) (1.79)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 3 (4.2) (5.806) (1.8)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 3 (4.2) (3.221) (1.81)
πολίτης (fellow) citizen 1 (1.4) (1.041) (1.81) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (1.4) (0.652) (1.82) too few
ἡδύς sweet 17 (23.7) (2.071) (1.82)
ῥέω to flow, run, stream, gush 1 (1.4) (1.029) (1.83) too few
στόμα the mouth 1 (1.4) (2.111) (1.83) too few
ἀπολείπω to leave over 3 (4.2) (1.035) (1.83)
ἄπειμι2 go away 1 (1.4) (1.11) (1.84) too few
τάλαντον a balance 2 (2.8) (0.492) (1.84)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 11 (15.3) (1.438) (1.84)
αἰσχρός causing shame, abusive 5 (7.0) (1.068) (1.87)
χειμών winter; storm, stormy weather 1 (1.4) (1.096) (1.89) too few
ὀξύς2 sharp, keen 2 (2.8) (1.671) (1.89)
τέσσαρες four 1 (1.4) (2.963) (1.9) too few
πόνος work 9 (12.6) (1.767) (1.9)
πω up to this time, yet 1 (1.4) (0.812) (1.9) too few
κύων a dog 2 (2.8) (1.241) (1.9)
πολλάκις many times, often, oft 12 (16.7) (3.702) (1.91)
τάξις an arranging 2 (2.8) (2.44) (1.91)
ἐσθίω to eat 2 (2.8) (2.007) (1.91)
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 2 (2.8) (0.472) (1.92)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 3 (4.2) (1.195) (1.93)
σοφός wise, skilled, clever 2 (2.8) (1.915) (1.93)
χίλιοι a thousand 1 (1.4) (0.486) (1.95) too few
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 1 (1.4) (0.827) (1.95) too few
τολμάω to undertake, take heart 1 (1.4) (1.2) (1.96) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (2.8) (1.706) (1.96)
φυλακή a watching 1 (1.4) (0.687) (1.97) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (1.4) (1.544) (1.98) too few
ἀλήθεια truth 2 (2.8) (3.154) (1.99)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (1.4) (2.685) (1.99) too few
πόντος the sea 1 (1.4) (0.319) (2.0) too few
οἶνος wine 5 (7.0) (2.867) (2.0)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (1.4) (1.674) (2.01) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 3 (4.2) (1.111) (2.02)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 2 (2.8) (0.945) (2.02)
τοίνυν therefore, accordingly 9 (12.6) (5.224) (2.04)
οἰκία a building, house, dwelling 7 (9.8) (1.979) (2.07)
κέρας the horn of an animal 1 (1.4) (0.728) (2.07) too few
ὁπότε when 3 (4.2) (1.361) (2.1)
ἠώς the morning red, daybreak, dawn 3 (4.2) (0.679) (2.1)
χρεία use, advantage, service 5 (7.0) (2.117) (2.12)
ὀφθαλμός the eye 2 (2.8) (2.632) (2.12)
ἔξω out 3 (4.2) (2.334) (2.13)
πέντε five 3 (4.2) (1.584) (2.13)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (1.4) (1.723) (2.13) too few
δῶρον a gift, present 1 (1.4) (0.798) (2.13) too few
παραλαμβάνω to receive from 5 (7.0) (1.745) (2.14)
ἔρως love 1 (1.4) (0.962) (2.14) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 5 (7.0) (1.266) (2.18)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (1.4) (3.279) (2.18) too few
τιμή that which is paid in token of worth 4 (5.6) (1.962) (2.21)
νεκρός a dead body, corpse 1 (1.4) (1.591) (2.21) too few
ἐντεῦθεν hence 2 (2.8) (2.103) (2.21)
ἦμαρ day 1 (1.4) (0.303) (2.21) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 6 (8.4) (3.981) (2.22)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (1.4) (1.277) (2.25) too few
ἱερόν sanctuary 1 (1.4) (1.348) (2.26) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 2 (2.8) (1.343) (2.27)
σκοπέω to look at 1 (1.4) (1.847) (2.27) too few
μιμνήσκω to remind 4 (5.6) (1.852) (2.27)
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (1.4) (1.452) (2.28) too few
τρίτος the third 1 (1.4) (4.486) (2.33) too few
τύχη (good) fortune, luck, chance 2 (2.8) (1.898) (2.33)
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 1 (1.4) (0.698) (2.34) too few
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 2 (2.8) (1.028) (2.36)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (1.4) (1.698) (2.37) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (1.4) (1.523) (2.38) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (1.4) (1.678) (2.39) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (1.4) (1.252) (2.43) too few
καταλείπω to leave behind 2 (2.8) (1.869) (2.45)
καθό in so far as, according as 1 (1.4) (1.993) (2.46) too few
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 2 (2.8) (1.525) (2.46)
δόξα a notion 4 (5.6) (4.474) (2.49)
χρύσεος golden, of gold, decked 6 (8.4) (1.072) (2.49)
πλέως full of 3 (4.2) (2.061) (2.5)
φύω to bring forth, produce, put forth 2 (2.8) (3.181) (2.51)
δράω to do 1 (1.4) (1.634) (2.55) too few
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 3 (4.2) (0.646) (2.58)
ὅμως all the same, nevertheless 6 (8.4) (2.105) (2.59)
γράφω to scratch, draw, write 2 (2.8) (7.064) (2.6)
πιστεύω to trust, trust to 1 (1.4) (3.079) (2.61) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 6 (8.4) (1.852) (2.63)
δῆλος visible, conspicuous 3 (4.2) (5.582) (2.64)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (1.4) (3.114) (2.65) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (1.4) (2.566) (2.66) too few
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 (1.4) (2.437) (2.68) too few
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 (1.4) (1.651) (2.69) too few
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 2 (2.8) (2.518) (2.71)
τίκτω to bring into the world 1 (1.4) (1.368) (2.76) too few
δύω dunk 1 (1.4) (1.034) (2.79) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 3 (4.2) (3.714) (2.8)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 3 (4.2) (1.665) (2.81)
ἡμέτερος our 3 (4.2) (2.045) (2.83)
μακρός long 2 (2.8) (1.989) (2.83)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 1 (1.4) (1.877) (2.83) too few
κεφαλή the head 3 (4.2) (3.925) (2.84)
οὔκουν not therefore, so not 1 (1.4) (1.75) (2.84) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 3 (4.2) (2.65) (2.84)
τέκνον a child 1 (1.4) (1.407) (2.84) too few
αἰτία a charge, accusation 6 (8.4) (5.906) (2.88) </