urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg089.1st1K-grc1:1.3.17
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

228 lemmas; 686 tokens (157,985 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 110 22,042 (1395.2) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 36 7,255 (459.22) (544.579) (426.61)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 21 2,288 (144.82) (76.461) (54.75)
ἐν in, among. c. dat. 20 2,267 (143.49) (118.207) (88.06)
δέ but 14 3,103 (196.41) (249.629) (351.92)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 12 2,692 (170.4) (173.647) (126.45)
οὗτος this; that 12 2,321 (146.91) (133.027) (121.95)
εἰμί to be 11 2,760 (174.7) (217.261) (145.55)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 10 1,396 (88.36) (64.142) (59.77)
λέγω to pick; to say 10 1,564 (99.0) (90.021) (57.06)
μέν on the one hand, on the other hand 9 2,116 (133.94) (109.727) (118.8)
καθόλου on the whole, in general 8 53 (3.35) (5.11) (1.48)
περίοδος2 a going round, a flank march 8 49 (3.1) (0.582) (0.19)
ἄλλος other, another 7 787 (49.81) (40.264) (43.75)
γίγνομαι become, be born 7 1,820 (115.2) (53.204) (45.52)
ἐγώ I (first person pronoun) 7 556 (35.19) (54.345) (87.02)
ἐκ from out of 7 851 (53.87) (54.157) (51.9)
ἡμέρα day 7 413 (26.14) (8.416) (8.56)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 7 974 (61.65) (44.62) (43.23)
τε and 7 1,390 (87.98) (62.106) (115.18)
τεταρταῖος on the fourth day 7 58 (3.67) (0.2) (0.04)
ἀλλά otherwise, but 6 846 (53.55) (54.595) (46.87)
διά through c. gen.; because of c. acc. 6 1,448 (91.65) (56.77) (30.67)
λόγος the word 6 461 (29.18) (29.19) (16.1)
μέρος a part, share 6 184 (11.65) (11.449) (6.76)
ἄρρωστος weak, sickly 5 146 (9.24) (0.322) (0.02)
γάρ for 5 1,512 (95.71) (110.606) (74.4)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 5 150 (9.49) (2.811) (3.25)
οὐ not 5 1,517 (96.02) (104.879) (82.22)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 4 110 (6.96) (2.935) (0.67)
ἅπας quite all, the whole 4 335 (21.2) (10.904) (7.0)
γράφω to scratch, draw, write 4 819 (51.84) (7.064) (2.6)
εἶπον to speak, say 4 262 (16.58) (16.169) (13.73)
ὅς who, that, which: relative pronoun 4 3,177 (201.1) (208.764) (194.16)
οὐδέ and/but not; not even 4 294 (18.61) (20.427) (22.36)
πᾶς all, the whole 4 677 (42.85) (59.665) (51.63)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 4 32 (2.03) (0.426) (0.17)
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 4 33 (2.09) (1.207) (0.44)
προγνωστικός foreknowing, prescient 4 36 (2.28) (0.043) (0.0)
τριταῖος on the third day 4 63 (3.99) (0.274) (0.12)
ἑβδομαῖος on the seventh day 3 20 (1.27) (0.085) (0.03)
εἰς into, to c. acc. 3 840 (53.17) (66.909) (80.34)
εἷς one 3 201 (12.72) (23.591) (10.36)
ἐξήγησις a statement, narrative 3 145 (9.18) (0.416) (0.29)
ἑπτά seven 3 6 (0.38) (1.073) (1.19)
ἑπτάς period of seven days 3 8 (0.51) (1.142) (1.25)
ἡμερόω to tame, make tame 3 36 (2.28) (0.43) (0.23)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 3 216 (13.67) (0.561) (0.38)
κοινός common, shared in common 3 118 (7.47) (6.539) (4.41)
κόσμος order 3 4 (0.25) (3.744) (1.56)
κρίσιμος decisive, critical 3 75 (4.75) (0.176) (0.0)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 3 414 (26.21) (19.178) (9.89)
οὖν so, then, therefore 3 841 (53.23) (34.84) (23.41)
ποιέω to make, to do 3 324 (20.51) (29.319) (37.03)
προαγορεύω to tell beforehand 3 152 (9.62) (3.068) (5.36)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 3 447 (28.29) (56.75) (56.58)
τις any one, any thing, some one, some thing; 3 1,722 (109.0) (97.86) (78.95)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 732 (46.33) (55.077) (29.07)
φημί to say, to claim 3 602 (38.1) (36.921) (31.35)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 2 77 (4.87) (1.486) (1.76)
ἀπό from, away from. c. gen. 2 343 (21.71) (30.074) (22.12)
ἀρρωστέω to be weak and sickly 2 50 (3.16) (0.136) (0.02)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 300 (18.99) (13.803) (8.53)
βιβλίον a paper, scroll, letter 2 199 (12.6) (1.897) (0.35)
γοῦν at least then, at any rate, any way 2 147 (9.3) (3.743) (0.99)
δείκνυμι to show 2 165 (10.44) (13.835) (3.57)
διέρχομαι to go through, pass through 2 86 (5.44) (1.398) (1.59)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 2 173 (10.95) (12.401) (17.56)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 2 507 (32.09) (50.199) (32.23)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 164 (10.38) (12.667) (11.08)
ἐπεί after, since, when 2 180 (11.39) (19.86) (21.4)
ἐπιδημία a stay in a place 2 119 (7.53) (0.339) (0.01)
εὑρίσκω to find 2 132 (8.36) (6.155) (4.65)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 2 199 (12.6) (2.195) (0.2)
ἔχω to have 2 856 (54.18) (48.945) (46.31)
either..or; than 2 685 (43.36) (34.073) (23.24)
θεώρημα that which is looked at, viewed, a sight, spectacle 2 27 (1.71) (0.501) (0.05)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 2 11 (0.7) (1.112) (0.22)
ἵημι to set a going, put in motion 2 81 (5.13) (12.618) (6.1)
καίτοι and indeed, and further; and yet 2 97 (6.14) (2.582) (1.38)
κρίσις a separating, power of distinguishing 2 157 (9.94) (1.732) (0.64)
ὅδε this 2 185 (11.71) (10.255) (22.93)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 2 208 (13.17) (16.105) (11.17)
οὕτως so, in this manner 2 564 (35.7) (28.875) (14.91)
παράδειγμα a pattern 2 54 (3.42) (1.433) (0.41)
παροξυσμός irritation, exasperation 2 79 (5.0) (0.339) (0.0)
παύω to make to cease 2 77 (4.87) (1.958) (2.55)
πειράω to attempt, endeavour, try 2 25 (1.58) (1.92) (3.82)
πλάνης a wanderer, roamer, rover 2 5 (0.32) (0.179) (0.04)
πρότερος before, earlier 2 424 (26.84) (25.424) (23.72)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 83 (5.25) (3.221) (1.81)
ὡς as, how 2 950 (60.13) (68.814) (63.16)
ὥσπερ just as if, even as 2 323 (20.44) (13.207) (6.63)
Ἱπποκράτης Hippocrates 2 393 (24.88) (1.33) (0.32)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 14 (0.89) (1.829) (1.05)
αἰτία a charge, accusation 1 157 (9.94) (5.906) (2.88)
ἀληθής unconcealed, true 1 67 (4.24) (7.533) (3.79)
ἀναγκάζω to force, compel 1 20 (1.27) (1.36) (2.82)
ἀναπέμπω to send up 1 5 (0.32) (0.151) (0.07)
ἄξιος worthy 1 39 (2.47) (3.181) (3.3)
ἁπλόος single, simple 1 96 (6.08) (6.452) (0.83)
ἁπλῶς singly, in one way 1 84 (5.32) (3.946) (0.5)
ἀπόφασις a denial, negation 1 20 (1.27) (1.561) (0.4)
ἀριθμέω to number, count 1 9 (0.57) (0.512) (0.18)
ἀριθμός number 1 14 (0.89) (5.811) (1.1)
ἀσαφής indistinct 1 25 (1.58) (0.329) (0.1)
ἄτακτος not in battle-order 1 10 (0.63) (0.313) (0.19)
ἄτομος uncut, unmown 1 1 (0.06) (1.231) (0.0)
αὖθις back, back again 1 47 (2.97) (2.732) (4.52)
βεβαίωσις confirmation 1 1 (0.06) (0.052) (0.02)
βούλομαι to will, wish, be willing 1 124 (7.85) (8.59) (11.98)
γένεσις an origin, source, productive cause 1 65 (4.11) (4.522) (0.32)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 1 105 (6.65) (6.8) (5.5)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 1 9 (0.57) (1.416) (0.11)
γυμνασία exercise 1 2 (0.13) (0.082) (0.03)
δεύτερος second 1 191 (12.09) (6.183) (3.08)
δέω to bind, tie, fetter 1 205 (12.98) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 208 (13.17) (17.692) (15.52)
δῆλος visible, conspicuous 1 65 (4.11) (5.582) (2.64)
διδασκαλία teaching, instruction, education 1 19 (1.2) (1.33) (0.05)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 1 45 (2.85) (0.825) (0.38)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 1 16 (1.01) (1.239) (0.21)
δισσός two-fold, double 1 49 (3.1) (1.099) (0.3)
δυνατός strong, mighty, able 1 52 (3.29) (3.942) (3.03)
ἐάν if 1 472 (29.88) (23.689) (20.31)
εἰδοί Idus 1 5 (0.32) (0.937) (0.07)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 58 (3.67) (10.005) (1.56)
εἶμι come, go 1 47 (2.97) (7.276) (13.3)
εἰσίημι to send into 1 4 (0.25) (0.37) (0.41)
ἐκεῖνος that over there, that 1 247 (15.63) (22.812) (17.62)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 12 (0.76) (0.798) (1.28)
ἐμός mine 1 40 (2.53) (8.401) (19.01)
ἐναταῖος on the ninth day 1 3 (0.19) (0.013) (0.02)
ἕνδεκα eleven; the Eleven, police commissioners at Athens 1 1 (0.06) (0.155) (0.24)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 65 (4.11) (3.696) (3.99)
ἐννέα nine 1 1 (0.06) (0.408) (0.44)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 19 (1.2) (2.132) (1.65)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 106 (6.71) (4.633) (3.4)
ἐπαύω to shout over 1 15 (0.95) (0.335) (0.52)
ἔπειτα then, next 1 37 (2.34) (2.603) (7.5)
ἐπιζητέω to seek after, wish for, miss 1 3 (0.19) (0.344) (0.15)
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 1 1 (0.06) (0.447) (0.92)
ἔργον work 1 54 (3.42) (5.905) (8.65)
εὕρεσις a finding, discovery 1 10 (0.63) (0.392) (0.02)
ζητέω to seek, seek for 1 55 (3.48) (5.036) (1.78)
θεός god 1 8 (0.51) (26.466) (19.54)
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 1 40 (2.53) (0.778) (0.39)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 178 (11.27) (1.94) (0.58)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 7 (0.44) (0.652) (1.82)
λέξις a speaking, saying, speech 1 188 (11.9) (1.763) (0.32)
λήγω to stay, abate 1 19 (1.2) (0.476) (0.77)
μακρός long 1 76 (4.81) (1.989) (2.83)
μάλιστα most 1 153 (9.68) (6.673) (9.11)
μανθάνω to learn 1 130 (8.23) (3.86) (3.62)
μαντικός prophetic, oracular 1 2 (0.13) (0.167) (0.23)
μάντις one who divines, a seer, prophet 1 1 (0.06) (0.344) (0.86)
μέθοδος a following after, pursuit 1 14 (0.89) (0.733) (0.08)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 128 (8.1) (4.744) (3.65)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 424 (26.84) (21.235) (25.5)
μεταφέρω to carry over, transfer 1 5 (0.32) (0.316) (0.06)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 95 (6.01) (3.714) (2.8)
μνημονεύω to call to mind, remember 1 92 (5.82) (1.526) (0.42)
νόος mind, perception 1 26 (1.65) (5.507) (3.33)
νόσημα a sickness, disease, plague 1 368 (23.29) (1.694) (0.23)
νῦν now at this very time 1 308 (19.5) (12.379) (21.84)
ὅθεν from where, whence 1 18 (1.14) (2.379) (1.29)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 372 (23.55) (13.567) (4.4)
ὅμοιος like, resembling 1 134 (8.48) (10.645) (5.05)
ὁράω to see 1 127 (8.04) (16.42) (18.27)
ὁρίζω to divide 1 10 (0.63) (3.324) (0.63)
ὅς2 [possessive pronoun] 1 882 (55.83) (47.672) (39.01)
ὅσος as much/many as 1 330 (20.89) (13.469) (13.23)
οὗ where 1 45 (2.85) (6.728) (4.01)
οὐδαμόθεν from no place, from no side 1 1 (0.06) (0.049) (0.02)
οὐδείς not one, nobody 1 285 (18.04) (19.346) (18.91)
οὐδέποτε never 1 13 (0.82) (0.782) (0.8)
πάρεργον a bye-work, subordinate 1 7 (0.44) (0.178) (0.13)
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 1 10 (0.63) (0.197) (0.2)
παροξύνω to urge, prick 1 99 (6.27) (0.329) (0.27)
πεμπταῖος on the fifth day 1 15 (0.95) (0.059) (0.07)
περισσός beyond the regular number 1 47 (2.97) (1.464) (0.34)
πόλις a city 1 22 (1.39) (11.245) (29.3)
πολύς much, many 1 965 (61.08) (35.28) (44.3)
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 7 (0.44) (2.288) (3.51)
πρό before 1 79 (5.0) (5.786) (4.33)
πρόκειμαι to be set before one 1 190 (12.03) (2.544) (1.2)
πρόρρησις a foretelling, prediction, a previous instruction 1 5 (0.32) (0.16) (0.01)
προσέχω to hold to, offer 1 19 (1.2) (1.101) (1.28)
πρῶτος first 1 372 (23.55) (18.707) (16.57)
πυρετός burning heat, fiery heat 1 507 (32.09) (1.833) (0.03)
πῶς how? in what way 1 50 (3.16) (8.955) (6.31)
πως somehow, in some way 1 68 (4.3) (9.844) (7.58)
ῥῆσις a saying, speaking, speech 1 215 (13.61) (0.488) (0.13)
Ῥώμη Roma, Rome 1 6 (0.38) (1.197) (2.04)
σαφήνεια distinctness, perspicuity 1 6 (0.38) (0.192) (0.05)
σεαυτοῦ of thyself 1 1 (0.06) (0.863) (1.06)
σημεῖον a sign, a mark, token 1 158 (10.0) (3.721) (0.94)
σκεπτέος one must reflect 1 10 (0.63) (0.202) (0.15)
σκοπέω to look at 1 47 (2.97) (1.847) (2.27)
σπεύδω to set a-going, to urge on, hasten, quicken 1 4 (0.25) (0.679) (1.3)
σύ you (personal pronoun) 1 103 (6.52) (30.359) (61.34)
συγγραφή a writing 1 1 (0.06) (0.165) (0.06)
συμβαίνω meet, agree, happen 1 185 (11.71) (9.032) (7.24)
σύμπας all together, all at once, all in a body 1 30 (1.9) (1.33) (1.47)
σύμπτωμα a chance, casualty 1 165 (10.44) (0.841) (0.32)
σύν along with, in company with, together with 1 61 (3.86) (4.575) (7.0)
συντομία conciseness 1 3 (0.19) (0.042) (0.0)
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 1 12 (0.76) (0.367) (0.24)
τέλος the fulfilment 1 96 (6.08) (4.234) (3.89)
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 1 6 (0.38) (0.417) (0.07)
τίη why? wherefore? 1 537 (33.99) (26.493) (13.95)
τοίνυν therefore, accordingly 1 117 (7.41) (5.224) (2.04)
τοιοῦτος such as this 1 604 (38.23) (20.677) (14.9)
τοσόσδε so strong, so able 1 1 (0.06) (0.411) (0.66)
τρεῖς three 1 51 (3.23) (4.87) (3.7)
τρέω to flee from fear, flee away 1 19 (1.2) (1.989) (2.15)
τρίτος the third 1 142 (8.99) (4.486) (2.33)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 147 (9.3) (7.612) (5.49)
τροπός a twisted leathern thong 1 145 (9.18) (7.547) (5.48)
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 1 139 (8.8) (0.577) (0.35)
φαίνω to bring to light, make to appear 1 356 (22.53) (8.435) (8.04)
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 6 (0.38) (1.741) (0.58)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 1 413 (26.14) (15.198) (3.78)
χρεία use, advantage, service 1 50 (3.16) (2.117) (2.12)
χρή it is fated, necessary 1 192 (12.15) (6.22) (4.12)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 89 (5.63) (1.679) (0.87)
ὧδε in this wise, so, thus 1 53 (3.35) (1.85) (3.4)
ὡσαύτως in like manner, just so 1 34 (2.15) (1.656) (0.46)

PAGINATE