Galen, De substantia facultatum naturalium fragmentum

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg084.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

374 lemmas; 1,397 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 200 (1431.6) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 48 (343.6) (544.579) (426.61)
εἰμί to be 33 (236.2) (217.261) (145.55)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 30 (214.7) (173.647) (126.45)
τις any one, any thing, some one, some thing; 28 (200.4) (97.86) (78.95)
δέ but 26 (186.1) (249.629) (351.92)
ὅς who, that, which: relative pronoun 25 (179.0) (208.764) (194.16)
τε and 25 (179.0) (62.106) (115.18)
μέν on the one hand, on the other hand 22 (157.5) (109.727) (118.8)
οὗτος this; that 18 (128.8) (133.027) (121.95)
λέγω to pick; to say 18 (128.8) (90.021) (57.06)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 17 (121.7) (76.461) (54.75)
διά through c. gen.; because of c. acc. 15 (107.4) (56.77) (30.67)
ἐν in, among. c. dat. 15 (107.4) (118.207) (88.06)
ἐγώ I (first person pronoun) 13 (93.1) (54.345) (87.02)
οὐ not 13 (93.1) (104.879) (82.22)
ψυχή breath, soul 12 (85.9) (11.437) (4.29)
ἔχω to have 12 (85.9) (48.945) (46.31)
ἀλλά otherwise, but 11 (78.7) (54.595) (46.87)
σῶμα the body 11 (78.7) (16.622) (3.34)
γίγνομαι become, be born 11 (78.7) (53.204) (45.52)
γάρ for 11 (78.7) (110.606) (74.4)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 11 (78.7) (9.012) (0.6)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 10 (71.6) (6.8) (5.5)
δύναμις power, might, strength 10 (71.6) (13.589) (8.54)
φημί to say, to claim 10 (71.6) (36.921) (31.35)
οἰκεῖος in or of the house 10 (71.6) (5.153) (2.94)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 10 (71.6) (44.62) (43.23)
ὡς as, how 10 (71.6) (68.814) (63.16)
either..or; than 9 (64.4) (34.073) (23.24)
ἄλλος other, another 8 (57.3) (40.264) (43.75)
ἀλλότριος of/belonging to another 8 (57.3) (1.341) (1.2)
φυσικός natural, native 8 (57.3) (3.328) (0.1)
πᾶς all, the whole 8 (57.3) (59.665) (51.63)
οὔτε neither / nor 8 (57.3) (13.727) (16.2)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 7 (50.1) (19.178) (9.89)
Πλάτων Plato 7 (50.1) (2.215) (0.09)
αἴσθησις perception by the senses 7 (50.1) (4.649) (0.28)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 7 (50.1) (24.797) (21.7)
εἰς into, to c. acc. 7 (50.1) (66.909) (80.34)
ὅς2 [possessive pronoun] 7 (50.1) (47.672) (39.01)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 7 (50.1) (56.75) (56.58)
τοιοῦτος such as this 6 (42.9) (20.677) (14.9)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 6 (42.9) (0.982) (0.23)
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 6 (42.9) (1.047) (0.01)
πιθανός calculated to persuade; 6 (42.9) (0.513) (0.2)
ἐκ from out of 6 (42.9) (54.157) (51.9)
οὐδέ and/but not; not even 6 (42.9) (20.427) (22.36)
ὅταν when, whenever 6 (42.9) (9.255) (4.07)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 6 (42.9) (1.259) (0.41)
ἠθικός of or for morals, ethical, moral 6 (42.9) (0.354) (0.05)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 6 (42.9) (1.507) (0.82)
τρέφω to nourish, rear, maintain 6 (42.9) (2.05) (2.46)
ζῷον a living being, animal 6 (42.9) (8.115) (0.7)
μή not 5 (35.8) (50.606) (37.36)
ποιέω to make, to do 5 (35.8) (29.319) (37.03)
καθά according as, just as 5 (35.8) (5.439) (4.28)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 5 (35.8) (0.761) (0.93)
νομίζω to have as a custom; to believe 5 (35.8) (4.613) (6.6)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 5 (35.8) (64.142) (59.77)
ἄν modal particle 5 (35.8) (32.618) (38.42)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 5 (35.8) (12.481) (8.47)
οὕτως so, in this manner 5 (35.8) (28.875) (14.91)
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 5 (35.8) (0.778) (0.39)
φαίνω to bring to light, make to appear 5 (35.8) (8.435) (8.04)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 5 (35.8) (1.217) (0.15)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 5 (35.8) (26.948) (12.74)
τίη why? wherefore? 5 (35.8) (26.493) (13.95)
οὐδείς not one, nobody 4 (28.6) (19.346) (18.91)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 4 (28.6) (12.401) (17.56)
γε at least, at any rate 4 (28.6) (24.174) (31.72)
ὥσπερ just as if, even as 4 (28.6) (13.207) (6.63)
οὖν so, then, therefore 4 (28.6) (34.84) (23.41)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 4 (28.6) (2.935) (0.67)
ἕλκω to draw, drag 4 (28.6) (1.305) (1.45)
πολύς much, many 4 (28.6) (35.28) (44.3)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 4 (28.6) (49.106) (23.97)
ὁποῖος of what sort 4 (28.6) (1.665) (0.68)
ἐκεῖνος that over there, that 4 (28.6) (22.812) (17.62)
λόγος the word 4 (28.6) (29.19) (16.1)
ἕτερος the one; the other (of two) 4 (28.6) (18.33) (7.31)
ἅπας quite all, the whole 4 (28.6) (10.904) (7.0)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 4 (28.6) (15.198) (3.78)
ὅτι2 conj.: that, because 4 (28.6) (49.49) (23.92)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 3 (21.5) (7.241) (5.17)
ἔργον work 3 (21.5) (5.905) (8.65)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (21.5) (3.657) (4.98)
μηδέ but not 3 (21.5) (4.628) (5.04)
ψυχρός cold, chill 3 (21.5) (2.892) (0.3)
ἕκαστος every, every one, each, each one 3 (21.5) (12.667) (11.08)
πιθανόω to make probable 3 (21.5) (0.044) (0.0) too few
ἀκούω to hear 3 (21.5) (6.886) (9.12)
διάγνωσις a distinguishing, discernment 3 (21.5) (0.343) (0.01)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (21.5) (8.165) (6.35)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 3 (21.5) (3.279) (2.18)
στοιχεῖον sound; element, principle 3 (21.5) (2.704) (0.06)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 3 (21.5) (2.978) (3.52)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 3 (21.5) (4.744) (3.65)
ἐάν if 3 (21.5) (23.689) (20.31)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 3 (21.5) (50.199) (32.23)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (21.5) (5.663) (6.23)
χωρίζω to separate, part, sever, divide 3 (21.5) (1.352) (0.58)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 3 (21.5) (13.567) (4.4)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 3 (21.5) (1.255) (0.64)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 3 (21.5) (3.387) (1.63)
εἶπον to speak, say 3 (21.5) (16.169) (13.73)
χρή it is fated, necessary 3 (21.5) (6.22) (4.12)
ἐνεργέω to be in action, to operate 3 (21.5) (1.664) (0.15)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 3 (21.5) (1.416) (0.11)
ἑλκέω to drag about, tear asunder 3 (21.5) (0.84) (0.39)
ποιότης quality 3 (21.5) (2.429) (0.01)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 3 (21.5) (1.112) (0.22)
κίνησις movement, motion 3 (21.5) (8.43) (0.2)
γράφω to scratch, draw, write 3 (21.5) (7.064) (2.6)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 3 (21.5) (2.61) (0.19)
ἐπίσταμαι to know 3 (21.5) (1.308) (1.44)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 (14.3) (3.221) (1.81)
ἁπλόος single, simple 2 (14.3) (6.452) (0.83)
ὁράω to see 2 (14.3) (16.42) (18.27)
φυτός shaped by nature, without art 2 (14.3) (0.683) (0.1)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 2 (14.3) (1.945) (1.28)
ἀνήρ a man 2 (14.3) (10.82) (29.69)
φάρμακον a drug, medicine 2 (14.3) (2.51) (0.63)
στερέω to deprive, bereave, rob of 2 (14.3) (0.541) (0.55)
γοῦν at least then, at any rate, any way 2 (14.3) (3.743) (0.99)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 2 (14.3) (1.228) (1.54)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 2 (14.3) (3.069) (1.42)
προσέρχομαι to come 2 (14.3) (0.91) (0.78)
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 2 (14.3) (0.577) (0.35)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 2 (14.3) (1.275) (0.55)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 2 (14.3) (3.691) (2.36)
βούλομαι to will, wish, be willing 2 (14.3) (8.59) (11.98)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 2 (14.3) (0.191) (0.05)
μᾶλλον more, rather 2 (14.3) (11.489) (8.35)
ἡδύς sweet 2 (14.3) (2.071) (1.82)
διαφωνία discord, disagreement 2 (14.3) (0.166) (0.01)
ὑγίεια health, soundness 2 (14.3) (1.276) (0.19)
σφοδρός vehement, violent, excessive 2 (14.3) (1.283) (0.07)
κόσμος order 2 (14.3) (3.744) (1.56)
θερμός hot, warm 2 (14.3) (3.501) (0.49)
σωματικός of or for the body, bodily 2 (14.3) (0.753) (0.13)
ἁπλῶς singly, in one way 2 (14.3) (3.946) (0.5)
γένος race, stock, family 2 (14.3) (8.844) (3.31)
πόα grass, herb 2 (14.3) (0.478) (0.41)
μήν now verily, full surely 2 (14.3) (6.388) (6.4)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 2 (14.3) (2.656) (1.17)
ἀλλοίωσις a change, alteration 2 (14.3) (0.774) (0.01)
ἀδύνατος unable, impossible 2 (14.3) (4.713) (1.73)
ἔτι yet, as yet, still, besides 2 (14.3) (11.058) (14.57)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 2 (14.3) (1.674) (2.01)
ἀσώματος unembodied, incorporeal 2 (14.3) (0.767) (0.0) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 2 (14.3) (1.588) (3.52)
αἰτία a charge, accusation 2 (14.3) (5.906) (2.88)
ἀφικνέομαι to come to 2 (14.3) (2.347) (7.38)
ὀνομάζω to name 2 (14.3) (4.121) (1.33)
οἶδα to know 2 (14.3) (9.863) (11.77)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 2 (14.3) (1.438) (1.84)
τίς who? which? 2 (14.3) (21.895) (15.87)
δυνατός strong, mighty, able 2 (14.3) (3.942) (3.03)
λίθος a stone 2 (14.3) (2.39) (1.5)
ἀκολουθία a following, train 2 (14.3) (0.445) (0.01)
ἀπό from, away from. c. gen. 2 (14.3) (30.074) (22.12)
ἄρτι just now, recently 2 (14.3) (0.652) (1.45)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 2 (14.3) (0.951) (1.13)
μήτε neither / nor 2 (14.3) (5.253) (5.28)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (14.3) (13.803) (8.53)
καλέω to call, summon 2 (14.3) (10.936) (8.66)
αἰσθητικός of/for sense perception 2 (14.3) (0.851) (0.0) too few
δείκνυμι to show 2 (14.3) (13.835) (3.57)
φύω to bring forth, produce, put forth 2 (14.3) (3.181) (2.51)
δηλόω to make visible 1 (7.2) (4.716) (2.04) too few
παρακοή unwillingness to hear, disobedience 1 (7.2) (0.062) (0.0) too few
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 1 (7.2) (0.403) (0.02) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (7.2) (0.356) (0.49) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (7.2) (21.235) (25.5) too few
ἐπικοσμέω to add ornaments to, to decorate after 1 (7.2) (0.014) (0.02) too few
Θεόφραστος Theophrastus 1 (7.2) (0.243) (0.04) too few
ὁμοιομερής having parts like each other and the whole 1 (7.2) (0.343) (0.0) too few
ὁρατός to be seen, visible 1 (7.2) (0.535) (0.06) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (7.2) (5.806) (1.8) too few
ψυχικός of the soul 1 (7.2) (0.544) (0.03) too few
δόξα a notion 1 (7.2) (4.474) (2.49) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (7.2) (1.907) (0.49) too few
ἐνοικέω to dwell in 1 (7.2) (0.149) (0.22) too few
περιέχω to encompass, embrace, surround 1 (7.2) (2.596) (0.61) too few
ἐτάζω to examine, test 1 (7.2) (0.302) (0.59) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (7.2) (7.533) (3.79) too few
ποῖος of what nature? of what sort? 1 (7.2) (2.531) (2.35) too few
ἀμερής without parts, indivisible 1 (7.2) (0.427) (0.0) too few
σύνθεσις a putting together, composition, combination 1 (7.2) (0.768) (0.09) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (7.2) (1.012) (0.3) too few
ἀεί always, for ever 1 (7.2) (7.241) (8.18) too few
ὕπαρξις existence, reality 1 (7.2) (0.297) (0.04) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (7.2) (0.573) (0.57) too few
Ἀριστοτέλης Aristotle 1 (7.2) (2.814) (0.15) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (7.2) (19.466) (11.67) too few
θερμαίνω to warm, heat 1 (7.2) (1.019) (0.08) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (7.2) (2.582) (1.38) too few
ἀλήθεια truth 1 (7.2) (3.154) (1.99) too few
προσάγω to bring to 1 (7.2) (0.972) (1.04) too few
ξύλον wood 1 (7.2) (1.689) (0.89) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (7.2) (5.405) (7.32) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (7.2) (5.317) (5.48) too few
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 1 (7.2) (1.286) (0.06) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (7.2) (1.432) (0.89) too few
αἰσθητός perceptible by the senses 1 (7.2) (2.492) (0.02) too few
αἷμα blood 1 (7.2) (3.53) (1.71) too few
πνεῦμα a blowing 1 (7.2) (5.838) (0.58) too few
ἀναπείθω to bring over, convince 1 (7.2) (0.229) (0.41) too few
ὁλκή a drawing, dragging, tugging: a drawing on 1 (7.2) (0.12) (0.02) too few
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 1 (7.2) (0.191) (0.08) too few
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 (7.2) (0.535) (0.21) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (7.2) (1.75) (2.84) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (7.2) (0.869) (4.29) too few
ἴσως equally, in like manner 1 (7.2) (2.15) (1.68) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (7.2) (2.051) (3.42) too few
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 1 (7.2) (0.872) (0.89) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (7.2) (9.107) (4.91) too few
ποιός of a certain nature, kind 1 (7.2) (3.169) (2.06) too few
ἐπιστήμη knowledge, skill 1 (7.2) (3.886) (0.82) too few
ἤτοι now surely, truly, verily 1 (7.2) (3.652) (1.2) too few
ἀκόλουθος following, attending on 1 (7.2) (0.882) (0.44) too few
ἀναφανδά visibly, openly 1 (7.2) (0.064) (0.07) too few
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 1 (7.2) (0.374) (0.01) too few
ὁπόσος as many as 1 (7.2) (1.404) (0.7) too few
ὥστε so that 1 (7.2) (10.717) (9.47) too few
σκοπέω to look at 1 (7.2) (1.847) (2.27) too few
τρέχω to run 1 (7.2) (0.495) (0.49) too few
ἀπόκρισις a separating; a reply 1 (7.2) (0.425) (0.55) too few
ἐπεί after, since, when 1 (7.2) (19.86) (21.4) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (7.2) (5.09) (3.3) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (7.2) (1.591) (2.21) too few
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 1 (7.2) (1.583) (0.0) too few
ἐκπονέω to work out, finish off 1 (7.2) (0.038) (0.07) too few
τάξις an arranging 1 (7.2) (2.44) (1.91) too few
ἀναίτιος not being the cause 1 (7.2) (0.125) (0.12) too few
συμπέρασμα a conclusion 1 (7.2) (2.147) (0.0) too few
μικρός small, little 1 (7.2) (5.888) (3.02) too few
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (7.2) (4.016) (9.32) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (7.2) (3.295) (3.91) too few
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 1 (7.2) (0.197) (0.2) too few
ἄγνοια want of perception, ignorance 1 (7.2) (0.718) (0.68) too few
ἔνιοι some 1 (7.2) (2.716) (0.95) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (7.2) (2.189) (1.62) too few
φυλακή a watching 1 (7.2) (0.687) (1.97) too few
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 1 (7.2) (1.398) (0.39) too few
ἰδιότης peculiar nature, property 1 (7.2) (0.281) (0.19) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (7.2) (2.157) (5.09) too few
πρόχειρον crutch 1 (7.2) (0.125) (0.04) too few
κένωσις an emptying 1 (7.2) (0.343) (0.01) too few
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 1 (7.2) (26.85) (24.12) too few
νυνί now, at this moment 1 (7.2) (0.695) (0.41) too few
ἀλλοιωτικός transformative 1 (7.2) (0.03) (0.0) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (7.2) (1.133) (0.31) too few
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 (7.2) (3.216) (1.77) too few
δέω to bind, tie, fetter 1 (7.2) (17.994) (15.68) too few
πιστός2 to be trusted 1 (7.2) (1.164) (1.33) too few
ὄνομα name 1 (7.2) (7.968) (4.46) too few
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 1 (7.2) (0.412) (0.21) too few
ἄτομος uncut, unmown 1 (7.2) (1.231) (0.0) too few
ἔμψυχος having life in one, alive, living 1 (7.2) (0.843) (0.09) too few
ἀκρόασις a hearing 1 (7.2) (0.269) (0.05) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (7.2) (0.311) (0.69) too few
κατέχω to hold fast 1 (7.2) (1.923) (2.47) too few
προσκρούω to strike against 1 (7.2) (0.08) (0.0) too few
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 (7.2) (1.993) (1.71) too few
μέσος middle, in the middle 1 (7.2) (6.769) (4.18) too few
φλόξ a flame 1 (7.2) (0.469) (0.46) too few
πολυειδής of many kinds 1 (7.2) (0.178) (0.04) too few
ἀθάνατος undying, immortal 1 (7.2) (1.155) (2.91) too few
Ἐμπεδοκλῆς Empedocles 1 (7.2) (0.381) (0.03) too few
ἀποκριτικός secretory 1 (7.2) (0.029) (0.0) too few
πάρειμι be present 1 (7.2) (5.095) (8.94) too few
κατακολουθέω to follow after, obey 1 (7.2) (0.063) (0.09) too few
προσηκόντως suitably, fitly, duly 1 (7.2) (0.119) (0.01) too few
σκοπός one that watches, one that looks after 1 (7.2) (1.174) (0.38) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (7.2) (0.366) (0.32) too few
ἄντικρυς straight on, right on 1 (7.2) (0.318) (0.09) too few
μακρός long 1 (7.2) (1.989) (2.83) too few
ἑλκτικός fit for drawing, attractive 1 (7.2) (0.063) (0.01) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (7.2) (6.88) (12.75) too few
ἐνθένδε hence, from this quarter 1 (7.2) (0.204) (0.33) too few
μόριον a piece, portion, section 1 (7.2) (3.681) (0.15) too few
ζάω to live 1 (7.2) (2.268) (1.36) too few
πυρετός burning heat, fiery heat 1 (7.2) (1.833) (0.03) too few
ψύχω to breathe, blow 1 (7.2) (0.574) (0.06) too few
γαστήρ the paunch, belly 1 (7.2) (1.811) (0.48) too few
ἔξειμι go out 1 (7.2) (0.687) (0.71) too few
ἀναπνοή recovery of breath, revival 1 (7.2) (0.478) (0.07) too few
ἐναντίος opposite 1 (7.2) (8.842) (4.42) too few
μέγας big, great 1 (7.2) (18.419) (25.96) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (7.2) (1.679) (0.87) too few
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 1 (7.2) (1.406) (2.3) too few
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 1 (7.2) (0.732) (0.26) too few
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 1 (7.2) (0.868) (0.49) too few
ὅσος as much/many as 1 (7.2) (13.469) (13.23) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (7.2) (13.407) (5.2) too few
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 1 (7.2) (0.871) (0.18) too few
δουλεύω to be a slave 1 (7.2) (0.501) (0.46) too few
σήπω to make rotten 1 (7.2) (0.236) (0.05) too few
κἄν and if, even if, although 1 (7.2) (1.617) (0.18) too few
δράω to do 1 (7.2) (1.634) (2.55) too few
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 1 (7.2) (0.673) (0.18) too few
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 1 (7.2) (22.709) (26.08) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (7.2) (4.169) (5.93) too few
ποιητικός capable of making, creative, productive 1 (7.2) (1.437) (0.18) too few
ἐπιπλέω to sail upon 1 (7.2) (0.241) (0.74) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (7.2) (0.634) (1.16) too few
νόσημα a sickness, disease, plague 1 (7.2) (1.694) (0.23) too few
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 1 (7.2) (0.279) (0.23) too few
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 (7.2) (0.499) (0.76) too few
ὅθεν from where, whence 1 (7.2) (2.379) (1.29) too few
τίθημι to set, put, place 1 (7.2) (6.429) (7.71) too few
πρακτικός fit for action, fit for business, business-like, practical 1 (7.2) (0.489) (0.21) too few
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 1 (7.2) (1.877) (2.83) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (7.2) (5.036) (1.78) too few
διοικέω to manage a house 1 (7.2) (0.379) (0.3) too few
τοίνυν therefore, accordingly 1 (7.2) (5.224) (2.04) too few
ὄστρακον an earthen vessel 1 (7.2) (0.16) (0.04) too few
τέσσαρες four 1 (7.2) (2.963) (1.9) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (7.2) (1.561) (1.51) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (7.2) (0.949) (1.25) too few
βελτίων better 1 (7.2) (1.81) (1.12) too few
προσίημι to send to 1 (7.2) (0.675) (0.45) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (7.2) (4.748) (5.64) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (7.2) (0.85) (0.49) too few
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 1 (7.2) (0.699) (0.99) too few
ἄλλως in another way 1 (7.2) (3.069) (1.79) too few
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 1 (7.2) (0.885) (1.58) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (7.2) (1.897) (0.35) too few
ψάμμος sand 1 (7.2) (0.099) (0.2) too few
πόσις2 a drinking, drink, beverage 1 (7.2) (0.126) (0.28) too few
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 1 (7.2) (2.518) (2.71) too few
ἐξομοιόω to make quite like, to assimilate 1 (7.2) (0.081) (0.03) too few
πολιτικός of, for, related to citizen or statesman; civil, constitutional 1 (7.2) (0.738) (0.83) too few
καθόλου on the whole, in general 1 (7.2) (5.11) (1.48) too few
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 (7.2) (17.692) (15.52) too few
ἀφοράω to look away from 1 (7.2) (0.669) (0.33) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (7.2) (13.044) (1.39) too few
ἀνία grief, sorrow, distress, trouble 1 (7.2) (0.093) (0.22) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (7.2) (7.784) (7.56) too few
ἁπτός subject to the sense of touch 1 (7.2) (0.226) (0.01) too few
ἀκροατής a hearer 1 (7.2) (0.237) (0.07) too few
καταγιγνώσκω to remark, discover 1 (7.2) (0.323) (0.3) too few
ὁρατής beholder 1 (7.2) (0.187) (0.02) too few
εὐκρασία a good temperature, mildness 1 (7.2) (0.083) (0.01) too few
βραχύς short 1 (7.2) (2.311) (2.66) too few
νοόω convert into pure Intelligence 1 (7.2) (0.707) (0.06) too few
καθεκτικός capable of holding 1 (7.2) (0.045) (0.0) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (7.2) (4.574) (7.56) too few
ἀξιόλογος worthy of mention, noteworthy 1 (7.2) (0.335) (0.18) too few
μέρος a part, share 1 (7.2) (11.449) (6.76) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (7.2) (1.398) (1.59) too few
πόσις a husband, spouse, mate 1 (7.2) (0.313) (1.06) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 (7.2) (4.633) (3.4) too few
Τίμαιος Timaeus 1 (7.2) (0.298) (0.52) too few
ἄψυχος lifeless, inanimate 1 (7.2) (0.583) (0.04) too few
ὀρθός straight 1 (7.2) (3.685) (3.67) too few
πρῶτος first 1 (7.2) (18.707) (16.57) too few
πάντως altogether; 1 (7.2) (2.955) (0.78) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (7.2) (8.208) (3.67) too few
ἔσχατος outermost 1 (7.2) (2.261) (0.9) too few
ἀποχωρέω to go from 1 (7.2) (0.348) (0.96) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (7.2) (1.277) (2.25) too few
μνημονεύω to call to mind, remember 1 (7.2) (1.526) (0.42) too few
θεωρητικός fond of contemplating 1 (7.2) (0.444) (0.01) too few
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 1 (7.2) (6.869) (8.08) too few
διατείνω to stretch to the uttermost 1 (7.2) (0.187) (0.15) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (7.2) (4.312) (2.92) too few
διήκω to extend 1 (7.2) (0.157) (0.07) too few
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 1 (7.2) (0.477) (0.49) too few
προσέτι over and above, besides 1 (7.2) (0.291) (0.2) too few
πρόχειρος at hand, ready 1 (7.2) (0.288) (0.24) too few
ἀνάλογος proportionate 1 (7.2) (1.072) (0.04) too few

PAGINATE