urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg079.1st1K-grc1:12
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

307 lemmas; 990 tokens (12,699 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 151 2,154 (1696.2) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 68 859 (676.43) (544.579) (426.61)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 34 358 (281.91) (173.647) (126.45)
δέ but 28 243 (191.35) (249.629) (351.92)
εἰμί to be 23 196 (154.34) (217.261) (145.55)
γάρ for 18 163 (128.36) (110.606) (74.4)
ὅς who, that, which: relative pronoun 15 170 (133.87) (208.764) (194.16)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 15 85 (66.93) (55.077) (29.07)
ἔχω to have 13 108 (85.05) (48.945) (46.31)
οὐ not 13 85 (66.93) (104.879) (82.22)
οὗτος this; that 13 142 (111.82) (133.027) (121.95)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 13 52 (40.95) (44.62) (43.23)
γίγνομαι become, be born 12 129 (101.58) (53.204) (45.52)
ἐν in, among. c. dat. 12 116 (91.35) (118.207) (88.06)
τις any one, any thing, some one, some thing; 11 164 (129.14) (97.86) (78.95)
μέν on the one hand, on the other hand 10 103 (81.11) (109.727) (118.8)
φάρμακον a drug, medicine 10 92 (72.45) (2.51) (0.63)
ἐγώ I (first person pronoun) 9 94 (74.02) (54.345) (87.02)
ὅμοιος like, resembling 9 35 (27.56) (10.645) (5.05)
οὕτως so, in this manner 9 86 (67.72) (28.875) (14.91)
ἄλλος other, another 8 68 (53.55) (40.264) (43.75)
ἀνά up, upon 8 12 (9.45) (4.693) (6.06)
τε and 8 64 (50.4) (62.106) (115.18)
ὡς as, how 7 89 (70.08) (68.814) (63.16)
εὑρίσκω to find 6 29 (22.84) (6.155) (4.65)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 6 32 (25.2) (76.461) (54.75)
πᾶς all, the whole 6 52 (40.95) (59.665) (51.63)
πολύς much, many 6 73 (57.48) (35.28) (44.3)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 6 66 (51.97) (26.85) (24.12)
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 6 40 (31.5) (0.768) (0.13)
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 6 41 (32.29) (0.898) (0.13)
μή not 5 62 (48.82) (50.606) (37.36)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 5 45 (35.44) (19.178) (9.89)
ὀλίγος few, little, scanty, small 5 19 (14.96) (5.317) (5.48)
πολλάκις many times, often, oft 5 41 (32.29) (3.702) (1.91)
σκευάζω to prepare, make ready 5 9 (7.09) (0.277) (0.32)
σύ you (personal pronoun) 5 50 (39.37) (30.359) (61.34)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 4 38 (29.92) (2.935) (0.67)
γε at least, at any rate 4 29 (22.84) (24.174) (31.72)
γραφή drawing, writing; indictment 4 8 (6.3) (2.255) (0.49)
διαφωνέω to be dissonant 4 4 (3.15) (0.119) (0.01)
καλός beautiful 4 23 (18.11) (9.11) (12.96)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 4 8 (6.3) (1.671) (0.44)
μακρός long 4 5 (3.94) (1.989) (2.83)
μέτρον that by which anything is measured 4 14 (11.02) (1.22) (0.77)
ποιέω to make, to do 4 57 (44.89) (29.319) (37.03)
σκευασία a preparing, dressing 4 15 (11.81) (0.097) (0.0)
τῇ here, there 4 35 (27.56) (18.312) (12.5)
τοιοῦτος such as this 4 32 (25.2) (20.677) (14.9)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 3 8 (6.3) (1.829) (1.05)
ἀληθινός agreeable to truth 3 3 (2.36) (0.691) (0.91)
ἀλλά otherwise, but 3 33 (25.99) (54.595) (46.87)
ἄριστος best 3 16 (12.6) (2.087) (4.08)
βάλλω to throw 3 4 (3.15) (1.692) (5.49)
γεῦσις sense of taste 3 5 (3.94) (0.388) (0.01)
γεύω to give a taste of 3 6 (4.72) (0.409) (0.44)
δραχμή a handful; a drachma 3 3 (2.36) (0.757) (0.25)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 3 54 (42.52) (12.481) (8.47)
εἴωθα to be accustomed 3 17 (13.39) (1.354) (1.1)
ἡδύς sweet 3 9 (7.09) (2.071) (1.82)
θηρίον a wild animal, beast 3 51 (40.16) (1.068) (1.39)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 3 17 (13.39) (1.94) (0.58)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 3 33 (25.99) (8.778) (7.86)
κιννάμωμον cinnamon 3 5 (3.94) (0.103) (0.03)
λόγος the word 3 44 (34.65) (29.19) (16.1)
οἶνος wine 3 16 (12.6) (2.867) (2.0)
πάνυ altogether, entirely 3 27 (21.26) (2.482) (3.16)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 3 4 (3.15) (0.819) (0.26)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 3 72 (56.7) (56.75) (56.58)
ῥίζα a root 3 8 (6.3) (0.974) (0.28)
σπέρμα seed, offspring 3 14 (11.02) (2.127) (0.32)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 3 20 (15.75) (3.221) (1.81)
ὥσπερ just as if, even as 3 54 (42.52) (13.207) (6.63)
Μάγνος Magnus, the Great; e.g. Pompey the Great 3 6 (4.72) (0.066) (0.0)
ἀληθής unconcealed, true 2 13 (10.24) (7.533) (3.79)
ἀντίδοτος given in lieu of 2 23 (18.11) (0.042) (0.0)
ἀπειρία want of skill, inexperience 2 2 (1.57) (0.208) (0.34)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 2 5 (3.94) (1.255) (0.64)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 35 (27.56) (26.948) (12.74)
βιβλίον a paper, scroll, letter 2 5 (3.94) (1.897) (0.35)
βούλομαι to will, wish, be willing 2 14 (11.02) (8.59) (11.98)
διά through c. gen.; because of c. acc. 2 99 (77.96) (56.77) (30.67)
διαφορά difference, distinction 2 5 (3.94) (4.404) (1.25)
δριμύς piercing, sharp, keen 2 7 (5.51) (0.554) (0.08)
εἶμι come, go 2 8 (6.3) (7.276) (13.3)
εἰς into, to c. acc. 2 56 (44.1) (66.909) (80.34)
εἷς one 2 9 (7.09) (23.591) (10.36)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 18 (14.17) (12.667) (11.08)
ἐκεῖνος that over there, that 2 18 (14.17) (22.812) (17.62)
ἔοικα to be like; to look like 2 7 (5.51) (4.169) (5.93)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 2 7 (5.51) (1.467) (0.8)
ἐπιδίδωμι to give besides 2 5 (3.94) (0.435) (0.26)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 4 (3.15) (18.33) (7.31)
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 2 3 (2.36) (0.239) (0.11)
εὐωδία a sweet smell 2 2 (1.57) (0.161) (0.03)
θηρεύω to hunt, go hunting 2 2 (1.57) (0.182) (0.13)
ἵημι to set a going, put in motion 2 4 (3.15) (12.618) (6.1)
καλέω to call, summon 2 19 (14.96) (10.936) (8.66)
λέγω to pick; to say 2 49 (38.59) (90.021) (57.06)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 2 8 (6.3) (0.724) (0.14)
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 2 17 (13.39) (1.47) (1.48)
μέλας black, swart 2 7 (5.51) (2.124) (1.87)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 2 46 (36.22) (21.235) (25.5)
νάρδος nard, spikenard, nard-oil 2 4 (3.15) (0.143) (0.01)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 16 (12.6) (4.613) (6.6)
ὁράω to see 2 32 (25.2) (16.42) (18.27)
ὀσμή a smell, scent, odour 2 4 (3.15) (0.625) (0.24)
πανουργέω to play the knave 2 3 (2.36) (0.011) (0.01)
πανουργία knavery, roguery, villany 2 4 (3.15) (0.098) (0.02)
πέπερι pepper, the pepper-tree 2 2 (1.57) (0.086) (0.01)
πλάνη a wandering, roaming 2 2 (1.57) (0.455) (0.1)
πρότερος before, earlier 2 14 (11.02) (25.424) (23.72)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 2 15 (11.81) (2.343) (2.93)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 21 (16.54) (5.448) (5.3)
χρεία use, advantage, service 2 12 (9.45) (2.117) (2.12)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 2 4 (3.15) (0.479) (0.14)
ποτε ever, sometime 2 23 (18.11) (7.502) (8.73)
Κίρρα Kirrha 2 2 (1.57) (0.032) (0.04)
Ξενοκράτης Xenocrates 2 2 (1.57) (0.096) (0.04)
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 1 6 (4.72) (0.701) (0.86)
ἀκμαῖος in full bloom, at the prime, blooming, vigorous 1 2 (1.57) (0.04) (0.1)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 1 1 (0.79) (0.375) (0.17)
ἄμωμος without blame, blameless 1 3 (2.36) (0.132) (0.02)
ἀναγκάζω to force, compel 1 2 (1.57) (1.36) (2.82)
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 26 (20.47) (3.379) (1.22)
ἀναίρω to lift up 1 18 (14.17) (0.55) (0.08)
ἀνήρ a man 1 9 (7.09) (10.82) (29.69)
ἄνθος a blossom, flower 1 3 (2.36) (0.514) (0.55)
ἄνισος unequal, uneven 1 1 (0.79) (0.593) (0.09)
ἀνισόω to make equal, equalise 1 1 (0.79) (0.075) (0.01)
ἄννησον anise, Pimpinella Anisum 1 1 (0.79) (0.042) (0.01)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 3 (2.36) (3.981) (2.22)
ἅπας quite all, the whole 1 17 (13.39) (10.904) (7.0)
ἀπό from, away from. c. gen. 1 28 (22.05) (30.074) (22.12)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 5 (3.94) (5.82) (8.27)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 1 2 (1.57) (1.195) (0.68)
ἄσφαλτος asphalt, bitumen 1 1 (0.79) (0.102) (0.05)
ἀσφαλτόω smear with pitch 1 1 (0.79) (0.044) (0.01)
αὖ again, anew, afresh, once more 1 1 (0.79) (2.474) (4.78)
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 3 (2.36) (1.343) (3.6)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 6 (4.72) (0.366) (0.32)
βασιλικός royal, kingly 1 2 (1.57) (0.97) (0.55)
βλέπω to see, have the power of sight 1 15 (11.81) (1.591) (1.51)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 1 25 (19.69) (0.897) (3.1)
βότρυς a cluster or bunch of grapes 1 3 (2.36) (0.099) (0.17)
δαῦκος plant, Athamanta Cretensis 1 1 (0.79) (0.048) (0.0)
δεῖ it is necessary 1 3 (2.36) (13.387) (11.02)
δένδρον a tree 1 1 (0.79) (0.702) (0.76)
δέω to bind, tie, fetter 1 4 (3.15) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 4 (3.15) (17.692) (15.52)
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 26 (20.47) (17.728) (33.0)
δῆγμα a bite, sting 1 12 (9.45) (0.059) (0.01)
δηκτικός able to bite, biting, stinging 1 1 (0.79) (0.007) (0.0)
Δημήτριος of Demeter, (pr.n.) Demetrius 1 1 (0.79) (0.398) (1.01)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 2 (1.57) (4.463) (2.35)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 12 (9.45) (1.527) (3.41)
διάφορος different, unlike 1 8 (6.3) (2.007) (0.46)
διδάσκαλος a teacher, master 1 2 (1.57) (1.058) (0.31)
διπλόος twofold, double 1 2 (1.57) (0.673) (0.55)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 22 (17.32) (12.401) (17.56)
δοκιμάζω to assay 1 5 (3.94) (0.33) (0.13)
ἐάν if 1 4 (3.15) (23.689) (20.31)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 25 (19.69) (24.797) (21.7)
ἐγχώριος in or of the country 1 1 (0.79) (0.127) (0.25)
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 14 (11.02) (4.574) (7.56)
ἐθίζω to accustom, use 1 2 (1.57) (0.409) (0.39)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 1 40 (31.5) (50.199) (32.23)
εἶτα then, next 1 18 (14.17) (4.335) (1.52)
ἐκ from out of 1 62 (48.82) (54.157) (51.9)
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 2 (1.57) (1.417) (1.63)
ἔμπειρος experienced 1 2 (1.57) (0.226) (0.38)
ἐμφερής answering to, resembling 1 1 (0.79) (0.092) (0.1)
ἐνδεής in need of; deficient 1 1 (0.79) (0.31) (0.34)
ἐντίθημι to put in 1 1 (0.79) (0.318) (0.31)
ἐξετάζω to examine well 1 9 (7.09) (0.695) (0.41)
ἐξεταστέος one must scrutinise 1 1 (0.79) (0.021) (0.01)
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 2 (1.57) (0.759) (0.83)
ἐπιχώριος in or of the country, local, native 1 2 (1.57) (0.233) (0.61)
ἔπος a word 1 9 (7.09) (1.082) (5.8)
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 11 (8.66) (11.058) (14.57)
εὐφυής well-grown, shapely, goodly 1 5 (3.94) (0.209) (0.62)
εὔχρηστος easy to make use of, useful, serviceable 1 4 (3.15) (0.086) (0.05)
either..or; than 1 19 (14.96) (34.073) (23.24)
ἤν see! see there! lo! 1 1 (0.79) (0.576) (0.22)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 10 (7.87) (1.706) (1.96)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 10 (7.87) (1.141) (0.69)
θραύω to break in pieces, shatter, shiver 1 1 (0.79) (0.055) (0.1)
ἰός an arrow 1 13 (10.24) (0.939) (0.56)
ἴς sinew, tendon 1 3 (2.36) (0.943) (0.25)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 6 (4.72) (9.107) (4.91)
ἵστημι to make to stand 1 4 (3.15) (4.072) (7.15)
ἱστορέω to inquire into 1 5 (3.94) (0.89) (0.55)
ἰσχυρός strong, mighty 1 9 (7.09) (2.136) (1.23)
καιρός time; the right moment, opportunity 1 12 (9.45) (4.163) (8.09)
καῖρος the row of thrums 1 4 (3.15) (1.981) (3.68)
κακία badness 1 1 (0.79) (1.366) (0.41)
καρδάμωμον cardamum, Elettaria Cardamomum 1 2 (1.57) (0.045) (0.0)
καρπός fruit 1 2 (1.57) (1.621) (1.05)
καταφαίνω to declare, make known 1 2 (1.57) (0.096) (0.09)
Κελτικός Celtic, Gallic 1 2 (1.57) (0.116) (0.02)
κενόω to empty out, drain 1 4 (3.15) (0.776) (0.09)
κιρρός orange-tawny 1 1 (0.79) (0.018) (0.0)
κόστος spice, Saussurea Lappa 1 2 (1.57) (0.053) (0.0)
Κρητικός of Crete, Cretan 1 4 (3.15) (0.102) (0.1)
κρίσις a separating, power of distinguishing 1 7 (5.51) (1.732) (0.64)
κρόκος the crocus 1 2 (1.57) (0.305) (0.05)
λαμβάνω to take, seize, receive 1 52 (40.95) (15.895) (13.47)
λεπτόν a very small coin, a mite; small intestine; a jar (LSJ λεπτός) 1 2 (1.57) (0.18) (0.04)
λευκός light, bright, clear 1 3 (2.36) (4.248) (1.14)
λευκόω to make white 1 1 (0.79) (0.18) (0.03)
Λήμνιος Lemnian 1 1 (0.79) (0.052) (0.08)
λίαν very, exceedingly 1 1 (0.79) (0.971) (1.11)
λίβανος the frankincense-tree 1 1 (0.79) (0.277) (0.04)
λίτρα a silver coin 1 12 (9.45) (0.567) (0.02)
λοιπός remaining, the rest 1 15 (11.81) (6.377) (5.2)
μᾶζα a barley-cake 1 1 (0.79) (0.113) (0.03)
μαλάβαθρον leaf of Cinnamomum Tamala 1 3 (2.36) (0.028) (0.0)
μάλιστα most 1 27 (21.26) (6.673) (9.11)
μᾶλλον more, rather 1 22 (17.32) (11.489) (8.35)
μέλι honey 1 12 (9.45) (1.281) (0.23)
μηδέ but not 1 11 (8.66) (4.628) (5.04)
μηκέτι no more, no longer, no further 1 4 (3.15) (0.86) (0.77)
μῆκος length 1 3 (2.36) (1.601) (0.86)
μήκων the poppy 1 2 (1.57) (0.136) (0.04)
μῖγμα a mixture 1 2 (1.57) (0.097) (0.0)
μικρός small, little 1 3 (2.36) (5.888) (3.02)
μίξις mixing, mingling 1 12 (9.45) (0.606) (0.05)
μνημονεύω to call to mind, remember 1 3 (2.36) (1.526) (0.42)
ξέστης pint 1 1 (0.79) (0.059) (0.01)
ξηρός dry 1 4 (3.15) (2.124) (0.15)
ξυλώδης woody, hard as wood 1 1 (0.79) (0.002) (0.0)
ὀδούς tooth 1 4 (3.15) (0.665) (0.52)
ὄζος a bough, branch, twig, shoot 1 1 (0.79) (0.031) (0.17)
οἶδα to know 1 20 (15.75) (9.863) (11.77)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 12 (9.45) (5.405) (7.32)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 40 (31.5) (13.567) (4.4)
ὀποβάλσαμον the juice of the balsam-tree, balsam of Mecca 1 4 (3.15) (0.062) (0.0)
ὀπός the juice of the figtree 1 2 (1.57) (0.267) (0.01)
ὁπόσος as many as 1 1 (0.79) (1.404) (0.7)
ὀπτός roasted, broiled 1 3 (2.36) (0.213) (0.11)
ὄρος a mountain, hill 1 2 (1.57) (2.059) (3.39)
ὅσος as much/many as 1 15 (11.81) (13.469) (13.23)
ὅτε when 1 11 (8.66) (4.994) (7.56)
οὗ where 1 2 (1.57) (6.728) (4.01)
οὐδέ and/but not; not even 1 4 (3.15) (20.427) (22.36)
οὖν so, then, therefore 1 16 (12.6) (34.84) (23.41)
πάλιν back, backwards 1 12 (9.45) (10.367) (6.41)
πάρειμι be present 1 5 (3.94) (5.095) (8.94)
πέμπω to send, despatch 1 7 (5.51) (2.691) (6.86)
περίεργος careful overmuch 1 2 (1.57) (0.122) (0.01)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 7 (5.51) (0.764) (0.83)
πολιός gray, grizzled, grisly 1 1 (0.79) (0.133) (0.56)
Ποντικός from Pontus, Pontic 1 3 (2.36) (0.155) (0.05)
πόσος how much? how many? 1 3 (2.36) (1.368) (0.5)
ποσός of a certain quantity 1 1 (0.79) (2.579) (0.52)
πράσιος vomitus 1 2 (1.57) (0.036) (0.0)
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 1 1 (0.79) (0.15) (0.15)
πρόσκειμαι to be placed at, by; to be attached to, devoted to 1 1 (0.79) (0.702) (0.53)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 1 (0.79) (3.747) (1.45)
πρῶτος first 1 10 (7.87) (18.707) (16.57)
πυκνός close, compact 1 1 (0.79) (1.024) (1.26)
πύρεθρον pellitory, Anacyclus Pyrethrum 1 1 (0.79) (0.034) (0.0)
ῥαβδίον a little rod, a wand 1 1 (0.79) (0.003) (0.0)
ῥάβδος a rod, wand, stick, switch 1 1 (0.79) (0.44) (0.18)
ῥῆον rhubarb 1 1 (0.79) (0.01) (0.0)
ῥόδον the rose 1 4 (3.15) (0.217) (0.08)
σάρξ flesh 1 15 (11.81) (3.46) (0.29)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 2 (1.57) (3.279) (2.18)
σκληρός hard 1 1 (0.79) (1.221) (0.24)
σμύρνα myrrh 1 2 (1.57) (0.481) (0.07)
Σμύρνα Smyrna 1 2 (1.57) (0.565) (0.1)
σπουδή haste, speed 1 5 (3.94) (1.021) (1.52)
στόμα the mouth 1 7 (5.51) (2.111) (1.83)
στύραξ (m. and f.) storax (gum, gum tree) 1 1 (0.79) (0.083) (0.01)
στύραξ2 the spike at the lower end of a spear-shaft 1 1 (0.79) (0.084) (0.02)
συμβουλεύω to advise, counsel 1 8 (6.3) (0.594) (1.03)
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 1 1 (0.79) (0.36) (0.13)
συνεχής holding together 1 8 (6.3) (3.097) (1.77)
συντάσσω to put in order together 1 2 (1.57) (0.625) (0.97)
συντίθημι to put together 1 2 (1.57) (1.368) (1.15)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 1 3 (2.36) (1.407) (0.69)
σφραγίς a seal, signet, seal-ring 1 1 (0.79) (0.238) (0.13)
τῆ take 1 1 (0.79) (1.084) (0.11)
τοι let me tell you, surely, verily 1 4 (3.15) (2.299) (9.04)
τοσοῦτος so large, so tall 1 20 (15.75) (5.396) (4.83)
τρέφω to nourish, rear, maintain 1 6 (4.72) (2.05) (2.46)
τρῆμα a perforation, hole, aperture, orifice 1 2 (1.57) (0.112) (0.03)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 12 (9.45) (7.612) (5.49)
τροπός a twisted leathern thong 1 12 (9.45) (7.547) (5.48)
τροφή nourishment, food, victuals 1 14 (11.02) (3.098) (1.03)
ὑποκιστίς hypocist, Cytinus Hypocisthis 1 1 (0.79) (0.007) (0.0)
ὑπόμνησις a reminding 1 1 (0.79) (0.085) (0.09)
φημί to say, to claim 1 26 (20.47) (36.921) (31.35)
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 1 10 (7.87) (0.217) (0.47)
φλοιός the bark 1 2 (1.57) (0.151) (0.04)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 1 11 (8.66) (2.518) (2.71)
φύλλον a leaf; 1 4 (3.15) (0.521) (0.37)
χράομαι use, experience 1 14 (11.02) (5.93) (6.1)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 11 (8.66) (3.114) (2.65)
χράω to fall upon, attack, assail 1 14 (11.02) (5.601) (4.92)
χρόνος time 1 15 (11.81) (11.109) (9.36)
χυλός juice 1 3 (2.36) (0.709) (0.01)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 1 (0.79) (0.935) (0.99)
Μακεδονικός Macedonian 1 2 (1.57) (0.056) (0.07)
ἶρις rainbow; iris of the eye 1 1 (0.79) (0.358) (0.03)
Καστόρειος of or belonging to Castor 1 1 (0.79) (0.116) (0.01)
Ἰλλυρικός of Illyria 1 1 (0.79) (0.133) (0.03)

PAGINATE