urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg041.1st1K-grc1:2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

213 lemmas; 707 tokens (6,769 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 86 965 (1425.62) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 39 384 (567.29) (544.579) (426.61)
ἐν in, among. c. dat. 22 108 (159.55) (118.207) (88.06)
εἰμί to be 19 154 (227.51) (217.261) (145.55)
ὅς who, that, which: relative pronoun 18 124 (183.19) (208.764) (194.16)
δέ but 16 172 (254.1) (249.629) (351.92)
τε and 15 77 (113.75) (62.106) (115.18)
τις any one, any thing, some one, some thing; 11 109 (161.03) (97.86) (78.95)
οὐ not 11 49 (72.39) (104.879) (82.22)
μέν on the one hand, on the other hand 11 147 (217.17) (109.727) (118.8)
ἄν modal particle 11 34 (50.23) (32.618) (38.42)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 11 112 (165.46) (76.461) (54.75)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 9 127 (187.62) (173.647) (126.45)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 9 43 (63.52) (50.199) (32.23)
οὗτος this; that 9 88 (130.0) (133.027) (121.95)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 8 12 (17.73) (0.82) (0.13)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 8 34 (50.23) (15.198) (3.78)
νοσέω to be sick, ill, to ail 7 12 (17.73) (1.226) (0.36)
ἐνέργεια action, operation, energy 7 45 (66.48) (5.988) (0.07)
either..or; than 7 60 (88.64) (34.073) (23.24)
ὡς as, how 7 49 (72.39) (68.814) (63.16)
ἐκ from out of 7 38 (56.14) (54.157) (51.9)
ἀλλά otherwise, but 7 40 (59.09) (54.595) (46.87)
κατασκευή preparation 6 6 (8.86) (0.748) (0.84)
σῶμα the body 6 45 (66.48) (16.622) (3.34)
ἥσσων less, weaker 6 8 (11.82) (2.969) (2.18)
ὑγίεια health, soundness 5 5 (7.39) (1.276) (0.19)
νόσος sickness, disease, malady 5 14 (20.68) (2.273) (1.08)
μάλα very, very much, exceedingly 5 6 (8.86) (2.014) (6.77)
οὖν so, then, therefore 5 27 (39.89) (34.84) (23.41)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 5 23 (33.98) (13.567) (4.4)
μᾶλλον more, rather 5 10 (14.77) (11.489) (8.35)
τίη why? wherefore? 5 40 (59.09) (26.493) (13.95)
σύνθεσις a putting together, composition, combination 5 14 (20.68) (0.768) (0.09)
οὕτως so, in this manner 5 24 (35.46) (28.875) (14.91)
πᾶς all, the whole 4 46 (67.96) (59.665) (51.63)
σύγκειμαι to lie together 4 7 (10.34) (1.059) (0.31)
ἁπλόος single, simple 4 27 (39.89) (6.452) (0.83)
ἐάν if 4 16 (23.64) (23.689) (20.31)
ἄλλος other, another 4 22 (32.5) (40.264) (43.75)
ἅπας quite all, the whole 4 27 (39.89) (10.904) (7.0)
ἔχω to have 4 27 (39.89) (48.945) (46.31)
δῆλος visible, conspicuous 4 14 (20.68) (5.582) (2.64)
δή [interactional particle: S&H on same page] 4 45 (66.48) (17.728) (33.0)
μήν now verily, full surely 4 5 (7.39) (6.388) (6.4)
ἐνεργέω to be in action, to operate 3 9 (13.3) (1.664) (0.15)
ἀπαθής not suffering 3 6 (8.86) (0.426) (0.13)
στοιχεῖον sound; element, principle 3 14 (20.68) (2.704) (0.06)
γε at least, at any rate 3 18 (26.59) (24.174) (31.72)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 39 (57.62) (55.077) (29.07)
συμμετρία commensurability 3 8 (11.82) (0.357) (0.04)
ἕτερος the one; the other (of two) 3 28 (41.37) (18.33) (7.31)
ἄτομος uncut, unmown 3 3 (4.43) (1.231) (0.0)
εἶπον to speak, say 3 6 (8.86) (16.169) (13.73)
διά through c. gen.; because of c. acc. 3 22 (32.5) (56.77) (30.67)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 3 17 (25.11) (16.105) (11.17)
πάσχω to experience, to suffer 3 15 (22.16) (6.528) (5.59)
γένος race, stock, family 3 29 (42.84) (8.844) (3.31)
λέγω to pick; to say 3 35 (51.71) (90.021) (57.06)
αἰτία a charge, accusation 3 14 (20.68) (5.906) (2.88)
ἐκεῖνος that over there, that 3 14 (20.68) (22.812) (17.62)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 3 14 (20.68) (22.709) (26.08)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 18 (26.59) (19.178) (9.89)
μέρος a part, share 2 24 (35.46) (11.449) (6.76)
συμβαίνω meet, agree, happen 2 15 (22.16) (9.032) (7.24)
οὐδείς not one, nobody 2 14 (20.68) (19.346) (18.91)
νόσημα a sickness, disease, plague 2 121 (178.76) (1.694) (0.23)
ἄρα particle: 'so' 2 2 (2.95) (11.074) (20.24)
ἤδη already 2 12 (17.73) (8.333) (11.03)
ἄριστος best 2 2 (2.95) (2.087) (4.08)
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 2 9 (13.3) (0.374) (0.01)
ἵημι to set a going, put in motion 2 19 (28.07) (12.618) (6.1)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 2 9 (13.3) (7.612) (5.49)
μόριον a piece, portion, section 2 44 (65.0) (3.681) (0.15)
βλάβη hurt, harm, damage 2 12 (17.73) (0.763) (0.45)
εὐεκτικός in good case, healthy 2 2 (2.95) (0.015) (0.0)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 5 (7.39) (4.633) (3.4)
οἰκία a building, house, dwelling 2 2 (2.95) (1.979) (2.07)
συντίθημι to put together 2 9 (13.3) (1.368) (1.15)
ζωός alive, living 2 13 (19.21) (1.744) (0.57)
ἀμέτριος unreasonable 2 2 (2.95) (0.018) (0.01)
ἐπεί after, since, when 2 15 (22.16) (19.86) (21.4)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 10 (14.77) (5.09) (3.3)
ἀμετρία excess, disproportion 2 8 (11.82) (0.106) (0.01)
σύμμετρος commensurate with 2 4 (5.91) (1.278) (0.14)
πολύς much, many 2 24 (35.46) (35.28) (44.3)
εἰς into, to c. acc. 2 25 (36.93) (66.909) (80.34)
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 2 5 (7.39) (1.583) (0.0)
τροπός a twisted leathern thong 2 9 (13.3) (7.547) (5.48)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 2 4 (5.91) (2.641) (2.69)
εὑρίσκω to find 2 4 (5.91) (6.155) (4.65)
πόρος a means of passing/providing, provision 2 29 (42.84) (0.89) (0.68)
χείρων worse, meaner, inferior 2 4 (5.91) (1.4) (1.07)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 2 7 (10.34) (3.691) (2.36)
λίθος a stone 2 3 (4.43) (2.39) (1.5)
εἷς one 2 29 (42.84) (23.591) (10.36)
ζῷον a living being, animal 2 13 (19.21) (8.115) (0.7)
ἄκρος at the furthest point 2 3 (4.43) (1.252) (1.18)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 2 42 (62.05) (1.615) (0.35)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 7 (10.34) (13.803) (8.53)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 23 (33.98) (13.407) (5.2)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 2 6 (8.86) (12.481) (8.47)
βελτίων better 2 3 (4.43) (1.81) (1.12)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 2 12 (17.73) (24.797) (21.7)
γίγνομαι become, be born 2 39 (57.62) (53.204) (45.52)
ἄναρμος without joints 2 2 (2.95) (0.009) (0.0)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 2 3 (4.43) (2.656) (1.17)
κἄν and if, even if, although 2 8 (11.82) (1.617) (0.18)
λόγος the word 2 11 (16.25) (29.19) (16.1)
δηλόω to make visible 1 2 (2.95) (4.716) (2.04)
ἄνθρωπος man, person, human 1 1 (1.48) (19.466) (11.67)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 1 (1.48) (0.492) (0.51)
τίνω to pay a price 1 1 (1.48) (0.513) (1.22)
πρωΐ early in the day, at morn 1 1 (1.48) (0.343) (0.2)
ἡμέτερος our 1 1 (1.48) (2.045) (2.83)
σκεπτέος one must reflect 1 1 (1.48) (0.202) (0.15)
ὀνομάζω to name 1 16 (23.64) (4.121) (1.33)
ἐμποδίζω to put the feet in bonds, to fetter 1 13 (19.21) (0.222) (0.1)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 1 3 (4.43) (2.195) (0.2)
πάλιν back, backwards 1 4 (5.91) (10.367) (6.41)
παλαιός old in years 1 2 (2.95) (2.149) (1.56)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 1 (1.48) (1.387) (0.76)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 17 (25.11) (2.685) (1.99)
ταύτῃ in this way. 1 2 (2.95) (2.435) (2.94)
σύνθετος put together, composite, compound 1 31 (45.8) (1.252) (0.06)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 1 18 (26.59) (44.62) (43.23)
τοσοῦτος so large, so tall 1 6 (8.86) (5.396) (4.83)
μέτριος within measure 1 1 (1.48) (1.299) (0.8)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 1 17 (25.11) (26.85) (24.12)
χράω to fall upon, attack, assail 1 2 (2.95) (5.601) (4.92)
Ἀσκληπιάδης son of Asclepius; physician 1 1 (1.48) (0.257) (0.04)
οὐδέ and/but not; not even 1 8 (11.82) (20.427) (22.36)
ζητέω to seek, seek for 1 3 (4.43) (5.036) (1.78)
ἀριθμός number 1 12 (17.73) (5.811) (1.1)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 5 (7.39) (5.663) (6.23)
ὥστε so that 1 4 (5.91) (10.717) (9.47)
ξηρός dry 1 10 (14.77) (2.124) (0.15)
μόριος of burial 1 28 (41.37) (1.44) (0.04)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 1 (1.48) (1.966) (1.67)
πόσος how much? how many? 1 3 (4.43) (1.368) (0.5)
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 1 (1.48) (0.58) (1.14)
πλείων more, larger 1 9 (13.3) (7.783) (7.12)
σκοπέω to look at 1 2 (2.95) (1.847) (2.27)
σφοδρός vehement, violent, excessive 1 2 (2.95) (1.283) (0.07)
δυσκρασία bad temperament 1 5 (7.39) (0.213) (0.0)
πάντως altogether; 1 4 (5.91) (2.955) (0.78)
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 1 1 (1.48) (0.16) (0.04)
ἐπισκοπέω to look upon 1 2 (2.95) (1.347) (0.48)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 1 3 (4.43) (1.286) (0.06)
βιός a bow 1 1 (1.48) (3.814) (4.22)
δείκνυμι to show 1 5 (7.39) (13.835) (3.57)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 7 (10.34) (8.208) (3.67)
δυσαρεστέω suffer annoyance 1 1 (1.48) (0.028) (0.27)
γάρ for 1 60 (88.64) (110.606) (74.4)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 1 (1.48) (5.806) (1.8)
ὄνομα name 1 8 (11.82) (7.968) (4.46)
πάντῃ every way, on every side 1 1 (1.48) (1.179) (1.03)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 1 14 (20.68) (3.244) (0.41)
ὁμογενής of the same race 1 1 (1.48) (0.252) (0.01)
ὅς2 [possessive pronoun] 1 17 (25.11) (47.672) (39.01)
αὖ again, anew, afresh, once more 1 4 (5.91) (2.474) (4.78)
καθά according as, just as 1 9 (13.3) (5.439) (4.28)
ἁπλῶς singly, in one way 1 2 (2.95) (3.946) (0.5)
ἐναντίος opposite 1 2 (2.95) (8.842) (4.42)
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 1 (1.48) (2.288) (3.51)
φυτός shaped by nature, without art 1 1 (1.48) (0.683) (0.1)
ψυχρός cold, chill 1 11 (16.25) (2.892) (0.3)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 1 (1.48) (4.016) (9.32)
δέχομαι to take, accept, receive 1 2 (2.95) (3.295) (3.91)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 1 1 (1.48) (4.811) (0.55)
νομίζω to have as a custom; to believe 1 9 (13.3) (4.613) (6.6)
δύο two 1 2 (2.95) (1.685) (2.28)
κινέω to set in motion, to move 1 2 (2.95) (13.044) (1.39)
βίος life 1 1 (1.48) (3.82) (4.12)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 1 3 (4.43) (0.702) (0.13)
ἔξωθεν from without 1 4 (5.91) (1.897) (0.59)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 8 (11.82) (0.535) (0.21)
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 1 1 (1.48) (0.27) (0.25)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 2 (2.95) (0.791) (0.79)
ὅσος as much/many as 1 18 (26.59) (13.469) (13.23)
Ἐπικούρειος Epicurean 1 1 (1.48) (0.047) (0.0)
ὑγιεινός good for the health, wholesome, sound, healthy 1 2 (2.95) (0.57) (0.12)
διάγω to carry over 1 1 (1.48) (0.532) (0.39)
ποτε ever, sometime 1 11 (16.25) (7.502) (8.73)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 16 (23.64) (1.228) (1.54)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 1 3 (4.43) (0.446) (0.33)
διάθεσις a disposition, arrangement 1 17 (25.11) (1.947) (0.89)
φύω to bring forth, produce, put forth 1 2 (2.95) (3.181) (2.51)
λαμβάνω to take, seize, receive 1 4 (5.91) (15.895) (13.47)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 2 (2.95) (10.005) (1.56)
σπέρμα seed, offspring 1 2 (2.95) (2.127) (0.32)
εὐκρασία a good temperature, mildness 1 1 (1.48) (0.083) (0.01)
σκότος darkness, gloom 1 1 (1.48) (0.838) (0.48)
λογόω introduce λόγος into 1 1 (1.48) (0.096) (0.04)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 1 (1.48) (2.189) (1.62)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 1 1 (1.48) (0.982) (0.23)
ὀλέθριος destructive, deadly 1 1 (1.48) (0.272) (0.07)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 1 (1.48) (2.021) (2.95)
ὅμοιος like, resembling 1 5 (7.39) (10.645) (5.05)
ζητητέος to be sought 1 1 (1.48) (0.206) (0.09)
ἄλλως in another way 1 5 (7.39) (3.069) (1.79)
θέρμος lupine, Lupinus albus 1 3 (4.43) (1.098) (0.13)
ποιός of a certain nature, kind 1 1 (1.48) (3.169) (2.06)
ἤτοι now surely, truly, verily 1 10 (14.77) (3.652) (1.2)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 1 15 (22.16) (56.75) (56.58)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 4 (5.91) (2.935) (0.67)
οὔτε neither / nor 1 3 (4.43) (13.727) (16.2)
κατάκειμαι to lie down, lie outstretched 1 1 (1.48) (0.243) (0.4)
κοιμάω to lull 1 1 (1.48) (0.492) (0.55)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 3 (4.43) (5.448) (5.3)
ἄμφω both 1 4 (5.91) (2.508) (1.28)
πολλάκις many times, often, oft 1 7 (10.34) (3.702) (1.91)
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 3 (4.43) (4.574) (7.56)

PAGINATE