urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg034.1st1K-grc2:4
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

197 lemmas; 449 tokens (1,741 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 40 204 (1171.74) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 31 116 (666.28) (544.579) (426.61)
ὅς who, that, which: relative pronoun 14 38 (218.27) (208.764) (194.16)
μέν on the one hand, on the other hand 10 23 (132.11) (109.727) (118.8)
οὗτος this; that 9 27 (155.08) (133.027) (121.95)
δέ but 9 30 (172.31) (249.629) (351.92)
πᾶς all, the whole 8 16 (91.9) (59.665) (51.63)
τε and 8 24 (137.85) (62.106) (115.18)
εἰμί to be 7 22 (126.36) (217.261) (145.55)
γάρ for 7 27 (155.08) (110.606) (74.4)
διά through c. gen.; because of c. acc. 7 16 (91.9) (56.77) (30.67)
either..or; than 6 19 (109.13) (34.073) (23.24)
ἐν in, among. c. dat. 6 17 (97.65) (118.207) (88.06)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 5 22 (126.36) (173.647) (126.45)
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 5 6 (34.46) (0.391) (0.36)
δέω to bind, tie, fetter 5 11 (63.18) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 5 11 (63.18) (17.692) (15.52)
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 4 20 (114.88) (0.485) (0.17)
οὐδείς not one, nobody 4 9 (51.69) (19.346) (18.91)
πολύς much, many 4 14 (80.41) (35.28) (44.3)
ἐκ from out of 4 8 (45.95) (54.157) (51.9)
σῶμα the body 4 14 (80.41) (16.622) (3.34)
ὅσος as much/many as 4 11 (63.18) (13.469) (13.23)
μάλιστα most 4 6 (34.46) (6.673) (9.11)
μέρος a part, share 3 12 (68.93) (11.449) (6.76)
ἀναπαύω to make to cease, to stop 3 4 (22.98) (0.323) (0.31)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 8 (45.95) (55.077) (29.07)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 3 9 (51.69) (64.142) (59.77)
σφοδρός vehement, violent, excessive 3 10 (57.44) (1.283) (0.07)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 3 13 (74.67) (50.199) (32.23)
εἰς into, to c. acc. 3 12 (68.93) (66.909) (80.34)
δυνατός strong, mighty, able 3 4 (22.98) (3.942) (3.03)
μᾶλλον more, rather 3 6 (34.46) (11.489) (8.35)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 3 5 (28.72) (4.515) (5.86)
τίη why? wherefore? 3 13 (74.67) (26.493) (13.95)
ἰσχυρός strong, mighty 3 4 (22.98) (2.136) (1.23)
κάτω down, downwards 3 4 (22.98) (3.125) (0.89)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 3 3 (17.23) (5.448) (5.3)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 3 10 (57.44) (76.461) (54.75)
γε at least, at any rate 2 4 (22.98) (24.174) (31.72)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 7 (40.21) (54.345) (87.02)
ὑγίεια health, soundness 2 5 (28.72) (1.276) (0.19)
ἔργον work 2 3 (17.23) (5.905) (8.65)
διάστημα an interval 2 2 (11.49) (1.324) (0.56)
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 2 2 (11.49) (0.374) (0.01)
βολή a throw, the stroke 2 2 (11.49) (0.16) (0.13)
οὐ not 2 13 (74.67) (104.879) (82.22)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 2 3 (17.23) (3.876) (1.61)
χράω to fall upon, attack, assail 2 2 (11.49) (5.601) (4.92)
ψυχή breath, soul 2 8 (45.95) (11.437) (4.29)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 4 (22.98) (18.33) (7.31)
χράομαι use, experience 2 2 (11.49) (5.93) (6.1)
ὅδε this 2 3 (17.23) (10.255) (22.93)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 2 5 (28.72) (0.53) (0.21)
φέρω to bear 2 4 (22.98) (8.129) (10.35)
μικρός small, little 2 10 (57.44) (5.888) (3.02)
πνεῦμα a blowing 2 2 (11.49) (5.838) (0.58)
ταχύς quick, swift, fleet 2 4 (22.98) (3.502) (6.07)
βούλομαι to will, wish, be willing 2 4 (22.98) (8.59) (11.98)
δεῖ it is necessary 2 4 (22.98) (13.387) (11.02)
ἐπείγω to press down, weigh down; mid. hasten 2 2 (11.49) (0.537) (0.86)
πρότερος before, earlier 2 2 (11.49) (25.424) (23.72)
οὖν so, then, therefore 2 4 (22.98) (34.84) (23.41)
ποσός of a certain quantity 2 2 (11.49) (2.579) (0.52)
σύμφορος accompanying; suitable, useful, profitable 2 2 (11.49) (0.084) (0.26)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 3 (17.23) (12.667) (11.08)
σφαῖρα a ball, playing-ball 2 10 (57.44) (0.909) (0.05)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 2 4 (22.98) (16.105) (11.17)
δή [interactional particle: S&H on same page] 2 6 (34.46) (17.728) (33.0)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 2 6 (34.46) (9.107) (4.91)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 2 2 (11.49) (3.114) (2.65)
ἄνω2 up, upwards 2 3 (17.23) (3.239) (1.45)
οὕτως so, in this manner 2 16 (91.9) (28.875) (14.91)
εὔτονος well-strung, vigorous 2 2 (11.49) (0.111) (0.01)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 2 6 (34.46) (2.65) (2.84)
χρή it is fated, necessary 1 6 (34.46) (6.22) (4.12)
δύναμις power, might, strength 1 2 (11.49) (13.589) (8.54)
ἐνεργέω to be in action, to operate 1 3 (17.23) (1.664) (0.15)
διαθέω to run about 1 1 (5.74) (0.078) (0.01)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 9 (51.69) (19.178) (9.89)
χρεία use, advantage, service 1 1 (5.74) (2.117) (2.12)
παιδοτρίβης one who teaches boys wrestling and other exercises, a gymnastic master 1 1 (5.74) (0.043) (0.03)
ἔνειμι to be in; to be possible 1 2 (11.49) (1.363) (1.24)
ὑφηγέομαι to go just before, to guide, lead 1 1 (5.74) (0.082) (0.06)
ἐπιπλέω to sail upon 1 1 (5.74) (0.241) (0.74)
ἄρρωστος weak, sickly 1 2 (11.49) (0.322) (0.02)
κίνησις movement, motion 1 3 (17.23) (8.43) (0.2)
ἐπανίημι to let loose at 1 1 (5.74) (0.075) (0.02)
μηκέτι no more, no longer, no further 1 1 (5.74) (0.86) (0.77)
ἀνακομίζω to carry up 1 1 (5.74) (0.087) (0.24)
μαλακός soft 1 3 (17.23) (0.963) (0.55)
διαπονέω to work out with labour 1 3 (17.23) (0.057) (0.05)
τηνικαῦτα at that time, then 1 1 (5.74) (0.822) (0.21)
ἐργάζομαι to work, labour 1 4 (22.98) (2.772) (1.58)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 1 3 (17.23) (0.337) (0.37)
ἅμα at once, at the same time 1 3 (17.23) (6.88) (12.75)
ὀλιγάκις but few times, seldom 1 1 (5.74) (0.118) (0.07)
μηδέπω nor as yet, not as yet 1 1 (5.74) (0.256) (0.06)
συμμετρία commensurability 1 1 (5.74) (0.357) (0.04)
γύμνασις exercise 1 2 (11.49) (0.036) (0.01)
ὑπερβάλλω to throw over 1 1 (5.74) (0.763) (0.8)
νόσος sickness, disease, malady 1 2 (11.49) (2.273) (1.08)
ὅστε who, which 1 1 (5.74) (1.419) (2.72)
οὐδέ and/but not; not even 1 8 (45.95) (20.427) (22.36)
ποιότης quality 1 1 (5.74) (2.429) (0.01)
λαβή a handle, haft 1 3 (17.23) (0.171) (0.03)
σκέλος the leg 1 5 (28.72) (0.863) (0.24)
ἐλαιόω oil 1 1 (5.74) (0.591) (0.04)
ἐντείνω to stretch 1 1 (5.74) (0.09) (0.12)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 1 (5.74) (3.387) (1.63)
ὀρθός straight 1 1 (5.74) (3.685) (3.67)
τρῖψις rubbing, friction 1 1 (5.74) (0.141) (0.01)
αὖθις back, back again 1 1 (5.74) (2.732) (4.52)
ὥστε so that 1 4 (22.98) (10.717) (9.47)
μή not 1 4 (22.98) (50.606) (37.36)
ἔλαιον olive-oil 1 1 (5.74) (1.471) (0.3)
ἰσχύς strength 1 1 (5.74) (0.923) (0.62)
πλείων more, larger 1 2 (11.49) (7.783) (7.12)
γράφω to scratch, draw, write 1 1 (5.74) (7.064) (2.6)
πούς a foot 1 1 (5.74) (2.799) (4.94)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 1 1 (5.74) (0.416) (0.47)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 1 2 (11.49) (6.8) (5.5)
ἐάν if 1 6 (34.46) (23.689) (20.31)
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 3 (17.23) (5.317) (5.48)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 3 (17.23) (1.438) (1.84)
κῦρος supreme power, authority 1 1 (5.74) (0.093) (0.03)
σύμμετρος commensurate with 1 2 (11.49) (1.278) (0.14)
δείκνυμι to show 1 1 (5.74) (13.835) (3.57)
ὠκύς quick, swift, fleet 1 3 (17.23) (0.237) (1.81)
ἔλαιος the wild olive 1 1 (5.74) (0.675) (0.06)
εὑρίσκω to find 1 2 (11.49) (6.155) (4.65)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 4 (22.98) (12.401) (17.56)
ὁράω to see 1 2 (11.49) (16.42) (18.27)
ἄν modal particle 1 6 (34.46) (32.618) (38.42)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 1 1 (5.74) (0.486) (0.32)
ἅπας quite all, the whole 1 6 (34.46) (10.904) (7.0)
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 2 (11.49) (0.381) (0.37)
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 1 1 (5.74) (0.244) (0.08)
ὅς2 [possessive pronoun] 1 8 (45.95) (47.672) (39.01)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 1 (5.74) (5.491) (7.79)
ἰσχνότης thinness, leanness 1 1 (5.74) (0.041) (0.0)
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 1 (5.74) (1.23) (1.34)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 2 (11.49) (1.679) (0.87)
μέγας big, great 1 6 (34.46) (18.419) (25.96)
θερμός hot, warm 1 1 (5.74) (3.501) (0.49)
σύ you (personal pronoun) 1 1 (5.74) (30.359) (61.34)
ἐκπορίζω to invent, contrive 1 2 (11.49) (0.044) (0.12)
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 4 (22.98) (2.288) (3.51)
μηδείς (and not one); not one, no-one 1 2 (11.49) (8.165) (6.35)
χώρα land 1 1 (5.74) (3.587) (8.1)
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 2 (11.49) (0.43) (0.69)
εἶμι come, go 1 1 (5.74) (7.276) (13.3)
ἔχω to have 1 5 (28.72) (48.945) (46.31)
συντονία intense application 1 1 (5.74) (0.022) (0.0)
ἄκρος at the furthest point 1 1 (5.74) (1.252) (1.18)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 1 (5.74) (1.277) (2.25)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 1 2 (11.49) (1.077) (0.46)
κινέω to set in motion, to move 1 7 (40.21) (13.044) (1.39)
χείρ the hand 1 3 (17.23) (5.786) (10.92)
τῇ here, there 1 1 (5.74) (18.312) (12.5)
πολυσαρκία fleshiness, plumpness 1 2 (11.49) (0.012) (0.0)
βάλλω to throw 1 1 (5.74) (1.692) (5.49)
ὑπάρχω to begin; to exist 1 2 (11.49) (13.407) (5.2)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 1 2 (11.49) (1.137) (1.18)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 9 (51.69) (12.481) (8.47)
κάματος toil, trouble, labour 1 1 (5.74) (0.2) (0.54)
σφοδρότης vehemence, violence 1 1 (5.74) (0.16) (0.01)
ἀργός shining, bright, glistening 1 3 (17.23) (0.331) (0.37)
ἀρετή goodness, excellence 1 3 (17.23) (4.312) (2.92)
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 1 (5.74) (0.786) (0.98)
μέσος middle, in the middle 1 2 (11.49) (6.769) (4.18)
ἄνειμι go up, reach 1 1 (5.74) (0.356) (0.44)
καθίστημι to set down, place 1 3 (17.23) (2.674) (4.86)
μεταχειρίζω to take in hand, have in hand, conduct, pursue, treat 1 2 (11.49) (0.132) (0.14)
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 1 1 (5.74) (0.814) (1.14)
ἕξις a having, possession 1 2 (11.49) (1.893) (0.23)
λουτρόν a bath, bathing place 1 1 (5.74) (0.487) (0.24)
ὅτε when 1 2 (11.49) (4.994) (7.56)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 2 (11.49) (1.366) (1.96)
εἴποτε if ever 1 1 (5.74) (0.021) (0.0)
ἄρρητος unspoken, unsaid 1 1 (5.74) (0.248) (0.14)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 1 (5.74) (2.405) (1.71)
ἐκεῖνος that over there, that 1 2 (11.49) (22.812) (17.62)
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 1 1 (5.74) (0.872) (0.89)
μήν now verily, full surely 1 1 (5.74) (6.388) (6.4)
πόνος work 1 3 (17.23) (1.767) (1.9)
ἐπιτείνω to stretch upon 1 1 (5.74) (0.227) (0.08)
παῖς a child 1 1 (5.74) (5.845) (12.09)
κἄν and if, even if, although 1 1 (5.74) (1.617) (0.18)
ἀλλά otherwise, but 1 7 (40.21) (54.595) (46.87)
ἡλικία time of life, age 1 1 (5.74) (1.229) (1.25)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 1 (5.74) (2.437) (2.68)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 1 (5.74) (1.67) (3.01)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 1 1 (5.74) (22.709) (26.08)
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 1 1 (5.74) (0.646) (2.58)
πολλάκις many times, often, oft 1 3 (17.23) (3.702) (1.91)
εὐαρμοστία easiness of temper 1 1 (5.74) (0.014) (0.01)

PAGINATE