Xenophon, Agesilaus*

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0032.tlg009.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,494 lemmas; 7,894 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 846 (1071.7) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 337 (426.9) (544.579) (426.61)
δέ but 314 (397.8) (249.629) (351.92)
μέν on the one hand, on the other hand 188 (238.2) (109.727) (118.8)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 154 (195.1) (173.647) (126.45)
ὅς who, that, which: relative pronoun 140 (177.3) (208.764) (194.16)
εἰμί to be 112 (141.9) (217.261) (145.55)
οὗτος this; that 100 (126.7) (133.027) (121.95)
οὐ not 97 (122.9) (104.879) (82.22)
Ἀγησίλαος Agesilaus, lit. leader of people, conductor of men 69 (87.4) (0.226) (0.57)
τις any one, any thing, some one, some thing; 68 (86.1) (97.86) (78.95)
ὡς as, how 68 (86.1) (68.814) (63.16)
ἐν in, among. c. dat. 66 (83.6) (118.207) (88.06)
πᾶς all, the whole 61 (77.3) (59.665) (51.63)
ἀλλά otherwise, but 60 (76.0) (54.595) (46.87)
γε at least, at any rate 56 (70.9) (24.174) (31.72)
ἄν modal particle 54 (68.4) (32.618) (38.42)
πολύς much, many 53 (67.1) (35.28) (44.3)
μήν now verily, full surely 49 (62.1) (6.388) (6.4)
τε and 48 (60.8) (62.106) (115.18)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 47 (59.5) (64.142) (59.77)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 46 (58.3) (50.199) (32.23)
γάρ for 46 (58.3) (110.606) (74.4)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 42 (53.2) (49.106) (23.97)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 42 (53.2) (55.077) (29.07)
ὅτι2 conj.: that, because 42 (53.2) (49.49) (23.92)
πόλις a city 41 (51.9) (11.245) (29.3)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 40 (50.7) (56.75) (56.58)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 38 (48.1) (24.797) (21.7)
γίγνομαι become, be born 37 (46.9) (53.204) (45.52)
νομίζω to have as a custom; to believe 37 (46.9) (4.613) (6.6)
ἔχω to have 37 (46.9) (48.945) (46.31)
εἰς into, to c. acc. 36 (45.6) (66.909) (80.34)
πολέμιος hostile; enemy 35 (44.3) (2.812) (8.48)
ποιέω to make, to do 34 (43.1) (29.319) (37.03)
either..or; than 32 (40.5) (34.073) (23.24)
οὐδείς not one, nobody 30 (38.0) (19.346) (18.91)
φίλος friend; loved, beloved, dear 30 (38.0) (4.36) (12.78)
μή not 29 (36.7) (50.606) (37.36)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 29 (36.7) (26.85) (24.12)
βασιλεύς a king, chief 28 (35.5) (9.519) (15.15)
ὅς2 [possessive pronoun] 28 (35.5) (47.672) (39.01)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 28 (35.5) (26.948) (12.74)
καλός beautiful 27 (34.2) (9.11) (12.96)
διά through c. gen.; because of c. acc. 26 (32.9) (56.77) (30.67)
ἐκ from out of 25 (31.7) (54.157) (51.9)
λέγω to pick; to say 25 (31.7) (90.021) (57.06)
ἐπεί after, since, when 24 (30.4) (19.86) (21.4)
ὁράω to see 23 (29.1) (16.42) (18.27)
ἐκεῖνος that over there, that 23 (29.1) (22.812) (17.62)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 23 (29.1) (2.488) (5.04)
τίη why? wherefore? 23 (29.1) (26.493) (13.95)
μέγας big, great 22 (27.9) (18.419) (25.96)
τῇ here, there 22 (27.9) (18.312) (12.5)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 21 (26.6) (3.657) (4.98)
Ἕλλην Hellen; Greek 21 (26.6) (2.754) (10.09)
ἐγώ I (first person pronoun) 21 (26.6) (54.345) (87.02)
δή [interactional particle: S&H on same page] 20 (25.3) (17.728) (33.0)
βούλομαι to will, wish, be willing 19 (24.1) (8.59) (11.98)
οὕτως so, in this manner 19 (24.1) (28.875) (14.91)
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 18 (22.8) (0.753) (2.86)
ἐάν if 18 (22.8) (23.689) (20.31)
ὅσος as much/many as 18 (22.8) (13.469) (13.23)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 18 (22.8) (12.481) (8.47)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 17 (21.5) (21.235) (25.5)
ἀγαθός good 17 (21.5) (9.864) (6.93)
οὖν so, then, therefore 17 (21.5) (34.84) (23.41)
Λακεδαίμων Lacedaemon 17 (21.5) (1.627) (9.37)
σύμμαχος fighting along with, allied with 16 (20.3) (1.077) (6.77)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 16 (20.3) (12.401) (17.56)
ἄλλος other, another 16 (20.3) (40.264) (43.75)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 16 (20.3) (44.62) (43.23)
εὐθύς straight, direct 16 (20.3) (5.672) (5.93)
ἀπό from, away from. c. gen. 16 (20.3) (30.074) (22.12)
ἔργον work 15 (19.0) (5.905) (8.65)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 15 (19.0) (4.744) (3.65)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 15 (19.0) (4.909) (7.73)
ἱππεύς a horseman 15 (19.0) (1.262) (5.21)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 15 (19.0) (17.692) (15.52)
στράτευμα an expedition, campaign 15 (19.0) (1.011) (2.71)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 14 (17.7) (19.178) (9.89)
ὥστε so that 14 (17.7) (10.717) (9.47)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 14 (17.7) (1.164) (3.1)
μᾶλλον more, rather 14 (17.7) (11.489) (8.35)
θεός god 14 (17.7) (26.466) (19.54)
δέω to bind, tie, fetter 14 (17.7) (17.994) (15.68)
Πέρσης a Persian; Perses (pr.n.) 14 (17.7) (1.545) (6.16)
παρέχω to furnish, provide, supply 14 (17.7) (2.932) (4.24)
σύν along with, in company with, together with 14 (17.7) (4.575) (7.0)
μάχομαι to fight 14 (17.7) (1.504) (4.23)
ἄξιος worthy 13 (16.5) (3.181) (3.3)
λαμβάνω to take, seize, receive 13 (16.5) (15.895) (13.47)
οὐδέ and/but not; not even 13 (16.5) (20.427) (22.36)
ἐθέλω to will, wish, purpose 13 (16.5) (4.574) (7.56)
ἀνήρ a man 12 (15.2) (10.82) (29.69)
ἄνθρωπος man, person, human 12 (15.2) (19.466) (11.67)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 12 (15.2) (5.82) (8.27)
ὅπου where 12 (15.2) (1.571) (1.19)
πάρειμι be present 12 (15.2) (5.095) (8.94)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 12 (15.2) (5.448) (5.3)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 12 (15.2) (1.438) (1.84)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 12 (15.2) (2.779) (3.98)
μάχη battle, fight, combat 12 (15.2) (2.176) (5.7)
αὖ again, anew, afresh, once more 11 (13.9) (2.474) (4.78)
ἀεί always, for ever 11 (13.9) (7.241) (8.18)
χράω to fall upon, attack, assail 11 (13.9) (5.601) (4.92)
Λακεδαιμόνιος Spartan 11 (13.9) (1.433) (8.39)
ἤδη already 11 (13.9) (8.333) (11.03)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 11 (13.9) (3.052) (8.73)
Θηβαῖος Theban 11 (13.9) (0.582) (1.43)
εἶπον to speak, say 11 (13.9) (16.169) (13.73)
ἔτι yet, as yet, still, besides 11 (13.9) (11.058) (14.57)
ὅπως how, that, in order that, as 11 (13.9) (4.748) (5.64)
Ἑλλάς Hellas 11 (13.9) (0.823) (4.14)
οὔτε neither / nor 11 (13.9) (13.727) (16.2)
οἶδα to know 11 (13.9) (9.863) (11.77)
χράομαι use, experience 11 (13.9) (5.93) (6.1)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 11 (13.9) (3.114) (2.65)
τοιοῦτος such as this 10 (12.7) (20.677) (14.9)
μάλιστα most 10 (12.7) (6.673) (9.11)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 10 (12.7) (2.811) (3.25)
ὅδε this 10 (12.7) (10.255) (22.93)
ὥσπερ just as if, even as 10 (12.7) (13.207) (6.63)
πρότερος before, earlier 10 (12.7) (25.424) (23.72)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 10 (12.7) (1.67) (3.01)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 10 (12.7) (4.016) (9.32)
πῶς how? in what way 10 (12.7) (8.955) (6.31)
πως somehow, in some way 10 (12.7) (9.844) (7.58)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 10 (12.7) (5.663) (6.23)
Ἀσία Asia 10 (12.7) (0.787) (2.44)
δεῖ it is necessary 10 (12.7) (13.387) (11.02)
ἱππικός of a horse 10 (12.7) (0.271) (0.44)
φεύγω to flee, take flight, run away 10 (12.7) (2.61) (5.45)
τίς who? which? 10 (12.7) (21.895) (15.87)
ἵστημι to make to stand 10 (12.7) (4.072) (7.15)
βάρβαρος barbarous 10 (12.7) (1.886) (4.07)
ἀρετή goodness, excellence 10 (12.7) (4.312) (2.92)
ἄγω to lead 9 (11.4) (5.181) (10.6)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 9 (11.4) (4.795) (6.12)
σῶμα the body 9 (11.4) (16.622) (3.34)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 9 (11.4) (4.322) (6.41)
ἀνά up, upon 9 (11.4) (4.693) (6.06)
ὅμως all the same, nevertheless 9 (11.4) (2.105) (2.59)
ἡδύς sweet 9 (11.4) (2.071) (1.82)
προαγορεύω to tell beforehand 9 (11.4) (3.068) (5.36)
φέρω to bear 9 (11.4) (8.129) (10.35)
Τισσαφέρνης Tissaphernes 9 (11.4) (0.118) (1.26)
πολεμέω to be at war 9 (11.4) (1.096) (2.71)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 9 (11.4) (7.784) (7.56)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 9 (11.4) (4.633) (3.4)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 9 (11.4) (1.678) (2.39)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 9 (11.4) (76.461) (54.75)
στρατιώτης a citizen bound to military service; 8 (10.1) (1.589) (2.72)
οἶκος a house, abode, dwelling 8 (10.1) (2.871) (3.58)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 8 (10.1) (6.305) (6.41)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 8 (10.1) (3.66) (3.87)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 8 (10.1) (5.405) (7.32)
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 8 (10.1) (0.333) (0.7)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 8 (10.1) (2.089) (3.95)
οἴκαδε to one's home, home, homewards 8 (10.1) (0.313) (1.08)
ὁπότε when 8 (10.1) (1.361) (2.1)
νῦν now at this very time 8 (10.1) (12.379) (21.84)
ψυχή breath, soul 8 (10.1) (11.437) (4.29)
πλεῖστος most, largest 8 (10.1) (4.005) (5.45)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 8 (10.1) (22.709) (26.08)
μάλα very, very much, exceedingly 8 (10.1) (2.014) (6.77)
πλείων more, larger 8 (10.1) (7.783) (7.12)
ἅπας quite all, the whole 8 (10.1) (10.904) (7.0)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 8 (10.1) (13.803) (8.53)
πρῶτος first 8 (10.1) (18.707) (16.57)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 7 (8.9) (6.8) (5.5)
ἀκούω to hear 7 (8.9) (6.886) (9.12)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 7 (8.9) (1.651) (2.69)
φάλαγξ a line of battle, battle-array 7 (8.9) (0.484) (1.13)
βασίλεια a queen, princess 7 (8.9) (2.773) (1.59)
χώρα land 7 (8.9) (3.587) (8.1)
κελεύω to urge 7 (8.9) (3.175) (6.82)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 7 (8.9) (3.981) (2.22)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 7 (8.9) (2.734) (1.67)
πρόσθεν before 7 (8.9) (1.463) (2.28)
ἅμα at once, at the same time 7 (8.9) (6.88) (12.75)
πάσχω to experience, to suffer 7 (8.9) (6.528) (5.59)
φιλέω to love, regard with affection 7 (8.9) (1.242) (2.43)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 7 (8.9) (1.25) (1.76)
φαίνω to bring to light, make to appear 7 (8.9) (8.435) (8.04)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 7 (8.9) (1.467) (0.8)
βασιλεία a kingdom, dominion 7 (8.9) (2.877) (2.08)
ἀμφί on both sides 7 (8.9) (1.179) (5.12)
προεῖπον to tell 7 (8.9) (0.428) (0.63)
ἀποχωρέω to go from 7 (8.9) (0.348) (0.96)
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 7 (8.9) (1.284) (1.67)
ἵππος a horse, mare 6 (7.6) (3.33) (7.22)
μείων less 6 (7.6) (0.213) (0.29)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 6 (7.6) (2.333) (3.87)
ἔρχομαι to come 6 (7.6) (6.984) (16.46)
Ἀργεῖος of/from Argos, Argive 6 (7.6) (0.654) (4.33)
ἔπειτα then, next 6 (7.6) (2.603) (7.5)
δίδωμι to give 6 (7.6) (11.657) (13.85)
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 6 (7.6) (0.869) (4.29)
εὖ well 6 (7.6) (2.642) (5.92)
πόλεμος battle, fight, war 6 (7.6) (3.953) (12.13)
δύναμις power, might, strength 6 (7.6) (13.589) (8.54)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 6 (7.6) (1.415) (1.83)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 6 (7.6) (0.911) (1.33)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 6 (7.6) (0.916) (1.28)
πεζός on foot 6 (7.6) (1.002) (3.66)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 6 (7.6) (1.525) (2.46)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 6 (7.6) (0.938) (1.7)
πειράω to attempt, endeavour, try 6 (7.6) (1.92) (3.82)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 6 (7.6) (5.491) (7.79)
Κάριος Carian, (fem. noun) Caria 6 (7.6) (0.085) (0.26)
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 6 (7.6) (0.515) (0.58)
γῆ earth 6 (7.6) (10.519) (12.21)
πρόθυμος ready, willing, eager, zealous 6 (7.6) (0.52) (1.4)
ἀφικνέομαι to come to 6 (7.6) (2.347) (7.38)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 6 (7.6) (2.518) (2.71)
ἐξαπατάω to deceive 6 (7.6) (0.368) (0.66)
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 6 (7.6) (1.325) (3.42)
κακός bad 6 (7.6) (7.257) (12.65)
στρατηγός the leader 6 (7.6) (1.525) (6.72)
ἀμφότερος each of two, both 6 (7.6) (4.116) (5.17)
φιλία friendly love, affection, friendship 6 (7.6) (1.063) (1.44)
τρόπαιον a trophy 6 (7.6) (0.163) (0.4)
πάλιν back, backwards 5 (6.3) (10.367) (6.41)
καρπόω to bear fruit 5 (6.3) (0.265) (0.27)
ἄριστος best 5 (6.3) (2.087) (4.08)
ἔνθα there 5 (6.3) (1.873) (6.42)
καίπερ although, albeit 5 (6.3) (0.396) (1.01)
πέμπω to send, despatch 5 (6.3) (2.691) (6.86)
ποῖος of what nature? of what sort? 5 (6.3) (2.531) (2.35)
εἶμι come, go 5 (6.3) (7.276) (13.3)
τοτέ at times, now and then 5 (6.3) (6.167) (10.26)
φῖλος [> φιλία friendship] 5 (6.3) (0.22) (0.48)
ἡμέρα day 5 (6.3) (8.416) (8.56)
ποιός of a certain nature, kind 5 (6.3) (3.169) (2.06)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 5 (6.3) (0.935) (0.99)
τεῖχος a wall 5 (6.3) (1.646) (5.01)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 5 (6.3) (5.09) (3.3)
φημί to say, to claim 5 (6.3) (36.921) (31.35)
ἐράω to love, to be in love with 5 (6.3) (0.99) (1.38)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 5 (6.3) (2.978) (3.52)
δέχομαι to take, accept, receive 5 (6.3) (3.295) (3.91)
κράτιστος strongest, mightiest 5 (6.3) (0.345) (0.75)
παρασκευάζω to get ready, prepare 5 (6.3) (1.336) (3.27)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 5 (6.3) (2.189) (1.62)
πρίν before; (after negated main clause) until 5 (6.3) (2.157) (5.09)
Κορίνθιος Corinthian 5 (6.3) (0.497) (2.35)
ψέγω to blame, censure 5 (6.3) (0.156) (0.34)
πεδίον a plain 5 (6.3) (0.696) (3.11)
τότε at that time, then 5 (6.3) (6.266) (11.78)
ἐμβάλλω to throw in, put in 5 (6.3) (1.417) (1.63)
τεκμήριον a sure signs. 5 (6.3) (0.434) (0.42)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 5 (6.3) (1.264) (1.76)
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 5 (6.3) (0.466) (1.66)
πορεύω to make to go, carry, convey 5 (6.3) (1.56) (3.08)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 5 (6.3) (1.698) (2.37)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 5 (6.3) (3.696) (3.99)
Μεγαβάτης Megabates 5 (6.3) (0.009) (0.12)
καιρός time; the right moment, opportunity 5 (6.3) (4.163) (8.09)
πρᾶξις a doing, transaction, business 5 (6.3) (2.288) (3.51)
εἰρήνη peace, time of peace 5 (6.3) (1.348) (1.32)
καθίστημι to set down, place 5 (6.3) (2.674) (4.86)
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 5 (6.3) (0.567) (0.75)
λόγος the word 5 (6.3) (29.19) (16.1)
ὁμῶς equally, likewise, alike 5 (6.3) (1.852) (2.63)
ἄγαμαι to wonder, be astonished 5 (6.3) (0.181) (0.46)
ὁπότερος which of two, whether of the twain 5 (6.3) (0.376) (0.7)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 5 (6.3) (1.137) (1.18)
ῥώμη bodily strength, strength, might 5 (6.3) (0.426) (0.38)
Βοιωτός a Boeotian 5 (6.3) (0.275) (1.74)
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 5 (6.3) (0.477) (0.49)
Θεσσαλός Thessalian 5 (6.3) (0.326) (0.88)
πωλέω to exchange; to sell 4 (5.1) (0.27) (0.39)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 4 (5.1) (0.428) (0.66)
βιός a bow 4 (5.1) (3.814) (4.22)
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 4 (5.1) (0.356) (0.38)
δόξα a notion 4 (5.1) (4.474) (2.49)
πολίτης (fellow) citizen 4 (5.1) (1.041) (1.81)
στρατιά army 4 (5.1) (1.136) (3.86)
ἀναγκάζω to force, compel 4 (5.1) (1.36) (2.82)
στεφανόω to wreathe, to crown 4 (5.1) (0.339) (0.46)
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 4 (5.1) (3.02) (2.61)
καθά according as, just as 4 (5.1) (5.439) (4.28)
γοῦν at least then, at any rate, any way 4 (5.1) (3.743) (0.99)
τάσσω to arrange, put in order 4 (5.1) (2.051) (3.42)
πιστεύω to trust, trust to 4 (5.1) (3.079) (2.61)
ἀπέχω to keep off 4 (5.1) (1.184) (1.8)
καταλείπω to leave behind 4 (5.1) (1.869) (2.45)
εἶδον to see 4 (5.1) (4.063) (7.0)
εὐεργετέω to do well, do good 4 (5.1) (0.238) (0.15)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 4 (5.1) (2.065) (1.23)
γῆρας old age 4 (5.1) (0.553) (0.83)
βίος life 4 (5.1) (3.82) (4.12)
οἴκοι at home, in the house 4 (5.1) (0.267) (0.35)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 4 (5.1) (2.65) (2.84)
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 4 (5.1) (0.699) (0.69)
πιστός2 to be trusted 4 (5.1) (1.164) (1.33)
τροπός a twisted leathern thong 4 (5.1) (7.547) (5.48)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 4 (5.1) (0.897) (3.1)
ἰσχυρός strong, mighty 4 (5.1) (2.136) (1.23)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 4 (5.1) (7.612) (5.49)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 4 (5.1) (0.881) (1.65)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 4 (5.1) (2.863) (2.91)
σύ you (personal pronoun) 4 (5.1) (30.359) (61.34)
τέλος the fulfilment 4 (5.1) (4.234) (3.89)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 4 (5.1) (16.105) (11.17)
παῖς a child 4 (5.1) (5.845) (12.09)
ἔοικα to be like; to look like 4 (5.1) (4.169) (5.93)
δηϊόω cut down, slay 4 (5.1) (0.132) (0.91)
τοίνυν therefore, accordingly 4 (5.1) (5.224) (2.04)
ἥμισυς half 4 (5.1) (1.26) (1.05)
ἥσσων less, weaker 4 (5.1) (2.969) (2.18)
χρή it is fated, necessary 4 (5.1) (6.22) (4.12)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 4 (5.1) (0.714) (0.68)
κράτος strength, might 4 (5.1) (0.653) (1.34)
Αἰγύπτιος Egyptian 4 (5.1) (1.206) (2.43)
λήγω to stay, abate 4 (5.1) (0.476) (0.77)
κατανοέω to observe well, to understand 4 (5.1) (0.416) (0.32)
διαβαίνω to cross (a river, etc.); to stand with feet apart 4 (5.1) (0.624) (2.32)
κατάγω to lead down 4 (5.1) (0.456) (0.78)
κατασκευάζω to equip 4 (5.1) (1.81) (0.77)
δείκνυμι to show 4 (5.1) (13.835) (3.57)
Ἑλικών Helicon 4 (5.1) (0.042) (0.09)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 4 (5.1) (1.252) (2.43)
παμπληθής in or with their whole multitude 4 (5.1) (0.057) (0.05)
ἰδιώτης a private person, an individual 4 (5.1) (0.552) (0.61)
ὅτε when 4 (5.1) (4.994) (7.56)
δηλόω to make visible 3 (3.8) (4.716) (2.04)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 3 (3.8) (7.241) (5.17)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 3 (3.8) (2.355) (5.24)
χειρόω master, subdue 3 (3.8) (0.323) (0.49)
ἀγορά an assembly of the people 3 (3.8) (0.754) (1.98)
ἐφορεύω to be ephor 3 (3.8) (0.4) (1.08)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 3 (3.8) (1.54) (1.61)
ἄπειμι2 go away 3 (3.8) (1.11) (1.84)
ἀφίημι to send forth, discharge 3 (3.8) (2.477) (2.96)
ἐπιτηδεύω to pursue 3 (3.8) (0.25) (0.38)
ἐτάζω to examine, test 3 (3.8) (0.302) (0.59)
κεφαλή the head 3 (3.8) (3.925) (2.84)
ἄστυ a city, town 3 (3.8) (0.481) (2.23)
ἕκαστος every, every one, each, each one 3 (3.8) (12.667) (11.08)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 3 (3.8) (0.457) (0.41)
πώποτε ever yet 3 (3.8) (0.36) (0.57)
νίκη victory 3 (3.8) (1.082) (1.06)
πείρω to pierce quite through, fix 3 (3.8) (0.541) (0.76)
καίτοι and indeed, and further; and yet 3 (3.8) (2.582) (1.38)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 3 (3.8) (0.657) (0.82)
νόμιμος conformable to custom, usage 3 (3.8) (0.417) (0.43)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 3 (3.8) (1.523) (2.38)
κοινός common, shared in common 3 (3.8) (6.539) (4.41)
ὀλίγος few, little, scanty, small 3 (3.8) (5.317) (5.48)
πίνω to drink 3 (3.8) (2.254) (1.59)
εὑρίσκω to find 3 (3.8) (6.155) (4.65)
Κόρινθος Corinth, (masc) Korinthos son of Zeus, founder of Corinth 3 (3.8) (0.268) (0.94)
χρόνος time 3 (3.8) (11.109) (9.36)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (3.8) (8.165) (6.35)
Ὀρχομένιος of Orchomenos 3 (3.8) (0.049) (0.15)
ἔπαινος approval, praise, commendation 3 (3.8) (0.506) (0.46)
ἕπομαι follow 3 (3.8) (4.068) (4.18)
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 3 (3.8) (0.393) (0.49)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 3 (3.8) (1.228) (1.54)
προσφέρω to bring to 3 (3.8) (1.465) (1.2)
λοιπός remaining, the rest 3 (3.8) (6.377) (5.2)
μεστός full, filled, filled full 3 (3.8) (0.408) (0.38)
σέβομαι to feel awe 3 (3.8) (0.327) (0.49)
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 3 (3.8) (0.656) (0.52)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 3 (3.8) (5.553) (4.46)
Τιθραύστης Tithraustes 3 (3.8) (0.006) (0.03)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 3 (3.8) (3.279) (2.18)
πελταστής one who bears a light shield 3 (3.8) (0.132) (0.83)
πολλάκις many times, often, oft 3 (3.8) (3.702) (1.91)
μάρτυς a witness 3 (3.8) (0.889) (0.54)
ἐπιστολή a message, command, commission 3 (3.8) (1.043) (0.6)
εὐκλεής of good report, famous, glorious 3 (3.8) (0.097) (0.26)
συμβάλλω to throw together, dash together 3 (3.8) (0.862) (1.93)
τρεῖς three 3 (3.8) (4.87) (3.7)
νεκρός a dead body, corpse 3 (3.8) (1.591) (2.21)
νόμος usage, custom, law, ordinance 3 (3.8) (5.63) (4.23)
μισέω to hate 3 (3.8) (0.74) (0.66)
φυγή flight 3 (3.8) (0.734) (1.17)
πλέος full. 3 (3.8) (1.122) (0.99)
μνημεῖον a memorial, remembrance, monument 3 (3.8) (0.14) (0.24)
τρέπω to turn 3 (3.8) (1.263) (3.2)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 3 (3.8) (0.825) (0.38)
καθό in so far as, according as 3 (3.8) (1.993) (2.46)
ὄρος a mountain, hill 3 (3.8) (2.059) (3.39)
παραγγέλλω to transmit as a message; give orders 3 (3.8) (0.491) (1.68)
συνάπτω to tie 3 (3.8) (1.207) (1.11)
σώφρων of sound mind 3 (3.8) (0.638) (0.59)
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 3 (3.8) (1.068) (0.71)
ὀκνέω to shrink 3 (3.8) (0.304) (0.39)
δεξιός on the right hand 3 (3.8) (1.733) (1.87)
νέος young, youthful 3 (3.8) (2.183) (4.18)
ξενία the rights of a guest, hospitality, friendly entertainment 3 (3.8) (0.067) (0.21)
πλέως full of 3 (3.8) (2.061) (2.5)
φίλιος friendly, of friendship; dear, beloved 3 (3.8) (0.35) (0.46)
ἡγεμών leader, guide 3 (3.8) (1.062) (2.19)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 3 (3.8) (1.993) (1.71)
σπείρω to sow 3 (3.8) (0.378) (0.41)
θάρσος courage, boldness 3 (3.8) (0.176) (0.35)
πολιορκέω to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege 3 (3.8) (0.595) (2.02)
μεταπέμπω to send after 3 (3.8) (0.351) (0.7)
ἀθροίζω to gather together, to muster 3 (3.8) (0.621) (1.13)
προσδέω to bind on 3 (3.8) (0.283) (0.75)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 3 (3.8) (1.423) (3.53)
ἐναντίος opposite 3 (3.8) (8.842) (4.42)
Φαρνάβαζος Pharnabazus 3 (3.8) (0.078) (0.2)
ἀγάλλω to make glorious, glorify, exalt 3 (3.8) (0.072) (0.24)
γένος race, stock, family 3 (3.8) (8.844) (3.31)
οὐδέτερος not either, neither of the two 3 (3.8) (0.63) (0.41)
καρτερία patient endurance, patience 3 (3.8) (0.115) (0.04)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 3 (3.8) (0.291) (0.31)
πορθέω to destroy, ravage, waste, plunder 3 (3.8) (0.221) (0.72)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 3 (3.8) (2.388) (3.65)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 3 (3.8) (1.255) (0.64)
ἐκπλέω to sail out, sail away, weigh anchor 3 (3.8) (0.136) (0.76)
τίθημι to set, put, place 3 (3.8) (6.429) (7.71)
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 3 (3.8) (0.391) (0.36)
ἱερόν sanctuary 3 (3.8) (1.348) (2.26)
νύξ the night 3 (3.8) (2.561) (5.42)
τόπος a place 3 (3.8) (8.538) (6.72)
πλήν except 3 (3.8) (2.523) (3.25)
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 3 (3.8) (0.652) (0.95)
κλέπτω to steal, filch, purloin 3 (3.8) (0.277) (0.41)
ἔτος a year 3 (3.8) (3.764) (3.64)
παρατάσσω to place side by side, draw up in battle-order 3 (3.8) (0.234) (0.61)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 3 (3.8) (1.376) (1.54)
ἄπειμι be absent 3 (3.8) (1.064) (1.49)
O! oh! 3 (3.8) (6.146) (14.88)
Πείραιος Piraeus, a comrade of Telemachus 3 (3.8) (0.007) (0.08)
ἕτερος the one; the other (of two) 3 (3.8) (18.33) (7.31)
μηχανάομαι to prepare, make ready 3 (3.8) (0.312) (0.77)
προσδέω2 to need besides 3 (3.8) (0.253) (0.83)
δείδω to fear 3 (3.8) (1.45) (3.46)
ἀποκτείνω to kill, slay 3 (3.8) (1.322) (2.39)
ὅσιος hallowed, sanctioned by the law of God 3 (3.8) (0.414) (1.05)
Ἆγις Agis 3 (3.8) (0.094) (0.32)
εὐτυχέω to be well off, successful, prosperous 3 (3.8) (0.166) (0.49)
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 3 (3.8) (0.827) (1.95)
πόνος work 3 (3.8) (1.767) (1.9)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 3 (3.8) (6.432) (8.19)
συστρατεύω to make a campaign 3 (3.8) (0.128) (0.61)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 3 (3.8) (2.36) (4.52)
διαπίπτω to fall away, slip away, escape 3 (3.8) (0.068) (0.13)
ὄμνυμι to swear 3 (3.8) (0.582) (1.07)
ἀνάλωτος not to be taken, invincible, impregnable 3 (3.8) (0.028) (0.07)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 3 (3.8) (0.712) (1.78)
γράφω to scratch, draw, write 3 (3.8) (7.064) (2.6)
στενός narrow, strait 3 (3.8) (0.524) (0.97)
κατακαίνω kill 3 (3.8) (0.041) (0.13)
οὐκέτι no more, no longer, no further 3 (3.8) (2.658) (2.76)
Θῆβαι Thebes (usu. plural) 3 (3.8) (0.405) (1.29)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 3 (3.8) (0.945) (2.02)
κύων a dog 3 (3.8) (1.241) (1.9)
Ἀκαρνάν Acarnan, Acarnania 3 (3.8) (0.094) (0.75)
δῶρον a gift, present 3 (3.8) (0.798) (2.13)
Φρυγία Phrygia 2 (2.5) (0.137) (0.15)
βασιλεύω to be king, to rule, reign 2 (2.5) (1.423) (1.37)
ἀντιπαρατάσσομαι to stand in array against 2 (2.5) (0.027) (0.07)
σωφρονέω to be sound of mind 2 (2.5) (0.286) (0.41)
πατήρ a father 2 (2.5) (9.224) (10.48)
ὕβρις wantonness, wanton violence 2 (2.5) (0.649) (0.91)
Λοκρός Locrian 2 (2.5) (0.139) (0.75)
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 2 (2.5) (0.472) (1.92)
ἆθλον the prize of contest 2 (2.5) (0.254) (0.71)
ὄπισθεν behind, at the back 2 (2.5) (0.723) (1.17)
ἱλαρός cheerful, gay, merry, joyous 2 (2.5) (0.08) (0.02)
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 2 (2.5) (1.544) (1.98)
Πέρση Perse, daughter of Oceanus, wife of Helius 2 (2.5) (0.016) (0.08)
δοῦλος slave 2 (2.5) (1.48) (1.11)
μηδέ but not 2 (2.5) (4.628) (5.04)
θάλασσα the sea 2 (2.5) (3.075) (7.18)
ἀντίπαλος wrestling against 2 (2.5) (0.17) (0.35)
Φωκεύς a Phocian 2 (2.5) (0.177) (0.6)
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 2 (2.5) (0.581) (0.97)
ἔνδοξος held in esteem 2 (2.5) (0.746) (0.16)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (2.5) (4.515) (5.86)
Ἀχαιός Achaian 2 (2.5) (0.976) (9.89)
θυγάτηρ a daughter 2 (2.5) (1.586) (2.79)
χειμών winter; storm, stormy weather 2 (2.5) (1.096) (1.89)
ὁμόσε to one and the same place 2 (2.5) (0.085) (0.19)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 2 (2.5) (1.486) (1.76)
διότι for the reason that, since 2 (2.5) (2.819) (2.97)
συλλαμβάνω to collect, gather together 2 (2.5) (0.673) (0.79)
ὁπλίτης heavy-armed, armed 2 (2.5) (0.409) (2.1)
παντοδαπός of every kind, of all sorts, manifold 2 (2.5) (0.32) (0.49)
δισχίλιοι two thousand 2 (2.5) (0.166) (0.92)
προσάγω to bring to 2 (2.5) (0.972) (1.04)
τέως so long, meanwhile, the while 2 (2.5) (0.641) (0.52)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (2.5) (12.618) (6.1)
ἄλυπος without pain 2 (2.5) (0.205) (0.07)
πολεμικός of or for war; skilled in war; hostile 2 (2.5) (0.362) (0.94)
σιγή silence 2 (2.5) (0.245) (0.35)
προστάσσω to order 2 (2.5) (1.223) (1.25)
τοξότης a bowman, archer 2 (2.5) (0.269) (0.5)
καταφρονέω to think down upon 2 (2.5) (0.668) (0.63)
Φαρσάλιος of Pharsalus 2 (2.5) (0.014) (0.06)
τιμή that which is paid in token of worth 2 (2.5) (1.962) (2.21)
ἐλευθερία freedom, liberty 2 (2.5) (0.488) (1.08)
πλουτίζω to make wealthy, enrich 2 (2.5) (0.025) (0.03)
χείρων worse, meaner, inferior 2 (2.5) (1.4) (1.07)
ναυτικός seafaring, naval 2 (2.5) (0.379) (2.1)
μαστεύω to seek, search 2 (2.5) (0.017) (0.09)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 2 (2.5) (1.343) (2.27)
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 2 (2.5) (0.748) (0.91)
μισθός wages, pay, hire 2 (2.5) (0.682) (1.26)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 2 (2.5) (0.464) (0.42)
ἱκέτης one who comes to seek protection, a suppliant 2 (2.5) (0.161) (0.57)
ἄλογος without 2 (2.5) (1.824) (0.47)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (2.5) (2.976) (2.93)
ἐρῶ [I will say] 2 (2.5) (8.435) (3.94)
καταμέμφομαι to find great fault with, blame greatly, accuse 2 (2.5) (0.055) (0.14)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 2 (2.5) (1.623) (1.45)
στασιάζω to rebel, revolt, rise in rebellion 2 (2.5) (0.255) (0.71)
γυμνός naked, unclad 2 (2.5) (0.564) (0.65)
ἡνίκα at which time, when 2 (2.5) (0.856) (0.54)
εὐπάθεια the enjoyment of good things, comfort, ease 2 (2.5) (0.049) (0.07)
οὐδεπώποτε nor yet at any time, never yet at any time 2 (2.5) (0.062) (0.05)
κέρδος gain, profit, advantage 2 (2.5) (0.452) (0.68)
Λεῦκτρα Leuctra 2 (2.5) (0.038) (0.06)
ὅμοιος like, resembling 2 (2.5) (10.645) (5.05)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 2 (2.5) (1.619) (0.49)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (2.5) (2.825) (10.15)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 2 (2.5) (3.069) (1.42)
δικαιοσύνη righteousness, justice 2 (2.5) (1.642) (1.25)
λύω to loose 2 (2.5) (2.411) (3.06)
Ἑλληνίς Greek (fem. of Ἕλλην) 2 (2.5) (0.096) (0.46)
ἐρρωμένος in good health, stout, vigorous 2 (2.5) (0.18) (0.28)
Κότυς Cotys 2 (2.5) (0.014) (0.05)
συμβαίνω meet, agree, happen 2 (2.5) (9.032) (7.24)
τεός = σός, 'your' 2 (2.5) (0.751) (1.38)
ἐγκράτεια mastery over 2 (2.5) (0.214) (0.04)
ταύτῃ in this way. 2 (2.5) (2.435) (2.94)
ὁπόσος as many as 2 (2.5) (1.404) (0.7)
ἐφέπω to go after, follow, pursue 2 (2.5) (0.114) (0.83)
ἐπιβουλεύω to plot against 2 (2.5) (0.494) (0.82)
εἰσίημι to send into 2 (2.5) (0.37) (0.41)
οἰκία a building, house, dwelling 2 (2.5) (1.979) (2.07)
Ἔφεσος Ephesus (f., the city; m., the founder) 2 (2.5) (0.185) (0.3)
αὐτόθεν from the very spot 2 (2.5) (0.38) (0.52)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 2 (2.5) (0.638) (0.31)
θαρσέω to be of good courage, take courage 2 (2.5) (0.946) (1.63)
τάξις an arranging 2 (2.5) (2.44) (1.91)
Αἰολεύς Aeolian 2 (2.5) (0.082) (0.38)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 2 (2.5) (3.714) (2.8)
μικρός small, little 2 (2.5) (5.888) (3.02)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 2 (2.5) (1.829) (1.05)
ψῦχος cold 2 (2.5) (0.402) (0.16)
ζημία loss, damage 2 (2.5) (0.342) (0.38)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 2 (2.5) (0.237) (0.15)
Φλειοῦς Phlius, city near Nemea 2 (2.5) (0.077) (0.24)
σκευοφόρος carrying baggage 2 (2.5) (0.062) (0.18)
σεμνύνω to exalt, magnify 2 (2.5) (0.146) (0.12)
ἄνευ without 2 (2.5) (2.542) (1.84)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 2 (2.5) (0.646) (0.49)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (2.5) (1.068) (1.87)
ἀείρω to lift, heave, raise up 2 (2.5) (1.616) (8.21)
ζέω to boil, seethe 2 (2.5) (1.826) (1.25)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 2 (2.5) (1.995) (0.57)
κοιμάω to lull 2 (2.5) (0.492) (0.55)
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 2 (2.5) (0.485) (0.17)
ἀλλότριος of/belonging to another 2 (2.5) (1.341) (1.2)
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 2 (2.5) (0.572) (0.65)
παραπέμπω to send past, convey past 2 (2.5) (0.194) (0.19)
Μαίανδρος Maeander 2 (2.5) (0.034) (0.2)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 2 (2.5) (4.115) (3.06)
ἐνδίδωμι to give in 2 (2.5) (0.434) (0.47)
θεῖος of/from the gods, divine 2 (2.5) (4.128) (1.77)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 2 (2.5) (1.226) (0.42)
κόσμος order 2 (2.5) (3.744) (1.56)
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 2 (2.5) (0.488) (0.55)
μειονεκτέω to have too little, to be poor 2 (2.5) (0.013) (0.01)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 2 (2.5) (1.179) (4.14)
θάνατος death 2 (2.5) (3.384) (2.71)
ἐλπίς hope, expectation 2 (2.5) (1.675) (3.51)
θρῆνος a funeral-song, dirge, lament 2 (2.5) (0.18) (0.18)
βαρύς heavy 2 (2.5) (1.527) (1.65)
ἆρα particle introducing a question 2 (2.5) (1.208) (2.41)
ὅταν when, whenever 2 (2.5) (9.255) (4.07)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 2 (2.5) (1.325) (1.52)
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 2 (2.5) (0.405) (0.58)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 2 (2.5) (6.249) (14.54)
φοβερός fearful 2 (2.5) (0.492) (0.58)
πρωτεύω to be the first, hold the first place 2 (2.5) (0.087) (0.04)
χείρ the hand 2 (2.5) (5.786) (10.92)
ἀσπίς a round shield 2 (2.5) (0.481) (1.51)
μέσος middle, in the middle 2 (2.5) (6.769) (4.18)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 2 (2.5) (0.448) (0.69)
μείς a month 2 (2.5) (1.4) (1.25)
Ἀρκάς Arcadian 2 (2.5) (0.311) (0.83)
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 2 (2.5) (0.814) (1.14)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 2 (2.5) (0.678) (1.49)
Εὐβοεύς an Euboean 2 (2.5) (0.025) (0.11)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (2.5) (2.021) (2.95)
μεγαλοπρεπής befitting a great man, magnificent 2 (2.5) (0.156) (0.16)
Ἡρακλέης Heracles 2 (2.5) (0.951) (1.42)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 2 (2.5) (1.404) (1.3)
δωρέω to give, present 2 (2.5) (0.278) (0.36)
ἀδικέω to do wrong 2 (2.5) (2.105) (2.89)
Ἠλεῖος from Elis 2 (2.5) (0.374) (1.2)
τιμωρέω to help, aid, succour 2 (2.5) (0.326) (0.85)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 2 (2.5) (0.486) (0.62)
ὑπερβάλλω to throw over 2 (2.5) (0.763) (0.8)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 2 (2.5) (2.343) (2.93)
τέλειος having reached its end, finished, complete 2 (2.5) (3.199) (1.55)
πάμπολυς very much, great, large 2 (2.5) (0.464) (0.17)
ὁρμάω to set in motion, urge 2 (2.5) (1.424) (4.39)
πάνυ altogether, entirely 2 (2.5) (2.482) (3.16)
μυρίος numberless, countless, infinite 2 (2.5) (1.186) (1.73)
Αἰνιάν Aenianes, a Thessalian tribe 2 (2.5) (0.013) (0.04)
γενναῖος noble, excellent 2 (2.5) (0.793) (0.93)
δρόμος a course, running, race 2 (2.5) (0.517) (0.75)
ποταμός a river, stream 2 (2.5) (2.456) (7.1)
ἀναμάρτητος without missing, unfailing, unerring 2 (2.5) (0.084) (0.08)
ἥκιστος least 2 (2.5) (0.653) (1.14)
σοφία skill 2 (2.5) (1.979) (0.86)
ἐλευθέριος speaking or acting like a free man 2 (2.5) (0.174) (0.07)
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 2 (2.5) (1.032) (4.24)
μήκιστος tallest 2 (2.5) (0.053) (0.07)
προσλαμβάνω to take or receive in addition 2 (2.5) (0.664) (0.81)
ἔστε up to the time that, until 2 (2.5) (0.216) (1.17)
γυνή a woman 2 (2.5) (6.224) (8.98)
εὔχαρις pleasing, engaging, winning, gracious, popular 2 (2.5) (0.01) (0.04)
Ἀριοβαρζάνης Ariobarzanes 2 (2.5) (0.021) (0.01)
παραλαμβάνω to receive from 2 (2.5) (1.745) (2.14)
Πείραιον Peiraeum, promontory on Gulf of Corinth (Perachora) 2 (2.5) (0.002) (0.01)
ἐπιφανής coming to light, appearing; remarkable, distinguished 2 (2.5) (0.431) (1.04)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 2 (2.5) (0.798) (1.28)
ὑπισχνέομαι to promise 2 (2.5) (0.634) (1.16)
ἀποπλέω to sail away, sail off 2 (2.5) (0.211) (1.27)
κατασκευή preparation 2 (2.5) (0.748) (0.84)
θέρος summer, summertime; harvest, crop 2 (2.5) (0.779) (1.22)
οὔπω not yet 2 (2.5) (1.001) (0.94)
δόρυ tree, plank, spear 2 (2.5) (0.623) (3.05)
ἁρπαγή seizure, rapine, robbery, rape 2 (2.5) (0.18) (0.39)
ἐγχειρίζω to put into one's hands, entrust 2 (2.5) (0.257) (0.56)
καίνω to kill, slay 2 (2.5) (0.115) (0.21)
συνέλκω to draw together, to draw up, contract 2 (2.5) (0.007) (0.03)
πορεία a walking, mode of walking 2 (2.5) (0.473) (1.68)
ὀφείλω to owe, have to pay 2 (2.5) (1.063) (1.21)
ἄπιστος not to be trusted 2 (2.5) (0.466) (0.48)
πρεσβεύω to be the elder; to be an ambassador 2 (2.5) (0.348) (0.95)
συμμαχία an alliance offensive and defensive 2 (2.5) (0.386) (2.32)
διαμένω to remain by, stand by 2 (2.5) (0.542) (0.23)
ἀνδραγαθία bravery, manly virtue, the character of a brave honest man 2 (2.5) (0.049) (0.15)
Μαύσσωλλος Mausolus 2 (2.5) (0.01) (0.02)
ἄδηλος not seen 2 (2.5) (0.791) (0.41)
στρατηγικός of or for a general; fit for command 2 (2.5) (0.108) (0.1)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 2 (2.5) (1.665) (2.81)
ὀνομάζω to name 2 (2.5) (4.121) (1.33)
ὑπομένω to stay behind, survive 2 (2.5) (1.365) (1.36)
ἐσθίω to eat 2 (2.5) (2.007) (1.91)
σῴζω to save, keep 2 (2.5) (2.74) (2.88)
φόβος fear, panic, flight 2 (2.5) (1.426) (2.23)
Σπαρτιάτης a Spartan 2 (2.5) (0.199) (1.09)
δυνατός strong, mighty, able 2 (2.5) (3.942) (3.03)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 2 (2.5) (3.359) (2.6)
Ἑλλησπόντιος of the Hellespont 2 (2.5) (0.014) (0.1)
ὅποι to which place, whither 2 (2.5) (0.174) (0.3)
πρέσβεια old woman 2 (2.5) (0.117) (0.3)
φιλέλλην fond of the Hellenes 2 (2.5) (0.011) (0.04)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 2 (2.5) (0.951) (1.13)
μήτε neither / nor 2 (2.5) (5.253) (5.28)
ὀνομαστός named, to be named 2 (2.5) (0.068) (0.3)
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 2 (2.5) (0.447) (0.92)
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 2 (2.5) (0.689) (0.96)
ὀγδοήκοντα eighty 2 (2.5) (0.167) (0.41)
εὐώνυμος of good name, left 2 (2.5) (0.243) (0.8)
οὐρά the tail 2 (2.5) (0.189) (0.24)
καταβαίνω to step down, go 2 (2.5) (0.757) (1.45)
Σάρδεις Sardes 2 (2.5) (0.139) (1.07)
ἐκεῖ there, in that place 2 (2.5) (2.795) (1.68)
Ἴωνες Ionians 2 (2.5) (0.301) (1.79)
καλέω to call, summon 2 (2.5) (10.936) (8.66)
ἡγεμονία a leading the way, going first 2 (2.5) (0.409) (0.67)
πρεσβεία age, seniority; embassy 2 (2.5) (0.238) (0.58)
ἀντιτάσσω to set opposite to, range in battle against 2 (2.5) (0.186) (0.38)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 2 (2.5) (0.784) (0.99)
ὑφηγέομαι to go just before, to guide, lead 2 (2.5) (0.082) (0.06)
ἀπροφάσιστος offering no excuse, unhesitating 2 (2.5) (0.039) (0.14)
ἀνόσιος unholy, profane 2 (2.5) (0.255) (0.49)
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 2 (2.5) (0.879) (1.29)
ἀποπέμπω to send off 2 (2.5) (0.347) (1.56)
πάμπαν quite, wholly, altogether 2 (2.5) (0.246) (0.42)
πειράζω to make proof 2 (2.5) (0.335) (0.66)
διό wherefore, on which account 2 (2.5) (5.73) (5.96)
εὔρωστος stout, strong 2 (2.5) (0.072) (0.09)
τρέω to flee from fear, flee away 2 (2.5) (1.989) (2.15)
ἐλευθερόω to free, set free 2 (2.5) (0.302) (0.8)
τρέφω to nourish, rear, maintain 2 (2.5) (2.05) (2.46)
γηραιός aged, in old age 2 (2.5) (0.063) (0.14)
ταχύς quick, swift, fleet 2 (2.5) (3.502) (6.07)
σημεῖον a sign, a mark, token 2 (2.5) (3.721) (0.94)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 2 (2.5) (2.081) (1.56)
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 2 (2.5) (0.27) (0.25)
διαβιβάζω to carry over 2 (2.5) (0.07) (0.24)
ἐμπίμπλημι fill quite full 2 (2.5) (0.382) (0.47)
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 2 (2.5) (0.328) (0.54)
ἑκατόν a hundred 2 (2.5) (0.738) (1.91)
ἄσμενος well-pleased, glad 2 (2.5) (0.221) (0.58)
μεταστρατοπεδεύω to shift one's ground 2 (2.5) (0.01) (0.04)
διαγίγνομαι to go through, pass 2 (2.5) (0.065) (0.13)
ἐπίσταμαι to know 2 (2.5) (1.308) (1.44)
ἀγαστός deserving admiration 1 (1.3) (0.011) (0.02) too few
ἀναπετάννυμι to spread out, unfold, unfurl 1 (1.3) (0.1) (0.11) too few
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (1.3) (1.339) (1.29) too few
φιλεταιρία attachment to one's comrades 1 (1.3) (0.0) (0.01) too few
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 1 (1.3) (0.575) (0.3) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (1.3) (2.341) (4.29) too few
ἄγνυμι to break, shiver 1 (1.3) (0.195) (0.86) too few
ἀντέχω to hold out against, withstand 1 (1.3) (0.372) (0.81) too few
διαπονέω to work out with labour 1 (1.3) (0.057) (0.05) too few
φεῦ ah! alas! woe! 1 (1.3) (0.113) (0.4) too few
ὑπόσπονδος under a treaty, bound 1 (1.3) (0.063) (0.31) too few
πλαστός formed, moulded 1 (1.3) (0.033) (0.03) too few
ἀδελφή a sister 1 (1.3) (0.542) (0.56) too few
ἀποδημία a being from home, a going 1 (1.3) (0.127) (0.03) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (1.3) (0.652) (1.82) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (1.3) (5.786) (1.93) too few
πρίασθαι to buy 1 (1.3) (0.184) (0.21) too few
ἐχυρός strong, secure 1 (1.3) (0.047) (0.16) too few
Ἀμύκλαι Amyclae; type of shoes 1 (1.3) (0.019) (0.09) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (1.3) (0.222) (0.46) too few
προσωφελέω to help 1 (1.3) (0.011) (0.03) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (1.3) (0.356) (0.49) too few
παραλειπτέος one must pass over 1 (1.3) (0.007) (0.01) too few
συνᾴδω to sing with 1 (1.3) (0.117) (0.07) too few
ἱπποδρόμος a light horseman 1 (1.3) (0.016) (0.03) too few
δύσιππος hard to ride in; 1 (1.3) (0.001) (0.01) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (1.3) (1.431) (1.76) too few
εὔελπις of good hope, hopeful, cheerful, sanguine 1 (1.3) (0.041) (0.1) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (1.3) (1.045) (2.04) too few
διμοιρία a double share 1 (1.3) (0.006) (0.02) too few
ὑστερέω to be behind, come late 1 (1.3) (0.149) (0.14) too few
καίω to light, kindle 1 (1.3) (1.158) (1.18) too few
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 1 (1.3) (0.35) (0.35) too few
ἰσχύς strength 1 (1.3) (0.923) (0.62) too few
ἀντίτυπος repelled 1 (1.3) (0.077) (0.04) too few
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 (1.3) (1.282) (4.58) too few
ἄγγελος a messenger, envoy 1 (1.3) (2.06) (1.51) too few
ἀπείργω to keep away from, debar from 1 (1.3) (0.11) (0.25) too few
πλοῦτος wealth, riches 1 (1.3) (1.072) (0.8) too few
Φθία Phthia 1 (1.3) (0.04) (0.28) too few
τείνω to stretch 1 (1.3) (0.596) (0.72) too few
παράσπονδος contrary to a treaty 1 (1.3) (0.007) (0.04) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (1.3) (0.617) (0.8) too few
διασιωπάω to remain silent 1 (1.3) (0.002) (0.01) too few
Ἄσσος Assos 1 (1.3) (0.006) (0.01) too few
ἐφαρμόζω to fit on 1 (1.3) (0.378) (0.04) too few
σατράπης a satrap, viceroy 1 (1.3) (0.202) (0.08) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (1.3) (0.989) (0.75) too few
ὑπερδέξιος lying above one on the right hand 1 (1.3) (0.053) (0.3) too few
ἔαρ spring 1 (1.3) (0.493) (0.42) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (1.3) (5.806) (1.8) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (1.3) (2.566) (2.66) too few
καλοκἀγαθία the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness 1 (1.3) (0.078) (0.12) too few
ὄντως really, actually > εἰμί 1 (1.3) (0.913) (0.13) too few
συνελκυστέος one must draw together 1 (1.3) (0.0) (0.01) too few
ὁμόνοος of one mind, united 1 (1.3) (0.001) (0.01) too few
φῦλον a race, tribe, class 1 (1.3) (0.146) (0.43) too few
ὑπερφρονέω to be over-proud, to have high thoughts 1 (1.3) (0.035) (0.08) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (1.3) (0.865) (1.06) too few
ὤνιος to be bought, for sale 1 (1.3) (0.056) (0.02) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (1.3) (2.001) (3.67) too few
καταδέχομαι to receive, admit 1 (1.3) (0.094) (0.04) too few
ἥσυχος still, quiet, at rest, at ease, at leisure 1 (1.3) (0.116) (0.21) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (1.3) (0.369) (0.26) too few
περιέχω to encompass, embrace, surround 1 (1.3) (2.596) (0.61) too few
μακάριος blessed, happy 1 (1.3) (0.896) (0.38) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (1.3) (0.43) (0.69) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (1.3) (0.296) (0.32) too few
κατανύω to bring to quite an end 1 (1.3) (0.007) (0.04) too few
καταπατέω to trample down, trample under foot 1 (1.3) (0.047) (0.07) too few
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 1 (1.3) (0.367) (0.24) too few
εὐτυχής well off, successful, lucky, fortunate, prosperous 1 (1.3) (0.192) (0.24) too few
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 1 (1.3) (0.84) (0.12) too few
βουλή will, determination; council, senate 1 (1.3) (1.357) (1.49) too few
κάναθρον a cane or wicker carriage 1 (1.3) (0.0) (0.01) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (1.3) (1.527) (3.41) too few
σύμφορος accompanying; suitable, useful, profitable 1 (1.3) (0.084) (0.26) too few
ἄδολος without fraud, guileless 1 (1.3) (0.052) (0.1) too few
ἱππάζομαι to drive horses, drive a chariot 1 (1.3) (0.025) (0.04) too few
ῥᾳδιουργία ease in doing, facility 1 (1.3) (0.024) (0.04) too few
λαφυροπώλης a seller of booty, one who has bought up booty to retail 1 (1.3) (0.002) (0.01) too few
προθυμέομαι to be ready, willing, eager, zealous to do 1 (1.3) (0.164) (0.39) too few
ἀπράγμων free from business 1 (1.3) (0.046) (0.09) too few
αἰσχρουργία shameless conduct 1 (1.3) (0.016) (0.01) too few
ξεναγέω to lead mercenaries; to be a tour guide 1 (1.3) (0.009) (0.01) too few
φιλόπολις loving the city 1 (1.3) (0.021) (0.07) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (1.3) (7.533) (3.79) too few
εὐγένεια nobility of birth, high descent 1 (1.3) (0.141) (0.07) too few
δισσός two-fold, double 1 (1.3) (1.099) (0.3) too few
ἀνεπίκλητος unaccused, unblamed 1 (1.3) (0.002) (0.01) too few
ἐκστρατεύω to march out 1 (1.3) (0.051) (0.13) too few
κύκλος a ring, circle, round 1 (1.3) (3.609) (1.17) too few
ἀνταγωνιστής an opponent, competitor, rival 1 (1.3) (0.062) (0.13) too few
στρατηγέω to be general 1 (1.3) (0.267) (0.92) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (1.3) (0.277) (0.42) too few
πλεονέκτης one who has 1 (1.3) (0.089) (0.04) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (1.3) (1.266) (2.18) too few
ἀντεπιδείκνυμι to exhibit in turn 1 (1.3) (0.001) (0.01) too few
βραδύς slow 1 (1.3)