Xenophon, Hiero

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0032.tlg008.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,060 lemmas; 6,408 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 637 (994.1) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 292 (455.7) (544.579) (426.61)
δέ but 207 (323.0) (249.629) (351.92)
οὗτος this; that 133 (207.6) (133.027) (121.95)
εἰμί to be 130 (202.9) (217.261) (145.55)
μέν on the one hand, on the other hand 122 (190.4) (109.727) (118.8)
ὅς who, that, which: relative pronoun 96 (149.8) (208.764) (194.16)
τις any one, any thing, some one, some thing; 79 (123.3) (97.86) (78.95)
γάρ for 78 (121.7) (110.606) (74.4)
τύραννος an absolute sovereign 73 (113.9) (0.898) (1.54)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 73 (113.9) (173.647) (126.45)
ἐγώ I (first person pronoun) 62 (96.8) (54.345) (87.02)
πολύς much, many 62 (96.8) (35.28) (44.3)
ἀλλά otherwise, but 58 (90.5) (54.595) (46.87)
ἄν modal particle 58 (90.5) (32.618) (38.42)
οὐ not 57 (89.0) (104.879) (82.22)
σύ you (personal pronoun) 56 (87.4) (30.359) (61.34)
ἐν in, among. c. dat. 55 (85.8) (118.207) (88.06)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 51 (79.6) (12.401) (17.56)
πᾶς all, the whole 50 (78.0) (59.665) (51.63)
ἔχω to have 43 (67.1) (48.945) (46.31)
διά through c. gen.; because of c. acc. 42 (65.5) (56.77) (30.67)
λέγω to pick; to say 42 (65.5) (90.021) (57.06)
γε at least, at any rate 41 (64.0) (24.174) (31.72)
φημί to say, to claim 41 (64.0) (36.921) (31.35)
Σιμωνίδης Simonides 40 (62.4) (0.11) (0.13)
ἐάν if 39 (60.9) (23.689) (20.31)
ὅτι2 conj.: that, because 39 (60.9) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 38 (59.3) (49.106) (23.97)
τε and 37 (57.7) (62.106) (115.18)
O! oh! 34 (53.1) (6.146) (14.88)
either..or; than 33 (51.5) (34.073) (23.24)
ὡς as, how 33 (51.5) (68.814) (63.16)
ἰδιώτης a private person, an individual 33 (51.5) (0.552) (0.61)
πόλις a city 32 (49.9) (11.245) (29.3)
Ἱέρων Hiero 32 (49.9) (0.195) (0.28)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 32 (49.9) (50.199) (32.23)
ἄνθρωπος man, person, human 31 (48.4) (19.466) (11.67)
ποιέω to make, to do 28 (43.7) (29.319) (37.03)
ἡδύς sweet 28 (43.7) (2.071) (1.82)
ἄλλος other, another 27 (42.1) (40.264) (43.75)
γίγνομαι become, be born 27 (42.1) (53.204) (45.52)
δή [interactional particle: S&H on same page] 26 (40.6) (17.728) (33.0)
οἶδα to know 26 (40.6) (9.863) (11.77)
οὕτως so, in this manner 25 (39.0) (28.875) (14.91)
ὅς2 [possessive pronoun] 25 (39.0) (47.672) (39.01)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 25 (39.0) (56.75) (56.58)
ὅταν when, whenever 24 (37.5) (9.255) (4.07)
ὅσος as much/many as 24 (37.5) (13.469) (13.23)
μᾶλλον more, rather 23 (35.9) (11.489) (8.35)
εἶπον to speak, say 23 (35.9) (16.169) (13.73)
οὐδείς not one, nobody 22 (34.3) (19.346) (18.91)
μάλιστα most 22 (34.3) (6.673) (9.11)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 22 (34.3) (26.85) (24.12)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 22 (34.3) (22.709) (26.08)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 22 (34.3) (55.077) (29.07)
μή not 21 (32.8) (50.606) (37.36)
ἀγαθός good 21 (32.8) (9.864) (6.93)
οὖν so, then, therefore 21 (32.8) (34.84) (23.41)
μέγας big, great 21 (32.8) (18.419) (25.96)
εἰς into, to c. acc. 21 (32.8) (66.909) (80.34)
καλός beautiful 20 (31.2) (9.11) (12.96)
τίη why? wherefore? 20 (31.2) (26.493) (13.95)
νομίζω to have as a custom; to believe 19 (29.7) (4.613) (6.6)
πῶς how? in what way 18 (28.1) (8.955) (6.31)
οὔτε neither / nor 18 (28.1) (13.727) (16.2)
ἀνήρ a man 17 (26.5) (10.82) (29.69)
οὐδέ and/but not; not even 17 (26.5) (20.427) (22.36)
πως somehow, in some way 17 (26.5) (9.844) (7.58)
φιλέω to love, regard with affection 17 (26.5) (1.242) (2.43)
πολίτης (fellow) citizen 16 (25.0) (1.041) (1.81)
πλεῖστος most, largest 16 (25.0) (4.005) (5.45)
ἐπεί after, since, when 15 (23.4) (19.86) (21.4)
ἐκ from out of 15 (23.4) (54.157) (51.9)
δέω to bind, tie, fetter 15 (23.4) (17.994) (15.68)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 15 (23.4) (12.481) (8.47)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 15 (23.4) (1.698) (2.37)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 15 (23.4) (17.692) (15.52)
ἀπό from, away from. c. gen. 15 (23.4) (30.074) (22.12)
ὁράω to see 14 (21.8) (16.42) (18.27)
σός your 14 (21.8) (6.214) (12.92)
ὥστε so that 14 (21.8) (10.717) (9.47)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 14 (21.8) (0.916) (1.28)
πλείων more, larger 14 (21.8) (7.783) (7.12)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 14 (21.8) (1.723) (2.13)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 13 (20.3) (1.343) (2.27)
εὖ well 13 (20.3) (2.642) (5.92)
βούλομαι to will, wish, be willing 13 (20.3) (8.59) (11.98)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 13 (20.3) (64.142) (59.77)
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 13 (20.3) (0.699) (0.69)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 13 (20.3) (24.797) (21.7)
κακός bad 13 (20.3) (7.257) (12.65)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 12 (18.7) (5.405) (7.32)
ὥσπερ just as if, even as 12 (18.7) (13.207) (6.63)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 12 (18.7) (1.415) (1.83)
εὐφραίνω to cheer, delight, gladden 12 (18.7) (0.305) (0.16)
παρέχω to furnish, provide, supply 12 (18.7) (2.932) (4.24)
πολέμιος hostile; enemy 12 (18.7) (2.812) (8.48)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 12 (18.7) (8.208) (3.67)
τοιοῦτος such as this 11 (17.2) (20.677) (14.9)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 11 (17.2) (19.178) (9.89)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 11 (17.2) (5.82) (8.27)
ψυχή breath, soul 11 (17.2) (11.437) (4.29)
πάνυ altogether, entirely 11 (17.2) (2.482) (3.16)
μήν now verily, full surely 11 (17.2) (6.388) (6.4)
ἔτι yet, as yet, still, besides 11 (17.2) (11.058) (14.57)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 11 (17.2) (2.518) (2.71)
ἀποκτείνω to kill, slay 11 (17.2) (1.322) (2.39)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 11 (17.2) (76.461) (54.75)
ἀεί always, for ever 10 (15.6) (7.241) (8.18)
ἀναγκάζω to force, compel 10 (15.6) (1.36) (2.82)
τυραννίς kingly power, sovereignty 10 (15.6) (0.451) (0.77)
τιμή that which is paid in token of worth 10 (15.6) (1.962) (2.21)
πόλεμος battle, fight, war 10 (15.6) (3.953) (12.13)
Ἀφροδίσιος belonging to Aphrodite 10 (15.6) (0.246) (0.1)
Ζεύς Zeus 10 (15.6) (4.739) (12.03)
φίλος friend; loved, beloved, dear 10 (15.6) (4.36) (12.78)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 9 (14.0) (7.241) (5.17)
μά (no,) by .. 9 (14.0) (0.595) (1.11)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 9 (14.0) (3.66) (3.87)
ὅμοιος like, resembling 9 (14.0) (10.645) (5.05)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 9 (14.0) (4.463) (2.35)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 9 (14.0) (2.65) (2.84)
μειονεκτέω to have too little, to be poor 9 (14.0) (0.013) (0.01)
πάρειμι be present 9 (14.0) (5.095) (8.94)
δεῖ it is necessary 9 (14.0) (13.387) (11.02)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 9 (14.0) (3.696) (3.99)
πρῶτος first 9 (14.0) (18.707) (16.57)
ἔργον work 8 (12.5) (5.905) (8.65)
ἕκαστος every, every one, each, each one 8 (12.5) (12.667) (11.08)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 8 (12.5) (6.305) (6.41)
πρότερος before, earlier 8 (12.5) (25.424) (23.72)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 8 (12.5) (9.107) (4.91)
ἀνά up, upon 8 (12.5) (4.693) (6.06)
ἐμός mine 8 (12.5) (8.401) (19.01)
λαμβάνω to take, seize, receive 8 (12.5) (15.895) (13.47)
πότερος which of the two? 8 (12.5) (1.888) (1.51)
ἔοικα to be like; to look like 8 (12.5) (4.169) (5.93)
τοίνυν therefore, accordingly 8 (12.5) (5.224) (2.04)
τίς who? which? 8 (12.5) (21.895) (15.87)
ναί yea, verily 7 (10.9) (0.919) (1.08)
βιός a bow 7 (10.9) (3.814) (4.22)
αὖ again, anew, afresh, once more 7 (10.9) (2.474) (4.78)
δαπάνη outgoing, cost, expense, expenditure 7 (10.9) (0.218) (0.54)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 7 (10.9) (1.004) (0.66)
βίος life 7 (10.9) (3.82) (4.12)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 7 (10.9) (2.189) (1.62)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 7 (10.9) (44.62) (43.23)
γυνή a woman 7 (10.9) (6.224) (8.98)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 7 (10.9) (5.448) (5.3)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 7 (10.9) (1.25) (1.76)
ἥσσων less, weaker 7 (10.9) (2.969) (2.18)
ἐκεῖνος that over there, that 7 (10.9) (22.812) (17.62)
δήπου perhaps, it may be 7 (10.9) (0.763) (0.43)
ναῦς a ship 7 (10.9) (3.843) (21.94)
διό wherefore, on which account 7 (10.9) (5.73) (5.96)
τρέφω to nourish, rear, maintain 7 (10.9) (2.05) (2.46)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 7 (10.9) (26.948) (12.74)
ἆθλον the prize of contest 6 (9.4) (0.254) (0.71)
δοῦλος slave 6 (9.4) (1.48) (1.11)
ποῖος of what nature? of what sort? 6 (9.4) (2.531) (2.35)
ὀλίγος few, little, scanty, small 6 (9.4) (5.317) (5.48)
ἔπειτα then, next 6 (9.4) (2.603) (7.5)
εὑρίσκω to find 6 (9.4) (6.155) (4.65)
χρόνος time 6 (9.4) (11.109) (9.36)
εἶμι come, go 6 (9.4) (7.276) (13.3)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 6 (9.4) (4.322) (6.41)
ποιός of a certain nature, kind 6 (9.4) (3.169) (2.06)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 6 (9.4) (3.279) (2.18)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 6 (9.4) (3.069) (1.42)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 6 (9.4) (2.089) (3.95)
ὁπότε when 6 (9.4) (1.361) (2.1)
νῦν now at this very time 6 (9.4) (12.379) (21.84)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 6 (9.4) (2.978) (3.52)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 6 (9.4) (0.911) (1.33)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 6 (9.4) (4.744) (3.65)
διάγω to carry over 6 (9.4) (0.532) (0.39)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 6 (9.4) (1.993) (1.71)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 6 (9.4) (0.448) (0.69)
ὕπνος sleep, slumber 6 (9.4) (1.091) (1.42)
ἀδικέω to do wrong 6 (9.4) (2.105) (2.89)
πειράω to attempt, endeavour, try 6 (9.4) (1.92) (3.82)
ποτε ever, sometime 6 (9.4) (7.502) (8.73)
εὐθύς straight, direct 6 (9.4) (5.672) (5.93)
ἔρως love 6 (9.4) (0.962) (2.14)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 6 (9.4) (1.438) (1.84)
χράομαι use, experience 6 (9.4) (5.93) (6.1)
φόβος fear, panic, flight 6 (9.4) (1.426) (2.23)
ἐθέλω to will, wish, purpose 6 (9.4) (4.574) (7.56)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 6 (9.4) (1.678) (2.39)
ταχύς quick, swift, fleet 6 (9.4) (3.502) (6.07)
μείων less 5 (7.8) (0.213) (0.29)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 5 (7.8) (3.657) (4.98)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 5 (7.8) (21.235) (25.5)
ἐλεύθερος free 5 (7.8) (0.802) (1.2)
κοινός common, shared in common 5 (7.8) (6.539) (4.41)
μηδείς (and not one); not one, no-one 5 (7.8) (8.165) (6.35)
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 5 (7.8) (0.869) (4.29)
ἐρῶ [I will say] 5 (7.8) (8.435) (3.94)
πολλαπλάσιος many times as many, many times more 5 (7.8) (0.283) (0.33)
πιστεύω to trust, trust to 5 (7.8) (3.079) (2.61)
χράω to fall upon, attack, assail 5 (7.8) (5.601) (4.92)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 5 (7.8) (3.714) (2.8)
φύλαξ a watcher, guard, sentinel 5 (7.8) (0.431) (1.27)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 5 (7.8) (3.981) (2.22)
εὐφροσύνη mirth, merriment 5 (7.8) (0.244) (0.14)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 5 (7.8) (5.663) (6.23)
ἥκιστος least 5 (7.8) (0.653) (1.14)
παῖς a child 5 (7.8) (5.845) (12.09)
τοσοῦτος so large, so tall 5 (7.8) (5.396) (4.83)
δύω dunk 5 (7.8) (1.034) (2.79)
μισθοφόρος receiving wages 5 (7.8) (0.163) (1.03)
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 5 (7.8) (1.325) (3.42)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 5 (7.8) (2.488) (5.04)
φιλία friendly love, affection, friendship 5 (7.8) (1.063) (1.44)
ἀρετή goodness, excellence 5 (7.8) (4.312) (2.92)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 5 (7.8) (3.114) (2.65)
τυραννεύω to be a monarch, an absolute ruler 5 (7.8) (0.206) (0.46)
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 4 (6.2) (1.028) (2.36)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 4 (6.2) (2.355) (5.24)
ἰδιωτικός of or for a private person, unskilled, unprofessional 4 (6.2) (0.099) (0.12)
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 4 (6.2) (0.989) (0.75)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 4 (6.2) (3.747) (1.45)
οἶκος a house, abode, dwelling 4 (6.2) (2.871) (3.58)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 4 (6.2) (1.945) (1.28)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 4 (6.2) (2.811) (3.25)
παιδικά boyfriend 4 (6.2) (0.081) (0.18)
ἔρχομαι to come 4 (6.2) (6.984) (16.46)
κατεργάζομαι to effect by labour, to achieve, accomplish 4 (6.2) (0.29) (0.46)
προστάσσω to order 4 (6.2) (1.223) (1.25)
διδάσκω to teach 4 (6.2) (3.329) (1.88)
ἑκών willing, of free will, readily 4 (6.2) (0.801) (1.21)
εἷς one 4 (6.2) (23.591) (10.36)
ἔπαινος approval, praise, commendation 4 (6.2) (0.506) (0.46)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 4 (6.2) (4.795) (6.12)
οὔκουν not therefore, so not 4 (6.2) (1.75) (2.84)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 4 (6.2) (2.976) (2.93)
αὐξάνω to make large, increase, augment 4 (6.2) (1.963) (1.01)
δορυφόρος spear-bearing 4 (6.2) (0.143) (0.25)
οἰκία a building, house, dwelling 4 (6.2) (1.979) (2.07)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 4 (6.2) (1.966) (1.67)
σκοπέω to look at 4 (6.2) (1.847) (2.27)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 4 (6.2) (1.164) (3.1)
μισέω to hate 4 (6.2) (0.74) (0.66)
ἐράω to love, to be in love with 4 (6.2) (0.99) (1.38)
σῖτος corn, grain 4 (6.2) (0.721) (1.84)
ἄνευ without 4 (6.2) (2.542) (1.84)
Δίη Dia 4 (6.2) (0.502) (0.72)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 4 (6.2) (4.909) (7.73)
χώρα land 4 (6.2) (3.587) (8.1)
που anywhere, somewhere 4 (6.2) (2.474) (4.56)
τότε at that time, then 4 (6.2) (6.266) (11.78)
σεαυτοῦ of thyself 4 (6.2) (0.863) (1.06)
ἤδη already 4 (6.2) (8.333) (11.03)
ἐμφύω to implant 4 (6.2) (0.251) (0.12)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 4 (6.2) (1.423) (3.53)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 4 (6.2) (13.567) (4.4)
παρατίθημι to place beside 4 (6.2) (1.046) (0.41)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 4 (6.2) (1.264) (1.76)
πάσχω to experience, to suffer 4 (6.2) (6.528) (5.59)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 4 (6.2) (1.877) (2.83)
ἐλάχιστος the smallest, least 4 (6.2) (0.969) (0.73)
μάλα very, very much, exceedingly 4 (6.2) (2.014) (6.77)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 4 (6.2) (1.706) (1.96)
εἰρήνη peace, time of peace 4 (6.2) (1.348) (1.32)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (6.2) (4.748) (5.64)
σοφός wise, skilled, clever 4 (6.2) (1.915) (1.93)
ἀσφάλεια security against stumbling 4 (6.2) (0.453) (1.25)
ἄπειρος without trial, inexperienced 4 (6.2) (2.444) (0.58)
παραχωρέω to go aside, make room, give place, retire 4 (6.2) (0.222) (0.27)
Δίον Dion 4 (6.2) (0.503) (0.72)
ἀπολαύω to have enjoyment of 4 (6.2) (0.471) (0.24)
ἅπας quite all, the whole 4 (6.2) (10.904) (7.0)
ὑμός your 4 (6.2) (6.015) (5.65)
μήτε neither / nor 4 (6.2) (5.253) (5.28)
ὀφθαλμός the eye 4 (6.2) (2.632) (2.12)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 4 (6.2) (0.784) (0.99)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 4 (6.2) (4.236) (5.53)
ἀμφότερος each of two, both 4 (6.2) (4.116) (5.17)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 4 (6.2) (2.081) (1.56)
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 4 (6.2) (0.27) (0.25)
ὅτε when 4 (6.2) (4.994) (7.56)
ἐπίσταμαι to know 4 (6.2) (1.308) (1.44)
δηλόω to make visible 3 (4.7) (4.716) (2.04)
ἵππος a horse, mare 3 (4.7) (3.33) (7.22)
ὄψις look, appearance, aspect 3 (4.7) (2.378) (1.7)
σύμμαχος fighting along with, allied with 3 (4.7) (1.077) (6.77)
πλοῦτος wealth, riches 3 (4.7) (1.072) (0.8)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 3 (4.7) (6.8) (5.5)
ἄξιος worthy 3 (4.7) (3.181) (3.3)
ἀληθής unconcealed, true 3 (4.7) (7.533) (3.79)
γαμέω to marry 3 (4.7) (0.59) (0.75)
ὁδός a way, path, track, journey 3 (4.7) (2.814) (4.36)
λυπηρός painful, distressing 3 (4.7) (0.269) (0.2)
ἀκούω to hear 3 (4.7) (6.886) (9.12)
θάσσων quicker, swifter 3 (4.7) (0.719) (0.67)
πίνω to drink 3 (4.7) (2.254) (1.59)
καθά according as, just as 3 (4.7) (5.439) (4.28)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 3 (4.7) (0.535) (0.21)
ἴσως equally, in like manner 3 (4.7) (2.15) (1.68)
γοῦν at least then, at any rate, any way 3 (4.7) (3.743) (0.99)
φῖλος [> φιλία friendship] 3 (4.7) (0.22) (0.48)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 3 (4.7) (5.553) (4.46)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 3 (4.7) (1.86) (0.99)
πολλάκις many times, often, oft 3 (4.7) (3.702) (1.91)
ἀνιάω to grieve, distress 3 (4.7) (0.234) (0.15)
θᾶκος a seat, chair 3 (4.7) (0.034) (0.14)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 3 (4.7) (5.09) (3.3)
νόμος usage, custom, law, ordinance 3 (4.7) (5.63) (4.23)
ἔξω out 3 (4.7) (2.334) (2.13)
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 3 (4.7) (0.193) (0.18)
θαρσέω to be of good courage, take courage 3 (4.7) (0.946) (1.63)
ἐοικότως similarly, like 3 (4.7) (1.868) (1.01)
σής a moth 3 (4.7) (0.646) (0.56)
πανήγυρις a general, festive assembly 3 (4.7) (0.209) (0.27)
μικρός small, little 3 (4.7) (5.888) (3.02)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 3 (4.7) (2.065) (1.23)
καθό in so far as, according as 3 (4.7) (1.993) (2.46)
ὅμως all the same, nevertheless 3 (4.7) (2.105) (2.59)
φυλακή a watching 3 (4.7) (0.687) (1.97)
θεός god 3 (4.7) (26.466) (19.54)
ὀσμή a smell, scent, odour 3 (4.7) (0.625) (0.24)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 3 (4.7) (4.115) (3.06)
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 3 (4.7) (0.416) (0.28)
χορός a round dance 3 (4.7) (0.832) (2.94)
πιστός2 to be trusted 3 (4.7) (1.164) (1.33)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 3 (4.7) (0.536) (0.86)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 3 (4.7) (1.179) (4.14)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 3 (4.7) (1.526) (1.65)
φοβερός fearful 3 (4.7) (0.492) (0.58)
φίλιος friendly, of friendship; dear, beloved 3 (4.7) (0.35) (0.46)
μεγαλοπρεπής befitting a great man, magnificent 3 (4.7) (0.156) (0.16)
εἰκός like truth 3 (4.7) (1.953) (1.09)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 3 (4.7) (0.486) (0.62)
ἐπειδάν whenever. 3 (4.7) (0.069) (0.14)
ἅμα at once, at the same time 3 (4.7) (6.88) (12.75)
ὑπερβάλλω to throw over 3 (4.7) (0.763) (0.8)
ὑπουργία service rendered 3 (4.7) (0.022) (0.01)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 3 (4.7) (1.195) (1.93)
ἐναντίος opposite 3 (4.7) (8.842) (4.42)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 3 (4.7) (16.105) (11.17)
κολάζω to curtail, dock, prune 3 (4.7) (0.677) (0.49)
πορεύω to make to go, carry, convey 3 (4.7) (1.56) (3.08)
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 3 (4.7) (0.652) (0.95)
πρόσοδος approach, income 3 (4.7) (0.151) (0.44)
βία bodily strength, force, power, might 3 (4.7) (0.98) (2.59)
ἄπειμι be absent 3 (4.7) (1.064) (1.49)
ἐσθίω to eat 3 (4.7) (2.007) (1.91)
δαπανάω to spend 3 (4.7) (0.235) (0.23)
ἐπισκοπέω to look upon 3 (4.7) (1.347) (0.48)
μηχανάομαι to prepare, make ready 3 (4.7) (0.312) (0.77)
δυνατός strong, mighty, able 3 (4.7) (3.942) (3.03)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 3 (4.7) (1.137) (1.18)
εὐδαιμονέω to be prosperous, well off, happy 3 (4.7) (0.149) (0.14)
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 3 (4.7) (0.288) (0.61)
φαίνω to bring to light, make to appear 3 (4.7) (8.435) (8.04)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 3 (4.7) (15.198) (3.78)
ἀδελφός sons of the same mother 3 (4.7) (2.887) (2.55)
ἐνεργός at work, working, active, busy 3 (4.7) (0.11) (0.48)
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 3 (4.7) (0.879) (1.29)
ζῷον a living being, animal 3 (4.7) (8.115) (0.7)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 3 (4.7) (1.141) (0.69)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 3 (4.7) (6.869) (8.08)
ἐπιμέλεια care, attention 3 (4.7) (0.49) (0.42)
πίστις trust, belief; pledge, security 3 (4.7) (3.054) (1.94)
ἐνδεής in need of; deficient 3 (4.7) (0.31) (0.34)
πάλιν back, backwards 2 (3.1) (10.367) (6.41)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 2 (3.1) (0.428) (0.66)
μαλακός soft 2 (3.1) (0.963) (0.55)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 2 (3.1) (0.652) (1.82)
ἐργάτης a workman 2 (3.1) (0.147) (0.05)
εὔοπλος well-armed, well-equipt 2 (3.1) (0.005) (0.01)
ἐπείπερ seeing that 2 (3.1) (0.223) (0.15)
προστατεύω to be leader 2 (3.1) (0.014) (0.01)
χειρόω master, subdue 2 (3.1) (0.323) (0.49)
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 2 (3.1) (0.406) (0.92)
ἀφίημι to send forth, discharge 2 (3.1) (2.477) (2.96)
πολυτελής very expensive, very costly 2 (3.1) (0.296) (0.32)
λυσιτελέω to bring profit, gain 2 (3.1) (0.132) (0.21)
ἔμπειρος experienced 2 (3.1) (0.226) (0.38)
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 2 (3.1) (0.177) (0.02)
ζηλόω to rival, vie with, emulate 2 (3.1) (0.278) (0.26)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (3.1) (4.515) (5.86)
ἀνταγωνιστής an opponent, competitor, rival 2 (3.1) (0.062) (0.13)
προκινδυνεύω to run risk before 2 (3.1) (0.038) (0.19)
ἐμποιέω to make in 2 (3.1) (0.403) (0.38)
διότι for the reason that, since 2 (3.1) (2.819) (2.97)
χαρά joy, delight 2 (3.1) (0.368) (0.19)
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 2 (3.1) (0.573) (0.57)
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 2 (3.1) (0.753) (2.86)
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 2 (3.1) (0.246) (0.45)
ἅρμα a chariot 2 (3.1) (0.52) (1.14)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (3.1) (12.618) (6.1)
ἄκων a javelin, dart 2 (3.1) (0.32) (0.63)
δεῖπνον the principal meal 2 (3.1) (0.717) (0.83)
προνοέω to perceive before, foresee 2 (3.1) (0.282) (0.32)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 2 (3.1) (1.14) (0.72)
διαφερόντως differently from, at odds with 2 (3.1) (0.212) (0.55)
Ἕλλην Hellen; Greek 2 (3.1) (2.754) (10.09)
πλουτίζω to make wealthy, enrich 2 (3.1) (0.025) (0.03)
δίδωμι to give 2 (3.1) (11.657) (13.85)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 2 (3.1) (0.486) (0.32)
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 2 (3.1) (0.381) (0.37)
σῶμα the body 2 (3.1) (16.622) (3.34)
τοτέ at times, now and then 2 (3.1) (6.167) (10.26)
λιμήν a harbour, haven, creek 2 (3.1) (0.478) (1.59)
μισθός wages, pay, hire 2 (3.1) (0.682) (1.26)
ποτέρως in which of two ways? 2 (3.1) (0.025) (0.04)
Δαΐλοχος Dailochus 2 (3.1) (0.001) (0.0) too few
ἡμέρα day 2 (3.1) (8.416) (8.56)
οὗ where 2 (3.1) (6.728) (4.01)
εἶδον to see 2 (3.1) (4.063) (7.0)
δύναμις power, might, strength 2 (3.1) (13.589) (8.54)
ἐπιθύμημα an object of desire 2 (3.1) (0.013) (0.0) too few
ταύτῃ in this way. 2 (3.1) (2.435) (2.94)
τεῖχος a wall 2 (3.1) (1.646) (5.01)
ὑπανίσταμαι to rise, stand up 2 (3.1) (0.014) (0.01)
ὑπουργέω to render service 2 (3.1) (0.055) (0.15)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 2 (3.1) (1.348) (0.75)
γονεύς a begetter, father 2 (3.1) (0.464) (0.41)
εἴσω to within, into 2 (3.1) (1.02) (1.34)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 2 (3.1) (1.829) (1.05)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 2 (3.1) (4.016) (9.32)
τρέπω to turn 2 (3.1) (1.263) (3.2)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 2 (3.1) (0.237) (0.15)
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 2 (3.1) (0.393) (0.35)
παρασκευάζω to get ready, prepare 2 (3.1) (1.336) (3.27)
οἴκοι at home, in the house 2 (3.1) (0.267) (0.35)
πρίν before; (after negated main clause) until 2 (3.1) (2.157) (5.09)
ὁπλίζω to equip, make ready; to arm 2 (3.1) (0.292) (0.41)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 2 (3.1) (1.226) (0.42)
περισσός beyond the regular number 2 (3.1) (1.464) (0.34)
κόσμος order 2 (3.1) (3.744) (1.56)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (3.1) (0.845) (1.03)
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 2 (3.1) (1.875) (4.27)
βαρύς heavy 2 (3.1) (1.527) (1.65)
συντέμνω to cut in pieces: to cut down, cut short 2 (3.1) (0.032) (0.05)
ὅπου where 2 (3.1) (1.571) (1.19)
πλησιάζω to bring near 2 (3.1) (0.44) (0.19)
ἐξίημι to send out, let 2 (3.1) (0.311) (0.69)
πλέως full of 2 (3.1) (2.061) (2.5)
ἀνήκεστος not to be healed, incurable, irreparable, fatal 2 (3.1) (0.107) (0.3)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 2 (3.1) (0.897) (3.1)
οὔποτε never 2 (3.1) (0.097) (0.3)
ἀντιφιλέω to love in return 2 (3.1) (0.013) (0.0) too few
ἰσχυρός strong, mighty 2 (3.1) (2.136) (1.23)
τυραννικός of or for a tyrant, befitting a tyrant, in favor of tyranny 2 (3.1) (0.141) (0.24)
βίαιος forcible, violent 2 (3.1) (0.622) (0.49)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (3.1) (2.734) (1.67)
συντάσσω to put in order together 2 (3.1) (0.625) (0.97)
δωρέω to give, present 2 (3.1) (0.278) (0.36)
τιμωρέω to help, aid, succour 2 (3.1) (0.326) (0.85)
θεράπων a waiting-man, attendant 2 (3.1) (0.359) (0.77)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (3.1) (0.733) (1.36)
προσδέω to bind on 2 (3.1) (0.283) (0.75)
παρασκευή preparation 2 (3.1) (0.495) (1.97)
στόμα the mouth 2 (3.1) (2.111) (1.83)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 2 (3.1) (5.491) (7.79)
φέρω to bear 2 (3.1) (8.129) (10.35)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 2 (3.1) (1.679) (0.87)
τεκμήριον a sure signs. 2 (3.1) (0.434) (0.42)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 2 (3.1) (1.096) (0.6)
προφυλάσσω to keep guard before, to guard 2 (3.1) (0.016) (0.06)
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 2 (3.1) (0.515) (0.58)
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 2 (3.1) (0.285) (0.4)
τῇ here, there 2 (3.1) (18.312) (12.5)
συγχαίρω to rejoice with, take part in joy 2 (3.1) (0.047) (0.06)
θεραπεία a waiting on, service 2 (3.1) (0.954) (0.4)
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 2 (3.1) (0.466) (1.66)
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 2 (3.1) (0.487) (0.44)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 2 (3.1) (0.291) (0.31)
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 2 (3.1) (0.277) (0.51)
ἐξανίστημι to raise up: to make one rise 2 (3.1) (0.155) (0.35)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 2 (3.1) (2.388) (3.65)
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 2 (3.1) (0.183) (0.16)
δεσμεύω to fetter, put in chains 2 (3.1) (0.049) (0.01)
τοι let me tell you, surely, verily 2 (3.1) (2.299) (9.04)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 2 (3.1) (0.279) (0.23)
λύπη pain of body 2 (3.1) (0.996) (0.48)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 2 (3.1) (3.387) (1.63)
δυσχερής hard to take in hand 2 (3.1) (0.281) (0.61)
ἱππικός of a horse 2 (3.1) (0.271) (0.44)
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 2 (3.1) (1.411) (0.24)
καιρός time; the right moment, opportunity 2 (3.1) (4.163) (8.09)
ἔκπλεος quite full 2 (3.1) (0.011) (0.01)
καίνω to kill, slay 2 (3.1) (0.115) (0.21)
ὁποῖος of what sort 2 (3.1) (1.665) (0.68)
βελτίων better 2 (3.1) (1.81) (1.12)
ἀφικνέομαι to come to 2 (3.1) (2.347) (7.38)
ἐξορμάω to send forth, send to war 2 (3.1) (0.131) (0.24)
χρή it is fated, necessary 2 (3.1) (6.22) (4.12)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 2 (3.1) (1.665) (2.81)
ἐξεργάζομαι to work out, make completely, finish off, bring to perfection 2 (3.1) (0.198) (0.57)
ὑπομένω to stay behind, survive 2 (3.1) (1.365) (1.36)
πολεμέω to be at war 2 (3.1) (1.096) (2.71)
σῴζω to save, keep 2 (3.1) (2.74) (2.88)
ἀνδραποδώδης slavish, servile, abject 2 (3.1) (0.02) (0.01)
ὁμῶς equally, likewise, alike 2 (3.1) (1.852) (2.63)
ἑορτή a feast 2 (3.1) (0.773) (0.75)
προσδέω2 to need besides 2 (3.1) (0.253) (0.83)
ὅποι to which place, whither 2 (3.1) (0.174) (0.3)
δορυφορέω to attend as a bodyguard 2 (3.1) (0.05) (0.08)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 2 (3.1) (0.951) (1.13)
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 2 (3.1) (0.695) (1.14)
ἀγρός fields, lands 2 (3.1) (0.663) (0.88)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 2 (3.1) (7.784) (7.56)
ἀξιοθέατος well worth seeing 2 (3.1) (0.015) (0.07)
κακοῦργος doing ill, mischievous, knavish, villanous 2 (3.1) (0.112) (0.11)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (3.1) (2.779) (3.98)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 2 (3.1) (1.467) (0.8)
ἄλκιμος strong, stout 2 (3.1) (0.108) (0.54)
πόνος work 2 (3.1) (1.767) (1.9)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (3.1) (6.432) (8.19)
μέρος a part, share 2 (3.1) (11.449) (6.76)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 2 (3.1) (0.775) (0.38)
κατανοέω to observe well, to understand 2 (3.1) (0.416) (0.32)
μέτριος within measure 2 (3.1) (1.299) (0.8)
ὁμιλέω to be in company with, consort with 2 (3.1) (0.413) (0.64)
κατασκευάζω to equip 2 (3.1) (1.81) (0.77)
κατακαίνω kill 2 (3.1) (0.041) (0.13)
οὐκέτι no more, no longer, no further 2 (3.1) (2.658) (2.76)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 2 (3.1) (0.945) (2.02)
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 2 (3.1) (0.326) (0.32)
ποτός drunk, fit for drinking 2 (3.1) (0.41) (0.3)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 2 (3.1) (1.252) (2.43)
ἀκρατέω to be powerless, impotent 2 (3.1) (0.057) (0.01)
μάχη battle, fight, combat 2 (3.1) (2.176) (5.7)
λυσιτελής paying what is due 2 (3.1) (0.136) (0.26)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 2 (3.1) (0.594) (0.73)
σπανίζω to be rare, scarce, scanty 2 (3.1) (0.041) (0.1)
ἀκρόαμα anything heard with pleasure 2 (3.1) (0.022) (0.03)
πωλέω to exchange; to sell 1 (1.6) (0.27) (0.39) too few
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (1.6) (1.339) (1.29) too few
ἄγνυμι to break, shiver 1 (1.6) (0.195) (0.86) too few
μήπω not yet 1 (1.6) (0.46) (0.13) too few
ἀντέχω to hold out against, withstand 1 (1.6) (0.372) (0.81) too few
ἄκουσμα a thing heard 1 (1.6) (0.035) (0.04) too few
ἄριστος best 1 (1.6) (2.087) (4.08) too few
ἀδελφή a sister 1 (1.6) (0.542) (0.56) too few
τεκνοποιός child-bearing 1 (1.6) (0.003) (0.01) too few
ὁπλοφόρος bearing arms: a warrior, soldier 1 (1.6) (0.025) (0.0) too few
ἔνθα there 1 (1.6) (1.873) (6.42) too few
ἐχυρός strong, secure 1 (1.6) (0.047) (0.16) too few
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 1 (1.6) (0.743) (0.38) too few
ἀκρόπολις the upper city 1 (1.6) (0.277) (0.71) too few
κτείνω to kill, slay 1 (1.6) (0.844) (2.43) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (1.6) (0.356) (0.49) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (1.6) (0.588) (0.68) too few
φόρημα that which is carried, a load, freight 1 (1.6) (0.012) (0.01) too few
δαπάνημα money spent 1 (1.6) (0.029) (0.02) too few
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 1 (1.6) (1.083) (0.6) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (1.6) (0.585) (0.61) too few
ἀντίτυπος repelled 1 (1.6) (0.077) (0.04) too few
εὐετηρία goodness of season, a good season 1 (1.6) (0.026) (0.01) too few
κόρος2 young man 1 (1.6) (0.242) (0.63) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (1.6) (0.754) (1.98) too few
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 1 (1.6) (0.356) (0.38) too few
συμπόσιον a drinking-party, symposium 1 (1.6) (0.325) (0.06) too few
ἐπιλήθω to cause to forget 1 (1.6) (0.221) (0.17) too few
δόξα a notion 1 (1.6) (4.474) (2.49) too few
ἄπειμι2 go away 1 (1.6) (1.11) (1.84) too few
μηδέ but not 1 (1.6) (4.628) (5.04) too few
βιβρώσκω to eat, eat up 1 (1.6) (0.077) (0.07) too few
οἰκτίρω to pity, feel pity for, have pity upon 1 (1.6) (0.095) (0.2) too few
δωρεά a gift, present 1 (1.6) (0.563) (0.54) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (1.6) (0.369) (0.26) too few
μακάριος blessed, happy 1 (1.6) (0.896) (0.38) too few
ἐνοράω to see, remark, observe 1 (1.6) (0.074) (0.13) too few
ἔφοδος accessible 1 (1.6) (0.418) (1.26) too few
πέμπω to send, despatch 1 (1.6) (2.691) (6.86) too few
θάλασσα the sea 1 (1.6) (3.075) (7.18) too few
συναναγκάζω to join in compelling 1 (1.6) (0.014) (0.04) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (1.6) (1.527) (3.41) too few
βουλή will, determination; council, senate 1 (1.6) (1.357) (1.49) too few
ἀπάρχομαι to make a beginning 1 (1.6) (0.048) (0.04) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 (1.6) (2.333) (3.87) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (1.6) (0.457) (0.41) too few
συναγείρω to gather together, assemble 1 (1.6) (0.053) (0.16) too few
πώποτε ever yet 1 (1.6) (0.36) (0.57) too few
εἴωθα to be accustomed 1 (1.6) (1.354) (1.1) too few
φιλόπολις loving the city 1 (1.6) (0.021) (0.07) too few
νίκη victory 1 (1.6) (1.082) (1.06) too few
ὡσαύτως in like manner, just so 1 (1.6) (1.656) (0.46) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (1.6) (0.907) (0.75) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (1.6) (0.254) (0.35) too few
ἀκήρατος unmixed, uncontaminated, undefiled 1 (1.6) (0.072) (0.15) too few
κόρος4 Hebr. dry measure, kor 1 (1.6) (0.146) (0.12) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (1.6) (0.415) (0.39) too few
ἐγκρατής in possession of power 1 (1.6) (0.32) (0.58) too few
ποι somewhither 1 (1.6) (0.324) (0.52) too few
ἐρημία a solitude, desert, wilderness 1 (1.6) (0.229) (0.26) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (1.6) (1.452) (2.28) too few
μήποτε never, on no account 1 (1.6) (0.732) (0.24) too few
μέθη strong drink 1 (1.6) (0.322) (0.23) too few
ναόω bring into a temple 1 (1.6) (0.031) (0.0) too few
θεριστής a reaper, harvester 1 (1.6) (0.014) (0.0) too few
συμπαρέπομαι to go along with, accompany 1 (1.6) (0.003) (0.0) too few
στρατιά army 1 (1.6) (1.136) (3.86) too few
οἰκτρός pitiable, in piteous plight 1 (1.6) (0.115) (0.17) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (1.6) (0.541) (0.55) too few
ἔρυμα a fence, guard 1 (1.6) (0.084) (0.24) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (1.6) (1.363) (1.24) too few
κάμνω to work, toil, be sick 1 (1.6) (1.144) (1.08) too few
ὑποδύω to put on under 1 (1.6) (0.095) (0.15) too few
ἀπογεύω to give 1 (1.6) (0.035) (0.02) too few
παντοδαπός of every kind, of all sorts, manifold 1 (1.6) (0.32) (0.49) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (1.6) (2.582) (1.38) too few
ἄρα particle: 'so' 1 (1.6) (11.074) (20.24) too few
μόρα a mora, one of the six regiments 1 (1.6) (0.034) (0.01) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (1.6) (1.387) (0.76) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (1.6) (1.523) (2.38) too few
ὑπέρευ exceeding well, excellently 1 (1.6) (0.002) (0.0) too few
γεραίρω to honour 1 (1.6) (0.069) (0.1) too few
προαισθάνομαι to perceive 1 (1.6) (0.027) (0.14) too few
ἄλυπος without pain 1 (1.6) (0.205) (0.07) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (1.6) (0.537) (1.08) too few
ἐθελούσιος voluntary 1 (1.6) (0.018) (0.01) too few
πολεμικός of or for war; skilled in war; hostile 1 (1.6) (0.362) (0.94) too few
ἰσοτιμία equality of privilege 1 (1.6) (0.014) (0.0) too few
κολαστέος to be chastised 1 (1.6) (0.005) (0.0) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 (1.6) (0.964) (1.05) too few
ἀσχολία an occupation, business, want of leisure 1 (1.6) (0.105) (0.09) too few
παρίστημι to make to stand 1 (1.6) (1.412) (1.77) too few
διώκω to pursue 1 (1.6) (1.336) (1.86) too few
πλησίος near, close to 1 (1.6) (1.174) (0.76) too few
στεφανόω to wreathe, to crown 1 (1.6) (0.339) (0.46) too few
ἄφοβος without fear 1 (1.6) (0.082) (0.04) too few
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 1 (1.6) (0.333) (0.7) too few
ξένη a female guest: a foreign woman 1 (1.6) (0.097) (0.1) too few
δειπνέω to make a meal 1 (1.6) (0.284) (0.35) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (1.6) (1.432) (0.89) too few
ὅδε this 1 (1.6) (10.255) (22.93) too few
κατατίθημι to place, put 1 (1.6) (0.369) (0.84) too few
ἐλευθερία freedom, liberty 1 (1.6) (0.488) (1.08) too few
βέλτιστος best 1 (1.6) (0.48) (0.78) too few
καταγελάω to laugh at, jeer 1 (1.6) (0.158) (0.23) too few
συνεπικοσμέω to help to adorn 1 (1.6) (0.003) (0.0) too few
γεωργία tillage, agriculture, farming 1 (1.6) (0.126) (0.07) too few
ἄλλῃ in another place, elsewhere 1 (1.6) (0.52) (0.89) too few
περιβλέπω to look round about, gaze around 1 (1.6) (0.033) (0.07) too few
ἄγω to lead 1 (1.6) (5.181) (10.6) too few
διακούω to hear through, hear out 1 (1.6) (0.057) (0.52) too few
συλάω to strip off 1 (1.6) (0.094) (0.36) too few
φιλήτης thief 1 (1.6) (0.007) (0.01) too few
ἐξαρκέω to be quite enough for, suffice for 1 (1.6) (0.197) (0.16) too few
ᾠδή a song, lay, ode 1 (1.6) (0.347) (0.2) too few
κακοδαιμονέω to be unfortunate 1 (1.6) (0.005) (0.0) too few
λεηλασία a making of booty, robbery 1 (1.6) (0.011) (0.01) too few
προκαθίστημι to set before; 1 (1.6) (0.002) (0.01) too few
ἐνέδρα a sitting in: a lying in wait, ambush 1 (1.6) (0.175) (0.3) too few
οὖς auris, the ear 1 (1.6) (1.469) (0.72) too few
μιαιφόνος blood-stained, bloody 1 (1.6) (0.05) (0.05) too few
ἀντιπαρέχω to supply in turn 1 (1.6) (0.004) (0.01) too few
κακοδαιμονάω to be tormented by an evil genius, be like one possessed 1 (1.6) (0.006) (0.0) too few
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 1 (1.6) (0.191) (0.08) too few
βιάζω to constrain 1 (1.6) (0.763) (1.2) too few
λόχος an ambush 1 (1.6) (0.216) (0.69) too few
λυμεών a destroyer, spoiler, corrupter 1 (1.6) (0.018) (0.01) too few
ἀνάπαυσις repose, rest 1 (1.6) (0.194) (0.08) too few
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 1 (1.6) (0.464) (0.42) too few
ἐμπίπτω to fall in 1 (1.6) (1.012) (1.33) too few
ἀντιπάσχω to suffer in turn; to be proportional 1 (1.6) (0.077) (0.03) too few
ἄλογος without 1 (1.6) (1.824) (0.47) too few
φονεύς a murderer, slayer, homicide 1 (1.6) (0.092) (0.25) too few
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 1 (1.6) (0.772) (0.53) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (1.6) (2.051) (3.42) too few
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 1 (1.6) (0.78) (1.22) too few
τολμάω to undertake, take heart 1 (1.6) (1.2) (1.96) too few
καταμέμφομαι to find great fault with, blame greatly, accuse 1 (1.6) (0.055) (0.14) too few
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 (1.6) (2.132) (1.65) too few
ἐπικίνδυνος in danger, dangerous, insecure, precarious 1 (1.6) (0.083) (0.1) too few
θαλία abundance, plenty, good cheer 1 (1.6) (0.026) (0.12) too few
εἴδομαι are visible, appear 1 (1.6) (0.344) (1.11) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (1.6) (0.452) (0.68) too few
συμβόλαιον a mark, contract, engagement, intercourse 1 (1.6) (0.024) (0.05) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (1.6) (0.277) (0.37) too few
ὀξύς2 sharp, keen 1 (1.6) (1.671) (1.89) too few
ἐξεικάζω to make like, to adapt 1 (1.6) (0.003) (0.0) too few
εἰκών a likeness, image, portrait 1 (1.6) (1.509) (0.52) too few
ἐπιστήμη knowledge, skill 1 (1.6) (3.886) (0.82) too few
ἀπέχω to keep off 1 (1.6) (1.184) (1.8) too few
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 1 (1.6) (0.239) (0.72) too few
αἴρω to take up, raise, lift up 1 (1.6) (2.825) (10.15) too few
καταλείπω to leave behind 1 (1.6) (1.869) (2.45) too few
ῥίς the nose 1 (1.6) (0.825) (0.21) too few
δικαιοσύνη righteousness, justice 1 (1.6) (1.642) (1.25) too few
εὐφρόσυνος in good cheer 1 (1.6) (0.016) (0.01) too few
οἴκαδε to one's home, home, homewards 1 (1.6) (0.313) (1.08) too few
ἐρρωμένος in good health, stout, vigorous 1 (1.6) (0.18) (0.28) too few
σιωπάω to be silent 1 (1.6) (0.372) (0.27) too few
θύω to sacrifice 1 (1.6) (1.161) (2.11) too few
συμπαρακολουθέω to follow in a parallel line with, keep up with 1 (1.6) (0.002) (0.0) too few
ἐπαφρόδιτος lovely, charming 1 (1.6) (0.018) (0.02) too few
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 1 (1.6) (0.761) (0.93) too few
κοῦφος light, nimble 1 (1.6) (0.942) (0.38) too few
ἐμφανής obvious 1 (1.6) (0.249) (0.28) too few
ὁπόσος as many as 1 (1.6) (1.404) (0.7) too few
πάντοθεν from all quarters, from every side 1 (1.6) (0.161) (0.22) too few
ὁπόταν whensoever 1 (1.6) (0.559) (0.17) too few
ἐπιβουλεύω to plot against 1 (1.6) (0.494) (0.82) too few
ὕβριστος wanton, insolent, outrageous 1 (1.6) (0.007) (0.02) too few
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 1 (1.6) (0.339) (0.53) too few
ὑπολογίζομαι to take into account, take account of 1 (1.6) (0.014) (0.03) too few
ἀπόκρισις a separating; a reply 1 (1.6) (0.425) (0.55) too few
συνίημι to bring together; understand 1 (1.6) (0.928) (0.94) too few
φάλαγξ a line of battle, battle-array 1 (1.6) (0.484) (1.13) too few
πολεμόω to make hostile, make an enemy of 1 (1.6) (0.385) (0.68) too few
which way, where, whither, in 1 (1.6) (4.108) (2.83) too few
πρακτέος to be done 1 (1.6) (0.094) (0.06) too few
καταπλήσσω to strike down 1 (1.6) (0.323) (1.06) too few
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 1 (1.6) (0.276) (0.11) too few
κόρος one's fill, satiety, surfeit 1 (1.6) (0.236) (0.58) too few
εὐεργετέω to do well, do good 1 (1.6) (0.238) (0.15) too few
συνήδομαι to rejoice together 1 (1.6) (0.057) (0.06) too few
χρίω to touch on the surface: to rub 1 (1.6) (0.184) (0.21) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (1.6) (0.508) (0.56) too few
ἐξαπίναιος sudden, unexpected. 1 (1.6) (0.047) (0.07) too few
παστάς a porch 1 (1.6) (0.018) (0.04) too few
ῥίνη a file 1 (1.6) (0.313) (0.08) too few
ληϊστός to be carried off as booty, to be won by force 1 (1.6) (0.018) (0.01) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (1.6) (0.934) (0.61) too few
ἔνδεια want, need, lack 1 (1.6) (0.423) (0.18) too few
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 1 (1.6) (1.478) (0.97) too few
ψῦχος cold 1 (1.6) (0.402) (0.16) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (1.6) (3.295) (3.91) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (1.6) (0.351) (0.28) too few
διαλέγομαι talk 1 (1.6) (0.836) (0.69) too few
λοιδορέω to abuse, revile 1 (1.6) (0.236) (0.3) too few
γῆρας old age 1 (1.6) (0.553) (0.83) too few
ἐπιβουλή a plan against 1 (1.6) (0.402) (0.29) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (1.6) (0.224) (0.36) too few
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 1 (1.6) (0.825) (0.38) too few
φυλή a race, a tribe 1 (1.6) (0.846) (0.22) too few
ἀποκωλύω to hinder 1 (1.6) (0.031) (0.07) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (1.6) (5.153) (2.94) too few
στρυφνός rough, harsh, astringent 1 (1.6) (0.084) (0.0) too few
πρόσειμι2 approach 1 (1.6) (0.794) (0.8) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (1.6) (1.068) (1.87) too few
ἔντονος well-strung, sinewy 1 (1.6) (0.011) (0.03) too few
ἔνιοι some 1 (1.6) (2.716) (0.95) too few
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 (1.6) (1.616) (8.21) too few
πανταχῆ everywhere 1 (1.6) (0.125) (0.23) too few
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 1 (1.6) (0.305) (0.32) too few
προπετής falling forwards, inclined forward 1 (1.6) (0.154) (0.07) too few
ἀπόκειμαι to be laid away 1 (1.6) (0.135) (0.04) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (1.6) (1.321) (2.94) too few
ζέω to boil, seethe 1 (1.6) (1.826) (1.25) too few
ἀνακηρύσσω to proclaim by voice of herald, publish abroad 1 (1.6) (0.037) (0.03) too few
ἀπέχθεια hatred 1 (1.6) (0.063) (0.14) too few
κοιμάω to lull 1 (1.6) (0.492) (0.55) too few
προστακτέος one must order 1 (1.6) (0.001) (0.01) too few
δώρημα that which is given, a gift, present 1 (1.6) (0.042) (0.07) too few
στρατεία an expedition, campaign 1 (1.6) (0.315) (0.86) too few
γάμος a wedding, wedding-feast 1 (1.6) (1.015) (1.15) too few
τέκνον a child 1 (1.6) (1.407) (2.84) too few
ὑμνέω to sing, laud, sing of 1 (1.6) (0.284) (0.26) too few
παραγίγνομαι to come near, attend upon 1 (1.6) (1.332) (3.51) too few
ἀδικία injustice 1 (1.6) (0.737) (0.96) too few
ἀντιπράσσω to act against, seek to counteract 1 (1.6) (0.07) (0.16) too few
ὑπούργημα a service done 1 (1.6) (0.002) (0.01) too few
εἰσηγέομαι to bring in, introduce 1 (1.6) (0.122) (0.14) too few
ὅστε who, which 1 (1.6) (1.419) (2.72) too few
δεσμός anything for binding, a band, bond 1 (1.6) (0.794) (0.7) too few
ἀναπτύσσω to unfold 1 (1.6) (0.037) (0.04) too few
προστάτης one who stands before, a front-rank-man 1 (1.6) (0.141) (0.31) too few
ἐξικνέομαι to reach, arrive at 1 (1.6) (0.097) (0.32) too few
θεῖος of/from the gods, divine 1 (1.6) (4.128) (1.77) too few
ἀνήκοος without hearing 1 (1.6) (0.036) (0.0) too few
περιάπτω to tie, fasten, hang about 1 (1.6) (0.027) (0.05) too few
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 (1.6) (3.216) (1.77) too few
ἀφθονία freedom from envy 1 (1.6) (0.11) (0.08) too few
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 1 (1.6) (0.402) (0.65) too few
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 (1.6) (1.343) (3.6) too few
ὀκνέω to shrink 1 (1.6) (0.304) (0.39) too few
θάνατος death 1 (1.6) (3.384) (2.71) too few
καταμανθάνω to observe well, examine closely 1 (1.6) (0.236) (0.31) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (1.6) (1.675) (3.51) too few
ἀχάριτος ungrateful, thankless 1 (1.6) (0.008) (0.01) too few
ὑπομιμνήσκω to remind 1 (1.6) (0.333) (0.24) too few
ἆρα particle introducing a question 1 (1.6) (1.208) (2.41) too few
δεύτερος second 1 (1.6) (6.183) (3.08) too few
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 1 (1.6) (0.243) (0.18) too few
ἀργέω to lie idle, be unemployed, do nothing 1 (1.6) (0.097) (0.04) too few
ἐπιγελάω to laugh approvingly 1 (1.6) (0.017) (0.01) too few
πεζός on foot 1 (1.6) (1.002) (3.66) too few
κελεύω to urge 1 (1.6) (3.175) (6.82) too few
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 1 (1.6) (0.276) (0.31) too few
ποιητέος to be made 1 (1.6) (0.164) (0.32) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (1.6) (6.249) (14.54) too few
ἐπεῖδον to look upon, behold 1 (1.6) (0.088) (0.07) too few
θέω to run 1 (1.6) (0.925) (1.43) too few
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 1 (1.6) (0.139) (0.15) too few
ὀργή natural impulse 1 (1.6) (1.273) (1.39) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (1.6) (1.411) (0.96) too few
εὐοπλία a good state of arms and equipments 1 (1.6) (0.0) (0.0) too few
σκέψις a viewing, perception by the senses 1 (1.6) (0.299) (0.1) too few
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 1 (1.6) (1.525) (2.46) too few
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 1 (1.6) (0.167) (0.1) too few
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 1 (1.6) (0.814) (1.14) too few
πρό before 1 (1.6) (5.786) (4.33) too few
ἀπεχθάνομαι to be hated, incur hatred, be roused to hatred 1 (1.6) (0.081) (0.25) too few
ἐξάγω to lead out 1 (1.6) (0.513) (1.31) too few
ἀγαπητός beloved 1 (1.6) (0.325) (0.07) too few
συγκαταμείγνυμι mix in with, mingle, blend with 1 (1.6) (0.003) (0.01) too few
θαρσαλέος bold, of good courage, ready, daring, undaunted 1 (1.6) (0.106) (0.35) too few
παραθέω to run beside 1 (1.6) (0.132) (0.04) too few
κατακοσμέω to set in order, arrange 1 (1.6) (0.028) (0.04) too few
ἀλκή strength 1 (1.6) (0.19) (0.95) too few
ἄμφω both 1 (1.6) (2.508) (1.28) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (1.6) (0.366) (0.32) too few
νή (yes) by.. 1 (1.6) (0.565) (1.11) too few
δεσπότης a master, lord, the master of the house 1 (1.6) (1.404) (1.3) too few
πρόσθεν before 1 (1.6) (1.463) (2.28) too few
βόσκημα that which is fed 1 (1.6) (0.085) (0.05) too few
ὅραμα that which is seen, a sight, spectacle 1 (1.6) (0.09) (0.0) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (1.6) (2.343) (2.93) too few
ἄθυμος without heart, fainthearted 1 (1.6) (0.055) (0.15) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (1.6) (0.881) (1.65) too few
θάρσος courage, boldness 1 (1.6) (0.176) (0.35) too few
ὅπῃ where 1 (1.6) (0.215) (0.69) too few
ζάω to live 1 (1.6) (2.268) (1.36) too few
ἀριθμός number 1 (1.6) (5.811) (1.1) too few
ἔδεσμα meat 1 (1.6) (0.3) (0.01) too few
ἐπιτρεπτέος one must permit 1 (1.6) (0.014) (0.02) too few
κτῆνος flocks and herds 1 (1.6) (0.237) (0.29) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (1.6) (1.424) (4.39) too few
πῆ [Dor. in what way? how?] 1 (1.6) (0.522) (0.32) too few
ἰδιωτεύω to be a private person 1 (1.6) (0.028) (0.01) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (1.6) (2.863) (2.91) too few
ἐκτίνω to pay off, pay in full 1 (1.6) (0.288) (0.33) too few
μηχάνημα an engine 1 (1.6) (0.176) (0.1) too few
πεῖσα obedience 1 (1.6) (0.03) (0.05) too few
φθόνος ill-will, envy, jealousy 1 (1.6) (0.458) (0.38) too few
ἀθροίζω to gather together, to muster 1 (1.6) (0.621) (1.13) too few
πίμπλημι to fill full of 1 (1.6) (0.243) (0.76) too few
ὠφέλημα a useful 1 (1.6) (0.009) (0.01) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (1.6) (0.431) (0.49) too few
ἐπιδίδωμι to give besides 1 (1.6) (0.435) (0.26) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (1.6) (0.613) (0.44) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (1.6) (1.109) (1.06) too few
ἔμπαλιν backwards, back 1 (1.6) (0.505) (0.24) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (1.6) (1.39) (1.28) too few
πρόμαχος fighting before 1 (1.6) (0.049) (0.3) too few
προτιμάω to honour 1 (1.6) (0.172) (0.15) too few
ἐξευρίσκω to find out, discover 1 (1.6) (0.486) (0.7) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (1.6) (3.117) (19.2) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (1.6) (0.261) (0.5) too few
αἴσθησις perception by the senses 1 (1.6) (4.649) (0.28) too few
αἱρέω to take, (mid.) to choose 1 (1.6) (3.052) (8.73) too few
ἄχαρις without grace 1 (1.6) (0.035) (0.11) too few
χρῆσις a using, employment, use 1 (1.6) (0.787) (0.08) too few
ζημιόω to cause loss 1 (1.6) (0.209) (0.24) too few
ἀγάλλω to make glorious, glorify, exalt 1 (1.6) (0.072) (0.24) too few
κακουργία wickedness, villainy, malice 1 (1.6) (0.041) (0.06) too few
ἔφοδος3 a way towards, approach 1 (1.6) (0.4) (1.15) too few
διάκονος a servant, waiting-man 1 (1.6) (0.32) (0.1) too few
πρόσρησις an addressing, accosting 1 (1.6) (0.048) (0.0) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (1.6) (5.582) (2.64) too few
μεγαλύνω to make great 1 (1.6) (0.065) (0.04) too few
ἐπιμελητέος one must take care, pay attention 1 (1.6) (0.013) (0.01) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (1.6) (2.54) (2.03) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (1.6) (0.653) (0.51) too few
ἐπίκαιρος in fit time 1 (1.6) (0.118) (0.05) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (1.6) (1.127) (1.08) too few
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 1 (1.6) (0.374) (0.51) too few
ῥινός the skin 1 (1.6) (0.219) (0.11) too few
ἀγείρω to bring together, gather together 1 (1.6) (0.329) (0.79) too few
ἀκοή a hearing, the sound heard 1 (1.6) (0.941) (0.44) too few
τερπνός delightsome, delightful, pleasant, agreeable, glad 1 (1.6) (0.083) (0.3) too few
θύω2 rage, seethe 1 (1.6) (1.097) (2.0) too few
μακαρίζω to bless, to deem 1 (1.6) (0.119) (0.17) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (1.6) (2.656) (1.17) too few
ἀφυλαξία carelessness in watching 1 (1.6) (0.002) (0.0) too few
περιιάπτω to wound all round 1 (1.6) (0.021) (0.03) too few
ἐξορμέω to be out of harbour, run out 1 (1.6) (0.097) (0.13) too few
γῆ earth 1 (1.6) (10.519) (12.21) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (1.6) (4.697) (2.29) too few
συναιρέω to grasp 1 (1.6) (0.116) (0.1) too few
καταθεάομαι to look down upon, watch from above 1 (1.6) (0.006) (0.01) too few
ἆθλος a contest for a prize 1 (1.6) (0.249) (1.09) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 (1.6) (0.798) (1.28) too few
ὑποπτεύω to be suspicious 1 (1.6) (0.228) (0.41) too few
ἀφροδισιάζω have sexual intercourse 1 (1.6) (0.021) (0.01) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (1.6) (1.111) (2.02) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (1.6) (4.575) (7.0) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (1.6) (0.897) (0.58) too few
δίψος thirst 1 (1.6) (0.104) (0.06) too few
παρακατατίθημι deposit property with 1 (1.6) (0.033) (0.05) too few
εἶἑν well, quite so, very good 1 (1.6) (0.246) (0.38) too few
προστατέω to stand before, be ruler over, domineer over 1 (1.6) (0.027) (0.1) too few
τίθημι to set, put, place 1 (1.6) (6.429) (7.71) too few
ἐμπορία commerce, trade, traffic 1 (1.6) (0.084) (0.09) too few
κοίτη the marriage-bed 1 (1.6) (0.13) (0.12) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (1.6) (0.58) (1.14) too few
ἱερόν sanctuary 1 (1.6) (1.348) (2.26) too few
ἀγλευκής not sweet, sour 1 (1.6) (0.001) (0.0) too few
κρυφαῖος hidden 1 (1.6) (0.018) (0.05) too few
κακουργέω to do evil, work wickedness, deal basely 1 (1.6) (0.088) (0.17) too few
νύξ the night 1 (1.6) (2.561) (5.42) too few
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 1 (1.6) (0.409) (0.24) too few
πρόθυμος ready, willing, eager, zealous 1 (1.6) (0.52) (1.4) too few
κώμη country town 1 (1.6) (0.475) (1.06) too few
ὑπεξαιρέω to take away from below 1 (1.6) (0.016) (0.04) too few
φυλακτέος to be watched 1 (1.6) (0.049) (0.04) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (1.6) (2.254) (1.6) too few
ἰδιωτεία private life 1 (1.6) (0.007) (0.01) too few
προσδέχομαι to receive favourably, accept 1 (1.6) (0.37) (1.37) too few
ἐπιψεύδομαι to lie still more 1 (1.6) (0.002) (0.01) too few
πλήν except 1 (1.6) (2.523) (3.25) too few
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 1 (1.6) (0.984) (1.12) too few
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 (1.6) (1.23) (1.34) too few
λυμαντήρ a spoiler, destroyer 1 (1.6) (0.0) (0.0) too few
ἥμισυς half 1 (1.6) (1.26) (1.05) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (1.6) (1.561) (1.51) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (1.6) (4.713) (1.73) too few
ἱπποτρόφος horse-feeding, abounding in horses 1 (1.6) (0.008) (0.02) too few
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 1 (1.6) (0.635) (0.38) too few
ἐπιλανθάνομαι to forget 1 (1.6) (0.214) (0.27) too few
εὐτελής easily paid for, cheap 1 (1.6) (0.214) (0.07) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (1.6) (0.409) (0.39) too few
καλλωπίζω to make the face beautiful; 1 (1.6) (0.046) (0.06) too few
ὄψον cooked meat 1 (1.6) (0.246) (0.16) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (1.6) (1.674) (2.01) too few
φάγων glutton 1 (1.6) (0.021) (0.04) too few
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 1 (1.6) (0.535) (0.94) too few
ἄπιστος not to be trusted 1 (1.6) (0.466) (0.48) too few
προσίημι to send to 1 (1.6) (0.675) (0.45) too few
προπονέω to work 1 (1.6) (0.007) (0.01) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (1.6) (2.231) (8.66) too few
θάλπος warmth, heat 1 (1.6) (0.061) (0.03) too few
καθίστημι to set down, place 1 (1.6) (2.674) (4.86) too few
διαμένω to remain by, stand by 1 (1.6) (0.542) (0.23) too few
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 1 (1.6) (0.648) (0.97) too few
ἐρωτάω to ask 1 (1.6) (1.642) (1.49) too few
ἀνδρεῖος of or for a man; courageous 1 (1.6) (0.537) (0.43) too few
ἄοπλος without shields 1 (1.6) (0.038) (0.01) too few
ἄλλως in another way 1 (1.6) (3.069) (1.79) too few
καθαρεύω to be clean 1 (1.6) (0.06) (0.02) too few
μάχομαι to fight 1 (1.6) (1.504) (4.23) too few
ἀγώνισμα a contest 1 (1.6) (0.051) (0.13) too few
κολακεύω to flatter 1 (1.6) (0.083) (0.06) too few
δημόσιος belonging to the people 1 (1.6) (0.55) (0.78) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (1.6) (0.534) (0.24) too few
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 1 (1.6) (1.017) (0.5) too few
λόγος the word 1 (1.6) (29.19) (16.1) too few
ἐπικράτεια mastery, dominion, possession 1 (1.6) (0.112) (0.04) too few
εὐταξία good arrangement, good condition 1 (1.6) (0.103) (0.04) too few
δριμύς piercing, sharp, keen 1 (1.6) (0.554) (0.08) too few
φαιδρός bright, beaming 1 (1.6) (0.117) (0.07) too few
ὅπη by which way 1 (1.6) (0.356) (0.94) too few
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 1 (1.6) (0.337) (0.3) too few
μιμνήσκω to remind 1 (1.6) (1.852) (2.27) too few
λοχέος an ambush 1 (1.6) (0.097) (0.32) too few
ἀργαλέος painful, troublous, grievous 1 (1.6) (0.078) (0.6) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (1.6) (0.659) (0.71) too few
ἐπινοέω to think on 1 (1.6) (0.554) (0.45) too few
παράδειγμα a pattern 1 (1.6) (1.433) (0.41) too few
φιλικός friendly, mark of friendship 1 (1.6) (0.064) (0.05) too few
ἐρωτικός amatory 1 (1.6) (0.201) (0.39) too few
πωλέομαι to go up and down, go to and fro 1 (1.6) (0.034) (0.1) too few
τέλλω to make to arise, accomplish (v. ἐπιτέλλω Hom.) 1 (1.6) (0.163) (0.41) too few
ἕτερος the one; the other (of two) 1 (1.6) (18.33) (7.31) too few
ἡλικιώτης an equal in age, fellow, comrade 1 (1.6) (0.04) (0.04) too few
ἄγαμαι to wonder, be astonished 1 (1.6) (0.181) (0.46) too few
πολιτικός of, for, related to citizen or statesman; civil, constitutional 1 (1.6) (0.738) (0.83) too few
δείδω to fear 1 (1.6) (1.45) (3.46) too few
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 1 (1.6) (0.15) (0.22) too few
ὠνέομαι to buy, purchase 1 (1.6) (0.247) (0.24) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (1.6) (1.959) (1.39) too few
δουλεία servitude, slavery, bondage 1 (1.6) (0.349) (0.38) too few
ἔργω to bar one's way 1 (1.6) (0.276) (0.93) too few
ἀναγκαστέος to be compelled 1 (1.6) (0.004) (0.03) too few
ὕποπτος viewed with suspicion or jealousy; suspecting 1 (1.6) (0.129) (0.2) too few
ἐπίχαρις pleasing, agreeable, charming 1 (1.6) (0.019) (0.02) too few
ἐξαπατάω to deceive 1 (1.6) (0.368) (0.66) too few
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 1 (1.6) (4.811) (0.55) too few
πότης a drinker, tippler, toper 1 (1.6) (0.159) (0.12) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (1.6) (13.803) (8.53) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (1.6) (0.221) (0.15) too few
κωλυτέος one must hinder 1 (1.6) (0.005) (0.0) too few
σωφρονίζω to recall a person to his senses, chasten; moderate 1 (1.6) (0.04) (0.06) too few
στέρομαι to be wanting in, to lack, want 1 (1.6) (0.058) (0.14) too few
μέλω to be an object of care 1 (1.6) (0.505) (1.48) too few
ὧδε in this wise, so, thus 1 (1.6) (1.85) (3.4) too few
συμπεριάγω to carry about with 1 (1.6) (0.012) (0.0) too few
θεωρία a looking at, viewing, beholding 1 (1.6) (1.112) (0.22) too few
νοόω convert into pure Intelligence 1 (1.6) (0.707) (0.06) too few
συνεπικουρέω to join as an ally, help to relieve 1 (1.6) (0.001) (0.0) too few
ἔνθαπερ there where, where 1 (1.6) (0.019) (0.02) too few
περίβλεπτος looked at from all sides, admired of all observers 1 (1.6) (0.048) (0.02) too few
ταπεινός low 1 (1.6) (0.507) (0.28) too few
εὐλαβέομαι to be discreet, cautious, beware 1 (1.6) (0.194) (0.27) too few
ἐδωδή food, meat, victuals 1 (1.6) (0.118) (0.18) too few
ἀγχιτέρμων near the borders, neighbouring 1 (1.6) (0.001) (0.0) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (1.6) (0.759) (1.06) too few
ἀτίμητος unhonoured, despised 1 (1.6) (0.003) (0.01) too few
ὄλεθρος ruin, destruction, death 1 (1.6) (0.352) (0.9) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (1.6) (0.288) (0.56) too few
ἅπαξ once 1 (1.6) (0.777) (0.49) too few
ἀντιτάσσω to set opposite to, range in battle against 1 (1.6) (0.186) (0.38) too few
τίνω to pay a price 1 (1.6) (0.513) (1.22) too few
διαιτάω act. to treat; to arbitrate; mid. to live (a certain way) 1 (1.6) (0.261) (0.22) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 1 (1.6) (0.353) (0.3) too few
ἱκανόω to make sufficient, qualify 1 (1.6) (0.059) (0.21) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (1.6) (2.772) (1.58) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (1.6) (2.36) (4.52) too few
χορηγικός of or for a χορηγός, chorus leader, chorus sponsor 1 (1.6) (0.0) (0.0) too few
ἀπροφάσιστος offering no excuse, unhesitating 1 (1.6) (0.039) (0.14) too few
ἀμφί on both sides 1 (1.6) (1.179) (5.12) too few
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 1 (1.6) (0.344) (0.41) too few
στράτευμα an expedition, campaign 1 (1.6) (1.011) (2.71) too few
ἔκπαγλος terrible, fearful 1 (1.6) (0.023) (0.24) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 (1.6) (4.633) (3.4) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (1.6) (0.293) (0.05) too few
ἵστημι to make to stand 1 (1.6) (4.072) (7.15) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (1.6) (1.21) (0.71) too few
ἐξουσία power 1 (1.6) (1.082) (0.97) too few
θεωρέω to look at, view, behold 1 (1.6) (2.307) (1.87) too few
ἀσθενόω to weaken 1 (1.6) (0.122) (0.08) too few
συγχωρέω to come together, meet 1 (1.6) (1.25) (1.24) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 1 (1.6) (1.082) (1.41) too few
γαυρόω make proud. mid. to exult 1 (1.6) (0.004) (0.01) too few
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 1 (1.6) (0.233) (0.13) too few
ἐμπόρευμα merchandise 1 (1.6) (0.001) (0.0) too few
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 1 (1.6) (0.209) (0.21) too few
ἐπικαλέω to call upon 1 (1.6) (0.509) (0.72) too few
ἁρματοτροφία a keeping of chariot-horses 1 (1.6) (0.0) (0.0) too few
κατακρίνω to give as sentence against 1 (1.6) (0.154) (0.1) too few
πονηρός toilsome, painful, grievous 1 (1.6) (1.795) (0.65) too few
βάρβαρος barbarous 1 (1.6) (1.886) (4.07) too few
πραγματεύομαι to busy oneself, take trouble 1 (1.6) (0.237) (0.15) too few
ἀνεπίφθονος without reproach 1 (1.6) (0.016) (0.06) too few
αὐτόματος acting of one's own will, of oneself 1 (1.6) (0.71) (0.47) too few
βιοτεύω to live 1 (1.6) (0.034) (0.03) too few
σκληρός hard 1 (1.6) (1.221) (0.24) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (1.6) (1.067) (4.18) too few
χορηγός a chorus leader 1 (1.6) (0.076) (0.04) too few
κάλλος beauty 1 (1.6) (0.894) (0.97) too few
τίμιος valued 1 (1.6) (0.75) (0.31) too few
ἀθλητής a prizefighter 1 (1.6) (0.252) (0.24) too few
ἀπάγχω to strangle, throttle 1 (1.6) (0.034) (0.07) too few
ῥᾳδιουργέω to do things with ease 1 (1.6) (0.006) (0.0) too few
μοιχός an adulterer, paramour, debaucher 1 (1.6) (0.153) (0.08) too few
αἶσχος shame, disgrace 1 (1.6) (0.081) (0.12) too few
ἀντίβλεψις a looking in the face, a look 1 (1.6) (0.0) (0.0) too few
εὐμενής well-disposed, kindly 1 (1.6) (0.148) (0.18) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (1.6) (2.103) (2.21) too few
λοιδορία railing, abuse 1 (1.6) (0.103) (0.11) too few
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 1 (1.6) (3.133) (1.05) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (1.6) (3.181) (2.51) too few
ἀλληλοφόνοι murdering one another 1 (1.6) (0.003) (0.0) too few
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 1 (1.6) (0.477) (0.49) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (1.6) (3.352) (0.88) too few
προφαίνω to bring forth, bring to light, shew forth, manifest, display 1 (1.6) (0.076) (0.34) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (1.6) (0.303) (0.41) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (1.6) (0.851) (1.32) too few
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 1 (1.6) (0.327) (0.52) too few
γυμνικός of or for gymnastic exercises, gymnastic 1 (1.6) (0.055) (0.13) too few
παιδικός of, for children 1 (1.6) (0.109) (0.15) too few
δῶρον a gift, present 1 (1.6) (0.798) (2.13) too few

PAGINATE