Xenophon, Apology

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0032.tlg005.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

604 lemmas; 2,210 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 199 (900.5) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 94 (425.3) (544.579) (426.61)
ἐγώ I (first person pronoun) 61 (276.0) (54.345) (87.02)
δέ but 61 (276.0) (249.629) (351.92)
ὅς who, that, which: relative pronoun 43 (194.6) (208.764) (194.16)
μέν on the one hand, on the other hand 40 (181.0) (109.727) (118.8)
λέγω to pick; to say 39 (176.5) (90.021) (57.06)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 38 (171.9) (173.647) (126.45)
εἰμί to be 34 (153.8) (217.261) (145.55)
ἐμός mine 30 (135.7) (8.401) (19.01)
οὐ not 29 (131.2) (104.879) (82.22)
οὗτος this; that 29 (131.2) (133.027) (121.95)
τις any one, any thing, some one, some thing; 27 (122.2) (97.86) (78.95)
ἀλλά otherwise, but 26 (117.6) (54.595) (46.87)
γάρ for 23 (104.1) (110.606) (74.4)
θεός god 22 (99.5) (26.466) (19.54)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 22 (99.5) (49.106) (23.97)
ὅτι2 conj.: that, because 22 (99.5) (49.49) (23.92)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 21 (95.0) (44.62) (43.23)
ὡς as, how 19 (86.0) (68.814) (63.16)
εἶπον to speak, say 18 (81.4) (16.169) (13.73)
φημί to say, to claim 17 (76.9) (36.921) (31.35)
σύ you (personal pronoun) 15 (67.9) (30.359) (61.34)
either..or; than 14 (63.3) (34.073) (23.24)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 14 (63.3) (26.85) (24.12)
οὔτε neither / nor 14 (63.3) (13.727) (16.2)
νομίζω to have as a custom; to believe 13 (58.8) (4.613) (6.6)
ἐκ from out of 13 (58.8) (54.157) (51.9)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 13 (58.8) (50.199) (32.23)
ὅς2 [possessive pronoun] 13 (58.8) (47.672) (39.01)
ἄν modal particle 12 (54.3) (32.618) (38.42)
Σωκράτης Socrates 12 (54.3) (2.44) (2.29)
ἄνθρωπος man, person, human 11 (49.8) (19.466) (11.67)
πολύς much, many 11 (49.8) (35.28) (44.3)
πᾶς all, the whole 11 (49.8) (59.665) (51.63)
οἶδα to know 11 (49.8) (9.863) (11.77)
ἐν in, among. c. dat. 11 (49.8) (118.207) (88.06)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 10 (45.2) (12.401) (17.56)
γε at least, at any rate 10 (45.2) (24.174) (31.72)
ἄλλος other, another 10 (45.2) (40.264) (43.75)
φαίνω to bring to light, make to appear 10 (45.2) (8.435) (8.04)
βιός a bow 9 (40.7) (3.814) (4.22)
βίος life 9 (40.7) (3.82) (4.12)
μᾶλλον more, rather 9 (40.7) (11.489) (8.35)
θάνατος death 9 (40.7) (3.384) (2.71)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 9 (40.7) (24.797) (21.7)
ἔτι yet, as yet, still, besides 9 (40.7) (11.058) (14.57)
O! oh! 9 (40.7) (6.146) (14.88)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 9 (40.7) (26.948) (12.74)
τίη why? wherefore? 9 (40.7) (26.493) (13.95)
ὁράω to see 8 (36.2) (16.42) (18.27)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 8 (36.2) (1.651) (2.69)
ἐπεί after, since, when 8 (36.2) (19.86) (21.4)
τε and 8 (36.2) (62.106) (115.18)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 7 (31.7) (6.305) (6.41)
ἀνήρ a man 7 (31.7) (10.82) (29.69)
μηδείς (and not one); not one, no-one 7 (31.7) (8.165) (6.35)
πῶς how? in what way 7 (31.7) (8.955) (6.31)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 7 (31.7) (4.744) (3.65)
οὐδέ and/but not; not even 7 (31.7) (20.427) (22.36)
πως somehow, in some way 7 (31.7) (9.844) (7.58)
οὐδείς not one, nobody 6 (27.1) (19.346) (18.91)
μή not 6 (27.1) (50.606) (37.36)
ποιέω to make, to do 6 (27.1) (29.319) (37.03)
πόλις a city 6 (27.1) (11.245) (29.3)
βούλομαι to will, wish, be willing 6 (27.1) (8.59) (11.98)
ἤδη already 6 (27.1) (8.333) (11.03)
μέγας big, great 6 (27.1) (18.419) (25.96)
ἔχω to have 6 (27.1) (48.945) (46.31)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 6 (27.1) (1.264) (1.76)
δή [interactional particle: S&H on same page] 6 (27.1) (17.728) (33.0)
οὕτως so, in this manner 6 (27.1) (28.875) (14.91)
διά through c. gen.; because of c. acc. 6 (27.1) (56.77) (30.67)
φίλος friend; loved, beloved, dear 6 (27.1) (4.36) (12.78)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 5 (22.6) (6.8) (5.5)
ἀγαθός good 5 (22.6) (9.864) (6.93)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 5 (22.6) (4.795) (6.12)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 5 (22.6) (4.322) (6.41)
γίγνομαι become, be born 5 (22.6) (53.204) (45.52)
ὥστε so that 5 (22.6) (10.717) (9.47)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 5 (22.6) (4.016) (9.32)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 5 (22.6) (2.021) (2.95)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 5 (22.6) (12.481) (8.47)
δῆλος visible, conspicuous 5 (22.6) (5.582) (2.64)
μήν now verily, full surely 5 (22.6) (6.388) (6.4)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 5 (22.6) (22.709) (26.08)
ἐκεῖνος that over there, that 5 (22.6) (22.812) (17.62)
Ζεύς Zeus 5 (22.6) (4.739) (12.03)
καλός beautiful 5 (22.6) (9.11) (12.96)
μήτε neither / nor 5 (22.6) (5.253) (5.28)
Μέλητος Meletus 5 (22.6) (0.048) (0.32)
μά (no,) by .. 4 (18.1) (0.595) (1.11)
ἀκούω to hear 4 (18.1) (6.886) (9.12)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 4 (18.1) (0.935) (0.99)
δικαστής a judge 4 (18.1) (0.639) (0.52)
νῦν now at this very time 4 (18.1) (12.379) (21.84)
ψυχή breath, soul 4 (18.1) (11.437) (4.29)
νέος young, youthful 4 (18.1) (2.183) (4.18)
πάρειμι be present 4 (18.1) (5.095) (8.94)
ἀδικέω to do wrong 4 (18.1) (2.105) (2.89)
ποτε ever, sometime 4 (18.1) (7.502) (8.73)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 4 (18.1) (2.641) (2.69)
χρή it is fated, necessary 4 (18.1) (6.22) (4.12)
εἰς into, to c. acc. 4 (18.1) (66.909) (80.34)
τίς who? which? 4 (18.1) (21.895) (15.87)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 4 (18.1) (0.951) (1.13)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 4 (18.1) (1.141) (0.69)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 4 (18.1) (1.723) (2.13)
ναί yea, verily 3 (13.6) (0.919) (1.08)
μηδέ but not 3 (13.6) (4.628) (5.04)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 3 (13.6) (1.527) (3.41)
ἄξιος worthy 3 (13.6) (3.181) (3.3)
Ἄνυτος Anytus 3 (13.6) (0.055) (0.07)
ὑποτιμάω name the price of what one offers for sale 3 (13.6) (0.002) (0.0) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 3 (13.6) (5.405) (7.32)
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 3 (13.6) (0.333) (0.7)
ὅδε this 3 (13.6) (10.255) (22.93)
πρότερος before, earlier 3 (13.6) (25.424) (23.72)
ἐρῶ [I will say] 3 (13.6) (8.435) (3.94)
καινός new, fresh 3 (13.6) (0.929) (0.58)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 3 (13.6) (1.86) (0.99)
ἀπολογία a speech in defence, defence 3 (13.6) (0.324) (0.08)
ἐοικότως similarly, like 3 (13.6) (1.868) (1.01)
ὅμως all the same, nevertheless 3 (13.6) (2.105) (2.59)
ἡδύς sweet 3 (13.6) (2.071) (1.82)
καταψηφίζομαι to vote against 3 (13.6) (0.108) (0.08)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 3 (13.6) (64.142) (59.77)
φωνή a sound, tone 3 (13.6) (3.591) (1.48)
πρό before 3 (13.6) (5.786) (4.33)
εἰκός like truth 3 (13.6) (1.953) (1.09)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 3 (13.6) (3.981) (2.22)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 (13.6) (2.343) (2.93)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (13.6) (5.663) (6.23)
υἱός a son 3 (13.6) (7.898) (7.64)
συγγίγνομαι to be with 3 (13.6) (0.2) (0.35)
λόγος the word 3 (13.6) (29.19) (16.1)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 (13.6) (55.077) (29.07)
μιμνήσκω to remind 3 (13.6) (1.852) (2.27)
δαιμόνιον divine being, spirit 3 (13.6) (0.247) (0.16)
δήπου perhaps, it may be 3 (13.6) (0.763) (0.43)
μεγαληγορία big talking 3 (13.6) (0.006) (0.0) too few
ἀποκτείνω to kill, slay 3 (13.6) (1.322) (2.39)
ναῦς a ship 3 (13.6) (3.843) (21.94)
παιδεία the rearing of a child 3 (13.6) (0.557) (0.35)
πρῶτος first 3 (13.6) (18.707) (16.57)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 3 (13.6) (8.208) (3.67)
πονηρός toilsome, painful, grievous 3 (13.6) (1.795) (0.65)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 3 (13.6) (56.75) (56.58)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 3 (13.6) (76.461) (54.75)
πάλιν back, backwards 2 (9.0) (10.367) (6.41)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 2 (9.0) (0.428) (0.66)
ἔργον work 2 (9.0) (5.905) (8.65)
μείων less 2 (9.0) (0.213) (0.29)
πατήρ a father 2 (9.0) (9.224) (10.48)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 2 (9.0) (3.657) (4.98)
θορυβέω to make a noise 2 (9.0) (0.197) (0.26)
τοιοῦτος such as this 2 (9.0) (20.677) (14.9)
αὖ again, anew, afresh, once more 2 (9.0) (2.474) (4.78)
προβαίνω to step on, step forward, advance 2 (9.0) (0.43) (0.69)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (9.0) (2.333) (3.87)
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 2 (9.0) (0.581) (0.97)
ἄρα particle: 'so' 2 (9.0) (11.074) (20.24)
ἀνατίθημι dedicate, refer 2 (9.0) (0.694) (0.88)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 2 (9.0) (1.523) (2.38)
δακρύω to weep, shed tears 2 (9.0) (0.219) (0.41)
βιόω to live, pass one's life 2 (9.0) (0.513) (0.3)
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 2 (9.0) (0.288) (0.35)
ὥσπερ just as if, even as 2 (9.0) (13.207) (6.63)
χείρων worse, meaner, inferior 2 (9.0) (1.4) (1.07)
διδάσκω to teach 2 (9.0) (3.329) (1.88)
σός your 2 (9.0) (6.214) (12.92)
εἷς one 2 (9.0) (23.591) (10.36)
χρόνος time 2 (9.0) (11.109) (9.36)
οὖν so, then, therefore 2 (9.0) (34.84) (23.41)
σῶμα the body 2 (9.0) (16.622) (3.34)
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 2 (9.0) (0.869) (4.29)
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 2 (9.0) (0.78) (1.22)
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice 2 (9.0) (0.305) (0.66)
πολλάκις many times, often, oft 2 (9.0) (3.702) (1.91)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 (9.0) (19.178) (9.89)
θύω to sacrifice 2 (9.0) (1.161) (2.11)
σκοπέω to look at 2 (9.0) (1.847) (2.27)
συνίημι to bring together; understand 2 (9.0) (0.928) (0.94)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (9.0) (5.09) (3.3)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 2 (9.0) (1.348) (0.75)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 2 (9.0) (2.978) (3.52)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 2 (9.0) (1.478) (0.97)
διαλέγομαι talk 2 (9.0) (0.836) (0.69)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 2 (9.0) (2.065) (1.23)
γῆρας old age 2 (9.0) (0.553) (0.83)
μανθάνω to learn 2 (9.0) (3.86) (3.62)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (9.0) (1.068) (1.87)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 2 (9.0) (2.189) (1.62)
ζέω to boil, seethe 2 (9.0) (1.826) (1.25)
Δίη Dia 2 (9.0) (0.502) (0.72)
σώφρων of sound mind 2 (9.0) (0.638) (0.59)
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 2 (9.0) (0.402) (0.65)
ἀντίδικος an opponent in a suit, defendant 2 (9.0) (0.055) (0.01)
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 2 (9.0) (0.276) (0.31)
Ἀπολλόδωρος Apollodorus 2 (9.0) (0.094) (0.09)
ἰσχυρός strong, mighty 2 (9.0) (2.136) (1.23)
ἡλικία time of life, age 2 (9.0) (1.229) (1.25)
ζάω to live 2 (9.0) (2.268) (1.36)
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 2 (9.0) (0.15) (0.15)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 2 (9.0) (5.491) (7.79)
τεκμήριον a sure signs. 2 (9.0) (0.434) (0.42)
τέλος the fulfilment 2 (9.0) (4.234) (3.89)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 2 (9.0) (3.052) (8.73)
ἐλευθέριος speaking or acting like a free man 2 (9.0) (0.174) (0.07)
τῇ here, there 2 (9.0) (18.312) (12.5)
ὅσος as much/many as 2 (9.0) (13.469) (13.23)
παρέρχομαι to go by, beside 2 (9.0) (1.127) (1.08)
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 2 (9.0) (0.374) (0.51)
θύω2 rage, seethe 2 (9.0) (1.097) (2.0)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 (9.0) (5.448) (5.3)
ἐξαγγέλλω to send out 2 (9.0) (0.126) (0.36)
Ἑρμογένης Hermogenes 2 (9.0) (0.06) (0.01)
ζητέω to seek, seek for 2 (9.0) (5.036) (1.78)
μάλα very, very much, exceedingly 2 (9.0) (2.014) (6.77)
καιρός time; the right moment, opportunity 2 (9.0) (4.163) (8.09)
ἔρομαι to ask, enquire 2 (9.0) (0.949) (1.25)
ἥσσων less, weaker 2 (9.0) (2.969) (2.18)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 2 (9.0) (1.674) (2.01)
δαίμων god; divine power 2 (9.0) (1.394) (1.77)
βελτίων better 2 (9.0) (1.81) (1.12)
in truth, truly, verily, of a surety 2 (9.0) (2.231) (8.66)
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 2 (9.0) (0.648) (0.97)
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 2 (9.0) (0.543) (0.38)
ὀνομάζω to name 2 (9.0) (4.121) (1.33)
προσημαίνω to presignify, foretell, announce 2 (9.0) (0.059) (0.06)
Δίον Dion 2 (9.0) (0.503) (0.72)
ὁμῶς equally, likewise, alike 2 (9.0) (1.852) (2.63)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 2 (9.0) (1.438) (1.84)
ἐπισκοπέω to look upon 2 (9.0) (1.347) (0.48)
ὑμός your 2 (9.0) (6.015) (5.65)
ὅσιος hallowed, sanctioned by the law of God 2 (9.0) (0.414) (1.05)
δικαστήριον a court of justice 2 (9.0) (0.371) (0.21)
καλέω to call, summon 2 (9.0) (10.936) (8.66)
ἐμέω to vomit, throw up 2 (9.0) (0.759) (1.06)
γράφω to scratch, draw, write 2 (9.0) (7.064) (2.6)
κατακρίνω to give as sentence against 2 (9.0) (0.154) (0.1)
οἰωνός a large bird, bird of prey 2 (9.0) (0.124) (0.56)
ἀρετή goodness, excellence 2 (9.0) (4.312) (2.92)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 2 (9.0) (0.902) (0.46)
ὅτε when 2 (9.0) (4.994) (7.56)
ἐπίσταμαι to know 2 (9.0) (1.308) (1.44)
δηλόω to make visible 1 (4.5) (4.716) (2.04) too few
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (4.5) (1.339) (1.29) too few
μαλακός soft 1 (4.5) (0.963) (0.55) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (4.5) (5.786) (1.93) too few
ἔνθα there 1 (4.5) (1.873) (6.42) too few
προξενέω to be proxenos; to procure, to be a patron, protector 1 (4.5) (0.044) (0.03) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (4.5) (0.222) (0.46) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (4.5) (1.431) (1.76) too few
Ὅμηρος Homer 1 (4.5) (1.178) (1.21) too few
διασαφηνίζω to make quite clear 1 (4.5) (0.002) (0.0) too few
λυπητέος one must feel pain 1 (4.5) (0.001) (0.0) too few
ἐπάγω to bring on 1 (4.5) (2.387) (0.82) too few
χειρόω master, subdue 1 (4.5) (0.323) (0.49) too few
ἱλαρός cheerful, gay, merry, joyous 1 (4.5) (0.08) (0.02) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (4.5) (0.754) (1.98) too few
καταψάω to stroke with the hand, to stroke, caress 1 (4.5) (0.007) (0.03) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (4.5) (0.989) (0.75) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (4.5) (5.806) (1.8) too few
δόξα a notion 1 (4.5) (4.474) (2.49) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (4.5) (1.94) (0.58) too few
ἄπειμι2 go away 1 (4.5) (1.11) (1.84) too few
Ὀδυσσεύς Odysseus 1 (4.5) (0.877) (5.59) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (4.5) (1.041) (1.81) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (4.5) (0.865) (1.06) too few
οἰκτίρω to pity, feel pity for, have pity upon 1 (4.5) (0.095) (0.2) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (4.5) (0.296) (0.32) too few
σύμβολος an augury, omen 1 (4.5) (0.287) (0.07) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (4.5) (8.778) (7.86) too few
σύμφορος accompanying; suitable, useful, profitable 1 (4.5) (0.084) (0.26) too few
ἑτοιμάζω to make ready, prepare 1 (4.5) (0.326) (0.58) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (4.5) (1.304) (0.42) too few
ἐπιτηδεύω to pursue 1 (4.5) (0.25) (0.38) too few
κεφαλή the head 1 (4.5) (3.925) (2.84) too few
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 (4.5) (12.667) (11.08) too few
προθυμέομαι to be ready, willing, eager, zealous to do 1 (4.5) (0.164) (0.39) too few
ἀπράγμων free from business 1 (4.5) (0.046) (0.09) too few
εὐήθης good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless 1 (4.5) (0.164) (0.18) too few
πώποτε ever yet 1 (4.5) (0.36) (0.57) too few
κυδρός glorious, illustrious, noble 1 (4.5) (0.012) (0.07) too few
οἰνόφλυξ given to drinking, drunken 1 (4.5) (0.006) (0.01) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (4.5) (7.533) (3.79) too few
παρέπομαι to follow along side, follow close 1 (4.5) (0.184) (0.19) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (4.5) (0.277) (0.42) too few
μαλακίζομαι to be softened 1 (4.5) (0.026) (0.07) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (4.5) (0.254) (0.35) too few
πολυδάπανος causing great expense 1 (4.5) (0.006) (0.01) too few
ἐμποιέω to make in 1 (4.5) (0.403) (0.38) too few
ἀεί always, for ever 1 (4.5) (7.241) (8.18) too few
διαβιόω to live through, pass 1 (4.5) (0.025) (0.01) too few
μάλιστα most 1 (4.5) (6.673) (9.11) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (4.5) (2.811) (3.25) too few
οἰωνιστήριον a place for watching the flight of birds an omen 1 (4.5) (0.0) (0.0) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (4.5) (2.582) (1.38) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (4.5) (0.657) (0.82) too few
ἐκκλέπτω to steal and bring off secretly, to purloin 1 (4.5) (0.015) (0.07) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (4.5) (12.618) (6.1) too few
ἀνειλέω to roll up together 1 (4.5) (0.26) (0.13) too few
πολεμικός of or for war; skilled in war; hostile 1 (4.5) (0.362) (0.94) too few
κοινός common, shared in common 1 (4.5) (6.539) (4.41) too few
Ἀθηναῖος Athenian, of Athens 1 (4.5) (0.954) (5.82) too few
διώκω to pursue 1 (4.5) (1.336) (1.86) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (4.5) (3.66) (3.87) too few
τεκμαίρομαι to fix by a mark 1 (4.5) (0.255) (0.39) too few
πίνω to drink 1 (4.5) (2.254) (1.59) too few
δαπάνη outgoing, cost, expense, expenditure 1 (4.5) (0.218) (0.54) too few
ἔπειτα then, next 1 (4.5) (2.603) (7.5) too few
βέλτιστος best 1 (4.5) (0.48) (0.78) too few
εὑρίσκω to find 1 (4.5) (6.155) (4.65) too few
εὐσεβής pious, religious, righteous 1 (4.5) (0.418) (0.11) too few
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (4.5) (1.004) (0.66) too few
καθά according as, just as 1 (4.5) (5.439) (4.28) too few
ὕμνος a hymn, festive song 1 (4.5) (0.392) (0.49) too few
προσδοκάω to expect 1 (4.5) (0.539) (0.43) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (4.5) (0.705) (1.77) too few
βάδισμα walk, gait 1 (4.5) (0.02) (0.0) too few
Πυθώ Pytho, the region of Delphi 1 (4.5) (0.098) (0.32) too few
εὐμένεια favor of the gods 1 (4.5) (0.049) (0.04) too few
δυσμαθής hard to learn 1 (4.5) (0.009) (0.04) too few
τοτέ at times, now and then 1 (4.5) (6.167) (10.26) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (4.5) (1.75) (2.84) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (4.5) (0.682) (1.26) too few
ἴσως equally, in like manner 1 (4.5) (2.15) (1.68) too few
ἡμέρα day 1 (4.5) (8.416) (8.56) too few
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 (4.5) (2.976) (2.93) too few
καταμέμφομαι to find great fault with, blame greatly, accuse 1 (4.5) (0.055) (0.14) too few
λιπαρέω to persist, persevere, hold out 1 (4.5) (0.073) (0.13) too few
εὐπάθεια the enjoyment of good things, comfort, ease 1 (4.5) (0.049) (0.07) too few
οὐδεπώποτε nor yet at any time, never yet at any time 1 (4.5) (0.062) (0.05) too few
εὐθυμητέος one must be cheerful 1 (4.5) (0.0) (0.0) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (4.5) (9.107) (4.91) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (4.5) (3.079) (2.61) too few
καλλιόω make more beautiful 1 (4.5) (0.041) (0.05) too few
Χαιρεφῶν Chaerephon 1 (4.5) (0.034) (0.08) too few
καταλείπω to leave behind 1 (4.5) (1.869) (2.45) too few
ὑβριστής a violent, overbearing person, a wanton, insolent man 1 (4.5) (0.084) (0.16) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (4.5) (3.069) (1.42) too few
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 (4.5) (1.67) (3.01) too few
συναγορεύω to join in advocating, advocate the same 1 (4.5) (0.046) (0.04) too few
λιπαρητέος one must be importunate 1 (4.5) (0.0) (0.0) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (4.5) (2.089) (3.95) too few
δύναμις power, might, strength 1 (4.5) (13.589) (8.54) too few
ἀνά up, upon 1 (4.5) (4.693) (6.06) too few
ὑφίημι to let down 1 (4.5) (0.129) (0.19) too few
μάρτυς a witness 1 (4.5) (0.889) (0.54) too few
ἄρρωστος weak, sickly 1 (4.5) (0.322) (0.02) too few
θεοφιλής dear to the gods, highly favoured 1 (4.5) (0.257) (0.23) too few
ἐπιρρέω to flow upon the surface, float a-top 1 (4.5) (0.222) (0.07) too few
ἐφέπω to go after, follow, pursue 1 (4.5) (0.114) (0.83) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (4.5) (3.717) (4.75) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (4.5) (5.601) (4.92) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (4.5) (5.82) (8.27) too few
Λακεδαιμόνιος Spartan 1 (4.5) (1.433) (8.39) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (4.5) (1.966) (1.67) too few
εἰκῇ without plan 1 (4.5) (0.206) (0.27) too few
ἀμφιλέγω to dispute about 1 (4.5) (0.001) (0.01) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (4.5) (4.435) (0.59) too few
Ἥρα Hera 1 (4.5) (0.543) (1.68) too few
which way, where, whither, in 1 (4.5) (4.108) (2.83) too few
ἔξω out 1 (4.5) (2.334) (2.13) too few
ἱεροσυλία temple-robbery, sacrilege 1 (4.5) (0.017) (0.01) too few
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 (4.5) (3.379) (1.22) too few
εὐεργετέω to do well, do good 1 (4.5) (0.238) (0.15) too few
γονεύς a begetter, father 1 (4.5) (0.464) (0.41) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (4.5) (0.508) (0.56) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (4.5) (3.714) (2.8) too few
διάνοια a thought, intention, purpose 1 (4.5) (2.096) (1.0) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (4.5) (3.295) (3.91) too few
ζημία loss, damage 1 (4.5) (0.342) (0.38) too few
εὐδίαιτος living temperately 1 (4.5) (0.0) (0.0) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (4.5) (0.911) (1.33) too few
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself 1 (4.5) (0.067) (0.14) too few
παρατυγχάνω to happen to be near, be among 1 (4.5) (0.082) (0.18) too few
ἀνελεύθερος not fit for a free man 1 (4.5) (0.07) (0.07) too few
οἰκτίζω to pity, have pity upon 1 (4.5) (0.017) (0.04) too few
ἐπισκώπτω to laugh at, quiz, make game of 1 (4.5) (0.034) (0.04) too few
ἄνευ without 1 (4.5) (2.542) (1.84) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (4.5) (0.345) (0.75) too few
καθό in so far as, according as 1 (4.5) (1.993) (2.46) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (4.5) (1.336) (3.27) too few
ἐπιμελητής one who has charge of 1 (4.5) (0.045) (0.03) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (4.5) (1.321) (2.94) too few
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 1 (4.5) (0.645) (0.19) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (4.5) (2.157) (5.09) too few
εἴσειμι to go into 1 (4.5) (0.609) (0.62) too few
ἐπιθυμητής one who longs for 1 (4.5) (0.026) (0.04) too few
ἀλλότριος of/belonging to another 1 (4.5) (1.341) (1.2) too few
ποθεινός longed for, desired, much desired 1 (4.5) (0.051) (0.06) too few
ὑγίεια health, soundness 1 (4.5) (1.276) (0.19) too few
ἀδικία injustice 1 (4.5) (0.737) (0.96) too few
ὄμμα the eye 1 (4.5) (0.671) (1.11) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (4.5) (0.916) (1.28) too few
συναρμόζω to fit together 1 (4.5) (0.077) (0.07) too few
νεανίσκος a youth 1 (4.5) (0.436) (0.77) too few
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 1 (4.5) (0.699) (0.69) too few
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 1 (4.5) (4.909) (7.73) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (4.5) (0.834) (0.28) too few
ἐάν if 1 (4.5) (23.689) (20.31) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (4.5) (1.179) (4.14) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (4.5) (7.547) (5.48) too few
Παλαμήδης the Inventor 1 (4.5) (0.027) (0.02) too few
πότερος which of the two? 1 (4.5) (1.888) (1.51) too few
μοχθηρία bad condition, badness 1 (4.5) (0.143) (0.04) too few
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 1 (4.5) (2.803) (0.66) too few
ὅταν when, whenever 1 (4.5) (9.255) (4.07) too few
ἐπιγελάω to laugh approvingly 1 (4.5) (0.017) (0.01) too few
κελεύω to urge 1 (4.5) (3.175) (6.82) too few
Ἀθήναιος Athenaeus 1 (4.5) (1.603) (10.38) too few
διάγω to carry over 1 (4.5) (0.532) (0.39) too few
που anywhere, somewhere 1 (4.5) (2.474) (4.56) too few
τότε at that time, then 1 (4.5) (6.266) (11.78) too few
παράγω to lead by 1 (4.5) (0.509) (0.37) too few
νομοθετέω to make law 1 (4.5) (0.299) (0.19) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (4.5) (1.411) (0.96) too few
συμβούλευμα advice given 1 (4.5) (0.002) (0.01) too few
εὐτέλεια cheapness 1 (4.5) (0.055) (0.05) too few
ἄπορος without passage 1 (4.5) (0.428) (0.47) too few
ἄφρων without sense 1 (4.5) (0.284) (0.32) too few
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 (4.5) (1.366) (1.96) too few
καῖρος the row of thrums 1 (4.5) (1.981) (3.68) too few
εὐφροσύνη mirth, merriment 1 (4.5) (0.244) (0.14) too few
ἐπερωτάω to inquire of, question, consult 1 (4.5) (0.209) (0.35) too few
βύρσα the skin stripped off, a hide 1 (4.5) (0.047) (0.02) too few
παραμυθέομαι to encourage 1 (4.5) (0.187) (0.15) too few
ἐρῆμος desolate, lone, lonely, lonesome, solitary 1 (4.5) (1.033) (1.28) too few
δωρέω to give, present 1 (4.5) (0.278) (0.36) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (4.5) (6.88) (12.75) too few
ὑπερφέρω to bear or carry over, transfer; to surpass, excel 1 (4.5) (0.024) (0.09) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (4.5) (7.612) (5.49) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (4.5) (2.273) (1.08) too few
προσεθίζω to accustom 1 (4.5) (0.004) (0.0) too few
ἀποφευκτικός useful in escaping 1 (4.5) (0.0) (0.0) too few
χρησμῳδέω to chant oracles 1 (4.5) (0.015) (0.03) too few
φθόνος ill-will, envy, jealousy 1 (4.5) (0.458) (0.38) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (4.5) (2.932) (4.24) too few
προσδέω to bind on 1 (4.5) (0.283) (0.75) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (4.5) (1.776) (2.8) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (4.5) (0.671) (0.38) too few
τοιχωρυχία housebreaking 1 (4.5) (0.001) (0.0) too few
δίς twice, doubly 1 (4.5) (0.833) (0.53) too few
φέρω to bear 1 (4.5) (8.129) (10.35) too few
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 1 (4.5) (1.406) (2.3) too few
ἀνδραποδίζω to reduce to slavery, enslave 1 (4.5) (0.047) (0.24) too few
προτιμάω to honour 1 (4.5) (0.172) (0.15) too few
ἥκιστος least 1 (4.5) (0.653) (1.14) too few
σοφία skill 1 (4.5) (1.979) (0.86) too few
ἐπιλήσμων apt to forget, forgetful 1 (4.5) (0.021) (0.04) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (4.5) (0.261) (0.5) too few
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 1 (4.5) (0.515) (0.58) too few
μάντις one who divines, a seer, prophet 1 (4.5) (0.344) (0.86) too few
μεγαλύνω to make great 1 (4.5) (0.065) (0.04) too few
πλεῖστος most, largest 1 (4.5) (4.005) (5.45) too few
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 1 (4.5) (0.487) (0.44) too few
καρτερία patient endurance, patience 1 (4.5) (0.115) (0.04) too few
δουλεύω to be a slave 1 (4.5) (0.501) (0.46) too few
αἱρετός that may be taken 1 (4.5) (0.797) (0.15) too few
κατάδηλος quite manifest, plain, visible 1 (4.5) (0.074) (0.13) too few
προσαιτέω to ask besides 1 (4.5) (0.027) (0.04) too few
ἱέρεια a priestess 1 (4.5) (0.208) (0.18) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (4.5) (4.169) (5.93) too few
συρρέω to flow together 1 (4.5) (0.102) (0.07) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (4.5) (1.035) (1.83) too few
Ἀπόλλων Apollo 1 (4.5) (0.986) (2.42) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (4.5) (2.299) (9.04) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (4.5) (1.698) (2.37) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (4.5) (1.283) (3.94) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (4.5) (4.575) (7.0) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (4.5) (3.696) (3.99) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (4.5) (1.255) (0.64) too few
τρίπους three-footed, of or with three feet 1 (4.5) (0.154) (0.44) too few
σπουδάζω to make haste 1 (4.5) (0.887) (0.89) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (4.5) (0.6) (0.92) too few
διαφθορά destruction, ruin, blight, death. 1 (4.5) (0.143) (0.11) too few
φιλοφρονέομαι to treat affectionately, to shew kindness to 1 (4.5) (0.055) (0.06) too few
ὄρνις a bird 1 (4.5) (0.862) (1.59) too few
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 1 (4.5) (1.877) (2.83) too few
Δελφοί Delphi; Delphians 1 (4.5) (0.332) (1.14) too few
αὖθις back, back again 1 (4.5) (2.732) (4.52) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (4.5) (0.426) (0.28) too few
δύω dunk 1 (4.5) (1.034) (2.79) too few
δυσχερής hard to take in hand 1 (4.5) (0.281) (0.61) too few
νύξ the night 1 (4.5) (2.561) (5.42) too few
οὐπώποτε not yet; not at all 1 (4.5) (0.009) (0.01) too few
ἐπαύω to shout over 1 (4.5) (0.335) (0.52) too few
προσδέχομαι to receive favourably, accept 1 (4.5) (0.37) (1.37) too few
φρονητέος one must think 1 (4.5) (0.001) (0.01) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (4.5) (1.706) (1.96) too few
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 (4.5) (2.288) (3.51) too few
προσβατός accessible 1 (4.5) (0.001) (0.01) too few
ὀφείλω to owe, have to pay 1 (4.5) (1.063) (1.21) too few
προίξ dowry, gift; adv. freely, unbribed 1 (4.5) (0.076) (0.04) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (4.5) (4.748) (5.64) too few
σοφός wise, skilled, clever 1 (4.5) (1.915) (1.93) too few
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle 1 (4.5) (0.381) (0.43) too few
κερδαίνω to gain, derive profit 1 (4.5) (0.215) (0.23) too few
διαμένω to remain by, stand by 1 (4.5) (0.542) (0.23) too few
φθόγγος any clear, distinct sound 1 (4.5) (0.205) (0.16) too few
πρόοιδα to know beforehand 1 (4.5) (0.077) (0.13) too few
ἔρδω to do 1 (4.5) (0.716) (1.42) too few
Λυκοῦργος Lycurgus 1 (4.5) (0.193) (0.46) too few
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 1 (4.5) (4.073) (1.48) too few
ἄλλως in another way 1 (4.5) (3.069) (1.79) too few
μελέτη care, attention 1 (4.5) (0.228) (0.23) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (4.5) (0.52) (0.4) too few
δημόσιος belonging to the people 1 (4.5) (0.55) (0.78) too few
ἄγε come! come on! well! 1 (4.5) (0.281) (2.07) too few
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 1 (4.5) (1.017) (0.5) too few
παύω to make to cease 1 (4.5) (1.958) (2.55) too few
δουλοπρεπής befitting a slave, servile 1 (4.5) (0.013) (0.01) too few
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 1 (4.5) (1.376) (1.54) too few
ἀγνωμοσύνη want of sense, folly 1 (4.5) (0.032) (0.08) too few
ἄπειμι be absent 1 (4.5) (1.064) (1.49) too few
πάρειμι2 go past, march along, come forward 1 (4.5) (0.299) (0.69) too few
ἀσχήμων misshapen, unseemly, shameful 1 (4.5) (0.07) (0.04) too few
ἀξιομακάριστος worthy to be deemed happy 1 (4.5) (0.001) (0.0) too few
φαιδρός bright, beaming 1 (4.5) (0.117) (0.07) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (4.5) (0.109) (0.08) too few
ἀπολύω to loose from 1 (4.5) (0.637) (0.92) too few
ἀσέβεια ungodliness, impiety, profaneness 1 (4.5) (0.395) (0.27) too few
Ἀττικός Attic, Athenian 1 (4.5) (0.555) (1.05) too few
ἀλγύνω to pain, grieve, distress 1 (4.5) (0.019) (0.04) too few
ἐπίσκεψις inspection, visitation 1 (4.5) (0.159) (0.07) too few
ἀσεβέω to be impious, to act profanely, sin against the gods 1 (4.5) (0.238) (0.1) too few
πλείων more, larger 1 (4.5) (7.783) (7.12) too few
κακοδοξία bad repute, infamy 1 (4.5) (0.025) (0.01) too few
ὁμολογουμένως conformably with 1 (4.5) (0.167) (0.34) too few
ἕτερος the one; the other (of two) 1 (4.5) (18.33) (7.31) too few
ἑορτή a feast 1 (4.5) (0.773) (0.75) too few
ἄγαμαι to wonder, be astonished 1 (4.5) (0.181) (0.46) too few
χράομαι use, experience 1 (4.5) (5.93) (6.1) too few
μηχανάομαι to prepare, make ready 1 (4.5) (0.312) (0.77) too few
προσδέω2 to need besides 1 (4.5) (0.253) (0.83) too few
ἅπας quite all, the whole 1 (4.5) (10.904) (7.0) too few
προαπόλλυμι destroy first, mid. perish before 1 (4.5) (0.006) (0.03) too few
εὐθυμέω to be of good cheer 1 (4.5) (0.016) (0.01) too few
ἐπίχαρις pleasing, agreeable, charming 1 (4.5) (0.019) (0.02) too few
διαγγέλλω to give notice by a messenger, to send as a message 1 (4.5) (0.042) (0.06) too few
γενναιότης nobleness of character, nobility 1 (4.5) (0.028) (0.09) too few
ἄρτι just now, recently 1 (4.5) (0.652) (1.45) too few
ὁπότερος which of two, whether of the twain 1 (4.5) (0.376) (0.7) too few
δαιμόνιος of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous 1 (4.5) (0.364) (0.63) too few
εὐδαιμονέω to be prosperous, well off, happy 1 (4.5) (0.149) (0.14) too few
μέλω to be an object of care 1 (4.5) (0.505) (1.48) too few
μελετάω to care for, attend to 1 (4.5) (0.319) (0.23) too few
καταγιγνώσκω to remark, discover 1 (4.5) (0.323) (0.3) too few
γείνομαι to be born; to beget 1 (4.5) (0.087) (0.58) too few
βραχύς short 1 (4.5) (2.311) (2.66) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 1 (4.5) (1.467) (0.8) too few
διατριβή a way of spending time 1 (4.5) (0.328) (0.32) too few
ζητητέος to be sought 1 (4.5) (0.206) (0.09) too few
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 1 (4.5) (0.827) (1.95) too few
λήγω to stay, abate 1 (4.5) (0.476) (0.77) too few
ἰσομοιρία an equal share, partnership 1 (4.5) (0.014) (0.01) too few
ῥώμη bodily strength, strength, might 1 (4.5) (0.426) (0.38) too few
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 1 (4.5) (15.198) (3.78) too few
ἀπομαραίνω cause to waste away; mid. waste away 1 (4.5) (0.008) (0.01) too few
ἀδελφός sons of the same mother 1 (4.5) (2.887) (2.55) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (4.5) (2.772) (1.58) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (4.5) (2.36) (4.52) too few
κατανοέω to observe well, to understand 1 (4.5) (0.416) (0.32) too few
οἶνος wine 1 (4.5) (2.867) (2.0) too few
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 1 (4.5) (0.194) (0.26) too few
ἀνόσιος unholy, profane 1 (4.5) (0.255) (0.49) too few
στρατηγός the leader 1 (4.5) (1.525) (6.72) too few
ὄμνυμι to swear 1 (4.5) (0.582) (1.07) too few
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 1 (4.5) (0.225) (0.19) too few
ὀρθός straight 1 (4.5) (3.685) (3.67) too few
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 1 (4.5) (0.712) (1.78) too few
φωνέω to produce a sound 1 (4.5) (0.617) (1.7) too few
προσάντης rising up against, uphill, steep 1 (4.5) (0.019) (0.04) too few
προδοσία a giving up, betrayal, treason 1 (4.5) (0.149) (0.23) too few
διό wherefore, on which account 1 (4.5) (5.73) (5.96) too few
διαλείπω to leave an interval between 1 (4.5) (0.353) (0.19) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (4.5) (0.322) (0.52) too few
εὐπραγέω to do well, be well off, flourish 1 (4.5) (0.006) (0.01) too few
σύνειμι2 come together 1 (4.5) (0.386) (0.38) too few
πολιορκία a besieging, siege 1 (4.5) (0.382) (1.0) too few
βιοτεύω to live 1 (4.5) (0.034) (0.03) too few
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 1 (4.5) (0.197) (0.04) too few
μετριοπότης a moderate drinker 1 (4.5) (0.0) (0.0) too few
βροντή thunder 1 (4.5) (0.239) (0.39) too few
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 1 (4.5) (0.328) (0.54) too few
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 1 (4.5) (2.488) (5.04) too few
μοῖρα a part, portion; fate 1 (4.5) (1.803) (1.84) too few
κατάλυσις a dissolving, dissolution; lodging, resting place 1 (4.5) (0.095) (0.25) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (4.5) (3.352) (0.88) too few
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 1 (4.5) (0.77) (0.37) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (4.5) (0.851) (1.32) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (4.5) (0.303) (0.41) too few
καταψευδομαρτυρέω to bear false witness against 1 (4.5) (0.001) (0.0) too few
παιδεύω to bring up 1 (4.5) (0.727) (0.59) too few
Λακεδαίμων Lacedaemon 1 (4.5) (1.627) (9.37) too few
Ἱππόνικος Hipponicus 1 (4.5) (0.024) (0.05) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (4.5) (3.114) (2.65) too few
καλλίας tame ape 1 (4.5) (0.041) (0.05) too few
ἀντιδίδωμι to give in return, repay 1 (4.5) (0.055) (0.1) too few
διαγίγνομαι to go through, pass 1 (4.5) (0.065) (0.13) too few
βωμός any raised platform, a stand 1 (4.5) (0.624) (1.06) too few
δῶρον a gift, present 1 (4.5) (0.798) (2.13) too few

PAGINATE