New Testament, Second Epistle of Peter

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg022.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

417 lemmas; 1,162 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 120 (1032.7) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 63 (542.2) (544.579) (426.61)
ἐν in, among. c. dat. 43 (370.1) (118.207) (88.06)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 29 (249.6) (173.647) (126.45)
ὅς who, that, which: relative pronoun 24 (206.5) (208.764) (194.16)
οὗτος this; that 22 (189.3) (133.027) (121.95)
δέ but 21 (180.7) (249.629) (351.92)
ἐγώ I (first person pronoun) 19 (163.5) (54.345) (87.02)
σύ you (personal pronoun) 16 (137.7) (30.359) (61.34)
γάρ for 15 (129.1) (110.606) (74.4)
κύριος2 a lord, master 14 (120.5) (7.519) (1.08)
ὅς2 [possessive pronoun] 14 (120.5) (47.672) (39.01)
εἰμί to be 13 (111.9) (217.261) (145.55)
ἡμέρα day 12 (103.3) (8.416) (8.56)
οὐ not 12 (103.3) (104.879) (82.22)
ὑμός your 12 (103.3) (6.015) (5.65)
εἰς into, to c. acc. 11 (94.7) (66.909) (80.34)
ὡς as, how 10 (86.1) (68.814) (63.16)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 9 (77.5) (3.498) (1.79)
κύριος having power 9 (77.5) (8.273) (1.56)
Χριστός the anointed one, Christ 8 (68.8) (5.404) (0.04)
θεός god 7 (60.2) (26.466) (19.54)
πᾶς all, the whole 7 (60.2) (59.665) (51.63)
διά through c. gen.; because of c. acc. 7 (60.2) (56.77) (30.67)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 6 (51.6) (7.241) (5.17)
μή not 6 (51.6) (50.606) (37.36)
ἀλλά otherwise, but 6 (51.6) (54.595) (46.87)
ἀγαπητός beloved 6 (51.6) (0.325) (0.07)
οὐρανός heaven 6 (51.6) (4.289) (2.08)
γίγνομαι become, be born 5 (43.0) (53.204) (45.52)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 5 (43.0) (3.701) (0.12)
ἐκ from out of 5 (43.0) (54.157) (51.9)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 5 (43.0) (26.85) (24.12)
κόσμος order 5 (43.0) (3.744) (1.56)
φέρω to bear 5 (43.0) (8.129) (10.35)
ἔχω to have 5 (43.0) (48.945) (46.31)
τῇ here, there 5 (43.0) (18.312) (12.5)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 5 (43.0) (49.106) (23.97)
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 5 (43.0) (1.681) (0.33)
ὅτι2 conj.: that, because 5 (43.0) (49.49) (23.92)
ἀπώλεια destruction 5 (43.0) (0.32) (0.15)
τις any one, any thing, some one, some thing; 4 (34.4) (97.86) (78.95)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 4 (34.4) (3.657) (4.98)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 4 (34.4) (6.8) (5.5)
τηρέω to watch over, protect, guard 4 (34.4) (0.878) (1.08)
δόξα a notion 4 (34.4) (4.474) (2.49)
ἐπίγνωσις full knowledge 4 (34.4) (0.168) (0.02)
ποιέω to make, to do 4 (34.4) (29.319) (37.03)
ὁδός a way, path, track, journey 4 (34.4) (2.814) (4.36)
ἄνθρωπος man, person, human 4 (34.4) (19.466) (11.67)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 4 (34.4) (4.795) (6.12)
δικαιοσύνη righteousness, justice 4 (34.4) (1.642) (1.25)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 4 (34.4) (1.348) (0.75)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 4 (34.4) (0.782) (0.13)
φθορά destruction, ruin, perdition 4 (34.4) (1.418) (0.14)
γῆ earth 4 (34.4) (10.519) (12.21)
κρίσις a separating, power of distinguishing 4 (34.4) (1.732) (0.64)
λόγος the word 4 (34.4) (29.19) (16.1)
διό wherefore, on which account 4 (34.4) (5.73) (5.96)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 4 (34.4) (26.948) (12.74)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 4 (34.4) (76.461) (54.75)
βλασφημέω to drop evil 3 (25.8) (0.211) (0.04)
ἐξακολουθέω follow 3 (25.8) (0.014) (0.04)
ἀσέλγεια licentiousness 3 (25.8) (0.115) (0.12)
εἷς one 3 (25.8) (23.591) (10.36)
προσδοκάω to expect 3 (25.8) (0.539) (0.43)
πρότερος before, earlier 3 (25.8) (25.424) (23.72)
λύω to loose 3 (25.8) (2.411) (3.06)
δύναμις power, might, strength 3 (25.8) (13.589) (8.54)
ὕδωρ water 3 (25.8) (7.043) (3.14)
ἀποφεύγω to flee from, escape 3 (25.8) (0.134) (0.32)
νῦν now at this very time 3 (25.8) (12.379) (21.84)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 3 (25.8) (64.142) (59.77)
φωνή a sound, tone 3 (25.8) (3.591) (1.48)
ὑπάρχω to begin; to exist 3 (25.8) (13.407) (5.2)
οὕτως so, in this manner 3 (25.8) (28.875) (14.91)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 3 (25.8) (22.709) (26.08)
σπουδάζω to make haste 3 (25.8) (0.887) (0.89)
παρουσία a being present, presence 3 (25.8) (0.687) (0.79)
οἶδα to know 3 (25.8) (9.863) (11.77)
ἀπό from, away from. c. gen. 3 (25.8) (30.074) (22.12)
πρῶτος first 3 (25.8) (18.707) (16.57)
ἀρετή goodness, excellence 3 (25.8) (4.312) (2.92)
ἔργον work 2 (17.2) (5.905) (8.65)
πατήρ a father 2 (17.2) (9.224) (10.48)
ἄγγελος a messenger, envoy 2 (17.2) (2.06) (1.51)
ἐπάγω to bring on 2 (17.2) (2.387) (0.82)
δοῦλος slave 2 (17.2) (1.48) (1.11)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 2 (17.2) (2.566) (2.66)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 2 (17.2) (8.778) (7.86)
ἀλήθεια truth 2 (17.2) (3.154) (1.99)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 2 (17.2) (3.66) (3.87)
εὑρίσκω to find 2 (17.2) (6.155) (4.65)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 2 (17.2) (1.639) (0.02)
ἐπαγγελία a public denunciation 2 (17.2) (0.525) (0.28)
μισθός wages, pay, hire 2 (17.2) (0.682) (1.26)
δελεάζω to entice 2 (17.2) (0.029) (0.03)
καινός new, fresh 2 (17.2) (0.929) (0.58)
στοιχεῖον sound; element, principle 2 (17.2) (2.704) (0.06)
ἐγκράτεια mastery over 2 (17.2) (0.214) (0.04)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 2 (17.2) (0.761) (0.93)
ἐπιστολή a message, command, commission 2 (17.2) (1.043) (0.6)
λαμβάνω to take, seize, receive 2 (17.2) (15.895) (13.47)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 2 (17.2) (1.995) (0.57)
ἀδικία injustice 2 (17.2) (0.737) (0.96)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 2 (17.2) (44.62) (43.23)
ψυχή breath, soul 2 (17.2) (11.437) (4.29)
θεῖος of/from the gods, divine 2 (17.2) (4.128) (1.77)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 2 (17.2) (50.199) (32.23)
ὑπομιμνήσκω to remind 2 (17.2) (0.333) (0.24)
ἐντολή an injunction, order, command, behest 2 (17.2) (0.701) (0.63)
ἐπιγιγνώσκω to look upon, witness, observe 2 (17.2) (0.366) (0.34)
ἀσεβής ungodly, godless, unholy, profane 2 (17.2) (0.47) (0.18)
φυλάζω to divide into tribes 2 (17.2) (0.498) (0.44)
πάρειμι be present 2 (17.2) (5.095) (8.94)
γραφή drawing, writing; indictment 2 (17.2) (2.255) (0.49)
δωρέω to give, present 2 (17.2) (0.278) (0.36)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 2 (17.2) (1.608) (0.59)
ῥύομαι to draw to oneself 2 (17.2) (0.212) (0.57)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 2 (17.2) (1.109) (1.06)
ἐπάγγελμα a promise, profession 2 (17.2) (0.028) (0.0) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 2 (17.2) (5.491) (7.79)
μέγας big, great 2 (17.2) (18.419) (25.96)
χίλιοι a thousand 2 (17.2) (0.486) (1.95)
ποτε ever, sometime 2 (17.2) (7.502) (8.73)
καρδία the heart 2 (17.2) (2.87) (0.99)
πορεύω to make to go, carry, convey 2 (17.2) (1.56) (3.08)
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 2 (17.2) (0.085) (0.18)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 2 (17.2) (2.388) (3.65)
ἀστήρικτος not steady, unstable 2 (17.2) (0.011) (0.0) too few
ζόφος the gloom of the world below, nether darkness 2 (17.2) (0.066) (0.21)
πλάνη a wandering, roaming 2 (17.2) (0.455) (0.1)
εἰρήνη peace, time of peace 2 (17.2) (1.348) (1.32)
διεγείρω wake up 2 (17.2) (0.06) (0.02)
ἔτος a year 2 (17.2) (3.764) (3.64)
σάρξ flesh 2 (17.2) (3.46) (0.29)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 2 (17.2) (1.665) (2.81)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 2 (17.2) (55.077) (29.07)
σκήνωμα quarters 2 (17.2) (0.059) (0.02)
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 2 (17.2) (0.337) (0.3)
ἐφίζω to set upon 2 (17.2) (0.344) (0.61)
φείδομαι to spare 2 (17.2) (0.34) (0.38)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 2 (17.2) (2.47) (0.21)
ἐρύω2 protect, guard 2 (17.2) (0.319) (0.91)
ὑπομονή a remaining behind 2 (17.2) (0.176) (0.01)
καυσόω heat 2 (17.2) (0.017) (0.0) too few
ἀδελφός sons of the same mother 2 (17.2) (2.887) (2.55)
γράφω to scratch, draw, write 2 (17.2) (7.064) (2.6)
προφητεία the gift of interpreting the will of the gods 2 (17.2) (0.537) (0.0) too few
φιλαδελφία brotherly love 2 (17.2) (0.03) (0.0) too few
καθώς how 2 (17.2) (0.867) (0.28)
ἔσχατος outermost 2 (17.2) (2.261) (0.9)
φθέγγομαι to utter a sound 2 (17.2) (0.607) (0.59)
πίστις trust, belief; pledge, security 2 (17.2) (3.054) (1.94)
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 2 (17.2) (0.851) (1.32)
ἐπιχορηγέω to supply besides 2 (17.2) (0.011) (0.0) too few
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 2 (17.2) (56.75) (56.58)
ἐκπάλλω to shake out 2 (17.2) (0.01) (0.01)
δηλόω to make visible 1 (8.6) (4.716) (2.04) too few
ἐμπορεύομαι to travel 1 (8.6) (0.022) (0.03) too few
ἔκπαλαι for a long time 1 (8.6) (0.008) (0.0) too few
πάλιν back, backwards 1 (8.6) (10.367) (6.41) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (8.6) (2.341) (4.29) too few
πλαστός formed, moulded 1 (8.6) (0.033) (0.03) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (8.6) (1.431) (1.76) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (8.6) (21.235) (25.5) too few
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 1 (8.6) (0.472) (1.92) too few
ἰσχύς strength 1 (8.6) (0.923) (0.62) too few
στηριγμός a propping, supporting; 1 (8.6) (0.016) (0.0) too few
either..or; than 1 (8.6) (34.073) (23.24) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (8.6) (1.544) (1.98) too few
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 1 (8.6) (0.356) (0.38) too few
καίπερ although, albeit 1 (8.6) (0.396) (1.01) too few
ματαιότης vanity, purposelessness 1 (8.6) (0.035) (0.0) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 (8.6) (12.401) (17.56) too few
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 1 (8.6) (0.677) (0.24) too few
ἐξέραμα a vomit, thing vomited 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (8.6) (0.759) (0.83) too few
ἄσπιλος without spot, spotless 1 (8.6) (0.014) (0.0) too few
ἐντρυφάω to revel in 1 (8.6) (0.013) (0.0) too few
τολμητός to be ventured; 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
φωσφόρος bringing 1 (8.6) (0.023) (0.01) too few
σοφίζω to make wise, instruct 1 (8.6) (0.079) (0.07) too few
καταπονέω to subdue after a hard struggle 1 (8.6) (0.027) (0.01) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (8.6) (7.533) (3.79) too few
ἐμπλέκω to plait 1 (8.6) (0.032) (0.08) too few
λοιπάς remainder 1 (8.6) (0.147) (0.09) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (8.6) (1.012) (0.3) too few
ἔμπαιγμα mockery 1 (8.6) (0.003) (0.0) too few
ἀεί always, for ever 1 (8.6) (7.241) (8.18) too few
ἀνατέλλω to make to rise up 1 (8.6) (0.358) (0.21) too few
ἰσότιμος held in equal honour, having the same privileges 1 (8.6) (0.045) (0.0) too few
ὑπόμνησις a reminding 1 (8.6) (0.085) (0.09) too few
λήθη a forgetting, forgetfulness 1 (8.6) (0.225) (0.18) too few
μάλιστα most 1 (8.6) (6.673) (9.11) too few
κοινωνός a companion, partner 1 (8.6) (0.293) (0.17) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (8.6) (1.101) (1.28) too few
σειρόω strain, filter 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
ἔρχομαι to come 1 (8.6) (6.984) (16.46) too few
ἀκούω to hear 1 (8.6) (6.886) (9.12) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (8.6) (0.668) (0.63) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (8.6) (5.317) (5.48) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (8.6) (1.962) (2.21) too few
τρυφή softness, delicacy, daintiness 1 (8.6) (0.528) (0.09) too few
κατακλύζω to dash over, flood, deluge, inundate 1 (8.6) (0.035) (0.07) too few
ἐλευθερία freedom, liberty 1 (8.6) (0.488) (1.08) too few
συνευωχέομαι to fare sumptuously 1 (8.6) (0.006) (0.01) too few
δίδωμι to give 1 (8.6) (11.657) (13.85) too few
εὐσεβής pious, religious, righteous 1 (8.6) (0.418) (0.11) too few
χείρων worse, meaner, inferior 1 (8.6) (1.4) (1.07) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (8.6) (3.02) (2.61) too few
κυέω to bear in the womb, to be pregnant with 1 (8.6) (0.269) (0.1) too few
νυστάζω to nod in sleep, to nap, slumber 1 (8.6) (0.021) (0.03) too few
πνεῦμα a blowing 1 (8.6) (5.838) (0.58) too few
ἑκάστοτε each time, on each occasion 1 (8.6) (0.194) (0.27) too few
οὖν so, then, therefore 1 (8.6) (34.84) (23.41) too few
πόλις a city 1 (8.6) (11.245) (29.3) too few
τοτέ at times, now and then 1 (8.6) (6.167) (10.26) too few
λαός the people 1 (8.6) (2.428) (2.78) too few
προφητικός oracular 1 (8.6) (0.108) (0.0) too few
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 1 (8.6) (0.202) (0.22) too few
ψευδοπροφήτης false, lying prophet 1 (8.6) (0.078) (0.0) too few
τήκω to melt, melt down 1 (8.6) (0.321) (0.27) too few
ἄλογος without 1 (8.6) (1.824) (0.47) too few
ἀργός shining, bright, glistening 1 (8.6) (0.331) (0.37) too few
αὐξάνω to make large, increase, augment 1 (8.6) (1.963) (1.01) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (8.6) (1.623) (1.45) too few
σειρέω empty, drain dry 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
μακροθυμέω to be long-suffering 1 (8.6) (0.024) (0.0) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (8.6) (6.377) (5.2) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (8.6) (0.408) (0.38) too few
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 1 (8.6) (1.619) (0.49) too few
τεφρόω burn to ashes 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
σπεύδω to set a-going, to urge on, hasten, quicken 1 (8.6) (0.679) (1.3) too few
καταλείπω to leave behind 1 (8.6) (1.869) (2.45) too few
οὗ where 1 (8.6) (6.728) (4.01) too few
ἐμπαιγμονή mockery 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (8.6) (3.069) (1.42) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (8.6) (1.136) (0.78) too few
σειράω bind 1 (8.6) (0.006) (0.0) too few
εὐδοκέω to be well pleased 1 (8.6) (0.11) (0.39) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (8.6) (9.032) (7.24) too few
λαῖλαψ a tempest, furious storm, hurricane 1 (8.6) (0.026) (0.11) too few
βασανίζω to put to the test, to torture 1 (8.6) (0.2) (0.24) too few
κλέπτης a thief 1 (8.6) (0.161) (0.13) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (8.6) (1.966) (1.67) too few
ἡμερόω to tame, make tame 1 (8.6) (0.43) (0.23) too few
βόρβορος mud, mire 1 (8.6) (0.05) (0.03) too few
ὗς wild swine 1 (8.6) (1.845) (0.91) too few
which way, where, whither, in 1 (8.6) (4.108) (2.83) too few
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 1 (8.6) (0.638) (0.31) too few
ὁμίχλη a mist, fog 1 (8.6) (0.039) (0.07) too few
ἐμπαίκτης a mocker, deceiver 1 (8.6) (0.004) (0.0) too few
πηγή running waters, streams 1 (8.6) (0.851) (0.74) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (8.6) (0.84) (1.03) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (8.6) (1.829) (1.05) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (8.6) (8.59) (11.98) too few
διάνοια a thought, intention, purpose 1 (8.6) (2.096) (1.0) too few
ἐμός mine 1 (8.6) (8.401) (19.01) too few
μᾶλλον more, rather 1 (8.6) (11.489) (8.35) too few
κυριότης dominion 1 (8.6) (0.044) (0.0) too few
στηρίζω to make fast, prop, fix, set 1 (8.6) (0.136) (0.1) too few
ἀπόθεσις a laying up in store 1 (8.6) (0.048) (0.0) too few
μεγαλειότης majesty 1 (8.6) (0.021) (0.0) too few
συναπάγω to lead away with 1 (8.6) (0.007) (0.0) too few
κατακλυσμός a deluge, inundation 1 (8.6) (0.16) (0.01) too few
ὄρος a mountain, hill 1 (8.6) (2.059) (3.39) too few
ποῦ where 1 (8.6) (0.998) (1.25) too few
κοιμάω to lull 1 (8.6) (0.492) (0.55) too few
τέκνον a child 1 (8.6) (1.407) (2.84) too few
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 1 (8.6) (0.295) (0.22) too few
κυλισμός rolling 1 (8.6) (0.0) (0.0) too few
οὐδέ and/but not; not even 1 (8.6) (20.427) (22.36) too few
πῦρ fire 1 (8.6) (4.894) (2.94) too few
ζωή a living 1 (8.6) (2.864) (0.6) too few
ψευδοδιδάσκαλος a false teacher 1 (8.6) (0.003) (0.0) too few
δέω to bind, tie, fetter 1 (8.6) (17.994) (15.68) too few
προαγορεύω to tell beforehand 1 (8.6) (3.068) (5.36) too few
βασίλεια a queen, princess 1 (8.6) (2.773) (1.59) too few
μνήμη a remembrance, memory, record 1 (8.6) (1.059) (0.79) too few
ὀπίσω backwards 1 (8.6) (0.796) (1.79) too few
πολύς much, many 1 (8.6) (35.28) (44.3) too few
θέλημα will 1 (8.6) (0.367) (0.08) too few
μίασμα stain, defilement, the taint of guilt 1 (8.6) (0.06) (0.11) too few
μιασμός scandal, crime 1 (8.6) (0.003) (0.0) too few
ἐρύω to drag along the ground, drag, draw 1 (8.6) (0.119) (1.4) too few
δεύτερος second 1 (8.6) (6.183) (3.08) too few
ὅπου where 1 (8.6) (1.571) (1.19) too few
ἀργέω to lie idle, be unemployed, do nothing 1 (8.6) (0.097) (0.04) too few
τολμητής a bold, venturous man 1 (8.6) (0.004) (0.01) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (8.6) (6.249) (14.54) too few
μετάνοια after-thought, repentance 1 (8.6) (0.341) (0.04) too few
πυρόω to burn with fire, burn up 1 (8.6) (0.098) (0.04) too few
σπίλος rock, cliff 1 (8.6) (0.017) (0.0) too few
λούω to wash 1 (8.6) (0.513) (0.66) too few
τότε at that time, then 1 (8.6) (6.266) (11.78) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (8.6) (1.497) (1.41) too few
εἰλικρινής unmixed, without alloy, pure 1 (8.6) (0.208) (0.07) too few
μεγαλοπρεπής befitting a great man, magnificent 1 (8.6) (0.156) (0.16) too few
ἀρνέομαι to deny, disown 1 (8.6) (0.371) (0.21) too few
ὄγδοος eighth 1 (8.6) (0.406) (0.2) too few
ἄνομος without law, lawless 1 (8.6) (0.185) (0.13) too few
πέτρος a stone 1 (8.6) (0.052) (0.17) too few
δεσπότης a master, lord, the master of the house 1 (8.6) (1.404) (1.3) too few
ἀδικέω to do wrong 1 (8.6) (2.105) (2.89) too few
Σίμων a confederate in evil 1 (8.6) (0.333) (0.21) too few
ἤδη already 1 (8.6) (8.333) (11.03) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (8.6) (2.685) (1.99) too few
κτίσις a founding, foundation 1 (8.6) (0.49) (0.05) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (8.6) (5.663) (6.23) too few
ἄφωνος voiceless, speechless, dumb, silent 1 (8.6) (0.195) (0.11) too few
Παῦλος Paulus, Paul 1 (8.6) (1.455) (0.03) too few
φυσικός natural, native 1 (8.6) (3.328) (0.1) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (8.6) (1.096) (0.6) too few
προσδοκέω to be thought besides 1 (8.6) (0.145) (0.1) too few
δεῖ it is necessary 1 (8.6) (13.387) (11.02) too few
ἄνυδρος wanting water, waterless 1 (8.6) (0.07) (0.1) too few
σοφία skill 1 (8.6) (1.979) (0.86) too few
αὐθάδης self-willed, wilful, dogged, stubborn, contumacious, presumptuous 1 (8.6) (0.042) (0.06) too few
ὅσος as much/many as 1 (8.6) (13.469) (13.23) too few
υἱός a son 1 (8.6) (7.898) (7.64) too few
ἀγάπη love 1 (8.6) (0.781) (0.08) too few
καταίρω to come down, make a swoop 1 (8.6) (0.086) (0.27) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (8.6) (1.264) (1.76) too few
παρεισάγω to lead in by one's side, bring forward, introduce 1 (8.6) (0.039) (0.15) too few
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 (8.6) (24.797) (21.7) too few
κολάζω to curtail, dock, prune 1 (8.6) (0.677) (0.49) too few
σκότος darkness, gloom 1 (8.6) (0.838) (0.48) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (8.6) (1.127) (1.08) too few
ἀκοή a hearing, the sound heard 1 (8.6) (0.941) (0.44) too few
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 1 (8.6) (0.171) (0.24) too few
κρίμα decision, judgement 1 (8.6) (0.219) (0.01) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (8.6) (4.575) (7.0) too few
τίθημι to set, put, place 1 (8.6) (6.429) (7.71) too few
μυωπάζω to be shortsighted, see dimly 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
τόπος a place 1 (8.6) (8.538) (6.72) too few
σπουδή haste, speed 1 (8.6) (1.021) (1.52) too few
ἄκαρπος without fruit, barren 1 (8.6) (0.078) (0.04) too few
ὑπέρογκος of excessive bulk, swollen to a great size 1 (8.6) (0.038) (0.0) too few
ἅλωσις a taking, capture, conquest, destruction 1 (8.6) (0.176) (0.26) too few
αἰώνιος lasting for an age 1 (8.6) (0.55) (0.14) too few
κύω to conceive 1 (8.6) (0.216) (0.15) too few
στρεβλόω to twist 1 (8.6) (0.038) (0.15) too few
ὀμίχλη mist, fog 1 (8.6) (0.049) (0.07) too few
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 1 (8.6) (0.535) (0.94) too few
εὐθύς straight, direct 1 (8.6) (5.672) (5.93) too few
εἴσοδος a way in, entrance 1 (8.6) (0.326) (0.47) too few
μακροθυμία long-suffering, patience 1 (8.6) (0.079) (0.0) too few
καθίστημι to set down, place 1 (8.6) (2.674) (4.86) too few
παρεισφέρω to bring in beside 1 (8.6) (0.005) (0.0) too few
διαμένω to remain by, stand by 1 (8.6) (0.542) (0.23) too few
Σῖμος flat-nose 1 (8.6) (0.055) (0.01) too few
ἐκεῖνος that over there, that 1 (8.6) (22.812) (17.62) too few
τρέμω to tremble 1 (8.6) (0.107) (0.08) too few
ἐγκατοικέω to dwell in 1 (8.6) (0.002) (0.01) too few
λύχνος a portable light, a lamp 1 (8.6) (0.282) (0.14) too few
ὑπόδειγμα a token, mark 1 (8.6) (0.233) (0.07) too few
ἐκλογή a picking out, choice, election 1 (8.6) (0.153) (0.14) too few
Πέτρος Petrus, Peter 1 (8.6) (0.762) (0.25) too few
ἐπίλυσις release from 1 (8.6) (0.049) (0.0) too few
θησαυρίζω to store 1 (8.6) (0.032) (0.03) too few
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 1 (8.6) (1.416) (0.11) too few
μιμνήσκω to remind 1 (8.6) (1.852) (2.27) too few
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (8.6) (0.819) (0.26) too few
βλάσφημος evil-speaking 1 (8.6) (0.07) (0.0) too few
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 1 (8.6) (1.783) (0.71) too few
ἀσεβέω to be impious, to act profanely, sin against the gods 1 (8.6) (0.238) (0.1) too few
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 1 (8.6) (2.518) (2.71) too few
ἀρχαῖος from the beginning 1 (8.6) (1.06) (0.97) too few
δουλόω to make a slave of, enslave 1 (8.6) (0.201) (0.41) too few
πλεονάζω to be more 1 (8.6) (0.323) (0.07) too few
ἐπόπτης an overseer, watcher 1 (8.6) (0.03) (0.01) too few
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 1 (8.6) (0.53) (0.21) too few
ἀγοράζω to be in the ἀγορά 1 (8.6) (0.156) (0.13) too few
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 (8.6) (17.692) (15.52) too few
πλούσιος rich, wealthy, opulent 1 (8.6) (0.714) (0.68) too few
καλός beautiful 1 (8.6) (9.11) (12.96) too few
ταρταρόω to cast into Tartarus 1 (8.6) (0.001) (0.0) too few
γεννάω to beget, engender 1 (8.6) (2.666) (0.6) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (8.6) (13.803) (8.53) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (8.6) (2.632) (2.12) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (8.6) (8.435) (8.04) too few
αὐχμηρός dry, dusty, rough, squalid 1 (8.6) (0.058) (0.01) too few
κλῆσις a calling, call 1 (8.6) (0.312) (0.04) too few
τοιόσδε such a 1 (8.6) (1.889) (3.54) too few
βασιλεία a kingdom, dominion 1 (8.6) (2.877) (2.08) too few
καλέω to call, summon 1 (8.6) (10.936) (8.66) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (8.6) (4.574) (7.56) too few
πειρασμός trial, temptation 1 (8.6) (0.191) (0.0) too few
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 1 (8.6) (15.198) (3.78) too few
ὑποζύγιον a beast for the yoke, a beast of burden 1 (8.6) (0.166) (0.66) too few
ἀργός2 not working the ground, living without labour 1 (8.6) (0.337) (0.37) too few
διαυγάζω to shine through 1 (8.6) (0.007) (0.01) too few
παρανομία transgression of law, decency 1 (8.6) (0.12) (0.36) too few
δυσνόητος hard to be understood 1 (8.6) (0.002) (0.0) too few
μῦθος anything, delivered by word of mouth, word, speech 1 (8.6) (0.907) (3.58) too few
πταίω to make to stumble 1 (8.6) (0.119) (0.33) too few
τυφλός blind 1 (8.6) (0.432) (0.38) too few
βραδύνω to make slow, delay 1 (8.6) (0.08) (0.04) too few
βραδυτής slowness 1 (8.6) (0.146) (0.06) too few
πληθύνω to make full, increase, multiply 1 (8.6) (0.082) (0.01) too few
κατακρίνω to give as sentence against 1 (8.6) (0.154) (0.1) too few
ἀμώμητος unblamed, blameless 1 (8.6) (0.024) (0.02) too few
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 1 (8.6) (0.197) (0.04) too few
κατοικέω to settle; to inhabit 1 (8.6) (0.663) (0.97) too few
κύων a dog 1 (8.6) (1.241) (1.9) too few
βλέμμα a look, glance 1 (8.6) (0.086) (0.01) too few
τίμιος valued 1 (8.6) (0.75) (0.31) too few
μῶμος blame, ridicule, disgrace 1 (8.6) (0.062) (0.06) too few
ζῷον a living being, animal 1 (8.6) (8.115) (0.7) too few
ἔξοδος a going out; an exit 1 (8.6) (0.366) (0.69) too few
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 (8.6) (2.081) (1.56) too few
λέγω to pick; to say 1 (8.6) (90.021) (57.06) too few
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 1 (8.6) (1.704) (0.56) too few
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 1 (8.6) (0.878) (3.11) too few
μοιχαλίς an adulteress 1 (8.6) (0.032) (0.0) too few
ἔλεγξις a conviction 1 (8.6) (0.002) (0.0) too few

PAGINATE