Isocrates, Ad Archidamum

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg024.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

410 lemmas; 1,155 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 159 (1376.6) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 57 (493.5) (544.579) (426.61)
ὅς who, that, which: relative pronoun 31 (268.4) (208.764) (194.16)
μέν on the one hand, on the other hand 22 (190.5) (109.727) (118.8)
δέ but 20 (173.2) (249.629) (351.92)
ὅς2 [possessive pronoun] 17 (147.2) (47.672) (39.01)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 15 (129.9) (44.62) (43.23)
εἰμί to be 15 (129.9) (217.261) (145.55)
γίγνομαι become, be born 14 (121.2) (53.204) (45.52)
ἄν modal particle 14 (121.2) (32.618) (38.42)
ἐγώ I (first person pronoun) 13 (112.6) (54.345) (87.02)
οὐ not 12 (103.9) (104.879) (82.22)
λέγω to pick; to say 12 (103.9) (90.021) (57.06)
Ἕλλην Hellen; Greek 11 (95.2) (2.754) (10.09)
ἄλλος other, another 11 (95.2) (40.264) (43.75)
πόλις a city 10 (86.6) (11.245) (29.3)
σύ you (personal pronoun) 10 (86.6) (30.359) (61.34)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 10 (86.6) (173.647) (126.45)
οὗτος this; that 10 (86.6) (133.027) (121.95)
γάρ for 9 (77.9) (110.606) (74.4)
λόγος the word 9 (77.9) (29.19) (16.1)
οὐδείς not one, nobody 8 (69.3) (19.346) (18.91)
either..or; than 8 (69.3) (34.073) (23.24)
ἐκ from out of 8 (69.3) (54.157) (51.9)
πολύς much, many 8 (69.3) (35.28) (44.3)
μέγας big, great 8 (69.3) (18.419) (25.96)
ἅπας quite all, the whole 8 (69.3) (10.904) (7.0)
μή not 7 (60.6) (50.606) (37.36)
ἐμός mine 7 (60.6) (8.401) (19.01)
ἐάν if 7 (60.6) (23.689) (20.31)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 7 (60.6) (12.481) (8.47)
ἐν in, among. c. dat. 7 (60.6) (118.207) (88.06)
τις any one, any thing, some one, some thing; 6 (51.9) (97.86) (78.95)
ποιέω to make, to do 6 (51.9) (29.319) (37.03)
σός your 6 (51.9) (6.214) (12.92)
ἔχω to have 6 (51.9) (48.945) (46.31)
βάρβαρος barbarous 6 (51.9) (1.886) (4.07)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 6 (51.9) (56.75) (56.58)
μηδέ but not 5 (43.3) (4.628) (5.04)
πρότερος before, earlier 5 (43.3) (25.424) (23.72)
δέω to bind, tie, fetter 5 (43.3) (17.994) (15.68)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 5 (43.3) (50.199) (32.23)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 5 (43.3) (2.343) (2.93)
δεῖ it is necessary 5 (43.3) (13.387) (11.02)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 5 (43.3) (49.106) (23.97)
οὕτως so, in this manner 5 (43.3) (28.875) (14.91)
ἐκεῖνος that over there, that 5 (43.3) (22.812) (17.62)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 5 (43.3) (17.692) (15.52)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 5 (43.3) (6.869) (8.08)
ὅτι2 conj.: that, because 5 (43.3) (49.49) (23.92)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 4 (34.6) (6.305) (6.41)
ἀλλά otherwise, but 4 (34.6) (54.595) (46.87)
οὖν so, then, therefore 4 (34.6) (34.84) (23.41)
πόλεμος battle, fight, war 4 (34.6) (3.953) (12.13)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 4 (34.6) (19.178) (9.89)
νῦν now at this very time 4 (34.6) (12.379) (21.84)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 4 (34.6) (2.065) (1.23)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 4 (34.6) (4.909) (7.73)
βασιλεύς a king, chief 4 (34.6) (9.519) (15.15)
πᾶς all, the whole 4 (34.6) (59.665) (51.63)
οἶδα to know 4 (34.6) (9.863) (11.77)
καλός beautiful 4 (34.6) (9.11) (12.96)
πατήρ a father 3 (26.0) (9.224) (10.48)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 3 (26.0) (6.8) (5.5)
τοιοῦτος such as this 3 (26.0) (20.677) (14.9)
χρόνος time 3 (26.0) (11.109) (9.36)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 3 (26.0) (4.795) (6.12)
μικρός small, little 3 (26.0) (5.888) (3.02)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 3 (26.0) (4.463) (2.35)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 3 (26.0) (64.142) (59.77)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 3 (26.0) (26.85) (24.12)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 3 (26.0) (1.423) (3.53)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 3 (26.0) (5.491) (7.79)
νόος mind, perception 3 (26.0) (5.507) (3.33)
ὑμέτερος your, yours 3 (26.0) (0.709) (1.21)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 3 (26.0) (1.283) (3.94)
οὔτε neither / nor 3 (26.0) (13.727) (16.2)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 (26.0) (55.077) (29.07)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 3 (26.0) (1.438) (1.84)
τε and 3 (26.0) (62.106) (115.18)
κακός bad 3 (26.0) (7.257) (12.65)
ἀρετή goodness, excellence 3 (26.0) (4.312) (2.92)
τίη why? wherefore? 3 (26.0) (26.493) (13.95)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 2 (17.3) (5.786) (1.93)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 2 (17.3) (3.657) (4.98)
ὁράω to see 2 (17.3) (16.42) (18.27)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (17.3) (0.457) (0.41)
προσέχω to hold to, offer 2 (17.3) (1.101) (1.28)
καίτοι and indeed, and further; and yet 2 (17.3) (2.582) (1.38)
συμβουλεύω to advise, counsel 2 (17.3) (0.594) (1.03)
ἀγαθός good 2 (17.3) (9.864) (6.93)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 2 (17.3) (3.66) (3.87)
ὀλίγος few, little, scanty, small 2 (17.3) (5.317) (5.48)
ὥσπερ just as if, even as 2 (17.3) (13.207) (6.63)
Ἀρχίδαμος Archidamus 2 (17.3) (0.072) (0.3)
παρακαλέω to call to 2 (17.3) (1.069) (2.89)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (17.3) (2.976) (2.93)
τολμάω to undertake, take heart 2 (17.3) (1.2) (1.96)
ἐκφέρω to carry out of 2 (17.3) (0.452) (0.94)
φημί to say, to claim 2 (17.3) (36.921) (31.35)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 2 (17.3) (1.829) (1.05)
βούλομαι to will, wish, be willing 2 (17.3) (8.59) (11.98)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 2 (17.3) (1.478) (0.97)
διαλέγομαι talk 2 (17.3) (0.836) (0.69)
πῶς how? in what way 2 (17.3) (8.955) (6.31)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 2 (17.3) (0.659) (0.59)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (17.3) (1.068) (1.87)
στρατεία an expedition, campaign 2 (17.3) (0.315) (0.86)
οὐδέ and/but not; not even 2 (17.3) (20.427) (22.36)
μανία madness, frenzy 2 (17.3) (0.392) (0.27)
χώρα land 2 (17.3) (3.587) (8.1)
ἡγεμών leader, guide 2 (17.3) (1.062) (2.19)
πως somehow, in some way 2 (17.3) (9.844) (7.58)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 2 (17.3) (1.366) (1.96)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 2 (17.3) (0.881) (1.65)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 2 (17.3) (0.431) (0.49)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 2 (17.3) (3.052) (8.73)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 2 (17.3) (24.797) (21.7)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 2 (17.3) (22.709) (26.08)
τοσοῦτος so large, so tall 2 (17.3) (5.396) (4.83)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (17.3) (1.706) (1.96)
πρᾶξις a doing, transaction, business 2 (17.3) (2.288) (3.51)
καθίστημι to set down, place 2 (17.3) (2.674) (4.86)
Ἑλλάς Hellas 2 (17.3) (0.823) (4.14)
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 2 (17.3) (0.86) (0.15)
πολεμέω to be at war 2 (17.3) (1.096) (2.71)
κοσμέω to order, arrange 2 (17.3) (0.659) (0.71)
πλείων more, larger 2 (17.3) (7.783) (7.12)
εἰς into, to c. acc. 2 (17.3) (66.909) (80.34)
ὡς as, how 2 (17.3) (68.814) (63.16)
ὑμός your 2 (17.3) (6.015) (5.65)
ἀποκτείνω to kill, slay 2 (17.3) (1.322) (2.39)
ἐνίστημι to put, set, place in 2 (17.3) (0.778) (1.23)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 2 (17.3) (0.951) (1.13)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (17.3) (6.432) (8.19)
μέρος a part, share 2 (17.3) (11.449) (6.76)
διέρχομαι to go through, pass through 2 (17.3) (1.398) (1.59)
ὀρθός straight 2 (17.3) (3.685) (3.67)
διά through c. gen.; because of c. acc. 2 (17.3) (56.77) (30.67)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 2 (17.3) (1.723) (2.13)
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 1 (8.7) (0.575) (0.3) too few
ἔργον work 1 (8.7) (5.905) (8.65) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (8.7) (0.652) (1.82) too few
ἐπιτέλλω to lay upon, enjoin, prescribe, ordain, command 1 (8.7) (0.084) (0.55) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (8.7) (0.222) (0.46) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (8.7) (21.235) (25.5) too few
δεινός fearful, terrible, dread, dire 1 (8.7) (2.355) (5.24) too few
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 1 (8.7) (0.423) (0.15) too few
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 1 (8.7) (1.083) (0.6) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (8.7) (0.525) (1.1) too few
Ἀγησίλαος Agesilaus, lit. leader of people, conductor of men 1 (8.7) (0.226) (0.57) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (8.7) (0.617) (0.8) too few
διαμαρτάνω to go astray from 1 (8.7) (0.235) (0.16) too few
ἁπλόος single, simple 1 (8.7) (6.452) (0.83) too few
καίπερ although, albeit 1 (8.7) (0.396) (1.01) too few
δόξα a notion 1 (8.7) (4.474) (2.49) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 (8.7) (12.401) (17.56) too few
ἀπάλλαξις a going away, departure 1 (8.7) (0.013) (0.01) too few
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 1 (8.7) (1.207) (0.44) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (8.7) (2.477) (2.96) too few
εὐγένεια nobility of birth, high descent 1 (8.7) (0.141) (0.07) too few
δισσός two-fold, double 1 (8.7) (1.099) (0.3) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (8.7) (0.907) (0.75) too few
διοίκησις government, administration 1 (8.7) (0.177) (0.04) too few
στρατηγέω to be general 1 (8.7) (0.267) (0.92) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (8.7) (0.277) (0.42) too few
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 1 (8.7) (1.945) (1.28) too few
ἐγκρατής in possession of power 1 (8.7) (0.32) (0.58) too few
ἐξαρκούντως enough, sufficiently 1 (8.7) (0.003) (0.01) too few
ἀεί always, for ever 1 (8.7) (7.241) (8.18) too few
ἀνήρ a man 1 (8.7) (10.82) (29.69) too few
μάλιστα most 1 (8.7) (6.673) (9.11) too few
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 1 (8.7) (1.205) (2.18) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (8.7) (19.466) (11.67) too few
ἡμέτερος our 1 (8.7) (2.045) (2.83) too few
συμφωνέω to agree in sound, be in harmony 1 (8.7) (0.237) (0.09) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (8.7) (1.523) (2.38) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (8.7) (0.367) (0.32) too few
ἀκούω to hear 1 (8.7) (6.886) (9.12) too few
πόσος how much? how many? 1 (8.7) (1.368) (0.5) too few
κοινός common, shared in common 1 (8.7) (6.539) (4.41) too few
ἐνθάδε here, in this place, at this point 1 (8.7) (0.61) (1.95) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (8.7) (5.405) (7.32) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (8.7) (1.432) (0.89) too few
εὑρίσκω to find 1 (8.7) (6.155) (4.65) too few
χείρων worse, meaner, inferior 1 (8.7) (1.4) (1.07) too few
ἄγω to lead 1 (8.7) (5.181) (10.6) too few
ἀναρίθμητος not to be counted, countless 1 (8.7) (0.065) (0.13) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (8.7) (0.349) (0.44) too few
ἐκδίδωμι to give up, surrender 1 (8.7) (0.425) (0.79) too few
εἷς one 1 (8.7) (23.591) (10.36) too few
Πελοπόννησος the Peloponnesus 1 (8.7) (0.555) (4.81) too few
συνθήκη a composition 1 (8.7) (0.465) (1.33) too few
σῶμα the body 1 (8.7) (16.622) (3.34) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (8.7) (0.869) (4.29) too few
ἴσως equally, in like manner 1 (8.7) (2.15) (1.68) too few
ἀνάστατος made to rise up and depart, driven from one's home 1 (8.7) (0.076) (0.3) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (8.7) (8.435) (3.94) too few
γυμνός naked, unclad 1 (8.7) (0.564) (0.65) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (8.7) (0.408) (0.38) too few
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 1 (8.7) (0.656) (0.52) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (8.7) (10.645) (5.05) too few
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 1 (8.7) (0.872) (0.89) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (8.7) (9.107) (4.91) too few
ἀπέχω to keep off 1 (8.7) (1.184) (1.8) too few
χύδην in floods 1 (8.7) (0.028) (0.03) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (8.7) (2.935) (0.67) too few
οὗ where 1 (8.7) (6.728) (4.01) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (8.7) (1.136) (0.78) too few
εἶδον to see 1 (8.7) (4.063) (7.0) too few
Ἑλληνίς Greek (fem. of Ἕλλην) 1 (8.7) (0.096) (0.46) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (8.7) (9.032) (7.24) too few
ἁμός our, my > ἐμός 1 (8.7) (0.628) (1.32) too few
προΐστημι set before 1 (8.7) (0.511) (1.22) too few
γλίχομαι to cling to, strive after, long for 1 (8.7) (0.053) (0.04) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (8.7) (5.601) (4.92) too few
Λακεδαιμόνιος Spartan 1 (8.7) (1.433) (8.39) too few
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 1 (8.7) (1.415) (1.83) too few
ὀλιγωρέω to esteem little 1 (8.7) (0.1) (0.34) too few
ὥστε so that 1 (8.7) (10.717) (9.47) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (8.7) (1.966) (1.67) too few
ἀφορμή a starting-point 1 (8.7) (0.47) (0.68) too few
ῥαίω to break, shiver, shatter, wreck 1 (8.7) (0.186) (0.23) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (8.7) (0.21) (0.72) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (8.7) (0.407) (0.29) too few
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 1 (8.7) (0.291) (0.69) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (8.7) (1.164) (3.1) too few
ἐπεί after, since, when 1 (8.7) (19.86) (21.4) too few
διεξίημι to let pass through 1 (8.7) (0.067) (0.08) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (8.7) (1.348) (0.75) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (8.7) (2.978) (3.52) too few
ἔνδεια want, need, lack 1 (8.7) (0.423) (0.18) too few
παράλιος by the sea 1 (8.7) (0.107) (0.26) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (8.7) (3.295) (3.91) too few
εὐλογία good 1 (8.7) (0.211) (0.06) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (8.7) (4.613) (6.6) too few
μᾶλλον more, rather 1 (8.7) (11.489) (8.35) too few
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 1 (8.7) (0.393) (0.35) too few
δυσπραξία ill success, ill luck 1 (8.7) (0.008) (0.04) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (8.7) (0.343) (0.39) too few
ἐγκωμιάζω to praise 1 (8.7) (0.096) (0.28) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (8.7) (15.895) (13.47) too few
ἔνιοι some 1 (8.7) (2.716) (0.95) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (8.7) (2.105) (2.59) too few
ἔντιμος in honour, honoured, prized 1 (8.7) (0.136) (0.13) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (8.7) (1.321) (2.94) too few
ἡδύς sweet 1 (8.7) (2.071) (1.82) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (8.7) (2.157) (5.09) too few
ἀλλότριος of/belonging to another 1 (8.7) (1.341) (1.2) too few
παραινέω to exhort, recommend, advise 1 (8.7) (0.456) (0.75) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (8.7) (0.916) (1.28) too few
διαρπάζω to tear in pieces 1 (8.7) (0.166) (0.45) too few
ἑκάτερος each of two, either, each singly 1 (8.7) (4.115) (3.06) too few
βασίλεια a queen, princess 1 (8.7) (2.773) (1.59) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 1 (8.7) (0.845) (1.03) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (8.7) (0.488) (0.55) too few
ὑπεροράω to look over, look down upon 1 (8.7) (0.189) (0.15) too few
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 1 (8.7) (0.243) (0.35) too few
σφαγή slaughter, butchery 1 (8.7) (0.306) (0.13) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (8.7) (7.547) (5.48) too few
καταμανθάνω to observe well, examine closely 1 (8.7) (0.236) (0.31) too few
κύριος having power 1 (8.7) (8.273) (1.56) too few
βαρύς heavy 1 (8.7) (1.527) (1.65) too few
πότερος which of the two? 1 (8.7) (1.888) (1.51) too few
ῥάκος a ragged garment, a rag 1 (8.7) (0.098) (0.1) too few
εὐμεταχείριστος easy to handle 1 (8.7) (0.005) (0.01) too few
κελεύω to urge 1 (8.7) (3.175) (6.82) too few
κατέχω to hold fast 1 (8.7) (1.923) (2.47) too few
στρατηγία the office, dignity 1 (8.7) (0.142) (0.32) too few
πρωτεύω to be the first, hold the first place 1 (8.7) (0.087) (0.04) too few
ἐνάμιλλος engaged in equal contest with, a match for 1 (8.7) (0.013) (0.02) too few
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 1 (8.7) (0.897) (3.1) too few
ψέγω to blame, censure 1 (8.7) (0.156) (0.34) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (8.7) (1.497) (1.41) too few
φωνή a sound, tone 1 (8.7) (3.591) (1.48) too few
σεμνός revered, august, holy, awful 1 (8.7) (0.57) (0.61) too few
περισπάω to draw off from around, to strip off 1 (8.7) (0.082) (0.1) too few
πρόγονος a forefather, ancestor 1 (8.7) (0.412) (0.58) too few
ἀπεχθάνομαι to be hated, incur hatred, be roused to hatred 1 (8.7) (0.081) (0.25) too few
σεαυτοῦ of thyself 1 (8.7) (0.863) (1.06) too few
πάρειμι be present 1 (8.7) (5.095) (8.94) too few
γέμω to be full 1 (8.7) (0.19) (0.24) too few
Ἡρακλέης Heracles 1 (8.7) (0.951) (1.42) too few
νουνεχόντως sensibly 1 (8.7) (0.002) (0.01) too few
ἐπιτρέχω to run upon 1 (8.7) (0.172) (0.32) too few
συντάσσω to put in order together 1 (8.7) (0.625) (0.97) too few
ἤδη already 1 (8.7) (8.333) (11.03) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (8.7) (6.88) (12.75) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (8.7) (7.612) (5.49) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (8.7) (0.763) (0.8) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (8.7) (5.663) (6.23) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (8.7) (1.424) (4.39) too few
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 1 (8.7) (0.15) (0.15) too few
ἀθροίζω to gather together, to muster 1 (8.7) (0.621) (1.13) too few
πάνυ altogether, entirely 1 (8.7) (2.482) (3.16) too few
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 1 (8.7) (0.471) (0.66) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (8.7) (0.613) (0.44) too few
Ἀσία Asia 1 (8.7) (0.787) (2.44) too few
ἁπλῶς singly, in one way 1 (8.7) (3.946) (0.5) too few
φέρω to bear 1 (8.7) (8.129) (10.35) too few
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 1 (8.7) (0.868) (0.49) too few
ῥαθυμία easiness of temper, taking things easily 1 (8.7) (0.147) (0.15) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (8.7) (0.261) (0.5) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (8.7) (13.567) (4.4) too few
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 1 (8.7) (0.285) (0.4) too few
τῇ here, there 1 (8.7) (18.312) (12.5) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (8.7) (13.407) (5.2) too few
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 1 (8.7) (1.032) (4.24) too few
μικροψυχία littleness of soul, meanness of spirit 1 (8.7) (0.029) (0.0) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (8.7) (16.105) (11.17) too few
γένος race, stock, family 1 (8.7) (8.844) (3.31) too few
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 (8.7) (1.507) (0.82) too few
πλεῖστος most, largest 1 (8.7) (4.005) (5.45) too few
μήν now verily, full surely 1 (8.7) (6.388) (6.4) too few
διαλλάσσω to change one with another, interchange 1 (8.7) (0.148) (0.21) too few
ἀνανδρία want of manhood 1 (8.7) (0.043) (0.14) too few
γυνή a woman 1 (8.7) (6.224) (8.98) too few
παῖς a child 1 (8.7) (5.845) (12.09) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (8.7) (4.697) (2.29) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (8.7) (5.448) (5.3) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (8.7) (0.902) (2.89) too few
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 1 (8.7) (0.183) (0.16) too few
μεταλαμβάνω to have or get a share of 1 (8.7) (0.802) (0.5) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (8.7) (0.39) (0.49) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (8.7) (0.634) (1.16) too few
πολέμιος hostile; enemy 1 (8.7) (2.812) (8.48) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (8.7) (1.634) (1.72) too few
εὔπορος easy to pass 1 (8.7) (0.173) (0.21) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (8.7) (3.387) (1.63) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (8.7) (0.426) (0.28) too few
φιλοτιμέομαι to be ambitious 1 (8.7) (0.134) (0.13) too few
τόπος a place 1 (8.7) (8.538) (6.72) too few
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 (8.7) (2.641) (2.69) too few
τοίνυν therefore, accordingly 1 (8.7) (5.224) (2.04) too few
εἶπον to speak, say 1 (8.7) (16.169) (13.73) too few
πλήν except 1 (8.7) (2.523) (3.25) too few
Δωρικός Doric 1 (8.7) (0.016) (0.1) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (8.7) (11.058) (14.57) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (8.7) (0.409) (0.39) too few
βελτίων better 1 (8.7) (1.81) (1.12) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (8.7) (4.748) (5.64) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (8.7) (1.588) (3.52) too few
ἔτος a year 1 (8.7) (3.764) (3.64) too few
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 1 (8.7) (0.648) (0.97) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (8.7) (2.61) (5.45) too few
πρόοιδα to know beforehand 1 (8.7) (0.077) (0.13) too few
φυγαδεύω to drive from a country, banish 1 (8.7) (0.049) (0.08) too few
παύω to make to cease 1 (8.7) (1.958) (2.55) too few
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 1 (8.7) (1.376) (1.54) too few
ταραχή trouble, disorder, confusion 1 (8.7) (0.397) (0.55) too few
ἀποδέχομαι to accept from 1 (8.7) (0.524) (1.39) too few
χρή it is fated, necessary 1 (8.7) (6.22) (4.12) too few
O! oh! 1 (8.7) (6.146) (14.88) too few
μιμνήσκω to remind 1 (8.7) (1.852) (2.27) too few
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (8.7) (0.819) (0.26) too few
σῴζω to save, keep 1 (8.7) (2.74) (2.88) too few
ὁμολογουμένως conformably with 1 (8.7) (0.167) (0.34) too few
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 1 (8.7) (9.012) (0.6) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (8.7) (1.852) (2.63) too few
κτίζω to found 1 (8.7) (0.538) (0.6) too few
τροπαῖος of or for rout, defeat; causing rout 1 (8.7) (0.082) (0.19) too few
χράομαι use, experience 1 (8.7) (5.93) (6.1) too few
πολιτικός of, for, related to citizen or statesman; civil, constitutional 1 (8.7) (0.738) (0.83) too few
ἐξαριθμέω to count throughout, number 1 (8.7) (0.046) (0.19) too few
Ζεύς Zeus 1 (8.7) (4.739) (12.03) too few
καταισχύνω to disgrace, dishonour, put to shame 1 (8.7) (0.11) (0.16) too few
κομψός well-dressed 1 (8.7) (0.064) (0.15) too few
εὐπρεπής well-looking, goodly, comely 1 (8.7) (0.149) (0.24) too few
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 1 (8.7) (1.137) (1.18) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (8.7) (7.784) (7.56) too few
μέλω to be an object of care 1 (8.7) (0.505) (1.48) too few
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 1 (8.7) (0.689) (0.96) too few
καταγιγνώσκω to remark, discover 1 (8.7) (0.323) (0.3) too few
παιδεία the rearing of a child 1 (8.7) (0.557) (0.35) too few
ὀγδοήκοντα eighty 1 (8.7) (0.167) (0.41) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 1 (8.7) (1.467) (0.8) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (8.7) (2.405) (1.71) too few
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 1 (8.7) (0.325) (0.4) too few
παῦσις stopping, ceasing 1 (8.7) (0.007) (0.01) too few
βασιλεία a kingdom, dominion 1 (8.7) (2.877) (2.08) too few
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 1 (8.7) (0.15) (0.21) too few
ἡγεμονία a leading the way, going first 1 (8.7) (0.409) (0.67) too few
ἐκγίγνομαι to be born of 1 (8.7) (0.064) (0.38) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (8.7) (4.236) (5.53) too few
λίαν very, exceedingly 1 (8.7) (0.971) (1.11) too few
κατάγω to lead down 1 (8.7) (0.456) (0.78) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (8.7) (0.293) (0.05) too few
ἵστημι to make to stand 1 (8.7) (4.072) (7.15) too few
πρῶτος first 1 (8.7) (18.707) (16.57) too few
σύνταξις a putting together, arranging, arrangement, organisation, order 1 (8.7) (0.267) (0.4) too few
δείκνυμι to show 1 (8.7) (13.835) (3.57) too few
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 1 (8.7) (0.17) (0.13) too few
Ἑλληνικός Hellenic, Greek 1 (8.7) (0.442) (1.08) too few
ἐλευθερόω to free, set free 1 (8.7) (0.302) (0.8) too few
ταχύς quick, swift, fleet 1 (8.7) (3.502) (6.07) too few
ἐκλέγω to pick out; single out 1 (8.7) (0.433) (0.41) too few
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 (8.7) (26.948) (12.74) too few
ἐργώδης irksome, troublesome 1 (8.7) (0.042) (0.0) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (8.7) (2.176) (5.7) too few
δύο two 1 (8.7) (1.685) (2.28) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (8.7) (0.164) (0.07) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (8.7) (3.181) (2.51) too few
στάσις a standing, the posture of standing 1 (8.7) (0.94) (0.89) too few
παιδεύω to bring up 1 (8.7) (0.727) (0.59) too few
Λακεδαίμων Lacedaemon 1 (8.7) (1.627) (9.37) too few
σπάνιος rare, scarce, scanty 1 (8.7) (0.375) (0.41) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (8.7) (0.263) (0.39) too few
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 1 (8.7) (0.876) (1.74) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 1 (8.7) (4.36) (12.78) too few
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 1 (8.7) (76.461) (54.75) too few

PAGINATE