Isocrates, Against the Sophists

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg008.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

430 lemmas; 1,410 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 191 (1354.6) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 59 (418.4) (544.579) (426.61)
δέ but 40 (283.7) (249.629) (351.92)
οὗτος this; that 31 (219.9) (133.027) (121.95)
μέν on the one hand, on the other hand 29 (205.7) (109.727) (118.8)
ὅς who, that, which: relative pronoun 29 (205.7) (208.764) (194.16)
εἰμί to be 26 (184.4) (217.261) (145.55)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 26 (184.4) (173.647) (126.45)
οὐ not 24 (170.2) (104.879) (82.22)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 20 (141.8) (44.62) (43.23)
λέγω to pick; to say 17 (120.6) (90.021) (57.06)
ἄλλος other, another 16 (113.5) (40.264) (43.75)
ἀλλά otherwise, but 15 (106.4) (54.595) (46.87)
γάρ for 15 (106.4) (110.606) (74.4)
λόγος the word 15 (106.4) (29.19) (16.1)
τις any one, any thing, some one, some thing; 14 (99.3) (97.86) (78.95)
ἔχω to have 12 (85.1) (48.945) (46.31)
ἐάν if 11 (78.0) (23.689) (20.31)
πολύς much, many 10 (70.9) (35.28) (44.3)
ὅς2 [possessive pronoun] 10 (70.9) (47.672) (39.01)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 10 (70.9) (56.75) (56.58)
μή not 9 (63.8) (50.606) (37.36)
τοιοῦτος such as this 9 (63.8) (20.677) (14.9)
γίγνομαι become, be born 9 (63.8) (53.204) (45.52)
ὥστε so that 9 (63.8) (10.717) (9.47)
δέω to bind, tie, fetter 9 (63.8) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 9 (63.8) (17.692) (15.52)
οὐδείς not one, nobody 8 (56.7) (19.346) (18.91)
ποιέω to make, to do 8 (56.7) (29.319) (37.03)
ἐγώ I (first person pronoun) 8 (56.7) (54.345) (87.02)
ἄν modal particle 8 (56.7) (32.618) (38.42)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 8 (56.7) (49.106) (23.97)
ὅτι2 conj.: that, because 8 (56.7) (49.49) (23.92)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 7 (49.6) (64.142) (59.77)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 7 (49.6) (12.481) (8.47)
οἶδα to know 7 (49.6) (9.863) (11.77)
ὡς as, how 7 (49.6) (68.814) (63.16)
ἅπας quite all, the whole 7 (49.6) (10.904) (7.0)
μαθητής a learner, pupil 6 (42.6) (1.446) (0.63)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 6 (42.6) (5.405) (7.32)
λαμβάνω to take, seize, receive 6 (42.6) (15.895) (13.47)
πᾶς all, the whole 6 (42.6) (59.665) (51.63)
τε and 6 (42.6) (62.106) (115.18)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 5 (35.5) (3.221) (1.81)
either..or; than 5 (35.5) (34.073) (23.24)
μηδείς (and not one); not one, no-one 5 (35.5) (8.165) (6.35)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 5 (35.5) (50.199) (32.23)
διδάσκαλος a teacher, master 5 (35.5) (1.058) (0.31)
μέγας big, great 5 (35.5) (18.419) (25.96)
δεῖ it is necessary 5 (35.5) (13.387) (11.02)
οὕτως so, in this manner 5 (35.5) (28.875) (14.91)
ὑπισχνέομαι to promise 5 (35.5) (0.634) (1.16)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 5 (35.5) (6.869) (8.08)
ἐν in, among. c. dat. 5 (35.5) (118.207) (88.06)
ἔργον work 4 (28.4) (5.905) (8.65)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 4 (28.4) (2.566) (2.66)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 4 (28.4) (12.401) (17.56)
ἀγαθός good 4 (28.4) (9.864) (6.93)
εὖ well 4 (28.4) (2.642) (5.92)
ἐπιστήμη knowledge, skill 4 (28.4) (3.886) (0.82)
βούλομαι to will, wish, be willing 4 (28.4) (8.59) (11.98)
ἐπάγγελμα a promise, profession 4 (28.4) (0.028) (0.0) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 4 (28.4) (5.491) (7.79)
ὅσος as much/many as 4 (28.4) (13.469) (13.23)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 4 (28.4) (24.797) (21.7)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 4 (28.4) (22.709) (26.08)
ἐκεῖνος that over there, that 4 (28.4) (22.812) (17.62)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 4 (28.4) (55.077) (29.07)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 4 (28.4) (15.198) (3.78)
κακός bad 4 (28.4) (7.257) (12.65)
ἐπιμέλεια care, attention 4 (28.4) (0.49) (0.42)
ἀρετή goodness, excellence 4 (28.4) (4.312) (2.92)
ἰδιώτης a private person, an individual 4 (28.4) (0.552) (0.61)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (21.3) (3.657) (4.98)
ἄξιος worthy 3 (21.3) (3.181) (3.3)
ἔνειμι to be in; to be possible 3 (21.3) (1.363) (1.24)
χείρων worse, meaner, inferior 3 (21.3) (1.4) (1.07)
διδάσκω to teach 3 (21.3) (3.329) (1.88)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 3 (21.3) (0.791) (0.79)
τολμάω to undertake, take heart 3 (21.3) (1.2) (1.96)
δικαιοσύνη righteousness, justice 3 (21.3) (1.642) (1.25)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 3 (21.3) (19.178) (9.89)
ἐπεί after, since, when 3 (21.3) (19.86) (21.4)
νῦν now at this very time 3 (21.3) (12.379) (21.84)
ἐκ from out of 3 (21.3) (54.157) (51.9)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 3 (21.3) (26.85) (24.12)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 3 (21.3) (4.909) (7.73)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 3 (21.3) (1.259) (0.41)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 3 (21.3) (1.824) (0.77)
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 3 (21.3) (0.613) (0.44)
τῇ here, there 3 (21.3) (18.312) (12.5)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 3 (21.3) (16.105) (11.17)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 3 (21.3) (5.448) (5.3)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 3 (21.3) (1.283) (3.94)
εἶπον to speak, say 3 (21.3) (16.169) (13.73)
ἔτι yet, as yet, still, besides 3 (21.3) (11.058) (14.57)
εὐθύς straight, direct 3 (21.3) (5.672) (5.93)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 3 (21.3) (1.376) (1.54)
παράδειγμα a pattern 3 (21.3) (1.433) (0.41)
πολιτικός of, for, related to citizen or statesman; civil, constitutional 3 (21.3) (0.738) (0.83)
διδακτός taught, learnt 3 (21.3) (0.059) (0.04)
παίδευσις education, a system of education 3 (21.3) (0.096) (0.1)
παιδεύω to bring up 3 (21.3) (0.727) (0.59)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 3 (21.3) (76.461) (54.75)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 2 (14.2) (2.355) (5.24)
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 2 (14.2) (0.423) (0.15)
τεχνικός artistic, skilful, workmanlike 2 (14.2) (0.227) (0.09)
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 2 (14.2) (0.989) (0.75)
δόξα a notion 2 (14.2) (4.474) (2.49)
ὁράω to see 2 (14.2) (16.42) (18.27)
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 2 (14.2) (0.759) (0.83)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 (14.2) (12.667) (11.08)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (14.2) (0.457) (0.41)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (14.2) (4.515) (5.86)
μάλιστα most 2 (14.2) (6.673) (9.11)
ἀλήθεια truth 2 (14.2) (3.154) (1.99)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 2 (14.2) (1.523) (2.38)
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 2 (14.2) (0.583) (0.75)
καταφρονέω to think down upon 2 (14.2) (0.668) (0.63)
καθά according as, just as 2 (14.2) (5.439) (4.28)
οὖν so, then, therefore 2 (14.2) (34.84) (23.41)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 2 (14.2) (4.795) (6.12)
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 2 (14.2) (0.772) (0.53)
τάσσω to arrange, put in order 2 (14.2) (2.051) (3.42)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (14.2) (2.976) (2.93)
λοιπός remaining, the rest 2 (14.2) (6.377) (5.2)
καθοράω (to look down); to observe 2 (14.2) (0.423) (0.89)
ὅμοιος like, resembling 2 (14.2) (10.645) (5.05)
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 2 (14.2) (0.239) (0.72)
δύναμις power, might, strength 2 (14.2) (13.589) (8.54)
φημί to say, to claim 2 (14.2) (36.921) (31.35)
μικρός small, little 2 (14.2) (5.888) (3.02)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 2 (14.2) (4.016) (9.32)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 2 (14.2) (0.659) (0.59)
μᾶλλον more, rather 2 (14.2) (11.489) (8.35)
καθό in so far as, according as 2 (14.2) (1.993) (2.46)
ὅμως all the same, nevertheless 2 (14.2) (2.105) (2.59)
πρεπόντως in fit manner, meetly, beseemingly, gracefully 2 (14.2) (0.043) (0.06)
ψυχή breath, soul 2 (14.2) (11.437) (4.29)
ὄνομα name 2 (14.2) (7.968) (4.46)
πλησιάζω to bring near 2 (14.2) (0.44) (0.19)
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 2 (14.2) (0.173) (0.31)
πρό before 2 (14.2) (5.786) (4.33)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (14.2) (2.734) (1.67)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 2 (14.2) (2.343) (2.93)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 2 (14.2) (5.663) (6.23)
ἐναντίος opposite 2 (14.2) (8.842) (4.42)
σοφία skill 2 (14.2) (1.979) (0.86)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 2 (14.2) (13.567) (4.4)
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 2 (14.2) (0.285) (0.4)
πλεῖστος most, largest 2 (14.2) (4.005) (5.45)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 2 (14.2) (1.698) (2.37)
τοσοῦτος so large, so tall 2 (14.2) (5.396) (4.83)
ζητέω to seek, seek for 2 (14.2) (5.036) (1.78)
καιρός time; the right moment, opportunity 2 (14.2) (4.163) (8.09)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (14.2) (1.706) (1.96)
καθίστημι to set down, place 2 (14.2) (2.674) (4.86)
οὔτε neither / nor 2 (14.2) (13.727) (16.2)
ὑπόσχεσις an undertaking, engagement, promise 2 (14.2) (0.248) (0.16)
πλείων more, larger 2 (14.2) (7.783) (7.12)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 (14.2) (18.33) (7.31)
ἀλαζονεύομαι to make false pretensions 2 (14.2) (0.023) (0.01)
εἰς into, to c. acc. 2 (14.2) (66.909) (80.34)
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (14.2) (0.65) (0.77)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 2 (14.2) (0.53) (0.21)
καλός beautiful 2 (14.2) (9.11) (12.96)
μήτε neither / nor 2 (14.2) (5.253) (5.28)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 2 (14.2) (1.137) (1.18)
διατριβή a way of spending time 2 (14.2) (0.328) (0.32)
ἐμπειρία experience 2 (14.2) (0.376) (0.51)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (14.2) (6.432) (8.19)
μέρος a part, share 2 (14.2) (11.449) (6.76)
σοφιστής a master of one's craft 2 (14.2) (0.559) (0.21)
γράφω to scratch, draw, write 2 (14.2) (7.064) (2.6)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 2 (14.2) (2.488) (5.04)
διά through c. gen.; because of c. acc. 2 (14.2) (56.77) (30.67)
τίη why? wherefore? 2 (14.2) (26.493) (13.95)
δηλόω to make visible 1 (7.1) (4.716) (2.04) too few
πωλέω to exchange; to sell 1 (7.1) (0.27) (0.39) too few
συνασκέω to join in practising 1 (7.1) (0.001) (0.0) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (7.1) (0.428) (0.66) too few
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 1 (7.1) (1.028) (2.36) too few
δικανικός skilled in law, versed in pleading, lawyer-like 1 (7.1) (0.019) (0.02) too few
ἐπιτέλλω to lay upon, enjoin, prescribe, ordain, command 1 (7.1) (0.084) (0.55) too few
ἀφετέος one must dismiss 1 (7.1) (0.009) (0.03) too few
ὁμονοέω to be of one mind, agree together, live in harmony 1 (7.1) (0.074) (0.11) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (7.1) (21.235) (25.5) too few
Ὅμηρος Homer 1 (7.1) (1.178) (1.21) too few
εὐφυής well-grown, shapely, goodly 1 (7.1) (0.209) (0.62) too few
τηλικόσδε of such an age 1 (7.1) (0.118) (0.17) too few
πλοῦτος wealth, riches 1 (7.1) (1.072) (0.8) too few
διαμαρτάνω to go astray from 1 (7.1) (0.235) (0.16) too few
δοξαστικός forming opinions, conjecturing 1 (7.1) (0.014) (0.0) too few
τηρέω to watch over, protect, guard 1 (7.1) (0.878) (1.08) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (7.1) (2.477) (2.96) too few
κατορθόω to set upright, erect 1 (7.1) (0.566) (0.38) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (7.1) (8.778) (7.86) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (7.1) (0.884) (1.29) too few
καταδεής wanting 1 (7.1) (0.076) (0.1) too few
πώποτε ever yet 1 (7.1) (0.36) (0.57) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (7.1) (7.533) (3.79) too few
πείρω to pierce quite through, fix 1 (7.1) (0.541) (0.76) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (7.1) (0.845) (0.76) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (7.1) (10.005) (1.56) too few
ἐμποιέω to make in 1 (7.1) (0.403) (0.38) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (7.1) (1.486) (1.76) too few
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 1 (7.1) (1.945) (1.28) too few
ἀεί always, for ever 1 (7.1) (7.241) (8.18) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (7.1) (6.305) (6.41) too few
νεωστί lately, just now 1 (7.1) (0.095) (0.32) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (7.1) (19.466) (11.67) too few
ἡμέτερος our 1 (7.1) (2.045) (2.83) too few
γε at least, at any rate 1 (7.1) (24.174) (31.72) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (7.1) (2.582) (1.38) too few
προάγω to lead forward, on, onward 1 (7.1) (0.642) (1.52) too few
πολλοστός one of many 1 (7.1) (0.036) (0.01) too few
συμβουλεύω to advise, counsel 1 (7.1) (0.594) (1.03) too few
προσάγω to bring to 1 (7.1) (0.972) (1.04) too few
ποικίλλω to work in various colours, to broider, work in embroidery 1 (7.1) (0.133) (0.15) too few
ἔρχομαι to come 1 (7.1) (6.984) (16.46) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (7.1) (12.618) (6.1) too few
ἀκούω to hear 1 (7.1) (6.886) (9.12) too few
προστάσσω to order 1 (7.1) (1.223) (1.25) too few
καλινδέομαι to lie rolling about 1 (7.1) (0.016) (0.03) too few
θάσσων quicker, swifter 1 (7.1) (0.719) (0.67) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (7.1) (5.317) (5.48) too few
ἐκτυπόω to model 1 (7.1) (0.012) (0.01) too few
εὑρίσκω to find 1 (7.1) (6.155) (4.65) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (7.1) (13.207) (6.63) too few
ἐλλείπω to leave in, leave behind 1 (7.1) (0.486) (0.32) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (7.1) (0.349) (0.44) too few
εἷς one 1 (7.1) (23.591) (10.36) too few
ψευδής lying, false 1 (7.1) (1.919) (0.44) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (7.1) (0.705) (1.77) too few
εἶμι come, go 1 (7.1) (7.276) (13.3) too few
πρότερος before, earlier 1 (7.1) (25.424) (23.72) too few
ἴσως equally, in like manner 1 (7.1) (2.15) (1.68) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (7.1) (0.682) (1.26) too few
παρακαλέω to call to 1 (7.1) (1.069) (2.89) too few
ἄλογος without 1 (7.1) (1.824) (0.47) too few
τόλμα courage, to undertake 1 (7.1) (0.287) (1.02) too few
οὐδεπώποτε nor yet at any time, never yet at any time 1 (7.1) (0.062) (0.05) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (7.1) (0.452) (0.68) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (7.1) (9.107) (4.91) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (7.1) (3.079) (2.61) too few
ἀπέχω to keep off 1 (7.1) (1.184) (1.8) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (7.1) (3.279) (2.18) too few
καινός new, fresh 1 (7.1) (0.929) (0.58) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (7.1) (2.935) (0.67) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (7.1) (1.86) (0.99) too few
συναγορεύω to join in advocating, advocate the same 1 (7.1) (0.046) (0.04) too few
εἶδον to see 1 (7.1) (4.063) (7.0) too few
ἀνά up, upon 1 (7.1) (4.693) (6.06) too few
ταύτῃ in this way. 1 (7.1) (2.435) (2.94) too few
προΐστημι set before 1 (7.1) (0.511) (1.22) too few
τρεῖς three 1 (7.1) (4.87) (3.7) too few
χρυσίδιον a small piece of gold 1 (7.1) (0.0) (0.0) too few
πολυπραγμοσύνη the character and conduct of the πολυπράγμων, curiosity, officiousness, meddlesomeness 1 (7.1) (0.026) (0.1) too few
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 1 (7.1) (0.291) (0.69) too few
πρακτέος to be done 1 (7.1) (0.094) (0.06) too few
μισέω to hate 1 (7.1) (0.74) (0.66) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (7.1) (1.868) (1.01) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (7.1) (0.508) (0.56) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (7.1) (0.934) (0.61) too few
διάνοια a thought, intention, purpose 1 (7.1) (2.096) (1.0) too few
ἐνθύμημα a thought, piece of reasoning, argument 1 (7.1) (0.083) (0.03) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (7.1) (4.613) (6.6) too few
ἀκίνητος unmoved, motionless 1 (7.1) (1.017) (0.15) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (7.1) (2.065) (1.23) too few
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 1 (7.1) (0.279) (0.21) too few
ἀνομοιότης dissimilarity 1 (7.1) (0.073) (0.03) too few
πῶς how? in what way 1 (7.1) (8.955) (6.31) too few
μανθάνω to learn 1 (7.1) (3.86) (3.62) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (7.1) (0.343) (0.39) too few
εὔρυθμος rhythmical 1 (7.1) (0.056) (0.02) too few
ἀπερίσκεπτος inconsiderate, thoughtless 1 (7.1) (0.043) (0.03) too few
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 1 (7.1) (1.565) (0.71) too few
θεός god 1 (7.1) (26.466) (19.54) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (7.1) (4.463) (2.35) too few
ἐμμένω to abide in 1 (7.1) (0.282) (0.33) too few
αἰτέω to ask, beg; postulate 1 (7.1) (1.871) (1.48) too few
συμβόλαιος of or concerning contracts 1 (7.1) (0.042) (0.1) too few
συμπαρακελεύομαι to join in exciting 1 (7.1) (0.0) (0.0) too few
ἀποκαλέω to call back, recall 1 (7.1) (0.196) (0.08) too few
οὐδέ and/but not; not even 1 (7.1) (20.427) (22.36) too few
ἑκάτερος each of two, either, each singly 1 (7.1) (4.115) (3.06) too few
συντίθημι to put together 1 (7.1) (1.368) (1.15) too few
διακριβόω to examine 1 (7.1) (0.015) (0.01) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (7.1) (1.068) (0.71) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (7.1) (0.488) (0.55) too few
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 1 (7.1) (1.526) (1.65) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (7.1) (7.547) (5.48) too few
κύριος having power 1 (7.1) (8.273) (1.56) too few
ἀνδρικός of or for a man, masculine, manly 1 (7.1) (0.048) (0.01) too few
ῥαθυμέω leave off work, take holiday, to be remiss 1 (7.1) (0.044) (0.1) too few
μικρότης smallness: littleness, meanness, pettiness 1 (7.1) (0.245) (0.03) too few
ὅταν when, whenever 1 (7.1) (9.255) (4.07) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (7.1) (0.405) (0.58) too few
ἀνεπιτίμητος not to be censured 1 (7.1) (0.006) (0.01) too few
ἀλαζονεία false pretension, imposture, quackery 1 (7.1) (0.122) (0.07) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (7.1) (4.214) (1.84) too few
πως somehow, in some way 1 (7.1) (9.844) (7.58) too few
που anywhere, somewhere 1 (7.1) (2.474) (4.56) too few
σύμπας all together, all at once, all in a body 1 (7.1) (1.33) (1.47) too few
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 1 (7.1) (0.448) (0.69) too few
χαρίεις graceful, beautiful, lovely 1 (7.1) (0.212) (0.3) too few
αὐτοσχεδιάζω to improvise 1 (7.1) (0.011) (0.03) too few
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 1 (7.1) (1.47) (1.48) too few
εἰκός like truth 1 (7.1) (1.953) (1.09) too few
ἀθάνατος undying, immortal 1 (7.1) (1.155) (2.91) too few
πάρειμι be present 1 (7.1) (5.095) (8.94) too few
καῖρος the row of thrums 1 (7.1) (1.981) (3.68) too few
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 1 (7.1) (0.486) (0.62) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (7.1) (1.92) (3.82) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (7.1) (6.88) (12.75) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (7.1) (7.612) (5.49) too few
ἀναίσθητος insensate, unfeeling 1 (7.1) (0.326) (0.04) too few
τέλειος having reached its end, finished, complete 1 (7.1) (3.199) (1.55) too few
καταγέλαστος ridiculous, absurd 1 (7.1) (0.118) (0.14) too few
πάνυ altogether, entirely 1 (7.1) (2.482) (3.16) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (7.1) (2.932) (4.24) too few
συνδιαβάλλω to convey over together 1 (7.1) (0.003) (0.01) too few
ἰδέα form 1 (7.1) (1.544) (0.48) too few
φέρω to bear 1 (7.1) (8.129) (10.35) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (7.1) (1.679) (0.87) too few
σύ you (personal pronoun) 1 (7.1) (30.359) (61.34) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (7.1) (1.39) (1.28) too few
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 1 (7.1) (0.732) (0.26) too few
ἐξευρίσκω to find out, discover 1 (7.1) (0.486) (0.7) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (7.1) (3.117) (19.2) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (7.1) (0.261) (0.5) too few
αἱρέω to take, (mid.) to choose 1 (7.1) (3.052) (8.73) too few
νόος mind, perception 1 (7.1) (5.507) (3.33) too few
χρῆσις a using, employment, use 1 (7.1) (0.787) (0.08) too few
πάσχω to experience, to suffer 1 (7.1) (6.528) (5.59) too few
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 (7.1) (17.728) (33.0) too few
μήν now verily, full surely 1 (7.1) (6.388) (6.4) too few
καταποικίλλω deck with various colours 1 (7.1) (0.004) (0.01) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (7.1) (1.035) (1.83) too few
ποιητικός capable of making, creative, productive 1 (7.1) (1.437) (0.18) too few
μισθόω to let out for hire, farm out, let 1 (7.1) (0.132) (0.19) too few
συγγίγνομαι to be with 1 (7.1) (0.2) (0.35) too few
ῥητορεία skill in public speaking, eloquence, oratory, rhetoric 1 (7.1) (0.014) (0.0) too few
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 (7.1) (0.499) (0.76) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (7.1) (0.6) (0.92) too few
εὔπορος easy to pass 1 (7.1) (0.173) (0.21) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (7.1) (0.426) (0.28) too few
δύω dunk 1 (7.1) (1.034) (2.79) too few
δυσχερής hard to take in hand 1 (7.1) (0.281) (0.61) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (7.1) (1.314) (6.77) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (7.1) (0.969) (0.73) too few
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 1 (7.1) (0.409) (0.24) too few
καταφέρω to bring down 1 (7.1) (0.383) (0.29) too few
ἀποτίνω to pay back, repay, return 1 (7.1) (0.088) (0.32) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (7.1) (2.014) (6.77) too few
τοίνυν therefore, accordingly 1 (7.1) (5.224) (2.04) too few
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 1 (7.1) (0.663) (0.9) too few
πλήν except 1 (7.1) (2.523) (3.25) too few
τέσσαρες four 1 (7.1) (2.963) (1.9) too few
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 (7.1) (2.288) (3.51) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (7.1) (4.713) (1.73) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (7.1) (0.984) (0.97) too few
πρόσειμι be there (in addition) 1 (7.1) (0.784) (0.64) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (7.1) (0.652) (0.95) too few
ἀδολεσχία garrulity, idle talk 1 (7.1) (0.038) (0.01) too few
ἀσφάλεια security against stumbling 1 (7.1) (0.453) (1.25) too few
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 1 (7.1) (0.648) (0.97) too few
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 1 (7.1) (0.543) (0.38) too few
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 1 (7.1) (0.86) (0.15) too few
παύω to make to cease 1 (7.1) (1.958) (2.55) too few
χρή it is fated, necessary 1 (7.1) (6.22) (4.12) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (7.1) (1.665) (2.81) too few
ἐξετάζω to examine well 1 (7.1) (0.695) (0.41) too few
μεσεγγυάω to deposit a pledge in the hands of a third party 1 (7.1) (0.001) (0.0) too few
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 1 (7.1) (0.337) (0.3) too few
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (7.1) (0.819) (0.26) too few
λογίδιον a little fable 1 (7.1) (0.0) (0.0) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (7.1) (1.852) (2.63) too few
πλεονάζω to be more 1 (7.1) (0.323) (0.07) too few
προσδέω2 to need besides 1 (7.1) (0.253) (0.83) too few
ἀπολαύω to have enjoyment of 1 (7.1) (0.471) (0.24) too few
συνεῖπον to speak with 1 (7.1) (0.011) (0.01) too few
βλασφημία a profane speech 1 (7.1) (0.223) (0.04) too few
ἄρτι just now, recently 1 (7.1) (0.652) (1.45) too few
ἐμαυτοῦ of me, of myself 1 (7.1) (0.951) (1.13) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (7.1) (13.803) (8.53) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (7.1) (7.784) (7.56) too few
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 1 (7.1) (0.689) (0.96) too few
ἀνθηρός flowering, blooming 1 (7.1) (0.031) (0.05) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (7.1) (8.435) (8.04) too few
ἀναφύω to produce again, to let grow 1 (7.1) (0.04) (0.04) too few
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 1 (7.1) (0.325) (0.4) too few
καλέω to call, summon 1 (7.1) (10.936) (8.66) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (7.1) (4.574) (7.56) too few
ἐναντίωσις a contradiction 1 (7.1) (0.51) (0.03) too few
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 1 (7.1) (0.739) (0.47) too few
μουσικός musical, skilled in music, elegant 1 (7.1) (1.038) (0.62) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (7.1) (1.398) (1.59) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (7.1) (2.36) (4.52) too few
ἀγωνιστής competitor in the games, combatant 1 (7.1) (0.058) (0.03) too few
λίαν very, exceedingly 1 (7.1) (0.971) (1.11) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (7.1) (0.762) (0.78) too few
νεώτερος younger 1 (7.1) (0.506) (0.73) too few
ἐνδείκνυμι to mark, point out 1 (7.1) (1.1) (0.32) too few
πρῶτος first 1 (7.1) (18.707) (16.57) too few
δικάζω to judge, to give judgment on 1 (7.1) (0.398) (0.45) too few
διό wherefore, on which account 1 (7.1) (5.73) (5.96) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (7.1) (8.208) (3.67) too few
μικρολογία meanness, stinginess 1 (7.1) (0.028) (0.03) too few
τρέω to flee from fear, flee away 1 (7.1) (1.989) (2.15) too few
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 1 (7.1) (0.197) (0.04) too few
καιρόω fasten threads of the loom 1 (7.1) (0.037) (0.13) too few
ταχύς quick, swift, fleet 1 (7.1) (3.502) (6.07) too few
ἐκλέγω to pick out; single out 1 (7.1) (0.433) (0.41) too few
ἐνεργάζομαι to make in, produce in 1 (7.1) (0.1) (0.24) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (7.1) (3.721) (0.94) too few
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 (7.1) (2.081) (1.56) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (7.1) (0.164) (0.07) too few
πειθαρχέω to obey one in authority 1 (7.1) (0.089) (0.48) too few
ῥήτωρ a public speaker, pleader 1 (7.1) (0.476) (0.15) too few
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 1 (7.1) (0.594) (0.73) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (7.1) (3.181) (2.51) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (7.1) (1.723) (2.13) too few
φλυαρέω to talk nonsense, play the fool 1 (7.1) (0.051) (0.08) too few
ἀργυρίδιον a small piece of silver, a silver coin 1 (7.1) (0.002) (0.01) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (7.1) (3.352) (0.88) too few
ὑφή a web 1 (7.1) (0.148) (0.46) too few
ὅτε when 1 (7.1) (4.994) (7.56) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (7.1) (0.559) (0.74) too few
ἀξία the worth 1 (7.1) (0.225) (0.1) too few

PAGINATE