Isocrates, To Demonicus

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg007.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

765 lemmas; 3,086 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 474 (1536.0) (1391.018) (1055.57)
δέ but 107 (346.7) (249.629) (351.92)
μέν on the one hand, on the other hand 80 (259.2) (109.727) (118.8)
γάρ for 76 (246.3) (110.606) (74.4)
καί and, also 69 (223.6) (544.579) (426.61)
ὅς who, that, which: relative pronoun 55 (178.2) (208.764) (194.16)
εἰμί to be 39 (126.4) (217.261) (145.55)
μή not 32 (103.7) (50.606) (37.36)
ἀλλά otherwise, but 30 (97.2) (54.595) (46.87)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 27 (87.5) (56.75) (56.58)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 25 (81.0) (44.62) (43.23)
οὗτος this; that 25 (81.0) (133.027) (121.95)
ἐν in, among. c. dat. 24 (77.8) (118.207) (88.06)
ὅς2 [possessive pronoun] 23 (74.5) (47.672) (39.01)
φίλος friend; loved, beloved, dear 23 (74.5) (4.36) (12.78)
ἔχω to have 22 (71.3) (48.945) (46.31)
πολύς much, many 19 (61.6) (35.28) (44.3)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 19 (61.6) (173.647) (126.45)
ἄλλος other, another 18 (58.3) (40.264) (43.75)
ἄν modal particle 18 (58.3) (32.618) (38.42)
σύ you (personal pronoun) 18 (58.3) (30.359) (61.34)
ἐκεῖνος that over there, that 18 (58.3) (22.812) (17.62)
ποιέω to make, to do 17 (55.1) (29.319) (37.03)
μηδείς (and not one); not one, no-one 17 (55.1) (8.165) (6.35)
μηδέ but not 16 (51.8) (4.628) (5.04)
βιός a bow 15 (48.6) (3.814) (4.22)
βίος life 15 (48.6) (3.82) (4.12)
οὐ not 15 (48.6) (104.879) (82.22)
ἐάν if 15 (48.6) (23.689) (20.31)
οὕτως so, in this manner 15 (48.6) (28.875) (14.91)
λόγος the word 15 (48.6) (29.19) (16.1)
σπουδαῖος earnest, serious 14 (45.4) (0.834) (0.28)
πᾶς all, the whole 14 (45.4) (59.665) (51.63)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 14 (45.4) (55.077) (29.07)
τε and 14 (45.4) (62.106) (115.18)
διά through c. gen.; because of c. acc. 14 (45.4) (56.77) (30.67)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 13 (42.1) (12.401) (17.56)
γίγνομαι become, be born 13 (42.1) (53.204) (45.52)
καλός beautiful 13 (42.1) (9.11) (12.96)
λέγω to pick; to say 13 (42.1) (90.021) (57.06)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 12 (38.9) (3.657) (4.98)
ὥσπερ just as if, even as 12 (38.9) (13.207) (6.63)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 12 (38.9) (19.178) (9.89)
ἐκ from out of 12 (38.9) (54.157) (51.9)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 12 (38.9) (22.709) (26.08)
τις any one, any thing, some one, some thing; 11 (35.6) (97.86) (78.95)
either..or; than 11 (35.6) (34.073) (23.24)
αἰσχρός causing shame, abusive 11 (35.6) (1.068) (1.87)
ἐγώ I (first person pronoun) 11 (35.6) (54.345) (87.02)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 11 (35.6) (64.142) (59.77)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 11 (35.6) (50.199) (32.23)
τροπός a twisted leathern thong 11 (35.6) (7.547) (5.48)
σεαυτοῦ of thyself 11 (35.6) (0.863) (1.06)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 11 (35.6) (7.612) (5.49)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 11 (35.6) (24.797) (21.7)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 10 (32.4) (21.235) (25.5)
μάλιστα most 10 (32.4) (6.673) (9.11)
ἀγαθός good 10 (32.4) (9.864) (6.93)
μᾶλλον more, rather 10 (32.4) (11.489) (8.35)
δέω to bind, tie, fetter 10 (32.4) (17.994) (15.68)
ὡς as, how 10 (32.4) (68.814) (63.16)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 10 (32.4) (17.692) (15.52)
ἀρετή goodness, excellence 10 (32.4) (4.312) (2.92)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 9 (29.2) (1.387) (0.76)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 9 (29.2) (4.909) (7.73)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 9 (29.2) (2.488) (5.04)
δεῖ it is necessary 8 (25.9) (13.387) (11.02)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 8 (25.9) (12.481) (8.47)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 8 (25.9) (5.448) (5.3)
ἅπας quite all, the whole 8 (25.9) (10.904) (7.0)
ἔργον work 7 (22.7) (5.905) (8.65)
τοιοῦτος such as this 7 (22.7) (20.677) (14.9)
δόξα a notion 7 (22.7) (4.474) (2.49)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 7 (22.7) (6.305) (6.41)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 7 (22.7) (3.069) (1.42)
χράω to fall upon, attack, assail 7 (22.7) (5.601) (4.92)
διάνοια a thought, intention, purpose 7 (22.7) (2.096) (1.0)
θεός god 7 (22.7) (26.466) (19.54)
πάρειμι be present 7 (22.7) (5.095) (8.94)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 7 (22.7) (5.491) (7.79)
ὑπάρχω to begin; to exist 7 (22.7) (13.407) (5.2)
ἀποδέχομαι to accept from 7 (22.7) (0.524) (1.39)
κακός bad 7 (22.7) (7.257) (12.65)
διό wherefore, on which account 7 (22.7) (5.73) (5.96)
πλοῦτος wealth, riches 6 (19.4) (1.072) (0.8)
σός your 6 (19.4) (6.214) (12.92)
χρόνος time 6 (19.4) (11.109) (9.36)
σῶμα the body 6 (19.4) (16.622) (3.34)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 6 (19.4) (5.553) (4.46)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 6 (19.4) (1.966) (1.67)
νόμος usage, custom, law, ordinance 6 (19.4) (5.63) (4.23)
οὐδέ and/but not; not even 6 (19.4) (20.427) (22.36)
ψυχή breath, soul 6 (19.4) (11.437) (4.29)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 6 (19.4) (0.486) (0.62)
πειράω to attempt, endeavour, try 6 (19.4) (1.92) (3.82)
μέγας big, great 6 (19.4) (18.419) (25.96)
τῇ here, there 6 (19.4) (18.312) (12.5)
ὅσος as much/many as 6 (19.4) (13.469) (13.23)
μήτε neither / nor 6 (19.4) (5.253) (5.28)
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 6 (19.4) (0.477) (0.49)
ἄνθρωπος man, person, human 5 (16.2) (19.466) (11.67)
γε at least, at any rate 5 (16.2) (24.174) (31.72)
εὑρίσκω to find 5 (16.2) (6.155) (4.65)
πρότερος before, earlier 5 (16.2) (25.424) (23.72)
οὖν so, then, therefore 5 (16.2) (34.84) (23.41)
ὅμοιος like, resembling 5 (16.2) (10.645) (5.05)
ποιός of a certain nature, kind 5 (16.2) (3.169) (2.06)
νομίζω to have as a custom; to believe 5 (16.2) (4.613) (6.6)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 5 (16.2) (26.85) (24.12)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 5 (16.2) (1.679) (0.87)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 5 (16.2) (1.096) (0.6)
καιρός time; the right moment, opportunity 5 (16.2) (4.163) (8.09)
χράομαι use, experience 5 (16.2) (5.93) (6.1)
παιδεία the rearing of a child 5 (16.2) (0.557) (0.35)
πόνος work 5 (16.2) (1.767) (1.9)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 5 (16.2) (3.114) (2.65)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 4 (13.0) (0.865) (1.06)
βέλτιστος best 4 (13.0) (0.48) (0.78)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 4 (13.0) (1.623) (1.45)
πιστεύω to trust, trust to 4 (13.0) (3.079) (2.61)
δικαιοσύνη righteousness, justice 4 (13.0) (1.642) (1.25)
ἀνά up, upon 4 (13.0) (4.693) (6.06)
συμβαίνω meet, agree, happen 4 (13.0) (9.032) (7.24)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 4 (13.0) (0.761) (0.93)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 4 (13.0) (5.09) (3.3)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 4 (13.0) (2.978) (3.52)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 4 (13.0) (2.065) (1.23)
πῶς how? in what way 4 (13.0) (8.955) (6.31)
μανθάνω to learn 4 (13.0) (3.86) (3.62)
οἰκεῖος in or of the house 4 (13.0) (5.153) (2.94)
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 4 (13.0) (0.243) (0.35)
πως somehow, in some way 4 (13.0) (9.844) (7.58)
ὀργή natural impulse 4 (13.0) (1.273) (1.39)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 4 (13.0) (0.448) (0.69)
ἀθάνατος undying, immortal 4 (13.0) (1.155) (2.91)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 4 (13.0) (1.423) (3.53)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 4 (13.0) (16.105) (11.17)
πάσχω to experience, to suffer 4 (13.0) (6.528) (5.59)
πλεῖστος most, largest 4 (13.0) (4.005) (5.45)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 4 (13.0) (1.698) (2.37)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 4 (13.0) (1.283) (3.94)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 4 (13.0) (3.696) (3.99)
λύπη pain of body 4 (13.0) (0.996) (0.48)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (13.0) (4.748) (5.64)
καθίστημι to set down, place 4 (13.0) (2.674) (4.86)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 4 (13.0) (1.665) (2.81)
ὑπομένω to stay behind, survive 4 (13.0) (1.365) (1.36)
παράδειγμα a pattern 4 (13.0) (1.433) (0.41)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 4 (13.0) (9.012) (0.6)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 4 (13.0) (1.137) (1.18)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 4 (13.0) (4.236) (5.53)
πονηρός toilsome, painful, grievous 4 (13.0) (1.795) (0.65)
ἐπιμέλεια care, attention 4 (13.0) (0.49) (0.42)
ὁράω to see 3 (9.7) (16.42) (18.27)
καλοκἀγαθία the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness 3 (9.7) (0.078) (0.12)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 3 (9.7) (8.778) (7.86)
συμβουλεύω to advise, counsel 3 (9.7) (0.594) (1.03)
εὔνοια good-will, favour, kindness 3 (9.7) (0.537) (1.08)
ἀκούω to hear 3 (9.7) (6.886) (9.12)
κοινός common, shared in common 3 (9.7) (6.539) (4.41)
ψόγος a blamable fault, a blemish, flaw 3 (9.7) (0.098) (0.13)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 3 (9.7) (3.66) (3.87)
δίδωμι to give 3 (9.7) (11.657) (13.85)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 3 (9.7) (1.004) (0.66)
φιλόκαλος loving the beautiful 3 (9.7) (0.044) (0.01)
ἔπαινος approval, praise, commendation 3 (9.7) (0.506) (0.46)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 3 (9.7) (4.795) (6.12)
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 3 (9.7) (0.869) (4.29)
φῖλος [> φιλία friendship] 3 (9.7) (0.22) (0.48)
παρακαλέω to call to 3 (9.7) (1.069) (2.89)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 3 (9.7) (1.228) (1.54)
ἀτυχία ill-luck a misfortune, miscarriage, mishap 3 (9.7) (0.07) (0.24)
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 3 (9.7) (0.339) (0.53)
γονεύς a begetter, father 3 (9.7) (0.464) (0.41)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 3 (9.7) (4.016) (9.32)
βούλομαι to will, wish, be willing 3 (9.7) (8.59) (11.98)
λαμβάνω to take, seize, receive 3 (9.7) (15.895) (13.47)
παρασκευάζω to get ready, prepare 3 (9.7) (1.336) (3.27)
ἡδύς sweet 3 (9.7) (2.071) (1.82)
ζέω to boil, seethe 3 (9.7) (1.826) (1.25)
ἐμμένω to abide in 3 (9.7) (0.282) (0.33)
ἀλλότριος of/belonging to another 3 (9.7) (1.341) (1.2)
πλησιάζω to bring near 3 (9.7) (0.44) (0.19)
ὅταν when, whenever 3 (9.7) (9.255) (4.07)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 3 (9.7) (1.525) (2.46)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 3 (9.7) (0.678) (1.49)
καῖρος the row of thrums 3 (9.7) (1.981) (3.68)
ὁμιλητικός affable, conversable 3 (9.7) (0.004) (0.0) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 (9.7) (2.343) (2.93)
ζάω to live 3 (9.7) (2.268) (1.36)
βασιλεύς a king, chief 3 (9.7) (9.519) (15.15)
τεκμήριον a sure signs. 3 (9.7) (0.434) (0.42)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 3 (9.7) (1.264) (1.76)
παῖς a child 3 (9.7) (5.845) (12.09)
θνητός liable to death, mortal 3 (9.7) (1.296) (1.37)
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 3 (9.7) (0.409) (0.34)
σπουδάζω to make haste 3 (9.7) (0.887) (0.89)
τοσοῦτος so large, so tall 3 (9.7) (5.396) (4.83)
ζητέω to seek, seek for 3 (9.7) (5.036) (1.78)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 3 (9.7) (1.706) (1.96)
ἄπειμι be absent 3 (9.7) (1.064) (1.49)
τύχη (good) fortune, luck, chance 3 (9.7) (1.898) (2.33)
ἕτερος the one; the other (of two) 3 (9.7) (18.33) (7.31)
εἰς into, to c. acc. 3 (9.7) (66.909) (80.34)
ἀπολαύω to have enjoyment of 3 (9.7) (0.471) (0.24)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 3 (9.7) (13.803) (8.53)
εὐλαβέομαι to be discreet, cautious, beware 3 (9.7) (0.194) (0.27)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 3 (9.7) (15.198) (3.78)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 3 (9.7) (2.36) (4.52)
μέτριος within measure 3 (9.7) (1.299) (0.8)
νεώτερος younger 3 (9.7) (0.506) (0.73)
ταχύς quick, swift, fleet 3 (9.7) (3.502) (6.07)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 3 (9.7) (6.869) (8.08)
φιλία friendly love, affection, friendship 3 (9.7) (1.063) (1.44)
δηλόω to make visible 2 (6.5) (4.716) (2.04)
οὐδείς not one, nobody 2 (6.5) (19.346) (18.91)
ἄκουσμα a thing heard 2 (6.5) (0.035) (0.04)
ἄριστος best 2 (6.5) (2.087) (4.08)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 2 (6.5) (0.653) (0.67)
πατήρ a father 2 (6.5) (9.224) (10.48)
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 2 (6.5) (0.423) (0.15)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (6.5) (6.8) (5.5)
διαμαρτάνω to go astray from 2 (6.5) (0.235) (0.16)
σύμμετρος commensurate with 2 (6.5) (1.278) (0.14)
οἰκονομέω to manage as a house steward, to manage, order, regulate 2 (6.5) (0.105) (0.07)
ἐπιβλέπω to look upon, look attentively 2 (6.5) (0.097) (0.01)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 2 (6.5) (0.472) (0.18)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 2 (6.5) (1.527) (3.41)
βραδύς slow 2 (6.5) (0.818) (0.38)
ἀεί always, for ever 2 (6.5) (7.241) (8.18)
ἀνήρ a man 2 (6.5) (10.82) (29.69)
ὁδός a way, path, track, journey 2 (6.5) (2.814) (4.36)
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 2 (6.5) (0.583) (0.75)
ἀπαντάω to meet 2 (6.5) (0.895) (0.92)
βοάω to cry aloud, to shout 2 (6.5) (0.903) (1.53)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 2 (6.5) (1.651) (2.69)
καλλωπιστής one who adorns himself, dandy 2 (6.5) (0.012) (0.0) too few
εὖ well 2 (6.5) (2.642) (5.92)
προαίρεσις a choosing 2 (6.5) (0.951) (1.23)
ἐρῶ [I will say] 2 (6.5) (8.435) (3.94)
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 2 (6.5) (0.138) (0.2)
κέρδος gain, profit, advantage 2 (6.5) (0.452) (0.68)
θύω to sacrifice 2 (6.5) (1.161) (2.11)
ἐκφέρω to carry out of 2 (6.5) (0.452) (0.94)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 2 (6.5) (1.415) (1.83)
ὀλιγωρέω to esteem little 2 (6.5) (0.1) (0.34)
ὥστε so that 2 (6.5) (10.717) (9.47)
σκοπέω to look at 2 (6.5) (1.847) (2.27)
ἐπιπλήσσω to strike, to rebuke 2 (6.5) (0.104) (0.13)
μισέω to hate 2 (6.5) (0.74) (0.66)
φημί to say, to claim 2 (6.5) (36.921) (31.35)
νῦν now at this very time 2 (6.5) (12.379) (21.84)
ἐμός mine 2 (6.5) (8.401) (19.01)
μόλις barely, scarcely 2 (6.5) (0.479) (0.72)
ἄνευ without 2 (6.5) (2.542) (1.84)
κράτιστος strongest, mightiest 2 (6.5) (0.345) (0.75)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 2 (6.5) (0.645) (0.19)
τέρψις enjoyment, delight 2 (6.5) (0.095) (0.19)
ὑγίεια health, soundness 2 (6.5) (1.276) (0.19)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (6.5) (0.845) (1.03)
νέος young, youthful 2 (6.5) (2.183) (4.18)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 2 (6.5) (1.526) (1.65)
καταμανθάνω to observe well, examine closely 2 (6.5) (0.236) (0.31)
ῥαθυμέω leave off work, take holiday, to be remiss 2 (6.5) (0.044) (0.1)
φοβερός fearful 2 (6.5) (0.492) (0.58)
σεμνός revered, august, holy, awful 2 (6.5) (0.57) (0.61)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 2 (6.5) (1.366) (1.96)
μεγαλοπρεπής befitting a great man, magnificent 2 (6.5) (0.156) (0.16)
ὕστερον the afterbirth 2 (6.5) (2.598) (2.47)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (6.5) (2.734) (1.67)
Ἡρακλέης Heracles 2 (6.5) (0.951) (1.42)
ἀδικέω to do wrong 2 (6.5) (2.105) (2.89)
ἅμα at once, at the same time 2 (6.5) (6.88) (12.75)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 2 (6.5) (0.881) (1.65)
πλησμονή a filling 2 (6.5) (0.101) (0.05)
γέλοιος causing laughter, laughable 2 (6.5) (0.381) (0.55)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 2 (6.5) (1.406) (2.3)
φθονέω to bear ill-will 2 (6.5) (0.261) (0.5)
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 2 (6.5) (0.515) (0.58)
αἴσθησις perception by the senses 2 (6.5) (4.649) (0.28)
νόος mind, perception 2 (6.5) (5.507) (3.33)
μακράν a long way, far, far away 2 (6.5) (0.444) (0.4)
ποτε ever, sometime 2 (6.5) (7.502) (8.73)
γένος race, stock, family 2 (6.5) (8.844) (3.31)
ἀναμιμνήσκω to remind 2 (6.5) (0.653) (0.51)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 2 (6.5) (49.106) (23.97)
θύω2 rage, seethe 2 (6.5) (1.097) (2.0)
πορεύω to make to go, carry, convey 2 (6.5) (1.56) (3.08)
μήν now verily, full surely 2 (6.5) (6.388) (6.4)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 2 (6.5) (0.798) (1.28)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 2 (6.5) (0.279) (0.23)
δύω dunk 2 (6.5) (1.034) (2.79)
διοικέω to manage a house 2 (6.5) (0.379) (0.3)
παροξύνω to urge, prick 2 (6.5) (0.329) (0.27)
κτῆσις acquisition 2 (6.5) (0.326) (0.46)
πρᾶξις a doing, transaction, business 2 (6.5) (2.288) (3.51)
ἀδύνατος unable, impossible 2 (6.5) (4.713) (1.73)
εὐθύς straight, direct 2 (6.5) (5.672) (5.93)
βελτίων better 2 (6.5) (1.81) (1.12)
κερδαίνω to gain, derive profit 2 (6.5) (0.215) (0.23)
ἠθέω to sift, strain 2 (6.5) (0.159) (0.21)
αἰτία a charge, accusation 2 (6.5) (5.906) (2.88)
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 2 (6.5) (0.648) (0.97)
κακία badness 2 (6.5) (1.366) (0.41)
στέργω to love 2 (6.5) (0.15) (0.25)
οὔτε neither / nor 2 (6.5) (13.727) (16.2)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 2 (6.5) (1.376) (1.54)
μιμητής an imitator, copyist 2 (6.5) (0.107) (0.15)
ἄπειρος without trial, inexperienced 2 (6.5) (2.444) (0.58)
οἶδα to know 2 (6.5) (9.863) (11.77)
ἀνακοινόω to communicate 2 (6.5) (0.035) (0.05)
πλείων more, larger 2 (6.5) (7.783) (7.12)
τίς who? which? 2 (6.5) (21.895) (15.87)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 2 (6.5) (0.53) (0.21)
δυνατός strong, mighty, able 2 (6.5) (3.942) (3.03)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (6.5) (2.779) (3.98)
φαίνω to bring to light, make to appear 2 (6.5) (8.435) (8.04)
ῥώμη bodily strength, strength, might 2 (6.5) (0.426) (0.38)
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 2 (6.5) (0.33) (0.37)
ἐπανορθόω to set up again, restore 2 (6.5) (0.156) (0.1)
πρῶτος first 2 (6.5) (18.707) (16.57)
σημεῖον a sign, a mark, token 2 (6.5) (3.721) (0.94)
ὅτι2 conj.: that, because 2 (6.5) (49.49) (23.92)
τίη why? wherefore? 2 (6.5) (26.493) (13.95)
φύω to bring forth, produce, put forth 2 (6.5) (3.181) (2.51)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 2 (6.5) (1.723) (2.13)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 2 (6.5) (0.902) (0.46)
Ἱππόνικος Hipponicus 2 (6.5) (0.024) (0.05)
ἀπόρρητος forbidden, secret 2 (6.5) (0.389) (0.18)
δοκή a vision, fancy 2 (6.5) (0.014) (0.03)
ἐπίσταμαι to know 2 (6.5) (1.308) (1.44)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 2 (6.5) (76.461) (54.75)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 (3.2) (7.241) (5.17) too few
χρεία use, advantage, service 1 (3.2) (2.117) (2.12) too few
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 1 (3.2) (0.575) (0.3) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (3.2) (0.428) (0.66) too few
σιγάω to be silent 1 (3.2) (0.333) (0.34) too few
διαπονέω to work out with labour 1 (3.2) (0.057) (0.05) too few
ἵππος a horse, mare 1 (3.2) (3.33) (7.22) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (3.2) (0.301) (0.23) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (3.2) (0.652) (1.82) too few
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 1 (3.2) (0.743) (0.38) too few
παράκαιρος unseasonable, ill-timed 1 (3.2) (0.002) (0.0) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (3.2) (0.356) (0.49) too few
ἀνάξιος unworthy, not deemed 1 (3.2) (0.247) (0.21) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (3.2) (1.045) (2.04) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (3.2) (0.525) (1.1) too few
τηλικόσδε of such an age 1 (3.2) (0.118) (0.17) too few
ὑπεροπτικός disposed to despise others, contemptuous, disdainful 1 (3.2) (0.008) (0.01) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (3.2) (0.585) (0.61) too few
σύννοος in deep thought, thoughtful 1 (3.2) (0.01) (0.0) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (3.2) (0.617) (0.8) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (3.2) (0.476) (0.76) too few
δοῦλος slave 1 (3.2) (1.48) (1.11) too few
ἐφορεύω to be ephor 1 (3.2) (0.4) (1.08) too few
τηρέω to watch over, protect, guard 1 (3.2) (0.878) (1.08) too few
καθιζάνω to sit down 1 (3.2) (0.003) (0.01) too few
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 1 (3.2) (0.406) (0.92) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (3.2) (5.806) (1.8) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (3.2) (1.907) (0.49) too few
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 1 (3.2) (1.207) (0.44) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (3.2) (0.759) (0.83) too few
συγγηράσκω to grow old together with 1 (3.2) (0.001) (0.01) too few
προσζημιόω to punish besides 1 (3.2) (0.0) (0.0) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (3.2) (0.369) (0.26) too few
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 1 (3.2) (0.367) (0.24) too few
εὐτυχής well off, successful, lucky, fortunate, prosperous 1 (3.2) (0.192) (0.24) too few
καταριθμέω to count 1 (3.2) (0.088) (0.01) too few
σιτίζω to feed, nourish, fatten 1 (3.2) (0.003) (0.01) too few
φρόνις prudence, wisdom 1 (3.2) (0.109) (0.04) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (3.2) (0.884) (1.29) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (3.2) (0.457) (0.41) too few
πορεῖν have offered, given 1 (3.2) (0.21) (1.04) too few
ἀκίβδηλος unadulterated, genuine 1 (3.2) (0.009) (0.01) too few
εὐγένεια nobility of birth, high descent 1 (3.2) (0.141) (0.07) too few
ἔνδοξος held in esteem 1 (3.2) (0.746) (0.16) too few
ποῖος of what nature? of what sort? 1 (3.2) (2.531) (2.35) too few
διοίκησις government, administration 1 (3.2) (0.177) (0.04) too few
ζηλόω to rival, vie with, emulate 1 (3.2) (0.278) (0.26) too few
ἀνταγωνιστής an opponent, competitor, rival 1 (3.2) (0.062) (0.13) too few
ἐμποιέω to make in 1 (3.2) (0.403) (0.38) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (3.2) (1.486) (1.76) too few
εὐδοξία good repute, credit, honour, glory 1 (3.2) (0.058) (0.04) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (3.2) (0.415) (0.39) too few
ἐφάμιλλος a match for, equal to, rivalling 1 (3.2) (0.024) (0.12) too few
αὐτεπάγγελτος offering of oneself, of free will 1 (3.2) (0.009) (0.03) too few
χρυσίον a piece of gold 1 (3.2) (0.361) (0.24) too few
μέθη strong drink 1 (3.2) (0.322) (0.23) too few
λήθη a forgetting, forgetfulness 1 (3.2) (0.225) (0.18) too few
συλλαμβάνω to collect, gather together 1 (3.2) (0.673) (0.79) too few
ἅρμα a chariot 1 (3.2) (0.52) (1.14) too few
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 1 (3.2) (0.401) (0.38) too few
εἴκω give way 1 (3.2) (0.274) (0.97) too few
θράσος courage, boldness 1 (3.2) (0.107) (0.14) too few
ἀλήθεια truth 1 (3.2) (3.154) (1.99) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (3.2) (0.657) (0.82) too few
λυπηρός painful, distressing 1 (3.2) (0.269) (0.2) too few
ἀνατίθημι dedicate, refer 1 (3.2) (0.694) (0.88) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (3.2) (1.523) (2.38) too few
στοχάζομαι to aim 1 (3.2) (0.271) (0.3) too few
εὐβουλία good counsel, prudence 1 (3.2) (0.118) (0.09) too few
καταφανής clearly seen, in sight 1 (3.2) (0.124) (0.27) too few
σιγή silence 1 (3.2) (0.245) (0.35) too few
παρίστημι to make to stand 1 (3.2) (1.412) (1.77) too few
διώκω to pursue 1 (3.2) (1.336) (1.86) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (3.2) (0.668) (0.63) too few
ἀδοξία ill-repute, disgrace 1 (3.2) (0.068) (0.05) too few
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 1 (3.2) (0.902) (0.25) too few
ὄκνος shrinking, hesitation, unreadiness, sluggishness 1 (3.2) (0.066) (0.11) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (3.2) (5.405) (7.32) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (3.2) (5.317) (5.48) too few
παραπήγνυμι to fix beside, annex 1 (3.2) (0.003) (0.01) too few
ὅδε this 1 (3.2) (10.255) (22.93) too few
διάγνωσις a distinguishing, discernment 1 (3.2) (0.343) (0.01) too few
ἐπισκοτέω to throw a shadow over 1 (3.2) (0.041) (0.07) too few
ἑταιρεία companionship, association, brotherhood 1 (3.2) (0.043) (0.07) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (3.2) (0.381) (0.37) too few
διδάσκω to teach 1 (3.2) (3.329) (1.88) too few
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 1 (3.2) (0.291) (0.27) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (3.2) (0.349) (0.44) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (3.2) (0.43) (0.52) too few
ἄτοπος out of place 1 (3.2) (2.003) (0.41) too few
συναγωνίζομαι to contend along with, to share in a contest 1 (3.2) (0.059) (0.1) too few
ψευδής lying, false 1 (3.2) (1.919) (0.44) too few
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 1 (3.2) (0.191) (0.08) too few
πόλις a city 1 (3.2) (11.245) (29.3) too few
μεταλλάσσω to change, alter 1 (3.2) (0.132) (0.63) too few
ἐπικρατέω to rule over 1 (3.2) (0.405) (0.75) too few
διαλανθάνω to escape notice 1 (3.2) (0.097) (0.06) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (3.2) (0.24) (0.38) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (3.2) (1.343) (2.27) too few
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 1 (3.2) (0.748) (0.91) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (3.2) (4.322) (6.41) too few
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 1 (3.2) (0.772) (0.53) too few
πόλεμος battle, fight, war 1 (3.2) (3.953) (12.13) too few
παρακαταθήκη a deposit entrusted to one's care 1 (3.2) (0.081) (0.1) too few
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 (3.2) (2.976) (2.93) too few
αὐξάνω to make large, increase, augment 1 (3.2) (1.963) (1.01) too few
ἔντευξις a lighting upon, meeting with, converse, intercourse 1 (3.2) (0.092) (0.4) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (3.2) (6.377) (5.2) too few
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice 1 (3.2) (0.305) (0.66) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (3.2) (9.107) (4.91) too few
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 1 (3.2) (1.619) (0.49) too few
ἐπιστήμη knowledge, skill 1 (3.2) (3.886) (0.82) too few
ἀπέχω to keep off 1 (3.2) (1.184) (1.8) too few
καταλείπω to leave behind 1 (3.2) (1.869) (2.45) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (3.2) (3.279) (2.18) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (3.2) (2.935) (0.67) too few
μεγαλόψυχος high-souled, magnanimous 1 (3.2) (0.092) (0.17) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (3.2) (1.86) (0.99) too few
εἶδον to see 1 (3.2) (4.063) (7.0) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (3.2) (3.702) (1.91) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (3.2) (2.089) (3.95) too few
σιωπάω to be silent 1 (3.2) (0.372) (0.27) too few
ἐγκράτεια mastery over 1 (3.2) (0.214) (0.04) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (3.2) (0.935) (0.99) too few
παραίνεσις an exhortation, address 1 (3.2) (0.17) (0.19) too few
περιπατέω to walk up and down, to walk about 1 (3.2) (0.555) (0.15) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (3.2) (3.717) (4.75) too few
δεινότης terribleness 1 (3.2) (0.096) (0.07) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (3.2) (5.82) (8.27) too few
βασανίζω to put to the test, to torture 1 (3.2) (0.2) (0.24) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (3.2) (1.979) (2.07) too few
ὑπουργέω to render service 1 (3.2) (0.055) (0.15) too few
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 1 (3.2) (0.135) (0.07) too few
ἀντιποιέω to do in return; mid. lay claim to, seek after 1 (3.2) (0.125) (0.35) too few
ἀπονέμω to portion out, impart, assign 1 (3.2) (0.257) (0.1) too few
γέλως laughter 1 (3.2) (0.371) (0.46) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (3.2) (1.868) (1.01) too few
φιλοπροσηγορία easiness of address 1 (3.2) (0.0) (0.0) too few
φιλομαθής fond of learning, eager after knowledge 1 (3.2) (0.058) (0.09) too few
μῖσος hate, hatred 1 (3.2) (0.229) (0.31) too few
μέλισσα a bee 1 (3.2) (0.25) (0.26) too few
φιλεπιτιμητής a censorious person 1 (3.2) (0.002) (0.0) too few
καρτερέω to be steadfast, patient, staunch 1 (3.2) (0.101) (0.15) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (3.2) (1.829) (1.05) too few
ἀρρωστία weakness, sickness 1 (3.2) (0.23) (0.06) too few
γλῶσσα the tongue 1 (3.2) (1.427) (1.17) too few
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 1 (3.2) (0.191) (0.05) too few
νουθετέω to put in mind, to admonish, warn, advise 1 (3.2) (0.124) (0.16) too few
ζημία loss, damage 1 (3.2) (0.342) (0.38) too few
ὑγιεινός good for the health, wholesome, sound, healthy 1 (3.2) (0.57) (0.12) too few
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself 1 (3.2) (0.067) (0.14) too few
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 1 (3.2) (0.659) (0.59) too few
ἀποδοκιμάζω to reject on scrutiny, to reject for want of qualification 1 (3.2) (0.104) (0.17) too few
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 1 (3.2) (0.393) (0.35) too few
πατρικός derived from one's fathers, paternal, hereditary 1 (3.2) (0.201) (0.13) too few
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 (3.2) (4.744) (3.65) too few
ὑποτίθημι to place under, to suggest 1 (3.2) (1.68) (0.55) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (3.2) (0.233) (0.38) too few
προοράω to see before one, to take forethought 1 (3.2) (0.187) (0.8) too few
παράγγελμα a message transmitted 1 (3.2) (0.151) (0.16) too few
φιλοπονία love of labour, laboriousness, industry 1 (3.2) (0.033) (0.06) too few
κληρονομέω to receive a share of an inheritance, to inherit a portion 1 (3.2) (0.183) (0.04) too few
προπετής falling forwards, inclined forward 1 (3.2) (0.154) (0.07) too few
θυμόω to make angry 1 (3.2) (0.162) (0.27) too few
μηδέποτε never 1 (3.2) (0.361) (0.32) too few
προτρέχω to run forward 1 (3.2) (0.025) (0.03) too few
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 1 (3.2) (1.565) (0.71) too few
ἁμαρτία a failure, fault, sin 1 (3.2) (1.995) (0.57) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (3.2) (4.463) (2.35) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (3.2) (2.157) (5.09) too few
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 1 (3.2) (0.485) (0.17) too few
πληρόω to make full 1 (3.2) (1.781) (0.98) too few
ἀδικία injustice 1 (3.2) (0.737) (0.96) too few
συμβουλία advice 1 (3.2) (0.032) (0.13) too few
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 1 (3.2) (0.742) (0.63) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (3.2) (0.916) (1.28) too few
εἰσηγέομαι to bring in, introduce 1 (3.2) (0.122) (0.14) too few
σώφρων of sound mind 1 (3.2) (0.638) (0.59) too few
πῦρ fire 1 (3.2) (4.894) (2.94) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (3.2) (1.226) (0.42) too few
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 1 (3.2) (0.699) (0.69) too few
κατοκνέω to shrink from 1 (3.2) (0.015) (0.01) too few
δεῖγμα a sample, pattern, proof, specimen 1 (3.2) (0.15) (0.1) too few
πιστός2 to be trusted 1 (3.2) (1.164) (1.33) too few
κόσμος order 1 (3.2) (3.744) (1.56) too few
προσφωνέω to call 1 (3.2) (0.074) (0.37) too few
ἀηδής unpleasant to the taste, distasteful 1 (3.2) (0.176) (0.07) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (3.2) (0.488) (0.55) too few
εὐτυχία good luck, success, prosperity 1 (3.2) (0.237) (0.3) too few
ἀεκούσιος against one's will, involuntary 1 (3.2) (0.313) (0.15) too few
εὐσεβέω to live or act piously, religiously 1 (3.2) (0.081) (0.05) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (3.2) (1.675) (3.51) too few
ὑπηρέτης (an under-rower); a servant 1 (3.2) (0.273) (0.24) too few
ὑπομιμνήσκω to remind 1 (3.2) (0.333) (0.24) too few
βαρύς heavy 1 (3.2) (1.527) (1.65) too few
ὄγκος the barb 1 (3.2) (0.853) (0.09) too few
εὐθύνω to guide straight, direct 1 (3.2) (0.105) (0.1) too few
ὅπου where 1 (3.2) (1.571) (1.19) too few
θηρεύω to hunt, go hunting 1 (3.2) (0.182) (0.13) too few
τραχύς rugged, rough 1 (3.2) (0.481) (0.47) too few
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 1 (3.2) (0.243) (0.18) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (3.2) (0.405) (0.58) too few
εὐπροσηγορία affability 1 (3.2) (0.0) (0.0) too few
συνηγορέω to be an advocate 1 (3.2) (0.047) (0.04) too few
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 1 (3.2) (0.173) (0.31) too few
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 1 (3.2) (0.897) (3.1) too few
που anywhere, somewhere 1 (3.2) (2.474) (4.56) too few
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 1 (3.2) (0.486) (0.04) too few
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 1 (3.2) (1.259) (0.41) too few
συγγράφω to write down, describe, compose 1 (3.2) (0.277) (0.27) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (3.2) (1.497) (1.41) too few
ἦθος custom, character 1 (3.2) (0.735) (0.82) too few
φιλοχρήματος loving money, fond of money 1 (3.2) (0.038) (0.1) too few
πρό before 1 (3.2) (5.786) (4.33) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (3.2) (2.136) (1.23) too few
εἰλικρινής unmixed, without alloy, pure 1 (3.2) (0.208) (0.07) too few
ἀπεχθάνομαι to be hated, incur hatred, be roused to hatred 1 (3.2) (0.081) (0.25) too few
εἰκός like truth 1 (3.2) (1.953) (1.09) too few
φιληκοΐα fondness for listening to 1 (3.2) (0.001) (0.0) too few
θαρσαλέος bold, of good courage, ready, daring, undaunted 1 (3.2) (0.106) (0.35) too few
ἡλικία time of life, age 1 (3.2) (1.229) (1.25) too few
ἀκμή a point, edge 1 (3.2) (0.519) (0.86) too few
ἱππεύω to be a horseman 1 (3.2) (0.063) (0.06) too few
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 (3.2) (0.492) (0.51) too few
παροξυντικός fit for inciting 1 (3.2) (0.002) (0.0) too few
μακρός long 1 (3.2) (1.989) (2.83) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (3.2) (0.763) (0.8) too few
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 1 (3.2) (0.301) (0.16) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (3.2) (2.273) (1.08) too few
πανταχόθεν from all places, from all quarters, on every side 1 (3.2) (0.513) (0.65) too few
ἄτακτος not in battle-order 1 (3.2) (0.313) (0.19) too few
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 1 (3.2) (1.195) (1.93) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (3.2) (2.863) (2.91) too few
ἐκτίνω to pay off, pay in full 1 (3.2) (0.288) (0.33) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (3.2) (2.932) (4.24) too few
ἐξαλείφω to plaster over; to wipe out, obliterate 1 (3.2) (0.062) (0.07) too few
ἐπιδίδωμι to give besides 1 (3.2) (0.435) (0.26) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (3.2) (0.613) (0.44) too few
σκυθρωπός angry-looking, of sad countenance, sullen 1 (3.2) (0.092) (0.02) too few
διασῴζω to preserve through 1 (3.2) (0.43) (0.56) too few
φιλοπονέω to love labour, work hard, be laborious 1 (3.2) (0.007) (0.01) too few
βλάστημα offspring, an offshoot 1 (3.2) (0.042) (0.02) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (3.2) (0.118) (0.16) too few
ἐναντίος opposite 1 (3.2) (8.842) (4.42) too few
φέρω to bear 1 (3.2) (8.129) (10.35) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (3.2) (1.39) (1.28) too few
σύμβουλος an adviser, counsellor 1 (3.2) (0.178) (0.2) too few
σοφία skill 1 (3.2) (1.979) (0.86) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (3.2) (3.117) (19.2) too few
ῥαθυμία easiness of temper, taking things easily 1 (3.2) (0.147) (0.15) too few
αὐθάδης self-willed, wilful, dogged, stubborn, contumacious, presumptuous 1 (3.2) (0.042) (0.06) too few
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 1 (3.2) (0.285) (0.4) too few
ζημιόω to cause loss 1 (3.2) (0.209) (0.24) too few
ζηλωτής an emulator, zealous admirer 1 (3.2) (0.094) (0.07) too few
Δημόνικος Demonicus 1 (3.2) (0.002) (0.0) too few
κακοποιΐα evil-doing 1 (3.2) (0.001) (0.0) too few
προσλαμβάνω to take or receive in addition 1 (3.2) (0.664) (0.81) too few
ἀγάπη love 1 (3.2) (0.781) (0.08) too few
διαπεράω to go over 1 (3.2) (0.109) (0.06) too few
ἡνίοχος one who holds the reins, a driver, charioteer 1 (3.2) (0.157) (0.28) too few
παραμένω to stay beside 1 (3.2) (0.305) (0.34) too few
συναυξάνω to increase 1 (3.2) (0.09) (0.07) too few
κολάζω to curtail, dock, prune 1 (3.2) (0.677) (0.49) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (3.2) (1.127) (1.08) too few
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 (3.2) (1.741) (0.58) too few
τερπνός delightsome, delightful, pleasant, agreeable, glad 1 (3.2) (0.083) (0.3) too few
δουλεύω to be a slave 1 (3.2) (0.501) (0.46) too few
ἐξανίστημι to raise up: to make one rise 1 (3.2) (0.155) (0.35) too few
κατάδηλος quite manifest, plain, visible 1 (3.2) (0.074) (0.13) too few
γῆ earth 1 (3.2) (10.519) (12.21) too few
μανικός of or for madness, mad, frenzied, disposed to madness 1 (3.2) (0.055) (0.04) too few
ἆθλος a contest for a prize 1 (3.2) (0.249) (1.09) too few
κυνέη a dog skin; cap, helmet 1 (3.2) (0.081) (0.4) too few
εὐπροσήγορος easy of address 1 (3.2) (0.004) (0.01) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (3.2) (4.169) (5.93) too few
μεταλαμβάνω to have or get a share of 1 (3.2) (0.802) (0.5) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (3.2) (1.035) (1.83) too few
περίεργος careful overmuch 1 (3.2) (0.122) (0.01) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (3.2) (4.575) (7.0) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (3.2) (0.6) (0.92) too few
δυσάρεστος hard to appease, implacable 1 (3.2) (0.012) (0.01) too few
περίλυπος deeply grieved 1 (3.2) (0.023) (0.0) too few
βλάβη hurt, harm, damage 1 (3.2) (0.763) (0.45) too few
μοναρχία the rule of one, monarchy, sovereignty 1 (3.2) (0.128) (0.18) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (3.2) (0.426) (0.28) too few
ὑλακτέω to bark, bay, howl 1 (3.2) (0.038) (0.04) too few
ὑπερβαλλόντως exceedingly 1 (3.2) (0.04) (0.04) too few
Τάνταλος Tantalus 1 (3.2) (0.055) (0.07) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (3.2) (1.314) (6.77) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (3.2) (0.969) (0.73) too few
Θησεύς Theseus 1 (3.2) (0.221) (0.3) too few
ἐγχειρίζω to put into one's hands, entrust 1 (3.2) (0.257) (0.56) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (3.2) (0.519) (0.37) too few
δοκιμάζω to assay 1 (3.2) (0.33) (0.13) too few
προσδέχομαι to receive favourably, accept 1 (3.2) (0.37) (1.37) too few
εἶπον to speak, say 1 (3.2) (16.169) (13.73) too few
πλήν except 1 (3.2) (2.523) (3.25) too few
μῖμος an imitator, mimic: an actor, mime 1 (3.2) (0.046) (0.01) too few
ἐπακτός brought in, imported 1 (3.2) (0.038) (0.08) too few
πορεία a walking, mode of walking 1 (3.2) (0.473) (1.68) too few
φιλαίτιος fond of accusing, censorious 1 (3.2) (0.008) (0.0) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (3.2) (0.984) (0.97) too few
ἑκούσιος voluntary 1 (3.2) (0.537) (0.27) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (3.2) (11.058) (14.57) too few
πέλαγος the sea 1 (3.2) (0.385) (1.11) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (3.2) (0.409) (0.39) too few
φιλόνικος fond of victory, contentious. 1 (3.2) (0.078) (0.09) too few
ὀφείλω to owe, have to pay 1 (3.2) (1.063) (1.21) too few
ἐφικνέομαι to reach at, aim at 1 (3.2) (0.09) (0.15) too few
ἐλασσόω to make less 1 (3.2) (0.198) (0.4) too few
ἀποβλέπω look steadily at 1 (3.2) (0.373) (0.37) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (3.2) (2.231) (8.66) too few
ἀσφάλεια security against stumbling 1 (3.2) (0.453) (1.25) too few
διαμένω to remain by, stand by 1 (3.2) (0.542) (0.23) too few
ἀβουλία want of counsel, thoughtlessness 1 (3.2) (0.045) (0.17) too few
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 1 (3.2) (0.543) (0.38) too few
παράκλησις a calling to one's aid, summons 1 (3.2) (0.208) (0.16) too few
παρρησιάζομαι to speak freely, openly, boldly 1 (3.2) (0.07) (0.04) too few
μελέτη care, attention 1 (3.2) (0.228) (0.23) too few
κολακεύω to flatter 1 (3.2) (0.083) (0.06) too few
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 1 (3.2) (0.86) (0.15) too few
παύω to make to cease 1 (3.2) (1.958) (2.55) too few
χρή it is fated, necessary 1 (3.2) (6.22) (4.12) too few
ἐξετάζω to examine well 1 (3.2) (0.695) (0.41) too few
πατρῷος of or belonging to the father 1 (3.2) (0.402) (0.89) too few
προδότης a betrayer, traitor 1 (3.2) (0.142) (0.21) too few
ἐπιβάλλω to throw 1 (3.2) (0.749) (1.78) too few
O! oh! 1 (3.2) (6.146) (14.88) too few
συνάχθομαι to be grieved with 1 (3.2) (0.013) (0.01) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (3.2) (0.109) (0.08) too few
ἀπολύω to loose from 1 (3.2) (0.637) (0.92) too few
μιμνήσκω to remind 1 (3.2) (1.852) (2.27) too few
δαιμόνιον divine being, spirit 1 (3.2) (0.247) (0.16) too few
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 1 (3.2) (0.387) (0.26) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (3.2) (0.659) (0.71) too few
προτρεπτικός persuasive 1 (3.2) (0.032) (0.0) too few
ἐπιλείπω to leave behind; to run out, fail 1 (3.2) (0.199) (0.2) too few
ταμιεῖον a treasury 1 (3.2) (0.088) (0.11) too few
συλλέγω to collect, gather 1 (3.2) (0.488) (1.3) too few
ἐπισκοπέω to look upon 1 (3.2) (1.347) (0.48) too few
ὄγκος2 bulk, size, mass 1 (3.2) (0.806) (0.09) too few
εὐπορία an easy way 1 (3.2) (0.175) (0.12) too few
Ζεύς Zeus 1 (3.2) (4.739) (12.03) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (3.2) (0.65) (0.77) too few
οὐδέποτε never 1 (3.2) (0.782) (0.8) too few
διαφορά difference, distinction 1 (3.2) (4.404) (1.25) too few
ὑμός your 1 (3.2) (6.015) (5.65) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (3.2) (0.752) (0.83) too few
πλούσιος rich, wealthy, opulent 1 (3.2) (0.714) (0.68) too few
διΐστημι set apart, separate 1 (3.2) (0.7) (0.41) too few
ἐξαπατάω to deceive 1 (3.2) (0.368) (0.66) too few
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 1 (3.2) (4.811) (0.55) too few
δύσερις very quarrelsome, contentious 1 (3.2) (0.011) (0.01) too few
γεννάω to beget, engender 1 (3.2) (2.666) (0.6) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (3.2) (0.221) (0.15) too few
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 1 (3.2) (0.447) (0.92) too few
πενία poverty, need 1 (3.2) (0.298) (0.27) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (3.2) (7.784) (7.56) too few
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 1 (3.2) (0.689) (0.96) too few
ἀπαιδευσία want of education 1 (3.2) (0.055) (0.04) too few
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 1 (3.2) (0.325) (0.4) too few
εὐτυχέω to be well off, successful, prosperous 1 (3.2) (0.166) (0.49) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (3.2) (2.795) (1.68) too few
ταπεινός low 1 (3.2) (0.507) (0.28) too few
λήγω to stay, abate 1 (3.2) (0.476) (0.77) too few
πυκνός close, compact 1 (3.2) (1.024) (1.26) too few
φιλοπροσήγορος easy of address, affable 1 (3.2) (0.0) (0.0) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (3.2) (0.759) (1.06) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (3.2) (4.574) (7.56) too few
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 (3.2) (6.432) (8.19) too few
δημοκρατία democracy, popular government 1 (3.2) (0.168) (0.55) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (3.2) (0.288) (0.56) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 1 (3.2) (0.353) (0.3) too few
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 1 (3.2) (0.775) (0.38) too few
οἶνος wine 1 (3.2) (2.867) (2.0) too few
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 1 (3.2) (0.344) (0.41) too few
μῦθος anything, delivered by word of mouth, word, speech 1 (3.2) (0.907) (3.58) too few
συνεξαμαρτάνω to have part in a fault 1 (3.2) (0.007) (0.01) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (3.2) (4.116) (5.17) too few
σοφιστής a master of one's craft 1 (3.2) (0.559) (0.21) too few
ὄμνυμι to swear 1 (3.2) (0.582) (1.07) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (3.2) (0.762) (0.78) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 (3.2) (4.633) (3.4) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (3.2) (1.21) (0.71) too few
ἐξουσία power 1 (3.2) (1.082) (0.97) too few
ἀπεχθής hateful, hostile 1 (3.2) (0.03) (0.01) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (3.2) (7.064) (2.6) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 1 (3.2) (1.082) (1.41) too few
ὁμιλέω to be in company with, consort with 1 (3.2) (0.413) (0.64) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (3.2) (0.738) (0.98) too few
ἀχάριστος ungracious, unpleasant, unpleasing 1 (3.2) (0.079) (0.1) too few
πειράζω to make proof 1 (3.2) (0.335) (0.66) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (3.2) (0.322) (0.52) too few
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 1 (3.2) (0.209) (0.21) too few
χαρακτήρ a mark engraved 1 (3.2) (0.319) (0.05) too few
κατασκευάζω to equip 1 (3.2) (1.81) (0.77) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (3.2) (8.208) (3.67) too few
κατακρίνω to give as sentence against 1 (3.2) (0.154) (0.1) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (3.2) (1.678) (2.39) too few
μαραίνω to put out fire; to die away 1 (3.2) (0.07) (0.08) too few
γραφεύς a painter 1 (3.2) (0.075) (0.07) too few
κατοικέω to settle; to inhabit 1 (3.2) (0.663) (0.97) too few
πανταχοῦ everywhere 1 (3.2) (0.926) (0.27) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (3.2) (0.326) (0.32) too few
κύων a dog 1 (3.2) (1.241) (1.9) too few
κάλλος beauty 1 (3.2) (0.894) (0.97) too few
ἀποβαίνω to step off from 1 (3.2) (0.465) (1.36) too few
ἀθλητής a prizefighter 1 (3.2) (0.252) (0.24) too few
ῥητός stated, specified 1 (3.2) (0.95) (0.21) too few
διαβολή false accusation, slander, calumny 1 (3.2) (0.284) (0.65) too few
ζῷον a living being, animal 1 (3.2) (8.115) (0.7) too few
δύο two 1 (3.2) (1.685) (2.28) too few
μνημονεύω to call to mind, remember 1 (3.2) (1.526) (0.42) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (3.2) (0.164) (0.07) too few
καταναλίσκω to use up, spend, lavish 1 (3.2) (0.065) (0.01) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (3.2) (2.103) (2.21) too few
προφέρω to bring before 1 (3.2) (0.323) (0.51) too few
ἀνόητος not thought on, unheard of; senseless, silly 1 (3.2) (0.351) (0.21) too few
ἀποστέλλω to send off 1 (3.2) (1.335) (1.76) too few
εὐορκέω to be faithful to one's oath 1 (3.2) (0.01) (0.01) too few
ὑφή a web 1 (3.2) (0.148) (0.46) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (3.2) (0.303) (0.41) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (3.2) (0.851) (1.32) too few
προσμένω to bide 1 (3.2) (0.076) (0.07) too few
περιχαρής exceeding joyous 1 (3.2) (0.053) (0.33) too few
παιδεύω to bring up 1 (3.2) (0.727) (0.59) too few
ἀπεικάζω to form from a model, to express, copy 1 (3.2) (0.093) (0.1) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (3.2) (0.263) (0.39) too few
πολυμαθής having learnt 1 (3.2) (0.008) (0.0) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (3.2) (0.559) (0.74) too few
ὑποφέρω to carry away under 1 (3.2) (0.11) (0.1) too few
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 1 (3.2) (0.242) (0.82) too few
δῶρον a gift, present 1 (3.2) (0.798) (2.13) too few

PAGINATE