75844. σκληρία

hardness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus320.0

Editions by Text Group (5)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum per genera 22 2.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 3 1.0
Hippocrates
De muliebribus 1 0.2

Passages (16 of 26)

passage   count
1.14 word list | read 1
1.17 word list | read 1
2.10 word list | read 1
2.11 word list | read 1
4.6 word list | read 1
5.2 word list | read 2
5.6 word list | read 1
5.7 word list | read 2
6.2 word list | read 1
6.12 word list | read 1
6.14 word list | read 2
6.15 word list | read 1
6.17 word list | read 3
7.7 word list | read 1
7.8 word list | read 2
7.16 word list | read 1