5312. ἀνάθεμα

anything devoted to evil, an accursed thing
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2380.1

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
New Testament
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 2 2.8
Epistle to the Galatians 2 8.3
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Numbers 1 0.4
Deuteronomium 3 1.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 12 8.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Eusebius
Onomasticon 2 1.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
De oratione 3 1.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 22 2.0
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 17 3.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 10 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 24 3.6
Historia Ecclesiastica 14 2.1
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 11 2.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 22 1.9
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 31 3.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Pindar
Olympian* 1 1.6

Passages (10 of 109)

passage   count
1.12 word list | read 1
2.18 word list | read 8
3 word list | read 1
3.4 word list | read 1
3.23 word list | read 1
3.30 word list | read 1
4.4 word list | read 1
4.11 word list | read 1
4.38 word list | read 1
4.40 word list | read 1